Skip to main content

Full text of "[The fauna of the family Formicidae (ants) of the Ukraine.]"

See other formats


3^^f i^ fP /■ ^,, ,. ,'" •■<,' ''"^. BCEyKPAifHCbKA AKAAEHIfl HAYK 

TpyflH iHCTHTyiy sooAonif ta BiOAonJ 

ACADEMIE DES SCIENCES D'UKRAINE 

TRAVAUX D£ L INSTiTUT DE ZOOLOGIE ET BIOLOGIE B. KAPABA6B 
W. KARAWAJEW MYPAUIKH YKPAIHH FORMICIDAE UKRAINAE 
BHAABHHIiTBO BCEYKPAIHCbKOI AKAAEHII HAyK 

KHifB-1934 — KYIV ;D 4sif'f TPyflH IHCTHTYTy aOOAOril TA BIOAOni BCEyKPAIHCbKOl AKA^EMII HAYK 

TRAVAUX DE L'lNSTITUT DE ZOOLOGIE ET BIOLOGIE DE L'ACADEMIE DES 

SCIENCES D'UKRAINE Cepia 1-a: Flpaiji 3 cHCTemaTHKH Ta (paynicTHKH 
Serie 1-re: Travaux systematiques et faunistiques ^ OpoAeTapi Bcix KpSlH, 64HaHTecH! 

Proletaires de tous les pays, unissez vous! 

b". kapabasb OAYHA P04HHH FORMICIDAE 
(MYPAIUKH) YKPAiHH W. KARAWAJEW DIE FAUNA DER FAMILIE 
FORMICIDAE (AMEISEN) DER UKRAINE 
BH4ABHHyTBO BCEyKPAIHCbKOl AKA4EMri HAYK 
KHlB-1934 — KYIV Q> nEPEAMOBA 

CDayna MypaiuoK yKpaiHH bkc BXO^HAa 40 cKAaAy KaniTaAbHoT iviOHorpacpii" 
M. ^. PyscbKoio (MypaBbH Pocchh, CHCTewaTHKa, reorpa^Ha h flaHHwe no 6ho- 
AorHH pyccKHx MypaBbCB, 1. I, Tpy4bi 06ii{. ecT. npn KaaancK. yHHs., t. XXXVIII, 
Bbin. 4, 5 i 6, KaaaHb, 1905, 796 cc, 4Hb. tbk caMo 1. II, xaivi raKH, t. XL, ubixi. 4, 
123 cc). MoHorpacpiH nn ripoTHroM MHHyAHX 29 poKis scTHrAa sacxapiTH i apo- 
6nAacH 6i6Aiorpa(J)iiHOK) pi4KicTK). 1926 p. HaApyKOBano b „TpyAax CjJia.-MaT 
BiAAi'Ay" Hamoi" AKaaeMU (t. IV, bho. 4, 36ipHHK npayb 3ooAoriMHoro Myaeio. 
JVe 2) Moto „<t)ayHy MypauiOK YKpaYHH" (49 cc. 3 9 MaA.). Opaga ijh b xoaHOMy 
paai He npexeHAye na xapaKxep MOHorpatpii, a HBAae C06010 ne 6iAbiue hk 
Bn3HaHHHK. BiflKOAH BHHUiAa B CBix uH npajjH, Hauii BiflOMOcxi npo q)ayHy laypa- 
tuoK yKpai'HH nonoBHeno KiAbKOMa BH4aMH saBflHKH ycniniHHM flocAiAaM xaAaHo- 
BHxoro MOAOAoro iwipMeKOAora K. B. ApnoAbfii b okoahijhx /JoHeHbRoT 6ioAori«iHOi 
cxaHHii no6AH3y SKiieaa na XapKiBujHHi. 

CKAaaaioHH ijio MOHorpa$iio, a KopHCxysaBcb, Kpiivi sraflaHoY MOHorpatpif 
PyscbKoio, HaHeiAbuie xaKHMH ochobhhmh npaijHMH: 

Emery C, Beitrage ziir Monographie der Formiciden des palaarktischen Fau- 
nengebietes. Deutsche Entomolog. Zeitschr. 1908, pp. 165—205, 305—338, 437— 
465, 549—558, 663—686; 1909. pp. 19-37, 179—204, 355—379, 695— 712? 
1910, pp. 127—132; 1912, pp. 651—672. 

Emery C , Fauna Entomologica Italiana. Hymenoptera. — Formicidae, Bull. 
Soc. Ent. Ital., XLVII, 1915, 201 pp. 

Emery C, „Genera Insectorum" diriges par P. Wytsman, fasc. 118, Fam. 
Formicidae, subf. Ponerinae, 1911, 125 pp., fasc. 137, subf. Dolichoderinae, 
1912, 50 pp., fasc. 174- A, subf. Myrmicinae, 1921, 397 pp , fasc. 183, subf. 
Formicinae, 1925, 302 pp. 

Escherich K., Die Ameisen, Schilderung ihrer Lebensweise. 2. Aufl., Braun- 
schweig, 1917, 348 pp. 

Wheeler W. M., Ants, their Structure, Development and Behavior, New- 
York, 1910. 663 pp. 

Forel A., Die Ameisen der Schweiz Fauna Insectorum Helvetiae, Diibendorf, 
1915, 253 pp. 

Forel A., Les Fourmis de la Suisse, 2-e ed. La Chaux-de-Fonds, 1920, 333 pp. 

Forel A., Le monde social des Fourmis du globe compare a celui de I'homme. 
Geneve. T. 1, 1921, 192 pp , T. 2, 1921, 184 pp., T. 3, 1923, 173 pp. 

Donisthorpe H., British Ants, their Life-History and Classification, London,, 
1915. 379 pp. 

Pemxy npajjb ooaemo no6i!KHO b xeKcxi. 

CHHoniiviiKy a b3hb y Emery (Genera Insectorum), aAC AonoBHHB ii. MACTHHA 3ArAAbHA 
3araAi>Ha xapaKTepacTHKa poabhh MypamoK (Fam. Formicidae) 

MypauiKH HaAeaaTb AO ran SBaHHX „rpoMaACbKHx" ') 6oAOHOKpHAbHiB 3 niA' 
paAy A c u 1 e a t a. Bohh craHOBAHTb npHpOAHy rpyny, ujo li" 6iAbiiiicTb wipMeKOAoriB 
po3rAHflaK)Tb HK poAHHy, — Formicidae. BIa iniUHX rpoMaACbKHX 6oAOHOKpHAb^iB 

MypauiKH BlApisHHIOTbCJI m,e THM, IIJO MaiOTb 6e3KpHAHX po6iTHHKiB, HKl 
ilBAaiOTb CO60K) HCAOpOSBHHeHHX 3 CTaxeBOrO nOFAflAy CaMHIib. 3 Mopq)OAoriH- 
HOrO nOFAHAy MypamOK ACPKO BiApiSHHTH bIa ycix IHIUHX pOAHH 6oAOHOKpHAbIjiB 

Tosiy, iijo BOHH MaiOTb CBoepiAHe qepcBije. Hepeaije MypauiKH noAiAaeTbca Ha 
ABa pisKO BiAOKpeMAeHi BiAAiAH: Ha roHKe, pyxoMO npHHAeHOBane CTe6eAbjie i 
racTep, igo hag sa hhm. CxeeeAbije CKAaAaexbCH a6o 3 OAHOro cerMeHxa, ijgo Mae 
6iAbiue MH MeHtue poaoHHeHy sepTHKaAbHy AycoHKy, a6o!K nOHAeHOBane Ha Asa 
sysAHKH. 6 fl inuii 6oAOHOKpHAb[ji, ujo MaiOTfa TOHKe CTe6eAbije, aAC boho CKAa- 
Aaexbca B HHx 3 oflHoro HAenHKa i He Mae AycoHKH. 6 TiAbKH oAna OBopoTb 
(trochanter). BycHKH tohki, y caMHijb (i podiTHHKiB) i 6iAbmocTi caM^iB 3 AOBroio 

pyMKOK). KpHAa, KOAH BOHH 6, CHflHTb BJAbHO, 3 HenOBHHM H5HAK0BaHH«M i BHXQ- 

AHTb no3a Meati nepeBijH. 

OrAHA Mop^oAoriHHiix osHaK MypamoK 

LLlKypOBe bkphtth. Koatne xiTHHoae bkphtth 36yAOBaHe no-pisnoMy: 
BOHO TO rpy6me, to TBepAitue H KpnxKiuie, ak y npeACTaBHHKiB npHMiTHBHiumx 
niApoAHH Ponerinae, Dorylinae fl Myrmicinae, to tohuic, M'nKme 
H THyHKiuie, MKyFormicinae i naATO HacxHHH Dolichoderinae, ujo cxojixb 
BHiije. Oah! bhah Maioxb xixHHOBy noBcpxHio 3MOpmKyBaxy, 6opo3HHCxy, nopncKO- 
Bany, Maxosy, inuii — PAaAeHbKy ft 6AHCKyHy. Boaochhc BKpHxxfl, koah boho e, 
a ije MaBaie aasmna 6yBae, CKAaAaexbCH 3 6iAbtue hh MCHUie rycxHX npHAerAHx ko- 
poTuiHX BOAOcKiB, UJO HOSHaHaioxb Ha3B0io onyuieHHH (Pubeszenzl, a6o 3 6iAbUje 
mi MBHUja BiAAerAHX aobuihx boaockIb. SBHHaiiHO OAHonacHO e o6kiABi siAMiHH. 

ToAOBa. Cj3opMa roAOBH Ayjfse Bapiioe: Bona Moate 6yxH xpHKyxna, OBaAbna, 
BHAOBasena b no3AOB2iHOMy mh nonepeiHOMy HanpaMi i x. a. IlpHRpinAeHi ao 
nei opraHH — ije atyBaAbijfl xa iHini poxosi oprann, AaAi BycHKH fi oni. 

FoAOBy o6Me}KOBye cnepcAy (pHC. 1, ^) hoaobhH ujhxok'') — nepyxoMa 
HAaxiBKa, m,o aapiioe ujoao (popMH, aAe 3Ae6iAbuioro BHrAJiAae HenaHC xpaneijia. 

HOAOBHH IIJHXOK MacXO 6yBae ABOCXHAHH, yXBOpIOroiH n03AOB%HHS KHAb 

(BHupyry) ^). Ji,o saAHboro Kpaio Horo npHXHKaexbCH 3BHiaiiHO neBeAHqKa, 
3Ae6!Abuioro xpHKyxna, nAaxisKa, ujo ii n03Ha>iaioxb Ha3B0io hoaoboT 
nAoujHHKH''). /iaAi Ha3aApo3 Miujene ioao-), ujo fioro 3 6oKiB o6MeaiOByK)Xb 

') no3HaqeHH« ^rpoMaACbKi'crb" y MypamoK, hk i b TsapHH y3arajii, 3 MCToflOAoriqHOro norAHfly 
HenpaBHAbHC, 6o, hk noxo^aieHHHM, xaK i xapaKxepoM, Bona Bi'/iMiHHa Bia ctipaaatuboi rpoMafl- 
cbKocTi B AiOflHHH. FIoSHaqeHHa ijboro noHSTTa sanponoHOBaHO oCTaHHboro lacy aatiiaHTa Ha 
noaHaieHHa nCyatHTTa"; noKBigo boho, oieBBflHO, ige He BBiHmAo 40 saraAbHoro naiHTKy. 

'■') Oo-AaTHe! clypeus, no-HimeijbKOMy Clypeus, no-ippaHnysbKoMy epistome, no-aHrAificbKOMy 
clypeus, no-iTaAificbKOMy clipeo, no-pocificbKOMy — AH^eBOH ujhtok. 

^) Carina = Kiel ^=-- carene =^ carina = carina = KHAb. 

*) Area frontalis =; Stirnfeld = aire frontale =' frontal area =5 area frontale = Ao6Haa nAoiga^Ka. 

°) Frons -=^ Stirn = front = front =^ fronte = aoP, __ 5 - 

3BHHa8Ho ABi'qi (S-noai6Ho) BHrHyri hoaobi saAKH*); ocTaHHi lacTO maioTb 
BHcxyn, HOAOBy Aonaxb, ujo npHKpHBae npHHACHOBaHHa BycHKa (y Formica 
T'l HeMae). Hoao Mae 3/ie6iAbmoro reHAiTHy Me^ianHy HOAosy 6opb3eHKy'''). 
3 6oKiB roAOBy o6Mea50ByTb 6 i q h i k p a i". SAoaseni o h i Aewaxb SBHHafiHO 

Ha 6oKax FOAOBH. 06lIIHp mix OHHMa, HOAOBMM UJHTKOM i qOAOBMMH BaAKaMH 

nosHawaiOTb HasBoio ejokh^). Sa^nifi BiflAiA toaobh, ujq npHTHKaeibCfl ao aaA- 
Hboro iH noTHAHMHoro KpaK), 3ByTb noTHAHijeio*). ^lAjiHKy Miat no-* 
thahhhhm i 6iHHHM KpaeM noaHaiaioTb SBKHaSno hk 3aAHiH Kyx (Hinterecke) 
piame HK BHCOK*). Mi« noTHAHijeH) S hoaom poaiaiujeHe t i m'h *), iijo Ha HbOMy 

MICTHTbCH, KOAH BOHH BSaraAl 6, TpH npOCTl BIHKa''). ByCHKH 1H aHTCHH®) 
npHHACHOByiOTbCH Ha AHI HAOCKOY HMKH, IIJO 11 n03Ha«iaiOTb UK ByCHKOBy 

aMKy ^), — sBHiafino 6e3nocepeAHbo koao Kyxa mIjk hoaobhm BaAKOM i 6iHHHM 
KpaeM HOAOBoro ujhtke. BycHKH saBasAH KOAinqacxi i CKAaAaioTbCH 3 p y i k h '") 
fi Aary THKa ''). PyHKa aasasAH OAHOHAeHosa i SBHHafiHO xpoxH Kopoxuia, nias 
A«ryxHK, i xiAbKH B caMHX caMijiB Bona hecom Ayate BKopoHena. Y po6ixHHKiB 
i caMHijb A^ryxHK CKAaAaexbca 3Ae6iAbmoro 3 12, piAuie 11, uje piAnie 3 uje 
Menmoro iHCAa HACHHRiB, y camijiB 3Ae6iAbiuoro 3 13, piAine 12. nepiunH HAenHK 
A^ryxHKa BiApisHjiexbca SBHiaKHO CBoeio AOBajHHOio fi nonacxH (popwoio Bi'a in- 
iJUHx. SsHHafiHO lAeHHXH B HanpHMi AO KiHji» AasryTHKa cxaioxb rpy6mi 8 AOi^mi 
a6o nocxyniHHO (sk y Formica), a6oat 6iAbnie hh MCHiiie oApaay i yxBopiojoxb 
TOAi (cnegiaAbHo B Myrmicinae) 6yAaBy'^). Py>JKa npiKpinAena AO poaobh 
Ayase pyxOMO, xaK caMO AasryxHK ao pyiKw, aAC A^ryruK pyxAHBHH xiAbKH b oahiS 
nAoiijHHi, npH Hoiay KOMaxa Mo«e bhxhfxh floro b nanpflwi pyiKH i, HaxHAHK)^HCb 
HanepCA, AOxopKaxHca A^ryxHKOM ao pynKH. BycHKH nBAaroxb co6ok) naasaaiAH- 
BJmi opraHH niypamKH b ii BiAHomeHHi ao 30BHiuiHboro csixy, 6o bohh — HOCHxeAi 
TonoxeMiiHoro noHyrxH, hk floro no3Ha«jHB Forel. Bohh Aaioxb Mypamiii SMory 
opieHxyBaxHca oAHOnacHo ujoao (popMH ft aanaxy (KOHxaKXHnS sanax, Kontakt- 
geruch) HaBKOAHuiHix peqefl. 

TaKy caMy HMKy, jik BycHKOBa, asAHe co6oio ujHXKOBa HMKa"), ujo 
AcajHTb Ha iHBi laias hoaobhm m,HXKOM i ujokoio, 6iAbiue HanepcA i e b Garaxbox 
iwypauiOK, cneijiaAbHo b Formicinae. HacoM xpanAHexbCH, ujo BycHKOBa HMKa 

') Laminae frontales = Stirnleisten =-- aretes frontales = frontal carina = lamine f rontali = 

A06Bbie BaABKH. 

'') Linea aut sulcus frontalis =^ Stirnfurche -— silion frontal = frontal furrow or grove == solco 
o linea frontale = Ao6Haa 6opo3flKa. 

^) Genae = Wangen = joues = genae or cheeks = guance i= igeKH. 

*) Occiput = Hinterhaupt = partte occipltale = occiput = occipite =-- gaTMAOK. 

') Tempera = Sehlafe = tempe = temple = tempia = bhckh. 

') Vertex = Scheitel = vertex =-- vertex = vertice = Teiua. 

') Stemmata aut ocelli = Ocellen = ocelles = ocellus = ocelli =rAa3KH. 

^) Antennae = Fiihler = antennes = antennae = antenne = ycHKH. 

^) Fossa antennalis =^ Fiihlergrube = fossette antennale = antennal furrow = fossetta anten- 
nale = ycHKOBaa sMKa. 

'•') Sea pus == Schaft = scape = scape == scapo =^ pyKosTb 

") Funiculus (flagellum) = Gelssel = funicule = funiculus = funicolo o flagello == xfj/thk. 
'■^) Clava = Keule = massue = club = clava = 6yAaBa. 

'^) Fossa clypealis = Clypeusgrube == fossette clypeale == clypeal furrow = fossetta clipeale = 
ujHTKOBaa flMKa. SAHBaexfaCH 3 iijHTKOBOK), a 3 Apyropo 6oKy 6yBae h tek, ujo BycHKoaa «MKa 
BHAOB^KyexbCH B HanpHMi HasaA i yTBopioe sanaAHHKy, b sKy Mome 6iAbme hh 
Menme aanypiOBaTHCfl AJKryTHK. 

HH2iHFo noBepxHK) rOAOBH (pHC. 1, B) nosHaiaioTb UK ropAHHKy ^). Bona 
n04iAaeTbC« na abi hoaobkhh noaAoaaiHHM uibom, igo npocTaraeTbca bia "n ne- 
pcAHboro Kpaio Ao neBeAHMKoro KpyrAoro noTHAHqnoro orsopy. 

Tenep posrAHHbMO pOTOBi opraHH (pHC. 1, 2 i 3). - — Z 
A B Puc. 1 . A — roAOBa poSiTHHKa Formica rufa 3Bepxy, S — BOHa as 3HH3y, C — 
AHsryTHK BycHKa po6iTHHKa Solenopsi? fugax, a — iijHTKOBa hmke, h — eycH- 
KOBa HMKa, c — aairyTHK BycHKa, d — pyiKa BycuKa, e — noTHAHHH, / — bImko, ^ — 

qOAOBHH !KOA060K. h " SaflHlfi pir, / OKO, k — qOAOSHfi BaAOK, / HOAO, m — 

igoKa, n - qoAOBa nAOnjHHa, o — qoAOBHH iijhtok, p — KHAb (eanpyra) moaobofo 
njHTKa, 9 — JKyEaAbHH, r — soBHiuiHiii a6o nepeflHifi KpaS atyBaAeijb, s — SKyBaAbHHH 
Kpafi atyBBAegb, ss — BHyTpiiEBifl a6o saaHiH Kpafi jnyBaAegb, t — abhk, u — ry6Hi 
M.TllKH, V — MaUKH HHJKHix BjcAen, TO — niflSopiftflH, X — cTosSyp HHlKHix igeAen, 
g — ni4ni46opi4fla (submentum), z — ropAJiHKa, Zj, — noTHAH^HHii oTBip. 

Saepxy ix saTyAHe noiacTH BepxHH ry6a*) HCBeAHHKa BHAOBSKCHa no- 
nepeiHa OAaTiBKa, npHHACHOBaHa pyxoMO ao nepcAHboro Kpaio lOAOBoro iijHTKa- 
rio o6HABa i'l 6oKH, koao aoBHiuiHboro Kyra hoaobofo inHTKa fi ujIk, npHHAe- 
HOBani BepxHi ujeAenH a6o jk y Ba Ab ijh ^), ujo jiBAHiOTb co6oh) HailMacHBHimy 
i HaHMiyHimy napy poTOBHX opraniB. ^yBaAbya 3Ae6iAbiuoro Marorb AonaxyBaTy 
(popMy — 3 onyKAOK) aoBHiuiHboio a6o nepcAHbOK) noBepxHeio i BBirHyTOio BHyx- 
piuiHbOK) qH aaAHbOFO i Aaioxb awory pospisHHXH onyKAHfi soBHimHifi, a6o 
nepeAHifi KpaS (pHC. 1, A, B), yBirHyXHfl ynyxpiiiiHifi, a6o a a ahIh i npa- 
mhH, poaxamoBaHHH 6iAbiue hh MeHiue nonepeiHO, BHiijep6AeHHH Kpa8, hjo, koah ') Pharynx = Kehle = pharynx = guia == ropAO. 

■'^) Labrum =^ Oberlippe = levre superieure ou labre = labrum = labro = Bepxnaa ry6a. 

"J Mandibulae -^ Mandibein = mandibules = mandibles = mandibole = xBaAbi. - 7 
2KyBaAb!ia CKAaaeni, e BHyxpiuiHifi. Moro itoaHanaiOTb 3Ae6iAbUioro hk atysaAb- 
hh8, a btIm AyiRG neBAaAO, 60 hhm „JKyBaAbHHM" KpaeM siypauiKa po6HTb igo 
3aBro4HO, xiAbKH He ajye. ^yaaAbHH, iijo MaiOTb ajyBaAbHHH Kpag, msHfliue 
MoasHa nopiBHiOBaTH 3 pynawH, nix 3 ujcAenaMH aioahbh. MypauiKH KopHcxyfOTbCH 

HHMH HK 36poeiO, IJJ06 60- 
pOHHTHCH, CXOnATOSaTH H 

pospHBaTH 3flo6HH, nepeHo- 

CHTH MOAOAb i 6y4iBeAbHHfl 

MaTcpiaA, KonaTH h 6yay- 
BaTH rniaAa toujo. Koah 
^ysaAbHOro Kparo Heiaaej to 
^yBaAbgHMH MypauiKH MO- 
WyTb KOpHCryBaTHCa TlAbKH 

aK 36poeK) a6o aah TOro, 
IJU06 nepenocHTH. Hepe3 xe 

HOCHTeAl TaKHX FAaACHb- 

KHx cepnysaTHx, AiHiflKHX 
Ta in. ^KyBaAe^b 6iAbme hh 

Menuie HecaMocxifiHi i sa- 

Puc. 2. BnrAaA toaobh po6iTHHKa Myrmica rubra cnepeay. 
AeasaTb, IlJOflO AOnOMOrH, BIA „ _ asysaAbsa, b — lOAOBHH igHTOK, c qoAOBa nAonjHHKa, e — 
CBOi'x cniBTOBapHIUlB. Koah ioaobhS saAOK, k — igOKa, / — oko, p — BepxHH ry6a, q — HHiSHfl 

ry6a, r — cT0B6yp hhjkhix ineAen, s — laauKH hhkhix iiieAen, i — 
TaKl asysaAbUH MaiOTb ryeai MauKU, « - ropAanKa (yanef). 

npeACTasHHKH acix Tpbox 

KacT, to6to po6iTHHKH, caMMiji H caiaiji, hk ye cnocTepiraeMO b auaaonoK 
(Polyergus rufescens) a6o b Anergates, toai xpeda 6paxH na Aono- 
Mory HyaiHx MypauioK, wyBaAbya hkhx Maioxb ;aiyBaAbHH3 Kpan (padoBOAOA'HHH, 
napasHTHSM). A koah PAaAeHbRi asyaaAbijH Mae npeACxasKHK xiAbKH OAHiei kecxh 
{caMeiijb, HH „bohk", ahb. AaAi), xoAi 8oMy AonoMaraioTb iHiui HAenH poAHHH, hki 
MaroTb KyBaAbHHii Kpaft. Oxase, Kaate Escherich, asyaaAbyH npoMOBAaroxb aah 6io- 
Aora KpacHOMOBHO i Hacxo Aaioxb sMory po6hth na niAcxaBi ix npaBAHBHB 

BHCHOBOK npO aSHXXa KOMaXH. 

3a H«yBaAb^HMH HAG Apyra napa poxoBHx opraniB — HHaini ujCAenH') 
(pHC. 1, 2 i 3). Hk i B JHiuHX KOMax, BOHH CKAaAaioxbCfl 3 cardo (him. Angel, 
anrA. hinge), CTOB6ypa (stipes, Stamm, stem), mbhkIb (palpae, niM. Taster 
a6o Palpen) i o6ox AonaxeS (niM. Laden); ocxaHni jJBAHBOxb co6ok) Aya^e xoHKi 
nAaxiBKH 6iAbme-MeHaie OBaAbHOi $opMn; na BHyxpiuinifl noBcpxHi 30BHiuiHboi 
Aonaxi (galea) posMiiijeHi napaACAbHo 3 ii' Kpaew paA CMaKOBHX nnnxHRiB i na 
AeHKifi BiAAaAi bia Hboro rycxHfl rpeSinb 3 ujexHHOK, ujo npaanxb aa anapax 
AAH HHojeHKH; BHyxpiuiHH Aonaxb (lacinia) Moase 6yxH saBdiAbuiKH piana, oxoaj 
y Myrmica (AOAani pncyHKH) Bona AOCHXb HeseAHKa, a b Ihiuhx MypamoK (nanp. 
y Formi ca) Aocarae Mafiaie poaMipis soBHiinHboi cxyAKH. Hhcao HAeHHKiB MaijKa 
xHxaexbca Miat-l i 6. — „3 6yAOBH HHatnix iijeAen (oco6ahbo xohkhx deasydnx cxyAOK) 
BHpa3Ho BHAHO, IIJO MypauiKH Moasyxb aaajHBaxH xiAbKH piAKoY MH niBpiAKOi Vaii. 4aAi, 
pi3He HHCAO lAeHHKiB MaijKa noKaaye hbm Ha xe, iijo ne Bci MypaniKH OAnaKOBOio ') Maxillae = machoires = maxillae=maxtlle =-■ HH«HHe qeAiocTH. MipoK) npHCTOcoBani Ao Toro, uio6 caMOcxinHO BiAuiyKyBaTM iasy. HanpHKAa^, Taxr 

(pOpMH, IgO MaiOTb TiAbKH OAHH HAeHHK MEIiKa (A n 6 r g a t 6 s), 30BciM He MaiOTb 

Uiei" SAaTHOCTi i npHCTOcoeaHi TaK, ujo6 ix roAyBaAH inuii MypaniKH" {Escherich). 

3a HHaiHbOK) ujeAenoK) fiAyTb saAui ujeAenn, a6oHH}KHH ry 6a (labium 

Unterlippe); y MypamoK, jik i b inuiKX Kowax (KpiM npocTOKpHAbijiB, Orthoptera), 

BOHH JilAKOM SpOCTaiOTbCfl B MeAJaHHift HAO UJHHt B CyiJIAbHy A'AKHKy. OcTaHHfl 

cKAaAaexbca 3 niAniA6opiA- 
Aa (submentum, Unterkinn, ri 
caMi pHcyHKH), niAGopiAAH 
(mentum, Kinn) Ta HSHKa (glos- 
sa, Zunge); nopy^ flSHKa po3Mi- 

UjeHi AOAaTKOBI JR3HHKH 

(Paraglossae, Nebenzungen) i 
ry6Hi mehkh (palpae, Lippen- 
taster). Oco6ahbo snaAae b bIi! 

flSHK; bIh Ay«e p03BHHeHHfl, no3- 
AOBJKHO-flfllJIOBaTOl (JjOpMH, 3Bep- 

xy onyKAHfi; y cnoKiSnOMy CTaHi 
BiH nocepeAHHi KOAinqacTO bhf- 
HyrHH B HanpsMi ao HepesHoro 
6oKy. rioBepxHfl Boro b nonepen- 
HOMy HanpflMi niatHO, aAC pisKO 
rapMoaiioBaTO pe6pHCTa. Arpo- 
(pOBaHi ei^Hi jiSHiKH, posMimeHi 
no o6HABa 6oKy, BHSHanaiOTbca 

THM, UJO IljeTHHKH, flKl IX yKpH- 

BaioTb 4ya5e po3BBHeHi. HhcaO' 
HACKHKiB MauKiB XHTaeTbCfl uim. 

1 i 4. „CHAbHH0 pOSBHTOK «?HKa 

BJ/inoBiAae iBMaAifl poAi, HKy 
ijeH opraH rpaeBWHTxi MypauiKH:; 
MypaiiiKa KopHcxyeTbCH hhm ne 

TlAbKH AAH TOrO, m,o6 ICTH, a fl 
Uio6 MHCTHTHCb, AOI'AHAaTH MO" 
AOAb i XBOpHx". 3 UHM 3B'H3aHe 
fi Te, UJO KOAO OCHOBH H3HKa 
BlAKpHBaeTbCH BHBJAHHfl npOBiA 
CAHHHOl 3aA03H. Oco6aHBO pOSBHHeBa CAHHHa 3aA03a B AHMHHOK MypaiBOK, 

B aKHx 11 BHAiAeHHH Sac Ha TB, ujo6 HACCTH saMDTOK i Hcpcs TB 11 Tpe6a 6yAO 6 
HasMBaTH inaKuie. 

y ACHKHX MypauiOK, iu,o asHByxb na nicKax, oco6ahbo b nycTCAi (nanp., y bk- 
AiB Messor, Cataglyphisi Mon o moriu m), Ha AesKifi fi'iAAaAi HasKOAo 
poxa e AyKe Aoari igexHHKH (aiaoxexH mh MaKpoxexH) (pHc. 4), npHKpin- 
Aeni pflAaMH ao nepeflHboro Kpaio hoaobofo iijHXKa, ao BHyxpiuiHboi nOBepxHi r&y- 
BaAeijb, AO niA6opiAA« (mentum) i ropAHHKH (pharynx). „y cboih cyKynaocxi bohh 
SBAHioxb C06010 ujocb Ha 3pa30K KomHKa, «KHft Aae UHM MypaiiiKaM 3Mory xpancnop- 
Puc. 3. PoTOBi opraHH po6iTHHKa Myrmica rubra. 
A — BHrjvafl 3 HHasBboro a6o BeHTpaAbHoro 6oKy in 
situ, B iZ? — HHasBi igeAenH, C— HHatna ry6a 3 Bepx- 
Hboro a6o aopqaAbHoro 6oKy, a — ayBaAbijfl, b — 
CTOB6yp BHasHbo'i igeAenn, ga — 11 sOBHimHH Aonaxb, 
la — 11 BHyTpimHa AonaTb, c — nifl6opiaflH. d — MagKH 
HBasHbOi ujeAenH, car — cardo, / — asHK, ir^MycKyA- 
sriiHaH asjBaAenb, A — jiycKyA ■ poamHaq jsyBaAeHb, 
i — BHXBa ry6a, sh. me. — niA6opiflflJi, k — cwaKoBi 

opraHH, / — BBBi4HHH npoBIfl CAHHHOl 38AOaH, m 

rpeSinb HHKHboi igeAcnH, n — Tsai nij6opia4ai P" — 
flo^aTKOnl a3H<!KH (paraglossae) (33 yo/ief,B i D BisMiBeHo). — 9 — TyBaxH 6araTO cyxoro nicKy, iijo sbahb co6ok) qwisiaAy nepeeary b Cy^isHift po6oTi, 
Hepea Te Bsecb ^HpKyMopaAbHHH ujeTHHKOBHB anapaT noaHanaioTb sa Santschi 
HK ncaMO(J)op. Wheeler, ujo Bnepme onncaB MaKpoxexH, yBaasaB ix aa ohh- 
chhA anapar, aAC naeeAeHe nonepeAy noHcnenHH Santschi npaBflHBime, thm 
6iAbm, Uio BOHO rpyHxyeTbCH na 6e3nocepeflHbOMy cnocxepeajeHHi" (Escherich). 
FpyAHHH xopaKC (pnc. 5, A i B) cKABAaioxbCfl y MypauioK 3 Hoxwpbox 
BiAAiAiB: 3 xpbox cnpasaiHix xopaKaAbHHX cerMCHxiB, ujo ix nosHanaioxb ak n p o-,. 

Puc. 4. Amoxcth nycieABBHX wypaiuoK. A — ro^iOBa Monomorium bar- 

batulum b npo(j)iAb, B — Bona !K SHBsy, C — roAOBa Cataglyphis 

bicolor B npo<}iiAb, D — Bona as 3HB3y, a — igixKOBJ, b — MaHfln6yAS!pHi, 

c ^- ropAOBi H d — nifl6opiflHi amoxeiH {A i B — opHrinaAH, 

C i £> 3a Wheeler-om). MCBo- i MCxaxopaKC, i eninoxyiaa {Emery), a6o „segment mediaire'* 
Latreill-H, HKHfi cnonaxKy HaAe«nTb ^epeB^eBi i npHAynaexbCH 40 HepesHora 
BiAfliAy MexaxopaKca xiAbKH niflnac MexaM0p(J)03y. Bci iji xpH cerMCHXH cKAaAa- 

lOXbCH 3 p«Ay BlAAlAiB, mp o6oniAbHO BpOCAHCM Miat C0601O i HKi 6iAbIII-MeHm 

BiAOKpeMAeai lUEawH. OchobhhB siAAiA KoasHoro cerMCHxa e 3 6oKy lepeBija 
c X e p H y M a6o c x e p h i x (sternum, sternit) i 3 6oKy cnHHKH xepryM, xeprix a6o 
H o X y M (tergum, tergit, notum). B yxBopeHHi npoxoxopaKca 6epe ynacxb Mafime 
xiAbKH xepryM (pronotum), a cxepnyM AOAynaexbca ao ocxaHHboro xiAbKH ak waAO 
noMixHa BCHxpaAbHa nAaxisKa. Miat cxepnixoM 2-ro cerueHxa (ivieaocxepHixoM) 
i fioro xepryiaoM 3 OAHoro 6oKy i lai* cxepnixoM 3-ro cerMCHxa (MexacxepnixoM) 
xa fioro xepryMOM Moase BKAHHioBaxHCb uje no oAHifi a6o no abi nAariBKH — 
enicxepnix (hh25hh) i eniiaepHT (aepxHa). ^aAbine ycKAaAHeHHH xopaKaAbHHfl 
KicxflK BHABAHe xoMy, mc xepryM McaoxopaKca Mcase sHOBy poanacxHCH Ha pisHi 
MacxHHH, UJO IX poapisHJiiOXb jiK MeaOHOxyMy BysbKcwy poayMiKHi CAOBa — 10 — 

a6o iijKTOK MeaoHOTyMa, npocKyrcAioM, qjo CKAaaaeTbCH 3 ByabKoi ce- 
pe4Hboi H o6ifiMHCTimHx 6iHHHx aiAHHOK, HKi nosHaHaioTb Teas Im'hm Meaonapan- 
TepoH Ta CKyTeAio'ia. ^o CKyxeAioMy saaAy npHAarae aysbKa nonepeHHa nAa- 
TiBKa — nocTCKyTCAioM a6o MexaHOTyM. Opu TOMy 3 KoajHoro Boro 6oKy, / /nsn 
'■•%/" 


l\fi'^ 


\ •" 


\ A'''i^ 


i K 


i^V^/ 


^1 JC 


■Auvv^'^^ 


I "^"^ 


^\/ 


\_^W^»l; 
\ epn. 


/ 


^^ms^ 

/>?' /0/),i 
P«c. 5. /4 — TopaKC Ta CTe6eAbije camga Myrmica rubra aeepxy, B — xe 
came caMHiji 36oKy (A 3a Emery, B sa Janet, BiaiaiHeHo), co — 1, II, III — 
KyAbmi Hir I, II Ta III napn, al 1 — KpHAO nepeaHboi napH, al 2 — KpHAO safl- 
HboT napH, epm II — eniwepHT II, st II — cxepniT //, epn — eniHOxyM, i^a — ra- 
crep. Ma — MafiplBCbKa 6opo3eaKa, msn — MesoHoxyM, TOiHirae ignTOK Meso- 
Hory.via, msp — MesonapanrepoH, mtn — MCTaHoryM, mtp — MexanapanTepOH, 
mtst — CTepmT III a6o MexacTepHiT, pa — napancoiflaAbna 6opo3eHKa, prn — 
npOHOTyM, prsc — npocKyTeAioM, prst — npocTepHyw, ppt — nocrneTioAioc, pi — 
neTioAioc, sc — CKyTeAiOM, teg — reryAa. 33aAy ocHOBH sa^Hix KpHA, MOKC Bi'flOKpeMAiOBaTHca iije no MiniaTiopHifi HAaTl- 
BOHiji, HKi noanaHaioTb im'hm MCTanapanTepoH. EninoTyM si^noBiAae TiAbKH 
TepryMOfli 4-ro cerMeHxa. Bin sAHBaexbCH ayase ticho, hk y cTaxesHX oco6hh, 
TaK i B po6iTHHKiB, 3 MeTacTepniTOM. Hepea xe cxapi aaxopH 3fle6iAbmoro ijIakom 
Ha Hfaoro He 3Baa5aAH i aaiHCAHAH no MexanoxyMa. Ha jjeS HeflorAHfl sBcpnyAH 
ysary xiAbKH Janet (1898) i Emery (1900). Y eninoxyMa poapisHHiOTb ropHsoa- 
xaAbHy BepxHK) ocHOBHy noBepxHioi 6iAbui ih mchui noxHAy. Y xoMy 
Miciji, ae BOHH nepexo^axb oana b oany, nacxo CH^HXb napa 6iAbme hh MCHUie 

p03BHHeHHX lUHniB. 

ByflOBa ft (popma xopaKca asAHraxb co6ok) HafiBaasAHBimy soBHiniHio Bi4MiHHy 
osHaKy caMijiB, caMHijb i po6ixHHKiB. OpH HOMy onHcaay nonepe^y CKAaany 
6yflOBy xopaKca cnocxepiraioxb xiAbKH b cxaxesHx oco6hh, aAe Hasixb i b hhx — 11 — 

JVHUie apiflKa BCi Bifl^lAH BlAOKpeMAIOIOTbCfl 04HH BiA 04H0r0 BHpa3HHMH UIBaMH. 

SsHHaftHo cnocTepiraiOTb 6iAbme ih Menuie BCAHKi spoujeHHH. Y CTareBHX oco- 
6hh apoiijeHHH o6Mea{yK)TbCH 3Ae6iAbuioro eniitfepHTaMH h enicTepniTaMH; HasnaKH, 
y po6iTHHKiB BOHH npocTHPaiOTbCH 4aAi, npH lOMy KoaseH xopaKaAbHHfi biaaia 
MOJKe sIaahthch b oahc aaMKHene KJAbHe 6e3 iubib, OT«e CTepHir -f- enicTepniT -}" 
eniMepHT + Teprir. TaK caiwo b po6iTHHKiB apocrafOTbca b OAHy cniAbny nAa- 
TiBKy i OKpemi nacTHHii MesoHoxyMa (igHTOK MeaoHOTyiwa, npocKyxcAiOM i CKyre- 
Afoiu). y po6iTHHKiB Ponerinae i Myrmicinae MeTaHoryM uiakom peAyKO- 
BaHHH 1 He 6epe atOAHoi yiacri b o6MeaieHHi cnHHH, nepea xe na cnHHHOMy 6oiji 
MeaOHOxyM i eniHOxyM cTHKaiOTbca 6e3nocepeAHbo i xyx yxBOpioexbCH Meaoeni- 

HOXaAbHHft UIOB. 

Ho o6MABa 60KH. xopaKca AeasHXb xpH napn xpaxeflHHX cxKria. Oepina napa, 
iijo Mop(|)OAoriHHO HaAe^KHTb MeaoxopaKCOBi', MicxHXbca n\A BHCxynoM npoHoxyiwa, 
6e3nocepeAHbo koao MeaoeaiMepHxa, Apyra napa a6o MexaxopaKaAbni cxHrMH 
Aeajaxb koao BepxKboro Kpato iwexaHoxyMa, y KpHAaxHx — 6e3nocepeAHbo niA 
npHMAeHOBaHHHM saAHJx KpHA, HCAaAeKO B\a aaAHboro KinijH MesoeniiwepHxa. 
y po6ixHHKiB Ponerinae iMyrmicinae, ujo a hhx MexanoxyM peAyKOBaHHii, 
MexaxopaKaAbHi cxHrivm saAHiuaioTbca ak bahhi AOKyweHxaAbHi cbjakh Mexaxo- 
paKCa, npH fowy b ocxanHix bohh Aeasaxb nacxo na cnHHi' b Me3oeniHoxaAbHOMy 
lUBi. Tpexa napa cxhfm, iu,o naAeasHxb nepiuoMy a6A0MiHaAbH0My cerMenxoBi, 
AeaiHXb Ha 6oKax eniHoxyma. 

KoAH bcahkhS ujhxok MesoHOxyMa poarAKAaxH SBepxy, Bin bhhbahb b 6ara- 
xbox caMjiiB y niApoAHHax Ponerinae i Myrmicinae Y-n0Ai6Hy 6opo3eHKy. 
06H4Bi rJAKH ijiei 6opo3eHKH cnpaMOBani snepeA; ye xaK SBana Mayr-'iBCbKa 
6op03eHKa. Flo o6HABa 6okh MCAiaAbHoro cxOB6ypa Aeasaxb qacxo na ASHKiS 
BiAflaAi uje napaAeAbHi 3 hhm napancHAaAbni h{oao6kh; nacTHHy ujhxke 
MesoHoxyna no, 6oKax ynx asoAoSKis SByxb napancHC (Wheeler). 

Ha HafiHHHtHiH HacxHHi MexaxopaKca. came na MexacxepnyMi, aapas xaKH 
3Bepxy npHHACHOBaKHJ? KyAbui (coxa) BiAnoBiAHOi HOTH, AeiKHXb oxBip Mexa- 
CTepnaAbHOi saAoSH, HKy Maroxb cnegiaAbno MypauiKH. 

/^OAaxKaMH xopaKCa 3 AopcaAbHoro 6oKy e KpHAa, iijo ix Maraxb xiAbKH 
caMiii fl caMHgi, i 3 BenxpaAbHoro — hofh. Flepma napa KpHA npHHAenoByexbca 
MJat JvieaoeniiviepHXOM i Me3onapanxepoHOM, npa HOMy npHHAeHoaaHHa npHKpHBae 
HeseAHKHH CKAepHX, noKpHuiKa (tegula). /[pyra napa KpHA npHHABHOByexbCH 
Mias MexanapanxepoHOM i MexaeniMepHxoM, koah bih e. 

HepcBije ') CKAaAaexbCH b MypamoK 3 cxe6eAbijH^) i nepeBijH b ByajqoMy 
posyMiHHi CAOBa. Ha nponosHyiio Emery nepoiHft (a6o eAHHHii — Ponerinae, 
Dorylinae, Dolichoderinae i Formicinae) cerMenx cxe6eAbija no- 
3HaMaK)Xb HK nexioAKjc (petiolus), a ApyrHft, koah aia 6 (Myrmicinae), hk 
nocrnexioAroc (postpetiolus). Hosaay cxe6eAbiia 846 cnpaBJKHe HepeBye, iijo 
Horo Emery noanauHB ak r a c x e p (gfaster). y MypamoK, b akhx cxe6eAbye CKAa- 
AaexbCH 3 oflHoro cerneHxa, racxep po6ixHHKiB i caiUHyb CKAaAaexbca 3 n'axbox 
noBHHX cerMenxiB, a racxep caMijiB 3 micxbox; HaBnaKH, b xhx, y akhx cxe6eAbije 

') Abdomen =-- Hinterleib = abdomen = abdomen = abdome = SpiooiKo. 
') Pedunculus = Stielchen = pedicule =^ pedicel = peduncolo = creSeAeK. — 12 - 
CKAaaaeTfaCH 3 abox cerMCHTiB, racxep po6iTHHKiB i caMHijb cKAaaaeTbCH 3 hoth- 
pbox noBHHx cerMeHTiB, a racxep caMjiiB 3 n'flTbox. Koah mh flo racTepa flo- 
4aM0 cerMCHTH CTe6eAbUJi, oxase MaxHweMO na yeaai nOBHe HepeBije, xo aah 
po6ixHHKiB i caMHijb 060X rpyn mh AicxaHeMO OAnaKOBe hhcao 5 cerMeHxis i aah 
caM^iB 7 cerMCHxiB. HacnpaBfli noBHe lepesije caMija CKAaAaexbCH 3 7 soBHiniHix 
flopcaAbHHx i 8 BCHxpaAbHHX cerMeHxiB. BocbMHii BeHTpaAbHHii cerivieHX, mo 

Horo HenpaBHAbHO noanaMaioxb hk rinoniriyM i 
npaBHAbHiiiie sk cy6reHixaAbHy riAaxiBKy, 

MEG BiflHOmeHHa 3 SOBHilUHilVIH qOAOBlHHMH CTaxeBHMir 
aOAaTKEMH. TepMlHaAbHi AOpCaAbHJ cerMCHTH pyAH- 

MeHxapni i saxoBani niA n i r i AJ y m om, KpiM anaAb- 
Horo, uio xpHMae y caMtja cerci ft penicilli, aAe 
iHOAi Soro HeMae. Cerci HeMae b He6araxbox caMuis, 
a B atinoHoi cxaxi i'x hikoah HeMae. 

HaraAaio uje npo xe, ujo, hk sasHaneHO nonepeAy» 
eninoxyM, SAHBaiOHHCb 3 MexaxopaKCOM, Mop(|)OAori«iHO 
HaAejKHTb qepeBycBi, qepes xe saraAbne hhcao nepeB- 

HHX cerMeHTlB mh nOBHHHl 36iAbIUHXH Uie Ha OAHH 

cerMeHx. 

nexioAKDc Mae b Ponerinae i Formicinae 
uje nonepeHHy xaK 3BaHy AycoHKy'), ocoSahbo poa- 
BHHeHy 8 ocxaHHix, thm nacoM sBH^aflHo nexioAioc 
Puc. 6. Hora III napH po- yxBopioe xaK 3BaHH8 B y 3 A H K. Y 6araxbox P o n e- 

6iTHHKa Myrmica r u b r a j. j ^^ ^ g neptUHa CePMeHX raCXepa BlAOKpeMAIOeXbCH BU 

(opHriHaA). CO — Ky;vbiua (coxa), 

tro — oBOpoTb (trochanter), /e — peiUXH CerMeHxiB rAH6oKOK) KiAblJK)BaXOK) 6op03eHKOIO, 

CTei-HO (femur), ti — roMiAKa (tr- .^^^^ 3]^ CBOIM XapaKXepOM AeHKOfO MlpOK) Ha6AH2ia- 

bia), sp — oCTpora, ta 7 — ^ qAe- -' ' ' 

HHKH AanKH (tarsus), a: — Kir- exbca AO nOCXnexiOAIOCa. OSwABa HACSHKH CXedeAbljH 

™'"'- 3HAeHOByK)TbCH AyJKe pyXOMO HK OAHH 3 OAHHM, XaK 

i 3 xopaKCOM i racxepoM, i nepes xe racxep HaGysae Ay«e BeAHKoY pyxAHBOcxi. 
BiAMiHHO BiA cxe6eAbHH, racTpaAbni cerMenxH Matoxb AaAeKO GiAbuinH none- 
peHHHK. 3araAOM racxep 6yBae SBHHaftHO aMijiOBaxHfl, cepHiOBaxHfl, OBaAbHHfi 
a6o 6iAbiue hh Menme jiHAiHApHHHHH, y caM^iB 6iAbnie BHAOBsseHHS i 6iAbme ih 
MCHuie BHTHyxHS AOHH3y. FacxpaAbHi cerMenxH cKAaAaioxbca Komen 3 napn nin- 

KiAegb, UJO 3 HHX AOpCaAbHi pOBBHHeHi AaAeKO 6iAbme. Yci IjiAKOM p03BHHeHi 

racxpaAbni cerMCHXH Maioxb na AopcaAbniS noAOBHai no napi cxhfm. 

OepiiiHS cerMenx SBHHaHHO Hafi5iAbmHft, BKpHBaioqH nacTO noAOBHHy a6o 431 
TpexHHH racTepa; y Myrmica (xa iHuiHx MypaaioK) Bin Mae cnepeAy 6opo3HHCxy 
HAaxiBKy, na aKy naAarae BiApocxoK Apyroro MAeHHKa CTe6eAbija, i nepes Te 
yxBopioexbCJi cxpHAyAHijifiKHft opran: 60 qepe3 xepxH nAaxisKH a6o bIa- 
pocxoK (koah HepeBHe pyxaexbCH Bropy i bhhs) cxaraxbca uiyMH (Escherich). 

KiAbija BcyneHi o^ae b oahc na Bsipeijb npoaopHoi xpy6H. LJe oco6ahbo bh- 
, jiBAHexbCH B KiHijesHx KiAeyb. BioAori^HO oco6ahbo BaatAHBa HaAaBHHafina pos- 
xaasHicTb racxepa. Oco6ahbo BCAHKa Bona b eK30XHHHHX „MeAOBHX MypamoK" 
y BOAi HKHX Ha HecnpHHTAHsy nopy poKy npH36HpyexbCH BeAHHeana KiAbKicxb ') Squama = Schuppe ^=- ecaille - - scale = squama = lemyiiKa. m. Sp — 13 — 

no«HBHoro coKy. Ta ijh posTJiWHicTb racrepa AOVfAbna i aah caMHHb ni^^ac 
po3BHTKy i"x jieHOK, a TaKOJS y achkhx i Hamnx MypauiOK (Anergales, Both- 
riomyrmex) 6yBae Ay»e BHcoKa. 

H o r H (pHC. 6) HBAHioTb C060K) AOAaTKH nepiHoro, 4pyroro fi^TpcTboro TOpa- 
KaAbHHx cerMeHTi'B. BoHH cKAaaaioTbca 3 KyAbmi'), OBopoxi^), cxerHa^), 
roMiAKH*) i n'HTbox HACHHKiB AanKH^); nepuiHg HAeHHK AanKH 3BHHaHHO 6a- 
raTO flOBiUHfl, HiK iHUii, fioro noanaqaioTb qacoM im'siu metatarsus (him. Ferse), 
TaK caMo i ocxaHHifi HAeHHK AanKH SBHiaHHO rpoxH aobuih8, Hia« nonepeflHifi; bih 
Mae Ha* KiHHi napy KirTHKia, ujo Mi* hhmh MicTHTbCH 3a- -j-^^ 

KpyrAena TBep^a Aonaxb — pulvillus. 

PoMiAKa nepmoi napH air Mae koao cBoro KJHija, 3 yny- 
TpiuiHbOrO 60Ky, koao SHACHOBanHH 3 nepiUHM hachbkom 
jvanKH, ayate CHAbHy BHrnyTy ocTpory (MaA. 7), igo Ha 
yBirHyTOMy, o6epHeHOMy ao AanKH 6oiji, rpe6iHqacTa. Ha 
npOTHAeaiHOMy BHyTpiuiHbOMy 6oiji nepmoro MACHHKa abhkh 

MlCTHTbCH AOBrHH OAHOpflflHHfi rpe6iHb, lyO AO HbOrO B3AOBJK 

npHTHKaexbCH BHAOBateHa saXoaa, npoHHsana chaok) bhbia- 

HHx OTBopia. OcTpora HBAHe co6oK) aa Janet (1895), HKOMy g^. 

MH aaBAHHycMO jiKHafiAOKAaAHiiue ACCAiAaseHHa liboro „hh- 

•cTiBHoro anapary", „HaA3BHqa3Ho bbahkhh pyxoMo 

npHqACHOBanHfi boaocok (nepea re boaockh fioro rpe6eHH 

«e nopoHtHHcxi), thm HacoM sy6H rpe6eHH AanKH e cnpaBajni, 

3iAeHOBaHO sa'aaaHi 3 KyTHKyAOW, qyTAHsi boaockh. Ana- | -\. - Tarsi. 

paTOM ywM MypauiKH KopHCTyroxbCH aacawnepeA Aah xoro, 

iijo6 HHcxHXH BycHKH, npocxHraioHH IX Mias ABOMa rpe6eHflMH; 

yHM SHHigyexbCH 3 hmx CMixxa, a ceKpex, igo BHXOAHXb 

3 xapcaAbHHx 3aA03, BB'jiaye o^HujeHi lacxKK i hhm noAer- j 

luye i'x BHAaACHHH. Tpe6a m,e sayaaasHXH, ujo ocxpora ne ^ 

Mae BAacHOi MycKyAaxypn i xoMy o6HABa rpe6eHi 36AHmy- ^"c. 7. TieioTapcaAb- 

• c-'.-u HMH IHCTIBHHH BHapaT 

lOXbCfl TIAbKH XOMy, UJO XapCyC npHrHHaeXbCH ao XlOll poeirHHKa M y r m 1 c a 
(Escherich). rubra (sa Janet). Dr- 

... . „ „ .. . 3aA03HCTHH BaAOK, K - 

Ha rOMlAKaX hit ApyrOl H xpexbOl napn CHA»Tb XlAbKH i-peeiHb ocrporH, A"'— lap- 

HeseAHqKi npocxi rnHnKysaxi, piAiue na BHyxpimBbOMy KpaV caAbHHH rpeoinb, m — My- 

_. . ' _ ,. . II CKVAbHHH anapaT, 5/> — TI- 

xpoxH rpeoiHiacxi, ocxpora, aoojK ix sobcim aeMae. Horn, gjaj^^aa ocxpora. Tarsi — 

noAiSao AO xiAa, Moaiyxb 6yTH BKpHxi BOAOCKaMH piaaoro 1" TapcaAbHHfi «!AeHHK 

f^ . (^AeHHK AanKH). 

xapaKxepy i piaai saBAOBJKKH. UepeA hhx Moxna p03pi3- 

HHXH xoHuii npHAerAi i rpy6nii BiAAerAi. 4acoM aa BHyxpimabOMy 6oiii roMiAKH 
cHAHXb paA rpy6mHX ujexnaoK i qacxo aa Kiaiji tomiakh MicxHxbcH Ay*e rpySi, 
Aosri, roAKysaxi ujexHHKH; noAi6Hi ao hhx Mowyxb 6yxH fi aa lAeaaKax AanKH 
K p H A a nepoioi' napH, hk i b inuiax KOMax, posBHaeai 6iAbme, aim Apyroi 
napH, i Maioxb cKAaAae asHAKOBaaaH, igo Mae BeAHKe cacxeMaxaqae aHaqeaaa. \\ ' ) Coxa = Hiif tglied ^= hanche = coxa = AnmKa. 

'^) Trochanter = Schenkelring = anneau femoral = trochanter = BepxAyr. 

"') Femur = Schenkel = culsse = femur ==^ 6eapo. 

*) Tibia = Schieiie = tibia = tibia =^ roAeHb. 

■*) Tarsus = Tarsenglieder == tarse = tarsus ^^ AanKa. — 14 
IIJOAO iiorO HOMCHKAaTypH CHTOMOAOrH He laaiOTb SFOAH. HoBlTHi EBTOpH 3Ae- 

eiAbiuoro fiflyTb 3a HOMeHKAarypoio Emery, hkoi mh h aoaepatyBaTHMeMoj ifl cy- 
nepcHHTb HOMeHKAaxypa Mayr-a., sa hkoio Emery Biuob TiAbKH y cboYx AaBnix 
npaynx. 

KoAO OCHOBH nepcAHboro KpHAa BiAXOAHTb HOTHpH nosAOBJKHi asHAKH: nepe^- 
HbOMy KpaK) KpHAa BiAnOBiAae KOcraAbHa aiHAKa; napaACAbHa a Hieio 25hakok> 
Ha HeBCAHHKia BiAAaAi npoxoAHTb ajHAKa 6paxiaAbHa. Bifl aaAHboro Kpaio 
B i q K a (pterostigma, him. Randmal) BiAXOflHTb paAiaAbHa asHAKB, cnpflMOBana 
HK iHHpoKa Ayia 40 30BHiiuHboro KpaK) KpHAa, iijo o6MejKOBye paaoM 3 n^eAHim 

KpaeM KpHAa paAJaAbny 

C112 \ it f^ KAiTHBKy. Cy6K0CTaAbHa S 

,"/ Sco _ ncAJaAbHa hihakh cnoAyia- 

K)TbCH nOnepCHHOK) JKHAKOK),. 

ago i'l Emery nosHanae hk 
AHCKoiAaAbHy (aa Doni- 
sthorp-ou — 6a3aAbHa asHA- 
Ka). BiA cepeAHHH Hiei khakh 

BlAXOAHTb n03A0BXHa Ky- 
Puc. 5. riepeaHe KpHAO Eciton coecum (3a £me/-j;). no34CE- gixaAbHa XHAKa, IIJO cno- 
atHi iKHAKH nosHaieHO cygiAbHoio lopHoio AiHieio, a nonepeijHi 

no4BiHHHM KOHTypoM. ?Khakh: Co - KOCTHAbHa; 5co - cy 6k o- AyqaeXbCfl 3 paAiaAbHOK) a!HA- 
CTHAbHa; Afe — Me4iaAbHa; 5r — 6paxiaAbHa; Ra — pa^iaAbHa; j^qiq OAHieiO a6o ABOMa n O- 
Cu — KyeiraAbHa; Pt — nrepocTHrMa; di — flHCKoiflaAbHa; cu 1, ^ . 

cu 2— Ky6)TaAbHa 1-a it 2-a; re — SBopoTHa (recurrens). Kai- nepeiHHMH KyOlTaAb- 
thhh: /• — paaiaAbHa; c J, c 2, c 3—3 Ky6iTaAbHi; d — nuc- hhmH JKHAKaMH; Hepe3 Te 
KoiflaAbHa (3a Emerv). . ^ 

B 3B'H3Ky 3 6a3aAbHOIO 

(oCHOBHOK)) aSHAKOK) MOatyTb yTBOpHTHCH OAHa, ABI HH TpH Ky6lTaAbHl KAI- 

thhkh. MeAiaAbHa asHAKa lacxo cnoAyMaeTbCH 3 nosAOBanoio Ky6iTaAbHOK> 
asHAKOK) nonepeiHOK) 3BopoTHOio (recurrens), qepea xe, b 3b asKy 3 saAHboio 

nOAOBHHOK) AHCKOIAaAbHOl JKHA" 

KH, siAMeasoByeTbCH n e p ui a 

AHCKOlAaAbHa KAITHHKa; 

nifl nepuiOK) AHCKoiAaAbHOio kaI- 

THHKOK) 3piAKa MOaie yTBOpHTHCH 

uje Apyra. MeAiaAbna aiHAKa 
cnOAyiaeTbCH 3 6paxiaAbHoio nc 
nepeiHOK) none pe>iHo- MeAJ- „ „ „ o . j^ 

'^ '^ Pac. 9. Te cane KpHAO, ujo h na pHC. 8, ariABO 3 Mayr-o- 

aAbHOK), aOO TpaHCB a pco- J50K3 HOMCBKAaTypoio; jkhakv, no3HaieHy hk Ky6iiaAbHy, 
MeAiaAbHOK). KAiTHHKy, mo napHCoBaHO qopHOK) pHCKOK), irnni noiBJHHOK) pHCKOK): 

cu — cToB5yp Ky6iTaAbH0i jkhakh; re i ri — ii soBHimHH 
AeaSHTb Mias KOCxaAbHCIO »HAKOK) g yHyxpitUHH raAysi; t— nonepe^iHa asBAKa (aa Emery). 

ft cy6kocxaAbHoio, no3Haqaioxb 

flK KOCxaAbHy KAlXHHKy; KAiTHHKy Miai cy6KOCTaAbHOIO aSHAKOK) fl MeAi- 
aAbHOK) flK MCAiaAbHy KAiTHHKy, i, HapeUlTl, KAixHHKy Miai MCAiaAbHOIO 

asHAKOK) ft 6paxiaAbHOKi, — hk cy6MeAiaAbHy. 

Ha pHC. 8 noAaHO cxeMaxHqHO aiHAKOBanHH nepeAHbOro KpHAa eKSOTHHHOro 
Eciton coecum; no3AOB<KHi asHAKH nosHaneHO qopHOio cygiAbHOio Ainieio, a no- 
nepeHHi Ainieio nOABifiHOio. OoaHaMKH 3po6AeHOBiAnoBiAHO ao naHHOBiiuHx npaiLjb 
Emery. no3HatieHHH na pHC. 9 BiAnOBiAaroTb AaBnifi HOMeHKAarypi Mayr-a. SriAHO 
15 3 ijHM aBTopoM HCMae paaiaAbHoi khakh i Ky6iTaAbHaatHAKa p03- 
ujenAtoeTbca na aoBHiuiHio h yHyxpiiuHio riAKy; roAOBHHfi cTOB6yp Ky6iTaAbHOJ 
atHAKH a6o soBHiuiHa riAKa cnoAyiaexbCH 3 bihrom nonepcHHOio jkhakojo, ujo, 
ariAHO 3 no3HaMeHHflMH Emery, BiAnoBiAae ocHOBHift nacTHHi pa^iaAbHOi sihakh. 
2KHAKOBaHHa nepeflHboro Kpaio b MypamoK 3Ae6iAbmoro HeAoposBKHCHe i bia- 
xoAHTb qepes Te bIa npHMiTHBHoro THny Eciton, flKHft BHHBAaeTbCjj b TOMy, 
ujo e ABi saMKHeni KyeixaAbHi kaithhrh i oAHa AHCKoiAaAbHa. HaHnpHMiTHBHiuie 
nepeAHe KpHAO b HauiiH $ayHi — b Pheidole (pHc. 10, /) — BiApisHHeTbCH bi'a 

Puc. 10. riepeAHe KpHjio pi3HHx laypainOK [Emery]: 1 — Pheidole, // — M y rm i c a, 
/// — Solenopsis, IV — Myrmecina, V — Formica, VI . — Camponotus, 

'■ pa4ia;\bHa KAlxHHKa, /, 2, J— KySixaAbHi KAiTHHKH, cf flHCKOiflaAbHa KAiTHHKa 

(3a Emery). 

KpHAa b Eciton TiAbKH THM, iijo TpcTH Ky6iTaAbHa KAiTHHKa b nepmoi 3 HHx Mypa-. 
moK BiAKpHTa. KoAH MH HB BBaasaTHMeMO Ha Kpafiai peAyKOBani (popwH ajHAKOBaHHsj, 

TO MaTHMCMO TpH THOH 3 e4HHOK> 3aMKHeHOK) Ky6iTaAbHOK) KAiTHHKOK) (pHC. 9). 

1. Tnn Myrmica. Ky6iTaAbHa KAiTHHKa hchobho noAJAena Ky6iTaAbHOK) 

aSHAKOK) (pHC. 10, //), OTOJK BOHa BlAnOBiAae o6om Ky6iTaAbHHM KAiTHHKaM npH- 

MiTHBHoro THny. 

2. Thh Solenopsis. 6 TiAbKH OAna HenoAiAena KyeixaAbHa KAiTHHKa; Bona 
BiAOKpeMAena BiA ApyroT, BiAKpHTOi, Ky6iTaAbHoi KAiTHHKH 6iAbiiie hh iweHuie 

AOBrOK) nOSAOBaJHOK) Ky6iTaAbHOIO 25HAKOK). /iHCKOiAaAbHa KAiTHHKa MOaje 6yTH 

(Solenopsis, Crematogaster, pHC. 10, HI) a6o ji' mojko hc 6yTH M y r- 
mecina, pHC. 10, IV). 

3. Tnn Formica. Ky6iTaAbH0i" nonepeqHoT mshakh He MoasHa po3ni3HaTH; 
paAiaAbHa H Ky6iTaAbHa khakh cnoAynaroTbca b OAnifi TOHiji a6o b cniAbHOMy 
npoxoAateHHi; saMKnena KyGiraAbHa KAixHHKa nepeSyaae b KOHTaKTi 3 BiAKpHTOK) 
3 AonoMoroK> aniKaAbHoro Kyxa; hoaiSho ao nonepeAHboro THny AHCKoiAaAbHa 
KAiTHHKa Moate 6yTH (Formica, Lasius, Leptothorax, pHc. 9, V) a6o li* 
MOJKe He 6yTH (Camponotus, Plagiolepis, pHC. 10, VI). — 16 — ^HAKOBaHHa saAHi'x KpHA ^7*6 peflyKOBane i ne Mae CHCTeMaxHiHoro ana- 
qeHHH. 

CxaTeBi AoaaTKH caMijH, KpiM He6araTbox poflie, xiAbKH nacTKOBo 
BTHryjOTbca BcepeaaHy. 3a ocHOBy ami hhx apasHTb iviacHBHS xiraHOBe KiAbije 
(lamina annularis), igo ao Hboro npHKpinAioeTbCH nyqoK CKAaAHO 36yflOBaHHx 
KAiujiB. Po3pi3HHioTb (pHc 11) napy niHpoKHx aoBHioiHix aoflaTKis (stipites 
a6o vaginae externa e), igo b 6iAbmocTi iwypamoK aH^epenijiioioTbCH Ha 
ocHOBHy s q u a m u 1 a i KiHijesHH BiafliA. YcepeaHHy b\a stipites posxauioBaHi 
vol sell a e (a6o vaginae mediae), ujo iwaioTb asHiafiHO po3MiujeHHfi sobhj 
flOAaTOK — 1 a c i n i a. Volsella i lacinia cnoAyqeni 3 stipites nenopyuiHo- Ycepe - 
jlHHy Bi^ onHcaHoro KOMOACKcy wicTHTbcn napa mnpoKHx haockhx raiKysarHX, 
Puc.11. CtaTeBe o36poeHH!i caiwga Formica sanguinea {3a. Emery). A — aaa^y, 
6 — sSoKy, C — stipes ra volsella, noKaaaHi b Tx B3aeMOBi4HoraeHBi, B(HrAH4 3 yny- 
TpiniHboro 6oKy. D — volsella Ta lacinia, po3rAa4yBaHi 3 soBHiiiiHboro 6oKy, E — sagit- 
ta, noKasaHa b nAonjHHi (sSoKy), 6 — H cemeHTH qepeaga, an — aHaAbHMH cerMCHT, 
c — cerci, sq — squamula, st — stipes, vo — volsella, la — lacinia, sa — sagltta, 
1. subg. — lamina subgenitalis (sa Emerg). 

'6AH3bKO npHAerAHx HAaTieoK is 34e6iAbmoro tohko noiijep6AeHHM nepeAHiM 
KpaeM, HKi 3pocAHca b cBoVfi 30BHiiiiHi3 noAOBHHi i TaKHM cnocoSoM yXBOproiOTb 
ujiAHHyBaxHa tahSokhh atoAoSoK; He sagittae a6o vaginae interna e, ujo 
yTBopioKjTb y CBOiB cyKynHocTi penis. 

^aAO. y po6iTHHKiB niAp04HHH Dirylinae i po6iTHHKiB xa cawHijb P o- 
nerinae, Myrmicinae Jn.liblJfi'iiWiiin nnp ak AOAaxoK Mepesija e uje asaAO, 
3B'H3aHe 3 ynyxpimHiM oxpyBAHSHM anapaxoM (aaAoaa 3 AOAaxKOM). 

TpaBHHfi KanaA. 3 ynyxpiuiHix opraHiB y raAysi cHcxeiviaxHKH MypamoK 
noKHujo Ay«e iHxepecHa xiAbKH 6yAOBa xaK ssaHoro npOBenxpHKyAroca a6o na- 
rHixHoro LUAynKa, aAe mh Mo^eiao posnoBicxn npo fioro 6yAOBy xiAbKH b 3B'a3Ky 
3 saraAbHOK) 6yAOBOK) xpasHOro KanaAy, a Horo 8 noineMO. 

y KHmKOBOMy KanaAi MypamoK y nanpHwi cnepcAy HasaA BiAOKpeMAKsioxbCH 
TaKi BiAAiAH: poxoBa nopoaiHHHa, npoAHr, cxpaeoxiA, boao, HarnixKHH mAyHOK, 
mAyHOK, xoHKa KHmKa h npHMa; koao Memi a uiAynKOM ao xohkoi khuikh Bna- 
Aaioxb xOHKi noKpyqeni MaAbnirieBi aiHAH (hhcaom bIa 4 npHMipno 40 50). 
OpieHTysaxHca b 6yAOBi xpaBHoro KaaaAy Moase AonoMorxH AOAaHHS (pHC. 12) 
saraAbHOBiAOMHfi cxeMaxHiHHH pHcynoK Janet. 

Oco6ahbo BnaAae b siqi HaASBHHaiiHa AOsasHHa cxpaaoxoAy. LJe noiacxH 
e HacAiAOK HaHSHOcxi cxe6eAbija, 60 KHmKOBH8 KanaA Moaie po3mnpHXHCH xiAbKH 
B racxepi. ^ah 6ioAora oco6ahbo iaxepecHHii aaAHiH bIaaIa oepeAHboi KwrnKH, 
.130 Sac sa cxpaBoxoAOM i CKAaAaexbca 3 BOAa xa HarnixHoro mAynKa, 60 o6HABa 17 JBOHH rpatOTb ay^e BaasAHBy poAb y rpoiaaACbKOMy xhtti MypaiuoK, a uiAyHOK 
«a6yBae Ay»e BaxAHBoro sHaieHHfl 8 aah cHCTeiaaTHKH, 60 naAbHi flocAian nafl si lb. 
I.lir. Ifbc. 0. gl. lb. ~z Puc. 12. CxeMaTH^HHS nosaoBasHHH po3pi3 po6iTHHKa Myrmica rubra (3a Janet 3 Escherich-a). 
gl. bl. — HHa!Hbory6Ha („cAHHHa") saAosa, D. gl. lb. — i'T HenapHCTHii BHBiaHHH apoB\g,igl. md. — 
MaHflH6yAapHa saAosa, gl. mx. — MaKCHAapna (igeAenosa) 33X033, gl. metath. — MCTaTopaKaAbHa 
3aA03a, gl. ph. — (papHHreaAbHa (ropAHHKOBa) saAoaa, H — M030K (sepxHboiijeAenoBBH ranrAiii), 
ifbc. — iH$pa6yKaAbHa Top6HHKa, Kr. — boao. Lbr. — sepxHH ry6a (labrum), Mag. — niAyHOK, 
Ment. — nifl6opifl4a, Mip. — MaAbniriesi a!nAH, A^e — qepeBHi ranrAii, Oe — cTpasoxia, 0. gl- 
ib. — BHBiaHHH oxaip cAHHHo'i 3aA03H, Ph. — TopAaHKa, R — npHMa KHniKa, Rdr. — peKxaAbHl 
3aA03H, Si. — aiaAO, 5?/-. — crpHAyAaniHHHH opraH, Vag. — nixsa, Z — aSHK. 

HarHlTHHM niAyHKOM y piSHHX npeflCTaBHHKJB pOAHHH MypaiUOK, AOCAIAH, HKHMH 

MH aaBflHHyeMO Forel-eBi i naATO Emery, bhhbhah, iijo Horo 6yAOBa aae 3Mory 

p03pi3HflTH He TiAbKH pOAHHH, 

a H niApoflHHH B TpnSH. Boao 
(Kropf, jabot, Crop) siBAHe co- 
■60K) TOp^HHKyBaTHfl poaiuHp ne- 

peAHbOl KHIUKH, 46 MypaillKH npH- 

.36HpyioTb piAKy lasy jik aah BAac- 
Horo BasHTKy, Tan, i ao tofo 
HaeiTb HafieiAbiue, ujo6 poano- 
.fliAHTH II noTiM Miai HAenaMH 

•CBOeT pOAHHH ft AHHHHKaMH. Me- 

pe3 Te Soro Moasna, paaoM 3 Fo- 
rel-en, no3HaHHTH hk „coijiaAb- 

HHH lUAyHOK". BlH Ma6 AyJKe 
TOHKi p03TflaiHi CTJHKH i, KpilW 

Toro, CAa6y MycKyAarypy. Ha- 

CKiAbKH sin p03THiKHHft, MH nO- 

6aHHMo AaAi ^ a npnKAa4i tbk 3Ba- 
HHx „MeA0BHX wypauiOK", npo 
aKHx MH sraAysaAH bjkc nonepcAy. 

nOAiMOp<{)i31H 

y saraAbKia xapaKTepacTHiji poAHHH MypamoK mh sasHaHHAH Base, ujo ^s{ 
poAHHa xapaKTepH3yeTbCJj mm iniUHM thm, ujo KpiM CTaTeBOAifiiiiAHX caMHijb 
i caMyiB, Mae m,e Tperio „KacTy", t. sb. po6iTHHKiB, iijo sBAHioTb co6ok) 
576 — 2. 
Puc. 73. Camponotus llgniperda Latr. 

TpH THnoBi (j)opMH: W — caMHija (?), M —ca- 

Meijb ((5), A — po6iTHHK (^) (sa Zlegler-oti). — 18 — 
HeAopoaBHHCHHX 3 CTaTCBoro norAHfly caMHijb. Thm HacoM, hk y AsweAiB, oc 

i 6flxiA, HK BlflOMO, yCl TpH KaCTH KpHAaxi fi 6yaOBOK) CBOrO TlAa MEAO BiApia- 

HHiOTbCH OAHa bi'a 04H0T, — y MypamoK po6iTHHKH BiApi3HHioTbCH BiA caMgis 
i caMHBb Ha nepiuHil noPAHfl thm, iijo He MaiOTb KpHA: yci tI THCHni MaACHbKHx 

KOMaUIOK, 3 npailbOBHTOK) fllHAbHicTK) HKHX MH SBHHafinO CHOAyHaeMO HOHflTTH 

„MypauiKa", HaAeaaTb TiAbKH ao KacTH po6iTHHKiB, a BiAMinHo bIa nei KpHAaxi 
cxaxeBi oco6hhh cxaHOBAHTb y itypamKOBiS pOAHHi TiAbKH HeBCAHKy MenmicTb, 
IIJO AO Toro e nocTiSna CKAaAoaa nacTHHa koaohii i nepe6yBa6 b rnisAi TiAbKH 
npoTHroM He6araTbox THjKHiB na piK. riopyi po6iTHHKiB y koaohu 3 poKy b piK 
e TiAbKH oAHa sanAiAHeHa caMHijH, tbk SBana ^apH^a. PiAine, a btIm y ashkhx 

BHAIB SaKGHOMipHO, B KOAOHU 6 KlAbKa, qaCOM HaBiTb 6araTO, HapHIJb; HBHUje 

ujo iioro Wasmann no3Haqae im'hm nAeoMeTpo3y. BeAHKa HHCAOsa nepeaara 
po6iTHHKiB HaA CTaTeBHMH oco6HHaMH BiAnoBiAae Tx sa^AHBOMy 3Ha<ieHHto 
B atHTTi KOAonii, 60 na hhx AeataTb yci po6oTH, a caMe aofaha sa moaoaak), 
Ao6yBaHHH. laii, 6yAyBaHHH i saxHCT rnisAa, thm lacoM caiviHHi BHKOHyioTb yci 

Q\ (pyHKIjil TiAbKH npOTHFOM KOpOTKOrO HepioAy SaCHyBaHHH HOBOT KOAOHll, a caMiji 

He 6epyTb y libOMy nasiTb »oahoi ynacxi. Hepea Te b aoBHiiuHbOMy BHrAHAi 
po6iTHHKa THHOBi pHCH BHAy BHHBAHiOTbCH BHpasHiiue, Hiat y cawHiB i CaMHIJb,, 
8K i BsaraAi npHCTOcyBaHHH 40 rpOMaACbKOro khtth, KopoxKo KaayHH, cneHH- 
$iHHO „MypamKOBe" — Bi46HBaeTbCH b KacTi po6iTHHKa HaSpeAbecpHlme. 

3 pHC. 13 6aqHMO, igo po6iTHHK (^4) ASAeKO MeHoina, hIk caMHga (W)^ 
y HbOMy pasi bIh 6iAbmHfi, hIsk caiaeyb (M), aAe lacTO 6yBae HasnaKH; BsaraAi 
caMeyb BiApisHHeTbCfl aBHiaflHo thm, ujo 6yAOBa fioro cy6THAbHa, a roAOBa 
HCBCAHMKa. HaBnaKH, y po6iTHHKa BOHa AaACKO 6iAbiiia, aim y caiwyH, i sBMHaflHO 
npHHafiMHi TaKa caMa sasdiAbuiKH, hk y caMH^b. IJhm BiAMinaM y aoBHiiUHbOMy 
BHrAflAJ HepenHoi" kopo6kh Tpbox Kacr BiAnoBiaae fi posbhtok M03Ky, orase 
fi ncHxlHHHX 3Ai6HocTeH. ^Kpas y npoTHAeasHoiay BiAHOiueHHi nepe6yBae pobbhtok 
(paHCTKOEHX onefi, ujo 3araAOM y cTaxesHX oco6hh, a heato b caMHis, posBKHeni 
6iAbiiie, nia! y po6iTHHKiB. Donisthorpe (1915) Aae igOAO ijboro xaKi Aani: y po- 
6iTHHKa Solenopsis fu^ax oko CKAaAaeTbCH 3 6 — 9 (paijeTOK, y caMHijb 
Toro caMoro BHAy 3 200, y caMija 3 400; yTapinoma erraticum — po6iT- 
HHK 100, caMHijH 260, caMei^b 400; Formica pratensis — po6iTHHK 600, 
caMHBH 830, caMCHb 1200. L|i bcahki BiAwinn noacHioiOTbCH thm 6ioAoriqHHM 
3HaHeHHaM, skc oii MatoTb AAH KacT. Thm nacoM, hk AinAbHicTb poSiTHHKiB 
3B'fl3aHa 3 3eMH0K) noBepxHeio i nje 6iAbiiie 3 tcmhok) cepeAHHoio rHi3Aa, aah 
CTaTeBHX oco6hh, i oco6ahbo aah caMijiB, oii Ha6yBaK)Tb oco6AHBoro sHaneHHa 
niA^ac inAK)6Horo AbOTy, Y GanaTbox bhaIb, hk ije sasHaieHO Baie nepcAHiui, 

npHHailMHi B CaMHiB i CaMHHOK, KplM (pajJCTKOBHX OHCS, e Uje H OAHHHHHi B i H k aj 
OCTaHHi OCoSaHBO poaBHHeai SHOBy TaKH B CaMglB, B HKHX BOHH CHAflTb Ha 

0C06AHBHX cxaAHx rop6Kax. FIpo HaHdAHatiy ^yHKijiK) i 6ioAoriqHe sHaweHHH 
BiioK, Ha aiaAb, HCBiAOMo Hiioro. 

DJoAO 6yAOBH BycHKiB, poSithhkh S caMQi MaBate ne BiApisHHroTbCH, thm 
HacoM y caMjiiB bohh CKAaAaioTbCH 3 6iAbinoro HHCAa HAeHHKiB, lacTO bhaob- 
aseni i MaioTb yKopoHeHnfi nepmnS MAeuHK (pyiKy). 

B 6yAOBi atyBaAeijb mss. po6iTHHKaMH 8 caMHiKaMH Teat HCMae ictothhx 
piAMin. Lje noHCHroeTbCH thm, ujo caMHijaM, hkI b 6araTbOx BHAiB MaioTb caMO- — 19 — 

ctISko sacHyBaTH HOBy koaohIio, cnoiaTKy, noKH a'asAHTbca poSithhkh, aobo- 
4HTbCjj, X01 i AaAeKo MeHuioK) MipoK), BHKOHyBaTH Ti cami 6yAiBai po6oTH, iijo 
H po6iTHHKaM, i 4orAHAaTH MOAOAb. HaanaKM, b caMijiB, ujo ne BHKOHyroTb 

«OflHHX poSlT i TIAbKH aanAlAHIOIOTb CaMHHOK, ajyBaAblJH 3BH<iagH0 6iAbUIOK> HH 

MeHinoK) MipoK) peayKOBaHi. 

HafipiaKiuia BiAMiHa ujoflo soBHiiuHboi (popMH uim po6iTHHKaMH 3 CTaresHMK 
oco6HHaMH noAHrae b MypamoK y 6yflOBi rpyaeS a6o TopaKca. Y KpHAarax, 
y aa'HSKy 3 noTyaiHHM posbhtkom kphaoboi MycKyAaxypH, xopaKC Ayae onyKAHft 

i p03BHHeHHfi SaBIIIHpiIIKH, THM HHCOM y po6iTHHKiB bIh CTHCHeHHft 3 60KiB I KplM 

Toro cTpyKirypa xiTHHOBoro KicxaKa 4yxe cnpoujena. Hepea oco6AHBOcxi 6yflOBH 
Ti xopaKca, ijapHjiK), aapMa ujo aanAianeHa eoHa Bxpaiae KpHAa, AerKo Biapia- 
HHXH Bia po6ixHHKiB; uje 6iAbme BOHa Bna^ae b siqi cepeA HaccAeHHa rniaAa 
XHM, iijo i'l HepeBije HaAsaaiaHHo sAyxe, 60 aftijenpoBiA Ay«e poasHHeHHfi; xixH- 
HOBi KiAbya lepeBija npH gboiay poaxoSaxbca i BHflBAHioxb 6iAi aAyqni npoMi'ajKH. 

Bauje Bxe 3a3HaHeHO, ujo asaAO, koah boho BsaraAi e, HBAae C06010 arpw- 
6yx xiAbKH ajiHOioi cxaxi (caMHiji 8 po6ixHHKH), a b caMuis Soro 30BciM Hewae; 
aAe fioro HCMae i b MiHO^HX Kacx y niApoAHnax Dolichoderinae i Formi- 
cinae, ujo b hhx aaxe Ay^e posBHHeni oxpyflAHBi 3aA03H, 3 hkhx (aK y achkhx 
npeACxaBHHKiB p04y Formica, nanp., F. rufa xa in.) oxpyxa Moase Bn6pHaKy- 
BaxHca Ha BBAHKy BiAAaAb. Ujo caMiji He Maioxb Hi aaAa, h! oxpyfiAHsax aaAoa, 
«Ki aBAHfoxb C060K) xaKe icxoxHe anapaAAH Aah nanaAy & o6opoHH y atiHOHHx Kacx, 
ije ijIakom apoaysiiAo, 60 i'x poAb y khxxI rpomaAH MiaepHa; HaxoMicxb i'x le- 
peBije Mae Ayate poaBHueni BHAOBaseni ciivi'aHHKH. A iijo cawiji aoBciiw ne Maioxb 
ycix XHX piaHOMaHJTHHX iHCTHHKTiB, aKi 6yAH aa rpyHx AAa cyiacnoro pacnoro 
poaBHXKy MypaiuKOBo'i (paynH a i'jf piaHOMaHiTHUM (popMOTBopeHHaM, xo H cne- 
ijaepinHi MoptpOAOriHui oanaKH BHAy BHCxynaioxfa y hhx aAe6iAbmoro CAa6me 
i iHOAi xaKi HeseAHKi, ujo poanianaTH piani bhah xoro caMoro poAy nepiAKO ne 
xJAbKH BaasKO, a Hasixb ne MoaiHa. 

„Ox25e caiaiji cxanoBAaxb y MypaiUKOBiH Aepasaai a MopcpOAori'jHoro norAaAy 
HCHaqe KOHcepBaxHBHHfl BiACxaAnS eAeivieHX, ujo AcaKOio cxopOHOio HaraAye uje 
nepeAcoHiaAbny cxapOAaBHio $opMy, ana 6yAa aa noiaxoK aah (piAoreHeraqHoro 
poaBHXKy MypamKOBHX rpoiaaA" (Brun). 

HepeBije po6ixHHKa BiApiaHaexbCH bIa ijapHgHHoro xiAbKH xhm, ujo boho 
AaACKO Menme. LJe, anoBy xaKH, e uacAiAOK, 3 oahofo 6oKy, axpoqtii aSijenpo- 
BOAy B po6ixHHKa i, 3 Apyroro — fioro BeAHKoro posBHXKy b caMHiji. „Ta Bce aj 
6yAO 6 noMHAKOBO nosHanaxH po6ixHHKiB npocxo ax „6e3cxaxeBHx" iHAHEJAiB; 

HaBUaKH, B nCBHHX yMOBaX BOHH IJIAKOM 3AaXHi KAaCXH aeiKa, npaBAa, XIAbKH 

HeaanAiAHeHi, 60 bohh (npiM He6araxbOX BHHaxKiB) He Maioxb ciM'snoro Mixypga 
(receptaculum seminis) i Mepea xe nenpHAaxHi AAa aanAiAHCHHa. Y SB'asKy 3 ijieio 
3AaxHicxio poaMHOxyBaxHca jjnapxoreHexHHHo", xo6xo nepea xaK aaane „Hecxa- 
xCBe BiAXBopeHHa", mIc Holiday aaBHaiHAa aHaxoMiHHO, ujo b po6ixHHKiB 6a- 
raxbox BHAiB e, xoh i Ayaie peAyKOBani, aflgenpoBOAH. Y npHMixHBHHx n o h e- 
pHH, UJO B HHX cojjiaAbHHfl HOAiA upaiji uiuioB ujc He xaK AaAeKO BnepcA, bia- 
MiHH MIX ijapHijeio 8 po6ixHHKOM uje MeHUli". 

Ty (popMy pi3HOMaHixHOCxi, ujo 11 mh posrAaAaAH Aoci i ujo snaBAaexbca 
B icHyBaHHi xpbox Kacx, 3 HKHX oAHa, po6ixHHKH, aaBAanye cboim icHyBaHHHM — 20 — 

poaiijenAeHHio caMHMOK na HopiwaAbHHx i Ha HeAoposBHHeHHX 3 cxaTeBoro norAHfly, 
Mo;KHa no3HaHHTH, HK TpHMop(|)i3M. BoHa HBAHe C06010 noiaxKOBy (J)OpMy 
noAiMop(J)i3My, hkhS y 6araTbox MypauiOK Ha HbOMy He cnHHHeTbca i po3- 
BHBaexbCH ;iaAi; He Moase BHHBAHTHCH a xoMy, iijo Koana 3 xpbox toaobkhx 
KacT po3ujenAK)6TbCH 4aAi Ha flBi 1H 6'iAbme btophhhI q)opMH. 
„BioAoriqHi hhhhhkh, iijo npHBOflHAH ao xaKoi' noHaacneijiaAisaHiT, 6yAH nonacxH, 
6e3nepe'iHO, xi caivii, jiki rpaAH poAb ByxBOpenHi BHfliB, oxxe b nocxyno- 
BOMy cxBopioBaHHi xoro KOAocaAbHoro 6araxcTBa (popia, ujo fioro BHABAHe cy- 
MacHa (payna laypaiuoK. I xaM i xyx iACXbCH npo npHcxocyBaHHH 40 oco6ahbhx 

ywiOB iKHXXH, HK COeijiaAbHi yiaOBH pOBMHOatyBaHHH ft nouiHpeHHH, oco6AHBi bh- 
MOrH aOFAHAy MOAOAl, o6opOHH, 6yayBaHHH rHi3A. 3Ao6yBaHHH lati, BifiCbKOBOl 

cnpaBH fi rpa6yHKy a6o, napeoixi, nepex'iA BHAy AO SAOAiHCXBa fi napasHXHSMy, 
igo, 3 OAHoro 6oKy, npHBOA^iTb y Me^ax rpyna bhaIb a.60 $opM ao yxBopcHHa 
BiAMiH, a 3 Apyroro — cnpHHHHioioxbCfl flo AaAbiuoi cneijiaAisaiiii iHAHBiAiB 
y Mcasax pisHHX Kacx xoro caMoro BHAy"- 

Oxate MH 6aqHMO, ujo b 6araxbox bhaib pOAHHa CKAaAaexbCH 3 qoxHpbox, 
h'hxox, micxbox, 6a naBixb 6iAbuie (popM, pisKO BiAMiHHHx hk cboimh Mop$oAo- 
risHHMH 03HaKaMH, xaK i po3MipaMH TiAa. Aac ao gboro HopMaAbHoro, oxate aah 
4aHHX BHAiB BaKOHOMipHoro „$i3ioAoriHHO-6ioAoriqHoro" noAiMOp(|)i3My 
{Brun) M02Ke b neBHHX yMOsax, oco6ahbo hia uiKiAAHBHM bhahbom. napasHxle 
a6o SMiHenHx yMOB atHBAenHH, AOAynnxHCfl uje SnecxaAHH (BHnaAKOBHH) 
i naxOAoriiHHH nOAiMoptpiaM, a xoMy piaHOMaHixHicxb npeACxaBHHKie 
BHAy, UJO atHByxb B OAHift KOAOHii, Moaje spocxH iije 6iAbuie. 

HKHecxaAJ nonaxKosi cxyncHi noAiMop^isMy, mh Moajewo po3- 
TAHAaxH xi Hafinpocximi BiAMiHH 11J040 posMipia xiAa, aki b ycix bhaib MypauioK 

€ HaCAlAOK CnpHHXAHBHX a6o HeCnpUHXAHBHX yMOB aiHBAeHHfl. 

Oxoat y cxapHx, Ayate HaceAeHHX, KBixyqHX koaohihx, Ae ahhhhkh aiHBAHXbCH 
oco6ahbo Ao6pe, xpanAaroxbcH HepiAKO iHAHsiAH, hk! BHsnaqaroxbCH cboTmh 
pi3KO noMixHHMH posMipaiuH. yefl BOAexeHCbKHH spicx Moase sHaBAaxHCH cepcA 
npeACxaBHHKiB ycix xpbox Kacx, oxoat nopyi 3 HopMaAbHHMH caMijaMH, caMH- 
ijHMH fi po6ixHHKaM („Me3aHepH, MesoriHH, MeaepraxH") Moatyxb 6yxH 
xaK caMO MaKpanepH, waKporinH, MaKpepraxH. HaBnaKH, koah ahhhhkh 

JKHBAHTbCfl HOraHO, HeAOCHXb, XOAi BHXOAHXb AyatC ApiSni, KapAHKOBi eKseMn- 

AHpH (MiKpaHepH, MiKporiHW, MiKpepraxa) (Brun). Oco6ahbo Api6nJ 
po6ixHHKH 6yBaK)Xb y HaftMOAOAcuHx, iijo Aonipy nocxaioxb, KOAOHiax, 40 ahihhkh 

pOBBHBaiOXbCH xiAbKH KOOIXOM HOaSHBHOrO MaxepiaAy HAiAHHKa iiapHgi. Oco6AHBy, 

pisKO no3HaqeHy $opMy noatHBHoro noAiMOpcfisMy HBASioxb C06010 sate sraAani 
TaK sBani „MeAOBi MypauiKH". HaSBiAOMimng npeACxaBHHK jjhx laypamoK e Me- 
xiKaacbKHH Myrmecocystus mexicanus var. hortus deorum. 51k 
bIaomo, npH3HaHeHi aah gboro po6ixHHKH ijboro BHAy Aicxaioxb xane oiACHAeHe 
xapqyBaHHH, ujo ix boao posAHMaexbCH ao HefiMOsipHHX posMipis i HepesHe Ha- 
6yBas KyAHCTOi Cj^opwn. Tani iHAHBiAH hbahioxb codokj asnai sanacH noasHBHoro 
MaxepiaAy aah koaohii na HecnpaaxAHBy nopy pony. PaAHHCbKOMy BHenoMy 
npo$. E. MeiiepoBi (1923) mh saBAHiyeMO BiAKpnxxHM, ujo xana caMa „q)i30- 
racxpia", hk i b Myrmecocystus mexicanus, xoro caMoro 6ioAori<iHoro — 21 — 

xapaKTepy, xoh i poasHHena aaAeKo MeHiue, penpeaeHToeana i b HaaiiS ^ayai 
(KpHM, KaBKas); TaKng npeflCTasHHK y nac e Formica (Proformica) 
n a s u t a Nyl. 

y 6araTbOx bhaib BiflwiHa b BeAHHHHi TiAa, npHHafiMni b Kacxi po6iTHHKiB, 
CTaAH aaKOHOMipHHM, nocTifiHHM HBHujeM, toSto (piKcyBaAHCH cna4KOBo, i Tyr 
MH MoaseMO TaKHM cnoco6oM roBopHTH Bate npo cxaAHit, xoh uje 8 „HenoB- 

HHh" nOAl MOp(p isM, HenOBHHfi TaKOK) MIpOK), HKOK) KpaSHOCTi He npOTH- 

CTOHTb Tyr 6e3nocepeflHbo, a nepexoflHTb o^na b oAny HenoMiTHO nepea HHCAeHHi 
npoMiasHi cxyneni. IJe cniBBiAHOiueHHH MOasna cnoCTepiraTH b THnOBJfi $opMi 
B^e b Hauioi" sBHHafiHoT aIcoboi MypaiUKH (Formica rufa L.), xom BiAMinH 
b AOBSKHHi TiAa Ml* HaSMeHiuHMH (4 mm) \ Hafi6iAbmHMH po6iTHHKaMH (9 mm) 
uje fi He AyJKe snaaaiOTb y Biii. Aao soBciM KpaiiHix (popM Ha6yBae HenoBHHS 
noAiMopcpisM y achkhx TponinnHX (popm, hk y 6pa3iAbcbKHX BHKOxyBaHJB rpadiB 
(Atta), y pOAy Pheidologeton, b a(J)pHKaHCbKHX MaHflpiBHHx MypamoK 
(Anomma) Ta 6araTbox in., 46 BeAexni nepesaaiaioTb KapAHKiB flOBatHHOio 
CBoro TiAa HepijKO b n'sTfa i ao ciMox paais. Hk saraAbne npaBHAO, mias KpaS- 
HOCTHMH B TaKHx BHnaflKax MOKHa 6yBae BCTanoBHTH TaK caMO 6iAbme tn Menme 
BHpaaHi MOp^oAoriqni siaMinH, hkhm 3Ae6iAbmoro BiAnoBlAae TaK caMo nesHHii 
6ioAoriHHH8 no^iA npaiji. Oxoaj y MypauioK Atta noBHHHicTb pia^TH ahcth 

AeaiHTb SBHHaHHO Ha BeAHKOrOAOBHX BeABTHflX („COAflaTax"), THM laCOM Api6Himi 

iH4HBi4H AHUiaiOTbCH BAOMa i 46aK>Tb npo rpH6Hi caAKH Ta MOAOAb. TaKHfl ca- 
MHfl n04iA npaHi, oibbhaho, e i b HamHX Formica rufa Ta Camponotus 
herculeanus, 60 8 Tyr u,e 3Ae6iAbmoro MaACBbKi, ujo sHKonyioTb y raiaAi 

pOAb r04iBHIiyb, THM HacOM BeSAHKi B3HAH Ha Ce6e 6iAbme, HK BHCAOBAIOeTbCa 

Brun, — „4enapTaMeHT aoBHiuinix cnpas", — npHCTasAaTH 'is&y, BOiOBaTH, 3axH- 
ujaTH a T. 4. Aac b ijhx CAa6o noAiMop^HHX $opM nofliA npatji uje ne npo- 
BeACHHS TaK crporo aaKOHOMipHo, 60 koah Tpe6a, bcio po6oTy oahofo Mo^yxb 
ycniuiHO BHKOHaTH inmi {Brun). 

TaKe HBHige, hk nenoBHaS iioAiMop(j)i3M, MaAO, 6e3nepeHHO, 4aTH 6araTH8 
MaxepiaA 4Ah npHpOAHoro 4o6opy, ujo noBHHCH 6yB cnpHSTH xaKHM npcACTaB- 
HHKau, B HKHx KpaSni $opMH HKOicb KaCTH, HanpHKAaA, Ha86iAbmi, npHcxoco- 
ByaaAH cboY cBoepiani oco6AHBOCTi 4e4aAi AocKOHaAime 40 BHKoayBaHHH cne- 
liiaAbBHx $yHKijia i qepea xe CTasaAH 4e4aAi KopHcaimaMH HAeaaMH caoei rpo- 
Maaa, THM HacoM npoMiaai (popMH noxpoxy SHHKaAH: „KiHHeBHM HaCAi4KOM xaKoro 
po3BHTKy MaAO 6yA0 6yTH Te, ujo, aanpHKAaA, y Kacxi po6iTHHKiB 36eperAHca 
xiAbKH 4Bi Mop(J)OAoriqHO flyjKe Bi4MiaHi $opMH, a caMe bhcoko cnetjiaAisoBaHaS 
„coAAax" i MaACHbKHft po6ixHHK, inaKme KaaiynH: aenoBHHft noAiMop^isM nepexBO- 
pHBCH B nOBHH8 AHMopcpiaM. Y XHnoBia q)opMi MH cnocxepiracMO ijeS noa- 
hhS AHMop(I)i3M po6iTaHKiB y 6araxoMy aa bhah 8 nouiHpeHOMy b ijiAOMy cBixi 
poAi P h e i d o ! e, Bci coAflaxH HKOro BHanaiaioTbCH Ha43BHiaflHo aeAHKOic roAO- 
bok) i npHSHaHeai js,ah po34pi6HeHHH bcahkhx uiMaxKiB 3Ao6HHi, Hni He Moaiyxb 
noAyasaxH CAa6i ujeAcna MaAeabKHx poSixHHKiB, i 3Po6hth "ix npH4axHHMH 4ah 
xpaHcnopxyaaHHH. iHOfli „coA4aTH" Moasyxb, 3BH4a8Ho, i cnpaaAi 6opoHHTH cbofo 
„6aTbKiBiijHHy". Ta ^e ae e npasHAo; aaBnaKH, yi BeAHKoroAosi e 3BHHa8HO 
He3rpa6Hi TOBapnmi, BaaBAHiciH THMiacoao xpoxH khxth xiAbKH xoai, koah xpa- 
nHXbcs Haro4a „!aocb noAycKaxH", — 22 — 

3rUH0 3 IJHMH MipKyBaHHHMH, nepsiCHO HenOBHHa AHM0p$i3M, UepeS SHHKaHHH 

npORiiaiHHX (popM, npHBie AO ijiAKOBHToro AHMopipisMy, aAe e niACTasH raAaTH^ 
in,o B AeaKHx BHnaAKax npouiec peAyKijii nepsicHO noAiwopcpHOi KacTH po6iTHHKiB 
nioioB uje AaAi, nooiHpHBinHCb Ha BeAHKoroAOBHX coAAaxiB, ujo B«e He mopah 

icH/BaTH B nCBHHX HOBHX SioAOHlHHX yMOBax, i TOMy KacTa poSiTHHKiB CTaAa 
BTOpHHHO SHOSy MOHOMOp$HOK). U,e^ HpOIjeC Bi46yBCH, OHCBHAHO, B Ta- 

KHX bhaIb, iijo nepeHuiAH AO SAOAiacfaKoro khtth, a6o „k a e nro 6i oay", oce- 
AJOiOHHCb y npoMiaiHHX CTiHKax rniaA 6iAbmHX iiypauiOK i TepMixiB, iijo6 is cboix 

TOHKHX xiAHHKlB po6HTH 3AOAificbKi HanaAH Ha MOAOAb rOCHOAapiB. ToAi BeAHKi 

coAAaxH 3po6HAHCfl, aBHiaSHO, 30BciM safiBi; HaBnaKH, hk SAOAiflM i'M Tpe6a 6yAO 
craxH no 3M03i HenoMirHHRiH, apIShhmh. ThhobhS npeAcraBHHK xaKHx MypamoK- 
3A0AiiB e B Haniifl (payni MiniaxiopHHa xobxhA Solenopsis fugfax, iijo xpan- 
AaexbCH qacoM y rnisAax pisHHX bhaib Formica, Camponotus, Lasius, 
Aphaenogaster. BiAwiHHo bia MiaepHoi BBAHqHHH po6ixHHKiB c a m h y i, a nacxo 
a c a M ij i MypamoK-3AOAiJ B, oneBHAHO, nonacxH aah 6iAbiiioi nAOAWiocxi, a no- 
MacxH Hepes xe, ujo ix ne saienHB npHpoAHHg floSip, 36eperAH cbok) nepBicny 
BeAHHHHy i HBAHJOXb C060K) opoxH po6ixHHKiB cnpaB2iHix BeAeXHIB. 

„AAe B ASHKHX BHAiB, oicBHAHO, 6yAO fi npoxHAeatHC, a caRje Ao6ip MiKpo- 
r i H H o r o XHny caMHijb, hk y 6AHcKy>ioi Hopnoi AepesHOi MypauiKH (Lasius 
fuliginOsus, y Formica truncicola, exsecta) i oco6ahbo b niBHiHHO- 
awepHKaHCbKoi Formica microgyna, b hkoi caiwHyi naaixb Api6Himi, niiK 

po6ixHHKH ! CaMHHi Bcix I^HX BHAIB 3aCHOByK)Xb CBOl KOAOHii" napa3HTH4HO, 

npH HOMy npHMyiuyioxb aAonxyBaxH ce6e b rnisAax a p i 6 h i m h x bhaIb; oxxe, 
MH MaewLo npaBO posrAHAaxH sMeHuieHHH poaiaipiB caMHHi, hk npHCXocyaaHHa ao 
MCHUIHX posMipiB MypauioK-noMiqHHKiB. 

„Hk npHcxocyBaHHH ao oco6ahbhx yMOB posMHoasyBaHHH fi sacHyBaHHH ko- 
Aonifl, xpe6a XAyiaanHXH, GeanepenHo, iije fi piifl inrnHX, ^acoM HesBHqaaHHX, 
<|)OpM caMijiB i caMHi^b, igo IX MH 6aHHMo y ASHKHX BHAIB. Tyx HacaMnepefl xpe6a 
araAaxH npo 6e3KpHAHx, noAi6HHx ao po6ixHHKiB („e praxoMopcpHHx") 
caMijiB, UJO xpaoAHioxbca b poAiB Formicoxenus, Cardioconcondyla 
xa inmnx nopyi HopiwaAbHHX caiviHiB i, oieBHAHO, nasixb qacxo soBciM ix bhxhc- 
Kaioxb. y poAJB Anergates i Epoecus (46 HeMae po6ixHHKiB), ani HBAHroxb 
C060K) npHKAaA KpafiHboro napa3HXH3My, caMiji, xoh i xeiK 6e3KpHAi, Bce xaKH 
3 iHuiHx noPAHAiB Maroxb 6iAbme xhh caMHUb (rineKOMop^ni caMiji), B ycix 
ijHX BHnaAKax cxaxeBi oco6hhh 6e3KpHAi, ohcbhaho, lepes xe, ujo mAio6Horo 
BHAboxy B HHX HCMae, npH HOMy xyx MOAOAHX caMHgb nepeA xhm, hk bohh 
BHAixaioTb b AaAeKi MaHApn, calvI^i sanAiAHioioxb y rnisAi- Ohcbhaho, 
i eproxoiAni 6e3KpHAi caMHHi, igo xpanAHioxbCH saKOHOMipno nopyi 
3 HOpMaAbHHMH KpHAaxHMH, oco6ahbo b noHepHH, 4aAi b achkhx bhaib Myr- 
mica i AaAi b aaiasoHKH (Polyergus r u f e s c e n s) xa in., HBAHioxb co6ok) 
xejK nepBiCHi cxyneni noAJSHoro npoyecy posBHXKy". 

HaM aaAHuiaexbCH uje cKasaxH KiAbKa caib npo nepexoAOBi (popMH Miat ca- 
MHHeio fi po6ixHHKOM, biaomI niA nasBOK) „epraxoriHH" i nomnpeni hk cxyneneBi 
nepexoAOBi (popMH B pisHHx bhaib, oco6ahbo saKOHOiwipHO b ashkhx MipMeHHH, 
nanp., y Formicoxenus nitidulus. /[eaKi aBxopn saincAHroxb iji $opMH — 23 — 

^O (|)OpM naTOAOriHHHX, Ego BHHHKaiOTb HE rpjTHTi HeAOCTaXHbOrO KHBAeHHH, 

aAC TaKOiay TAyiviaHeHHio cynepeiHTb xe, ujo b osHaKax ijhx (popM ne TpanAHexfaca 
.Hiioro aereHepaTHBHoro, HaBnaKH, Bci oanaKH MBAHiOTb coSoio TiAbKH piani ne- 
pexoAH Miat oanaKaMH HopiviaAbHoi" cawHiji 8 po6iTHHKa. 

Mh poarASHyAH b roAOBHOMy bcio BeAHKy raAysb saKOHOMipHoro (piaiOAoro- 
'6ioAori<iHoro noAiMopcpisMy i Ham saAHuiaeTbcn ige CKaaaxH aaraAbHO TiAbKH 
npo Ti HecxaAi naTOAoriini (popMH, am spiflKa TpanAHiOTbca b pisHHx bhaib 

npH HOpMaAbHHX yMOBaX pOSBHTKy. 

1. npHpoAatena AereaepaTHBHicTb e npoayKT posBHTKy HenopMaAb- 
iHOro saiaTKa. CioaH HaAeasarb nafiGiAbuie repMa$poflHTH, a6o xaKi jctoth, 
ii],o B HHx HOAOBiqi i xiaoHi osnaKH a6o osnaKH caM^n i po6iTHHKa posMiigeHi 
MoaaiiHo, npH HOMy, nanpHKAaa, oana nOAOSHHa TiAa oaHiei.CTari, a 4pyra 4py- 
roi, a6o mema. Miai tIaom Tiei i xiei CTaxi npoxo4HTb inaKme; btophhhhm cxaTe- 
BHM osHakaM saBaiflH BianoBiAatOTb i CTaTeai opranH xiei caiaoi' CTaxi. 

2. Ha6yTa ^ereHepaTHBHicTb. HaflnacTiiiie xpanAaroTbCH Tan aBani 
nceBAoriHH. Bohh xpanAaioTbCfl b KOAoainx piaHHX bhaib Formica, incpe- 
KOBaHHX MipMeKO$iAbHHMH atyKaMH a pofliB Lomechusa 3 Atemeles. Bohh 
BiflSHaqaiOTfaca bbahkhm rop6KyBaTHM aflHMOivi MeaoHoryMy, i nepea xe xopaKc 
Ha6yBae aoBHiiuHboro BHrAsay caMHgi, xhm nacoM racxep cxae HeBeAHHKHfl, 
UK y po6ixHHKa. II|oao noxo42ieHHH nceBAorin, xo ra^aioxb, mo capaajKHi ca- 
MHjii HeAopoaBHBajoxbCH lepea aMiny asHSAenHH, flo hkoi cnpniHHHBCH noce- 
pe^Hbo iuKi4AHBHfi BHAHB 3ra4aHHX MipMeKOcpiAiB, UJO noiflaioxb ayate 6araxo 
flSHOK i AHHHHOK, 3 HKHX MaAH 6 poBBHHyxHCH po6oHi oco6hhh MypauioK. Hcpea 
Te po6ixHHKH, niA aarpoaoio neAocxani po6oHOi chah, Baje ne roAyioxb ahihhok 
caMHUb, igo nepeGysaroxb y cxaAu poaBHXKy, „yapcbKOK)" lateio, i b HacAJAOK 
ijboro yxBopioioTbCH nceBAorJHH. 

ijHOii, nonacxH uje AerenepaxKBHimi (popMH rpynxyioxbCH Ha xoMy, ujo Base na 
AHiHHKOBifl cxaAU MypauioK ia^eKyioxb biaomi ckxo- i eaxonapasHXH. Tyx 
Tpe6a araAaxH nacaivinepeA npo aHafiAeHHx y AeaKHX bhaib MepMixoq)OpHHx 
po6ixHHKiB cBoepiAHHX AereaepaxHBHHX icxox a HenopMaAbHO MaAeHbKOio 
roAOBOK) fl rpyAbMH, aAe aaxe a AyJKe SAyTHM nepeBijeM, ujo Kpiab xoHKy xixh- 
HOBy fioro o6oAOHKy nacoM Moatna ijiakom BHpaaHO 6aHHXH napaaaxa — 6araxo 
paaiB noKpyienoro rpoGana a poAy M e r m i s. Ilje xaaiii KaAiijxBa xpanAHroxbCH 
lepea in^eKHiio MypamoK AHiHHKaMH poAy O r a s e m a, MiniaxiopHoro 6oaoho- 
KpHAb^a a poAHHM Chalcididae, npa qouy Bpaxeni iHAHsiAH, BxpaxHBoiH 
Ayate 6araxo cokib, yxe aOBciM ne poaBHsaioxbca i aaAHUiaioxbCH na ace asHXXH 
jvaAeiKaMH. CnoxBopenax xaK caMijis, caMHijb i po6ixHHKiB Wheeler noaaa- 
*iae iM'HM ^xaaaaep, (pxaaoriaicpTHaeprax"^). 

HanpHKiHiji xpe6a CKaaaxa, ujo b MipweKOAoriqaifi Aixepaxypi Kacxa Mypa- 
luoK aBHHaaao noaaanaioxb yMOBaaua aaaiKaMH, aanoaaneaHMH a cepeAabOBiHaoi 
acxpoAorii; oxate^ po6ixBHKa noaaaiaioxb aaa^KOM ^ (MepKypifi), coaas- 
xa — 2/. (^tOnixep), caMHijK) — 9 (Beaepa) i caMjja — S (Mapc). *) Bifl4iA noAiMop^isMy y nypamoK h noaaio, 40flepa5yK)»ia npeKpacHoro BHKAa4y Brun-a 
'{1924). H He Mas 3a AO^iAbHe flyjse nepepo6AHTH Te, bjo h 6e3 Toro CKasaHO 4o6pe. KpiM lacTKd- 
Boi" nepepoSKH, r TiAbKH seigo CKopoTHB i aeigo AonoBHHB. — 24 — 

PosMHo^sysaHBH 

SanAiAHeHHH. B ycix wtypauioK, craTeBi npeACTaBHHKH hkhx MaroTb KpHAa,. 
sanAiAHeHHH Bifl6yBaeTbCH doaa rHisfloM niAiac xaK SBanoro mAK)6Horo AbOTy^ 
Bi46yBaeTbCH ye SBHHaaHO TaK. Yci fliHiiiAi Ha ^efi lac craxeBi oco6hhh bhai- 
TaioTb 3 rHisfla, yxBopioioqH cnpaBasni poi, npH Toiay 3 ycix rniaa neBHOi mic- 
HCBOcri 6iAbme hh Menuie oflHOiacHO, SEHHaano ni3HO no o6iAi TenAOi AiTHboT 
THXo'i noroflH. Piame, AKyCamponotus herculeanus, cTaTesi oco6hhh bhai- 

TaiOTb He CyijiAbHHMH pOaMH, a nOOflHHIji. 06HABi CTaxi KpHAaXHX AOXOflHTb Aa- 

ACKO He sasajAH OAHOiacHo. Wasmann (1903) Kawe, ujo b KOAOHiax Formica 
sanguinea bih TiAbKH 3piAKa anaxoAHB npeACxaBKHKia o6ox CTaTefi Ha OAHifi' 
CTaAii po3BHTKy. SsHqafiHo 6 d posBHBaioTbCH msHAuie, Hiai ? ? , otojk na Tofi 
qac, KOAH ocTaHHi jB2te ocTaxoHHo 3a6apBAeHi, nepiui Bae noKHnyAH rHisAO aahs 
cnapoByBaHHH. 3a Wanach - om y GiAbmocxi naiUHX bhaib Formica o6HABi 
cxaxi s'HBAHioxbCH pisHoro lacy; xe b Lasius fuliginosus, Leptothorax. 
a c e r V o r u m xa in. Mexa ijboro HBHUja noAarae b xoMy, iijo6 3ano6irxH 3anAiA- 
HCHHio b cepCAHHi xiei caMoT koaohiT. 

SacHOByeaHHH hobhx KOAOHifl. riHxaHHH — HKa a AaAbuia aoah oco"- 
6hh, ujo cnapyBaAHc«? ^OAna 3 hhx ne nosepxaexbCH ao cBoro piAHoro Ky6Aa, 
aAe XHM nacoM hk caM^^, ujo Maioxb xiAbKH sanAiAHiOBaxH caMHijb, rexb qncxo 
Bci THHyxb, caMHHH xenep HKpas Mae SHKonyBaxH csoe roAOBHc saBAaHHH — 3a- 
CHysaxH Hoey KOAOHiio. THcanaM i XHCflnaM XHCflH He cyAHAOCH BHKOHaxH ye 
SaBAaHHH, 60 BOHH, nOAi6HO AO CaMIJlB, THHyXb HK JKepXBH 6araTbox BoporiB, ujo 

HHMH KHBAJixbCH. TiAbKH Ay^sB HcSaraxbOM luacTHxb ysHXHCH AO CBoei saAaii, 
aAC fi THx, KOMy 3 ijHM LgacxHXb, qcKaioTb pisHOMaHixHi He6e3neKH. HesiHCAeHHa 
KiAbKicxb caMHyb, igo BHBOAHXbCH ujopOKy, i AeABB HOMixHe B yiH MicijeBOcxi 
apocTaHHH HHCAa KOAOHiS npaBAHXb 3a HaoiHHH npHKAaA Uboro. 

Mh He MaeMo xyx AOKAaAHO posrAHAaxH pisHOManixHi cnoco6H 3acHyBaHHa 

HOBHX KOAOHifl, 6o Ije CXOCyeXbCfl xiAbKH AO 6i0A0ril. H nOSHHCH CnHHHXHCa. 

xpoxH xiAbKH Ha nepiuoMy 3 BiAOMHx cnoco6iB, 60, npoBaAaiH (paynicTKHHi aoc- 

AiAH, Ha HbOrO AOBOAHTbCH HaxpaOAflXH Ha KOatHOMy Kpoiji. 

LJefi cnoci6 3acHyBaHHfl hoboi koaohIi hbahb co6ok): 

a) 3acHyBaHHH koaohii 3 AonoMoroio OAniei a6o KiAbKOx (igo naAeasaxb ao 

OAHOrO BHAy) CaMHIJb. 

U,e& cnoci6 posMHOasyBaHHH KOAOHifl, 6e3nepe«!HO, nepBicHHii i HafinornHpeni- 
uiHfi. Bin noAHrae b xoMy, igo OAHa a6o pa30M KiAbKa saoAiAHeHHX caMnup 
BiAuiyKyioxb npHAaxHHfl spynHnft k^xoiok, a cawe nopoasHHHy niA Kopoio Aepesa, 
a6o BHKonyioxb KaMepy b 3eMAi, inOAi niA niMaxKoia thhaoi Kopn a6o AepeBci, 
i 3aMypoByioxbCH xaia ax. 40 xoro, hk BHKOxaioTb nepme noKOAinna poSiTHMKiB, 
ujo 6epyxb na ce6e AaAbiue niAxpHMyaaKHH jkhtth hk caiaoi yapHiji, xaK i iT 
MOAOAi. Ilje nepcA xhm, hk ijapHija 3aMypoBy6XbCH y BHsiAKOBy KaMepy, ac ne- 
pe6yBa6 Ihoai 6AH3bKO poKy, Bona cKHAae cboi KpHAa, xenep He xiAbKH nenox- 
pi6Hi, a fl HespyHHi niAnac po6oxH b scmai i nepecyBaHHH b rniaAi. ITIepBlcHy 
MOAOAb ijapHijH xapnye KonixoM cboix noKHBHHx coKis, ujo 3a AatepeAO i'x e Kpn- 
Aosi MycKyAH, HKi 3a3Haioxb perpecHBHoro MexaMop$03y. TaK hh xaK, — aAe 
jjapHijH BHrOAOBye nepme noKOAinna po6ixHHKiB KOmxOM BAaCHoro xiAa. 4ah 
cnpaBH He Mae snaMenHa, — hh roAye tjapnija ahhhhok „cahhok)", hh Bona i'cxb- — 25 — 

HacTHHy cBoYx HeiOK i aae ix noTiM cbo'im AHinHKaivr, hk noaiHSHHH cik. U,e& 
HafinpocTioiHfl cnoci6 sacHyBaHHH hoboi KOAOnii' Bi^oMHfi Tenep aah ijiAoro pHjy 
MypamoK, ujo 3 hhx 40 namoi (payHH HaAeataxb Myrmica ruginodis, Cam- 
ponotus herculeanus, ligniperd a, Formica fuscaiLasius niger.. 

4aAi Sac: , 

G) 3aAeaiHe sacHyBaHHH hoboi koaohu (3 flonoMoroio Hyanx wypauioK). 

y yiAoro pnay MypauiOK caiaHiji He sflaTni 6iAbme caMOCTiiiHO 3acHOByBaTH 
HOBi KOAOHii i noTpe6yioTb 4ah ijboro CTopoHHboT AonoMorH. li' MoxyTb noflaTH 
iM a6o M0A04i sanAiflHeni caMHiii inaioro BHfly, lyo wtaiOTb hobhoio Mipoio Bifl- 
noBiflHi HopMaAbni iHCTHHKTH, a6o poSixHHKH TOro caMOro MH inmoro SHfly. 

b) yTBopeHHH HOBHx KOAOHifi Hepe3 poaLgenAeHHH cTapoi' cnocxepiraeMO 
B TaKHx MypaiuoK, ujo MaroTb ^lAiaAbni rHisfla, hk npeflCTaBHHKH Formica. 

MeTaMop(|)0 3. Mh posrAHHCMo HKHafiKopoTuie cTaAiio aeiKa fi ahhhhkh. 

H e H K a MypamoK 6iAi a6o jKOBxaBi Ha KOAip, 3fle6iAbuJoro eAincoi^aAbHOi 

(pOpMH; TiAbKH B HOHepHH BOHH MaiOTb 6iAbIU BHAOBSeHy (|)0pMy i TOHlui, 

HHAiHApHqni. HasiTb y HafiCiAbiuHx npeacTaBHHKiB, HacKiAbKH ije Aoci bIaomo,. 

BOHH TlAbKH TpOXH oepeBHIIjyKDTb 0,5 MM, a 3BHHaHHO AaABKO MeHUli. HeHKa, IIJO 

ix KAa^e HapHHH, SAinAioiOTbCH Macro Haie naKexHKH. TpHBaAJCTb posBHTKy 
B HeHKy xHTaeTbCfl B Meajax 1 — 5 THmHiB. 

CxaAin AHHHHKH. Ahhhhkh MypamoK HaAeaaxb ao HepsyBaToro xany^ 
a caiwe He Maioxb nir i ohch. „Ix xIao cKAaAaexbCH 3Ae6iAbuioro 3 12 cerMeHxis 
(KpiM roAOBHoro BiAAiAy), aAe cerMenxoBani He sasasAH BHpaano; cerMenxoBaHHa 
ye HacTo nosHaHcne xJAbKH SAcrKa a6o ftoro sobcIm Heiwae (npHHaHMHi, b saA- 
HbOMy BiAAiAi)". 

CDopMa xiAa ahhhhok pisna (pHC. 14); 3Ae6iAbiuoro boho 6iAbme hh Menme bh- 
rnyxe cepnyBaxo, 3 BeaxpaAbHO opienxoaaHoio foaobok). Ahihhkh Tetramorium 
^pHC. 14, B) bcahkok) MipoK) 6apHAKyBaxoi (popMH, 3 4y;Ke sAyxHM nepeAHiivt 
BiAAiAOM i iije SAyxiiuHM HepeBHHM. 

nPoXOBl OpraHH AH1HHOK 3araAOM xiAbKH CAa6o p03BHHeHi. HaBKpa'Ije BOHH 

36epiraioxbCH b nonepHH (pHC. 14, A). Y hhx hk asyBaAbi^H, xaK i HHXHi ujcAenH 
xixHHiaoBaHi i saKinqyioxbCH rocxpHMH kihiihmh. B inmnx ahhhhok MypamoK. 
3BHHaHHo xiAbKH ajyBaAbijH GiAbuie xixMHisoBani, XHM nacoM HnasHi ujCAeoH 
AHUiaioxbCH xoHKoniKypHCxi i Maioxb (popMy HenpHcxocoBany aah jKyBaHHH. 3ob- 
HiuiHig 6'iK hhkhIx ujeACn (xaK caMO fi HHaJHbo'i ryGn) saBiKAH Mae KiAbKa xy- 
riHX xixHHOBHx 3y6HHKiB, ujo 3apa30M npaBAHXb 3a BiAMinny osHaKy ijhx poxoBHX 
HacxHH". Anxen 3Ae6iAbiiioro neiaae sobcim, i Miaepni Tx pyAHwenxH KOHcxaxo- 

BEHO XiAbKH B AHHHHOK HcGaraXbOX MypauiOK. 

„Ha oco6AHBy ysary sacAyroByroxb mKypni AOAaxKH (boaockh, naniAi i x. a-) 

AHHHHOK, UJO. BHHBAHIOXb BeAHKy pisHOMaHJXHicxb. Y AHHHHOK HOHCpHH MH BHHBAHeMO 

Ha nosepxHi cerivieHxaAbHO posMiujeni BeAHKi 6opoAaBKH a6o naniAi, 3H0By xaKH no- 
o6caA2iyBaHi ujexHHKaMH H HeBeAHHKHMH 3y6HHKaMH yPoneracoarctatae na 
CHHHi KpiM xoro Lge HoxHpH napH 6yAaByBaxHx ahhkhx AOAaxKia (pnc. 14, A). Y bhujhx 
q)opM MypauiOK, nanp. yCataglyphis bicolor (pnc. 14, C) ahhhhkh oaniAb He 
Maioxb, aAe 3axe bohh 6iAbuie hh Menme rycxo BKpHxi BOAocKaMH. Boaockh Moatyxb 
6yxH pi3HoT (popMH: mh snaxoAHMO xyx KopoxKi npyasni, ujexHHKyBaxi a6o xoHKi 
AOBri, rnyHKi, npocxi a6o posujenACHl, nipnacxi a6o AepeByBaxo posraAyateni i x. 4, — 26 — Poanopomeni laia hhmh, CTHpiaxb nacTO uje ayae aoBrl, Saraxo paais S- a6o C-no- 
Ai6HO BHrnyTi, boaockh, ujo aaKiMHyroTbCH noflBifiHHiw, n04i6HHM flo HKopa, a6o 
npocTHM raiKOM. BioAoriHHe SHaHeHHH ijhx pisHOMaHixHHx oiKypHHX aoAaTKis 
noAHrae nonacTH b (pyHKHiV aaxHCTy, nonacTH a $yHKijii npHAHnaHHa a6o aa- 
-HenAHHHH" (Escherich). i 

C T aaifl AHACHKH. AjiAeHKH 6yBaK)Tb y MypamoK a6o roAi, a6o b aa- 
MOTKy. riepmi cepeA HauiHX MypaaioK cnocxepiraejvio b flOAixoAepHH i MipMiuHH, 

apyri y nonepHH, ^opuiHHH i 6a- 
raxbox aopHAin (araayio npo ao- 
pHAiH xoMy, m^o 3 ijHX nepesaatHO 
xponisHHX MypamoK aHaflaeHO 
OAHH BKfl y BAaflHBOCxoLji). Aac 
ije He Mae xapaKxepy cxpororo 
npaBHAa. Bo b (popMiHHH xpan- 
AnroxbCfl aeHKi $opMH, HK, Hanp., 
Colobopsisxa in., hkI hikoah 
He HAexyxb saMOXKiB, a 3 „apy- 
roro .6oKy ne xaK piAKO xpaoAH- 
exbCJi, UJO xi caiai bhau, hki bbh- 

HaHHO HACXyXb aaWOXKH, IHOAl 
B Puc. 14. Ah^khkh MypamoK-po6iTHHKiB. A — P o n e- 
racoarctata, B — Tetramorium caespi- 
t u m, C — C a t a g 1 y p h i s b i c o 1 o r [Asa. Emery, uaiOXb rOAHX AHAeqOK. LJe BCXa- 
B \ C — opHriHaAii). 

HOBAeHO Ha xenep y yiAoro paay 

bh^Ib Formica (fuse a, rufibarbis, cinerea, sanguine a), aaAi b P o- 

lyergus rufescens i 6araxbox BHflis L a s i u s (P. Huber, Forel, Mayr, 

Janet). JX^ai o6HaBa xhuh AHAenoK Moatyxb xpanAHXHCH paaoM y xoMy caMOMy 

rnisAi a6o poanoaiAHXHCH no OKpewHx rHisaax". EyAysaHHa raisA 

„Thm lacoM, HK rHia^a 6aaiiA xa oc, — Kaase Escherich, — fly«e OAHOManixHi, 
rniaAa laypamoK BHHBAaioxb sKpaa npoxHAeajne. BiAboiy piaHOManixHicxb, hix 
xyx, HaspHA iH MoatHa co6i yHBHXH. FmaAa BiApisHHJOXbca OAHe bIa oahofo ne 
xiAbKH (popMoio, a H MaxepJaA, 3 HKoro ix cnopyA«yK)Xb, ynyxpiuiHe o6AaAHy- 
BaHHH, MicHCBicxb, Ae Tx 6yAyK)Xb, y OKpeMHX bhaib aoBclM piani". Hanixb 6iAbuie: 
xofi caMHH. BHA, saAcajHO BiA aoBHioiHix yMOB, 6yAy6 cBoe rniaAO no-piaaoMy, 
.OX025, Hanp., y ropaHHx MicijeBOcxHX, na bhcokocxhx, bih 6yAye fioro nia KaMiH- 

HHM, UJO AOBHXb Miaepue COHflHUe npOMJHHH, B Aici B XenAHX nHHX, UJO rHHKJXb, 

-Ha poaKiuiHifl Aygi hk niABHujeni 6aHKJBaxi aeMAHui 6yAiBAi. 

He aasajAH HaceAeHHH xoro caMoro rniaAa BianoBiaae OKperaiS koaohIi, 
HaBuaKH, HepiAKO xa cawa koaohIh nonJHproexbCH na paA OKpeMHX rnisA- »Ui 
(piAiaAbHi ccAHuja aB'naam xoai uiAHxaMH hk ndx. co6ok), xaK i 3 6axbKiBCbKHM 
rniaAOM, xaK caMO fl oceAbHHKH hhx rnisA pas-y-paa niaxpHMyioxb mx. co6ok> 
-asBasi Apyatni cxocynKH. Taxi „noAiflOMHi" rpowaAH xpauAsioxbCH Hagqacxim 
y AicoBHX i XH^agbKHX MypauiOK (Formica rufa, exsecta, exsectoides, 
sang nine a i x. a-)> a^Ai b pisHHX jkhxcaIb aepes, hk, nanp., Colobopsis, 
Dolichoderu s". — 27 — 

Thm iiacoM, HK MH 6aiHAH, Ta caua rpoMa^a Moase noiUHpioBaTHCH Ha KiAbKa 
THisfl, 3 apyroro 6oKy, cnocrepiraiOTb BHnaflKH, koah ABa piani bh^h KHByTb 
y TOMy caiaoMy rHiaai. 

TyT MOJKyxb TpanHTHCH flBa BHnaflKH: a6o cciisMemKaHiji aiHByTb nopyn, 
iHOAi HaBiTb Mafi>Ke npoHH3yioHH OAHH 04Horo cboTmh eyAiBAHMH, aAe KoajeH 
napTHep cboim BAacHHM rocnoAapcTBOM („3AOJKeHi rniaAa"). a6o cniAbHoio 6y-. 
AiBAeK) i cniAbHHM rocnoAapcTBOM („3MimaHi koaohu"). 

PiaHOMaHiTHicTb rnisA Moate ycKAaAHtOBaxHca uje thm, ujo HepiAKO BiA6yBaeTbCH 
3MiHa MeniKaHijiB, Ihoai rBaATOBHa, npH HOMy ijefi npoijec Moae BiASyBaTHCH 
6araTO paaiB, inoAi HasiTb y sBopoTHOiay HanpHMi. Koah occAioeTbCH iniuHfi bha> 
TO Bin npHCTOCOBye rnisAO 6iAbUie hh Meaiue BiAnoBiAHO Ao cboix sbhhok. 
Formica sanguinea inoAi aivriHioe CBoe rnisAO nepioAH«iHO, KopncTyiOHHCb 
oco6ahbhm ociHHbo-SHMOBHM i BecHHHO-AiTmM FHiaAow: „nepme MicTHTbCH B Kyujax 
niA AepeapHM KopinnHM a6o nHHMH i HBAae co6ok) rAH6oKHH TenAHfl saxHCTOK 
AAH xoAOAHOi nopH pOKy, a ocTanne, HasnaKH, AeajHTb SBHHafiHO bIakphto koao 
KpaK) Kyiga". 

3a TpHBaAiCTK) KopHCTyBannH fl Mipoio npHCXOcyBaHHH ao ikhtth, rmsAa Mypa- 
luoK Tpe6a noAiAHXH uje na nocTifini i THMHacosi. 3a npHKAaA THMiacoBHx 
rnisA Moasyxb 6yTH THMHacosi rnisAa TponiHHHX „MaHflpiBHHx" ivrypainoK 3 niApo- 
AHHH Dorylinae. Mh poarASHeMO KopoTKO TiAbKH nepuii. 

3a Escherich- OBom KAacH$iKa^ie^o, igo Ha6AH25aeTbCH ao KAacH(|)ikaHii Forel-n, 
nocxiiiHi rHisAa Moajna, Ha niAcxaBi 6yAiBeAbHoro MaTepiaAy, noAiAHTH Ha xani 
micTb rpyn: 

1. 3eMAaHi rnisAa. 

2. KoMSiHOBaHi rHi3Aa. 

3. /lepcBHi rnisAa. 

4. CxpHSKHeBi rnisAa. 

5. FHiaaa b nopoaiHHHax, ujo Bxe icnyiOTb. 

6. KapTOHHi B BHTKafll rniaAa. 

^o HHx micTbox rpyn npHAyiaroxbCH abi rpynH, ujo i'x BCxanoBAroioxb Haft- 
6iAbuie na niAcxaBi coijiaAbHoro MoaieHxy, a caivie: 

7. SAOaieni rniaAa. 

8. fniaAa MiuiaHHx KOAoniS. 

^aAi, onHcyiOHH piani MypaaiHHKH, a flOAepasyBaTHMy HaH6iAbme Escherich- 
OBoro BHKAaAy (1917), 6araTO Horo CKopoiyioHH, asujo amiHioiOHH S AonoBHioiomi. 

SeMAHHi rniaAa b nac Hafl6iAbuie nouiMpeni i HaAeiKaxb ao HafisBHiafl- 
HiuiHX. y HafinpocximoMy BHnaAKy seMAHHi rnisAa CKAaAaroxbCH Hafi6iAbUie a ne- 
npaBHAbHHX xiAHHKiB, poaMiigeHHX y seMAi AOCHXb 6AH3bKO bIa nOBepxHi (P o- 
n e r i n a e). Aac 3Ae6iAbmoro GyAisAH ycKAaAHtoexbCfl xhm, igo xiahhkh 6iAbme 
3arAH6AioK)XbCfl B 3eMAio i noAeKyAH poaiuHproioxbCH b BeAHKi hh Menmi „Ka- 
Mepn". Yaecb ^efi HenpaBHAbHHfl Aa6ipHHX xiAHHKiB i Kamep cnoAyiaexbCH 3 aoB- 
HimniM cbIxom oahhm a6o 6araxbMa oxBOpauH. 

Il^OAo npH3HaHeHH« Kawep, xo b hhx toaobkhm hkhom npHwiiiiyioxb MOAOAfa> 
aAC B MypaiuoK-3epHoi AiB (M e s s o r) ix 3acxocoByK)Xb ak KOMopy na aepno. 
y xH2iajibKHx MypamoK (Cataglyphis) Kawepn Moatyxb npaBHXH xaK caMO hk 
THMHacoBe MicLje, iijo6 CKAaAaxH 3ao6hh, i hk npHMiujenHH aah noKHAbKiB i'aii. — 28 — 

yi niflseMHi cnopyflH ^BAxioTb co6ok) HaHroAOBHiiuy lacTHHy seMAAHoro rniafla, 
aAe iMH o6Me2£yioTbCH flaACKO He Bci MypauiKH. SaeSlAbmoro niflseiwHa 6yAiBAa 
KOMdiHyeTbCH 3 KaMiHHaM, HKe ii BKpHBae, a6o 3 HaASCMHHMH seMAHHHMH cno- 
pyflaMH. Orxe mh MoateMO pospisHHTH Taxi (popMH aeMAHHHx rniaa: a) c y t o 
ni^seMHi MiHOBani rHisAa, 6)rHi3Aa 3 KOMnaKTHHMH MacaMK 
GyfliBeAbHoro iiaxepiaAy naBKOAO Bxianoro oxBopy („KpaTe- 
pyBaxi FHisA a"), b) rnisaa nifl KaMinHHM i, HapeniTi, r) r h i 3 fl a 
3 3eMAHHOio 6aHeio. Escherich npHAynae 40 ^HX lOTHpbox $opM scmahhhx 
rnisA iije c y T o HaAseMHi rHi34a („Schwebende Ameisengarten") achkhx 
xponiHHHX MypamoK, ujo bohh BAaiiiTOByiOTb ix cepea ahcth Aepes, jhoai Ayase 
BHCOKo; ijHX rnisA mh, SBHiaSHO, ne posrAHAaTHMeMO. 

a) Cyro niAseMHi MiHOBani rHi3Aa, mp b hhx BxiAHHfi OTBip, jikhh 
npoBaAHTb yrAH6, 3aAHmaeTbCH jjIakom biakphthH, rpanAHioTbCH nopiBHioioqH 
piAine. Tani, Hanp., rnisAa naiuHX cepcAHboaaificbKHx Cataglyphis^ AaAi P o- 
nera coarctata, Aphenogaster subterranea xa in., inoAi xaK caMO 
Formica fuse a, Tetramorium caespitum xaiH. 

6) Kpaxepysaxi rHi3Aa nocxaioxb Mepea xe, igo wypauiKH BiAKAaAaioxb 
seuAK) a6o nicoK, ujo bohh BHXHraiOTb 3 rAH6HHH, hk BaAOK naBKOAO BxiAHoro 
oxBopy. Taxi rnisAa mh sHaxoAUMo oco6ahbo nacxo b nicKOBifi MicijeBOCxi, Hafi- 
6iAbme b nycxeAi, mk, nanp., y aac y CepeAHiM Aaii. /[o MypamoK, 130 6y- 
AyKDXb KpaxepyBaxi rnisAa, naAeaiaxb y nac HaH6iAbme pisni npeAcxaBHHKH pOAy 
M e s s o r. Bixep i aoiij norpoxy pyfinyioxb cxiHKH Kpaxepa, aAe bih OAHOHacHO 
BiAHOBAioexbCH, 6o MypaiuKH BBecb Mac npaijioioxb. 

b) „3 OCOGaHBOK) OXOTOK) MypBUIKH poGAHTb CBOl rniSAa niA KaMiHHHM> 

i AO xoro, 6e3nepeiHO, ocb noMy: nacaMnepeA ijefl cnoci6 6yAyBaxH aaoujaAaiye 
npaHK), 60 KaMiHHH npaBHXb 3a noKpisAio aah sepxHix xiAHHKiB xa KaMep; no- 
Apyre, KaiviiHHH naflKpaige npHcxocoBane ao xoro, ujo6 rnisAO mofao uibhako 
3orpiBaxHCH cohhikhm npOMiKKHM; noxpexe, rniaAo niA KaMinnHM Aya^e Ao6pe 
aaxHujene. HafiBaajAHBiuiy poAb KaMinHH rpae, 6e3nepeqHO, av. A^sepeAO 
X e n A a, 60 xenAO n^xne co6ok) Ayase BaaAHBHS hhhhhk y JKHXxi MypanioK, na- 
caMnepeA, IIIO6 BHBOAHXH MOAOAb. Bo MH 6aqHMO, IgO, CKOpO XIAbKH XOAOAHOl 

a6o BorKoi noroAH cairnxb conye hh xoq CAa6o npoxoAHXb Kpisb XMapn, My- 
pauiKH xpHMaioxbCH sasaiAH b sepxnbOMy noBepci, 6e3nocepeAHbo niA KaMinnsM. 
Ta xiAbKH coHije 3HHKa6, a6o KOAH Bono Ayae nene, — MypaiuKH nepexoA^xb 
y rAH6mi lacxHHH seMAanoro rnisAa (Forel). Tpe6a, igo6 KaMinHH, hkb BKpn- 
Bae rHi3AO, ne 6yAO hi 3aHaAxo MaACHbKe h xoHKe, ni sanaAXO seAHKe M rpy6e. 
Kasaeni bIa 2 ao 15 cm 3aBrpy6uiKH, 3aAea«Ho bIa seAHHHHH MypaiuoK i posMipy 
ix KOAonig, Hafi6aataHimi, 60 Aaroxb 3Mory HKHaSKpaige peryAioBaxH xenAo". 

SaaaaioqH na xi BeAHqe3Hi nepeBarn, HKi Maroxb KaMeni aah xoro, iiio6 niA 
HHMH aacnoByBaxH rniaAa, 3p03yMiA0, ujo b nonipnoMy KAiMaxi, aoKpeiaa b nac 
y EBponi xa b CnGipy, na MypamoK Moaina naxpaoHXH Mafiae niA kojkhhm Ka- 
MeHCM BHLgesraAaHHx posMipis i ao xoro piannx BHAiB. TaKi bhah, ujo hIkoah He 
aiHByxb niA KaMinnflM, cxanoBAHXb piAKc HBHuje. 

r) TaM, Ae HCMae KaMinnn, ncBni bhah MypamoK npHcxocoByioxbCH inaKme, 
UJ06 AOBHXH connqse xeHAO, i cnopyAasyioxb naA MiHOBanoK) HacxHHOio rHi3Aa 
sewAHni 6aHi. 36yflyBaxH xaKi Sani ne AerKO. /Iah ijboro noxpidni cne- — 29 — 

ijiaAbHi 3Ai6HOCTi, 150 ix laaioTb aaAeKo He Bci bhah, hkI 6yAyK)Tb aewAHHi 
THisAa. /lo TdKHx 6yAiBHHKiB y Hac HaAencaTb pisni bhah L a s i u s, HacamnepeA 
L. piger i flavus (KpiM L. fuliginosus, emarginatus i brunneus), 
AaAi Tetramorium caespitum, Ae»Ki bhah My r mica, piani bhah For- 
mica, Camponotus i, Hapemri, Tapinoma erraticum. Mh He Moatewo 
AOKAaAHO poarAHAaTH 6yAiBeAbHe mhctchtbo u,ax wypauioK, naATO L. n i g e r, 
OC06AHBO BMiAoro 3 ^bo^o noFAHAy, i M BJACHAak) "iHTaqa ao Ay«e Ao6poi KHHrn 
Huber-a, Fourmis indigenes (1810) '), LJ[h MypauiKa, aaHHaSHa b namnx caAKax, 
-6yAye Kpiw rniaAOBoT 6aHi KpHTi xiAHHKH ao noniAHyb. 

KoM6iHOBaHi rnisAa xapaKxepnayiOTbCH thm, njo niAseMna MiHOBana 
qacTHHa rnisAa aB'naana 3 HaAseiviHOio, sSyAoeaHOio a pocAHHHoro jiaxepiaAy. 
Tani rniaAa 6yAyK>Tb y Hac THnoai MypaiuKH . Aicis i AicoBHX MopiasKiB, rk For- 
micarufa, pratensis, truncorum, s anguine a, exsecta fl pres- 
sil ab r is. 

OiAseMHy nacTHny hhx rniaA 6yAyK)Tb aa thm cawHM thoom, ujo 8 y hhcthx 
seMAHHHx FHiaA- „BepxHK) 6yAiBAio yTBOpioioTb MoryTHi 6aHi, saraAbHoaiAOMi 
iliA iia'aM „MypamHHKiB". Ix 6yAyK)Tb 3 Haftpi3HOMaHiTHimHX cyxnx pocahhhhx 
MaTepiaAis; y rAHijesHX Aicax sacTOcoByiOTb onaiAy tahijio, y ahcthhhx — mMa- 
TO^KH AepcBa, cTe6AHHH aepniBijiB, cyxi ahctkh toujo. Tncaqi, Moaie THCH«ii th- 
CHH po6irHHKiB TflrnyTb 6e3 nepepBH iji iiaTepiaAH cnonaTKy 3 Hafi6AH2iHoi oko- 
J^H^i, a aroAOM, koah 3 nei rexb yce BHSpano, a AaAbuioY siAAaAi i AOAaiOTb 
mMaT040K AO iiiMaTOHKa. Aac TaKa 6yA0Ba ne e b asoAHOMy paai cygiAbna Kyna 
roAOK, cTe6AHH i T. A-. HK ije aAaexbCH na nepiuHfi norAHAj HaanaKH, b hih Mi- 
CTHTbCH xiAHHKH H KaMepH, HOAiSHO AO aeMAHHHX 6aHb. KoHCTpyKiiiH ijHx nopoat" 
hhh CKAaAaeTbCH noiacTH xiAbKH a pocAHHHoro MaxepiaAy, ujo nepea BiAnoaiAHe 
poaMiujeHHH BsaewHO yKpinAKjexbca, a noHacxH hk ijeMenx aacxocoByioxb i scmaio, 
jlocflraiOHH ijHM 6iAbmoif laiijHocTi. HaAaeuHHit Aa6ipHHT xiAHHKiB i Kawep cno- 
AynaexbCH a AeHHoro nosepxHeio iHCAeHKHMH OTBopaiwH; HaH6iAbaiH3 oxBip ac- 
jKHTb BBH'iaHHo Ha BcpuiKy 6aHi. BapTO ysarH xe, ujo oxBopn cHcxeivtaxHHHo 
& cxapaHHO saKpHBaroxb na nil i Bpaniji SHoay BiAKpHBaioxb". 

BeAH^HHa ii (popwa HaA3eMHHx Kyn Ay^e piaHOManixHi, saAeatHO aiA BHAy mv- 
pauiKH: Hafl6iAbini Kynn 6yAye Formica rufa, lacxiuie KOHycyBaxoi" (popMH, 
inoAi AO IV2 — 2 m aaBBHmKH. 

KpiM ijHX THnoBHx KOM6iHOBaHHX FHiaA AicoBHx MypaiuQK xpanAflioxbca xaK 
caMO BHoaAKoai a6o h e x h n o b i $opMH rniaA AeHKHX inraHX MypanioK, njo 
xejK BHHBAHioxfa KOM6iHOBaHy 6yAOBy. Oxoaj, AesKi bhah L a s i u s, oco6ahbo L. 
n i g e r xa fioro niABHA a 1 i e n u s, aacxocoByioTb "qacoM aah 6yAyBaHHH rnisAa 
FHHAi nni ft koaoah, npH HOMy bohh Minyioxb hoaiSho ao seMAi fi BHKopHcxo- 
ByioTb HK MaxepiaA aah nepexHHOK i HarpHaene Aepesne 6opouiHo, i aeMAio. 
TaKi HexHnoBi KOM6iHOBaHi rnisAa xpanAaioxbCH Aocnxb nacxo i b AesKHX inrnHX 
MypamoK i CBoeio KOHCxpyKiiieK) BHHBAHioxb BBAHKy piaHOManiTHicxb. Koah La- 
si u s n i g e r 6yAye rnisAO b rHHAOMy Aepesi, hk ije inoAi Syaae, na Aeanift siA- ') Ti, AAH Koro KAacHHHa KHiiasKa Huber-a HenpHCTynna, MoiKyTb npoiHTaTH nafiicTOTHiini bh- 
TarH 3 He'i b khhsI Forel-n, Fourmis de la Suisse, y cxapoMy BHAaHHi 1874 p., cc. 158 — 163, i b 
HOBOMy BHflaHHi 1920 p., cc. 69 — 74. — 30 — 

4aAi Bifl seMAJ, TO bi'h 6yAye fipro sobcim 6e3 acMAi", sacxocoByroHH aamicTb HeiT 
TiAbKH aepesHe 6opomHO. ^Kocb y SsHHoropoflCbKOMy noBiri koa. KHiBCbKoiT 
ry6. H cnocTepiraB rnisAO n i gf e r, sGyAOBane b rnHAia CTpHajHesia qacTHHi ac- 
pesa (H6AyHi), npa Hoiay b poaBHAiji aepeBa, MaHae na bhcotI AWACbKoro apocry^ 
6yAa flOflaTKOBa lacxHHa rHia^a, 36yAOBaHa xiAbKH a nyxKoro AepCBHoro 6opomHa- 

OnHcani nonepeay BHnaAKOBi rmana. a pocAHHHoro MaxepiaAy, a AOMimKOia 
aeMAi Ha 6ea Hei", cxaHOBAaxb nepexiA ao thhobhx AepesHHx rniaA, mki mh aa- 
paa i posFAHHeMO. 

/^epesHi THiaAa BiApiaHaioTbCfl si a xhx BHnaAKOBHX rniaA y rnHAOMy 
Aepeai, npo hki mh roBopHAH nonepeAy, HafidiAbuie xhm, igo ix MiHyioxb a6o 
B ajHBOMy pocxyioiay Aepesi, a6oaj, koah i b BiAMepAOMy, to aoaciM MijjHOMy, ne 

THHAOMy. 

A ujo MypaiiiKaM-po6ixHHKaM, 6yAyK)HH rnisAO, AOBOAHXbCH nepeiaaraxH hh- 
MaAy XBepAicTb MaxepiaAy, to bohh Maioxb Ayase CHAbni ajyaaAbija. Jlo xaKHX 
6yAiBHHKiB y nac HaAeajaTb nacaMnepeA Camponotus herculeanus 
1 i g n i p e r d a, iijo BHrpnaae cboi xiahhkh b cxohhhx Aepesax, Hafi6iAb-^ 
me rAHgesHx, aaj ao 10 m aaBBHuiKH. V cboih po6oxi MypauiKH fiAytb aa. 
luapaMH m'^koi' BecHHHo'i AepeBHHHH, aaAHoiaiOHH xBepAy ocikhio. B nacAiAOK 

XaKOI po60TH BHXOAflTb K0H^eHTpHHH^ HHAIHApH, npOMiXKH Mm MKHMH CXaHOBAHTb 

C060K) rniaAOBi nopoKHHHH. Tani KOHgeHxpHini KaMepn oxonAioioxb ycio BHyx- 
piiuHio HacxHHy cxoB6ypa, He aoxoashh bcc xaKH, inoAi na iHMaAy BiAAaAb, ao 
nepH^epiT. 

Aab icHyiOTb i inmi AepeBHi rniaAa, aki" 6yAyK)Tb uiakom HeaaACKHo bia. 
piHHHX KiAeHb Aepeaa, xiahhkh 'ix xeat HenpaBHAbni, hk i b aeMAHHHx rniaA. 
Taxi HenpaBHAbni Aa6ipHHXH 6yAyK)Tb piani bhah Colobopsis, ujo aah hhx 
He icnye aanaAxo , TsepAoro Aepena. Y nac Ha niBAni ix penpeaeHTye Colo- 
bopsis truncal a. Aa6ipHHT xiAKHKiB, poaMiujeHHx y AepesHHHi Aepesa, cno- 
AyHaexbCH a HaBKpyasHHM cepeAOBHigeM eAHHHM ropnaOHTaAbKHM bhbiahhm Kana-^ 
AOM. OxBip Qboro KaHaAa aasmavi aaxyAae cneHiaAbHo npnCTOCOBaHa aah Hboro 
roAOsa „coA4axa", hkhS aaAHmae cBifi nocx xiAbKH xoai. koah xpe6a BHnycTHTH 

HH BOyCTHTH p06iTHHKa. 

Ham niBAeHHHa Cremat'ogaster scutellaris subs, s c h m i d t i cno- 
pyA^ye CBiH Aa6ipHHT xiahmkib xaK cemo, ne BBaaaiOHH na XBepAicxb AepeBa, 
aAC Bin KOpacxyexbcfl aBHiaSno cyxoio AepeBHHHOio. THMnacosi rniaAa, Ego ix 
aacHOBye MOAOAa ijapnijH, h cnocxepiraB y KpHMy b cxpHatni BHHorpaAHHX 
Hy6yKiB i cyxHx cxe6AHH o^hhh. 

4eaKi BHAH Leptothor^iax xax caMO naAe^axb ao AepeBHHX rpHayniB, ujo 
BHrpHaaioxb y aoBHimHiS qacxHHi KopH HCBeAHHKi oAocKi rniaAeiKa 3 HenncAeH- 
HHMM KaMepaMH. 

CxpHajHCBi rniaAa THnoBi aah AenKHx xponiHHHx MypamoK, njo 6yAyioxb 
CBoi rniaAa b cxpHani AepeBa, HKe pocxe. Jlepeso bia ijboro aoeciM ne cxpa^Aae 
i oAHonacHO Aae MypamKaM hokhbh! pchobkhh hk BHAiAeHBH AeaKHx aaAoancxHX 
opraniB. LJi raiaAa HBAHiOTb C06010 BHpaaHHS nepexiA AO rniaA AaAbmoi rpyoH. 

rniaAa b totobhx nopoajHHHax Ay»e nomHpeni niA xponiKaMH, aAe 
fi y nac y Coioai e KiAbKa MypamoK, ujo aaKOHOMipno {Moa«AHBo — i xiAbKH) 
aHByxb y npHpoAHHx pocahhhhx nopoasHnnax. Otok rniaAa Dolichoderus — 31 — 

quadrimaculatus i Leptothorax a f f i n i s mh anaxoaHMO THnoBO b no- 
pojKHHCTHX CTpH»HeBHX KaHaAax TOHKHX cyxHx paAyaefl 4e«KHX Aepes, Ha niBflHii 
oco6ahbo b raAysHX BOAOCbKoro ropixa. 

3KapTOHHHx raisA i BHTKaHHX nepmi BAacTHBi nepCBaaJHO, a apyri 
TlAbKH TpOniKaM, i TyT MH IX H& poarAHAaTHMeMO. KapTOH, UJO 3 Hboro MypaiuKH 
6yflyK)Tb rniaflo, stsAHe co6ok) HarpHaeHHS pocahhhhh MaxepiaA, SAinAeHHH bh- 
4iAeHHHM ujeAenHHx saAoa, y TponiiHHX MypamoK uIakom nofli6HHfl 40 Kaproay 
ocHHHX FHia;!. HaBoaKH, MaxepiaA BHTKaHHx rHi34 TponiHHHX MypauioK („Weber- 
ameisen"), — aoKAaflHime npo hhx mh ryr He roBopHTHMeMO — HBAHe C06010 aa- 

TBepAAe HK fflOBKOBHCXa HHTKa BHAIAeHBH CAHHHHX 3aA03 MypaiDKOBHX AHHHHOK, 
flKHMH po6iTHHKH KOpHCTyiOTbCfl, HAeTyHH rHl'aAO, HK TKaiJbKHM BCpCXaTOM '). 

y naiuHx mnpoxax, nopiBHioiOHH aoHeaaBHa, BiAomi 6yAH xiAbKH abi MypauiKH,. 
UJO 6yAyK)Tb KaproHHi rHi'sAa: ije CKpiab y nac asHHanHHS Lasius fuliginosus 
i Liometopum microcephalum, iijo TpanAflexbCH b niBAeHHiH HacxHHi 
3axiAHOi EBponH i b nac Ha ,ZlaAeKOMy Cxoai. ^aAi BCxanoBAeHO, njo KapxoH, 
xoH i rpy6uiH8, BHpo6Aaioxb inoAi 8 ashkI iHiui bhah, a caiwe Lasius umbra- 
t u s (Brun i Donisthorpe), Lasius emarginatus ( Wasmann) i nisAeHHO- 
eBponeflcbKHS Crematogaster scutellaris (Krausse i Wasmann). 

(t)opMa KapxoHHHx rnisA SBHiaHHo ayme nenpaBHAbHa i saAeatHXb HiAKOia 
BiA Toro Miciifl, Ae ix 6yAyioxb. „nepu]i ^Ba sraAani bhpo6hhkh Kapxony 6y- 
Ayioxb CBoi' rnisAa nepesaasHO b nopoasHHHax cxapnx AepeB, aAe se Ayase Aep- 
jKaxbCfl ix. ripHHaHMHi, rnisAa Lasius fuliginosus bhhbahah b Ayae piano- 
ManixHHX yMoaax, nanp., y acMAHHHx nopoaiHHHax, igo, Ma6yxb, uoxoahah bia. 
Api6HHx xHKaKiB (AacHijH, rxip, — Brun), y xop(J)HHOMy niABaAi (Oudemans), 
niA CKAeniHHHM laorHAbHoro cKAeny, npH noiwy KapxoH BHroxoBACHo 3 AepcBa 
xpyHH (Zimmer). CepeAHna rnisAa fuliginosus CKAaaaexbca 3 AaSlpHuxy 
nopoHjHHH i xiAHHKiB, BiAOKpeMAeHHX oAHe b\a OAHoro xoBUieio KapxoHy. rniaAO' 
Ha6yBae lepea xe ry6wacxoi 6yAOBH. KapxoH na KOAip SBHiaHHO HopHo6ypHH,. 
3pi4Ka acHo6ypiiH". 

oCtihkh rnisAa fuliginosus Maioxb 3Ae6iAbmoro OKcaiiHTHe BKpHXXH, Ije 
BKpHXXH, UK BHHBHB yase Forel, cKABAaexbCH 3 rpHSHHX hhxok. Lagerheim ne- 
AaBHO 6AHa5He bhbhhb ijefi rpnS, iijo floro Fresenius onncaB ak Septosporium 
myrmecophilum. MiyeAifl fioro MicxHXbCH b KapxoHi i npocHKae fioro, 
pacHO poaraAyatyiOHHCb: bIa ijboro inxpaMaxpHKaAbHOro mn,G\\5i BiAxoAHTb aobpI 
6ypi, npami a6o BHrnyxi, BOAOcyBaxi ricpH, mp yxBopioioxb BasHaieny OKCaMHXHy 
noBOAOKy. A ujo rpH6 ne xpanAnexbCH noaa rnisAaMH Lasius -a i ujo b rHi3Ai 
HeMae HiaKHx iHuiHX rpH6iB, xo Ayase flMoaipHo, iijo wtypaoiKa HaBMHcne KyAbXH- 
Bye rpnS. BiA uiei' rpH6Hoi KyAbxypH laypauiKH Moasyxb MaxH pisni ehfoah: ri(J)H 
BOHH MOajyxb i'cxH, a wirjeAifi naAae KapxoHOBi 6iAbuioi MiijHocxi (noAi6HO 40 
i^OMHuia B mxyKaxypiji nauinx cxin). KpiM xoro, i CAH30BH4iAbHa BAacxHBicxb 
rpH6Horo MiijeAiH Moase 6yxH KopHcna aah cKpinAiOBaHHH 6yAiBeAbHoro MaxepiaAy". 

SoBciM iHaKuie niaj rHi3AO fuliginosus BHrAHAae KapxoHHe rmaAO L i o- 
metopum, mp CKHAaexbca He xaK na ry6Ky, ak BHHBAHe lUBHAuie rpax'iacxy ') npo KOM6iHyBaHHH KapTOHHoro MaxepiaAy 3 SHAiAeHHiiM cabhhhx saAos y TooniquHx Mypa- 
luOK pofly Polyrhachis rkb. mok) npaQio — ,Tp. $i3.-MaT. si^ BYAH", T. VI, 1928, c. 307. — 32 — 

€yflOBy; 3 4pyroro 6oKy, rHisflo Crematog-aster scutellaris, koam boho 
He BHrpHsene, hk SBHsaftHO, b aepeBHHHi', a 36y40BaHe 3 KapTony, Mae msHAiue 
BUFAHA xyaAeTHoi ry6KH. « FHisAO Lasius emarginatus, iijofioro bIakphb 
Wasmann, hbahao co6obo OAariBKy KiAbKa caHTHMexpiB aaarpyemKH 3 „6yporo, 
m'hkofo KapxoHy, sfoaom ayate AaMKoro"». KaproHHa Maca CKHAaAacH na nenpa- 
BHAbHi mapH rpy6oy, noflipasAeHOi 6i6yAu; Bona CKAaAaAacH 3 TpyxH, aeMAi, 

4y«e TOHCHbKHX BOAOKOH KOpiHHH fi KOpH; TaK CaMO B KapTOH 6yAH BnAeTeHl 

mMaroHKH CTe6AHH, neBeAHHKi KaMiHiii, (pparMenTH lepenauioK paBAHKiB i mivia- 

TOIKH MypaiUKOBHX 3aMOTKiB. 

Mh He cnHHaeMOCH na ijhx „3AO}KeHHX rHi3Aax", hk i Ha rnisAax 3MimaHHX 
KOAOHiH. Saysaajy TiAbKH, ujo b thx BHnaAKax, koah MypaiiiKH-rocnoAapi Acre- 
HepyBaAH raKoio Mipoio, Ego HenpHAaTai 40 6yAbHKoi po6oTH:, rnisAO Mae yiAKOM 
xapaKTep SBH'iagHoi 6yAOBH MypamoK-noMiiHHKiB ih pa6iB (Polyergus, Aner- 
^f a t e s), a KOAH B 6yAyBaHHi 6paAH yiacxb rocnoAapi (Formica sanguine a), 
TO 6yAOBa hbahe C06010 npOAyKT rapMOHifiHoro cniBBiAHOuieHHH incTHHRTy hk 

THX, TaK i THX. 

^o 6yAiBeA'bHHx TBopis 6araTbox MypamoK naAeaaTb iije AOAaxKOBi 6y- 
4iBAi, HK seMAHHi TyHCAi, UJO npoBaAHTb bIa rnisAa ao Toro Micaa, as nepe- 
6yBaiOTb noniAHHi (Lasius niger i alienus, AaAi L. brunneusi emar- 
ginatus, piAuie ACHKi bhah My r mica). Kpiia xoro, Ti caMi jwypamKH sBHiaHHO 
cnopyA«yK)Xb saxHCHi nyxKi aeMAHni bkphtxh naA cKyrmeHHHM rioniAHHb na 
pocAHHax. 

3 3HaHHHX 6ioAoriHHHX HBHiij MH He posrAHHyAH HHxaHHH npo o6oniAbHi 

BJAHOCHHH Miat piSHHMH BHAaMH MypaiUOK, KyAH BXOAHXb i nHXaHHH npo 3AOiKeHi 

rnisAa (ujoao ix HaceAenHn) i npo SMiniani KOAonii MypamoK, hk i ashkhx 
ifluiH^ HHxaHb saraAbHoi 6ioAorii MypauiOK; aAe mh MaeMO poarAHAaxH 6ioAoriHHi 

HBHUja AHUie OCTlAbKH, OCKIAbKH Ije nOXpi6HO AAA CHCXeMaXHKH H (JjaynicTHKH, 

UJO cxanoBAHTb oCHOBHe saBAaHHH yiei posbiakh. Hepes xe mh o6MeaiHMOCH 
THM, UJO Base noAaAH. KopoxKi BKasieKH na o6oniAbHi siAHOCHKH Miat MypaiuKaMH 
pisHHx BHAiB MH AaMo no6ia{HO, BHKAaAaroHH cHCxcMaxHKy fi (})ayHy MypauioK 
Hauioi KpaiHH. 

Dpo 36HpaHBH H npenapysaHHH MypamoK aah KOACKgiii 

I3 CKasanoro npo KacxH i noAlMOpcpisM MypamoK hcho, iijo AOCAiAnHK noBHaeH 
nparHyxH ao xoro, iu,o6 3i6paxH npeACxaBKHKis ycix Kacx i Bcix BsaraAi noAi- 
MopcpHHX q)opM nesHOi CHCTeMaxHHHOi 04HHni|i, npH xoMy 6e3nocepeAHbo 3 caMoY 
KOAonii, 60 xiAbKH xoAi MOJKHa 6yxH hIakom neSHHM, iijo Bci iji (pOpMH OAHOrO 
BHAy- Hasixb 6iAbuie: xpe6a MaxH na yBasi, iijo CHCxeMaxHKa MypamoK nepe6yBae 
xenep y xaKOMy CTani, ujo nacro KpHAaxHX, a HaAXO caMHi^b, soBciM ne Moasna 
BHsnaHHTH 6e3 poGiTHHKis. Tpe6a BiAsnaiKXH, ujo paa-ypas ynary sEHMaHnHX 
enxoMOAoriB xa fl BsaraAi KOAeK^ioHepiB, HaAxo nenpoxaKHx, xaK npHsaSAioe 

30BHimHiH BHTAHA KpHAaXHX, UJO BOHH 36HpaiOXb xiAbKH IX i He 6epyTb 250AHOrO 

po6ixHHKa, Lgo HacTO 6yBaK3Tb xyr xaKH nopyn. Uhm bohh 30BciM sneijiHioioTb 
CBOi 36opH. I3 CKasanoro hcho, iijo 36HpaHHH OKpeMHX MypamoK noaa ruisAOM 
Mae sHaienHH xiAbKH xoAi, koah mh ne HaxpanAaeMO Ha rnisAO uiei MypauiKH. 
A iijo noHBa KpHAaxnx, caMHijb i caMgiB, 3B'H3aHa b naiuHx uiHpoxax a ncBHoio ^ 33 -- 

iiopok) poKy, to h Ha ijeS MOMenx Tpe6a no SMoai aBajKatH. H KasKy— ^no 
3M03i, — 60 niflqac noAopoati xjboro AaACKO He saBasflH MOaiHa AOAepaysaTH. 
Aac h xyx Tpe6a AOKAa^aTH Bcix aycHAb, iijo6 aicTaTH KpHAaTHX. L|boro inoAi 

MOJKHa AOCHFTH 3 TOa!, KOAH HCMae IjiAKOM AlHOIAHX KpHAaTHX, aAB 6 IX AHAeHKH^ 
IIJO OCb OCb MaiOTb AlfiTH, i KOAH MaHAplBHHK MOatC nepe6HTH CBOFO nOAOpoaS XOH 

Ha KiAbKa ACHb a6o 3apa3, a6o xoh 6h 3a KJAbKa Aenb. V xaKHx annaAKax Aocnxb 
Ha6paTH MypamoK 3 rHisAOBHM MarepiaAOM i AaAeHKaMH KpHAaxHX xoh 6h b 3bh- 
tiagHHH cAoiHOK, 3aB'fl3aHHfi ApiSHOK) MeTaAeBOK) cixKOK) a6o saxKHyxHfi BaXOK), 
i AaxH MypaiiiKaM i'my (gyKpoBoro CHpony na Baxi, MaAeHbKHfl mMaxoHOK ii'flca 

a6o KJAbKa niBpOSAyUieHHX KOMax); a UJO AHAeVtKH pOSBHBaiOXbCH IIIBHAKO, TO 

Moaiaa cnoAiBaxHCM, igo 3a KiAbKa ACHb mh RiaxHiweMo ijiAKOM AifiiuAHX KpHAaxHX. 
KoAH MypamoK KOACKXHByBaxH cxayionapHO, KpHAaxnx Moasna bhboahxh 6e3 
hi'hkhx nepeuiKOA y lUxyqHHx rHi3Aax, npo «Ki CKajKCMO AaAi. 

^aAi Tpe6a ssepHyxH yBary na xe, ujo MypaniKH Ayaie Bapiioioxb ne xiAbKH 
B Measax xie'i caMoY KOAOHii, a fl 3aAe«Ho b'a reorpatpiHHHx, eKOAoriqHHX xa in- 
uiHx yMOB. Hepes xe Tpe6a 36HpaTH 3 koaohii uKHafi6iAbiiie eK3eMnAHpiB (ne 

MeHUI, UK KlAbKa ACCHXKiB npCACxaBRHKiB KOaJHOI KaCXn), 36HpaXH 3 KOAOHiH, 

ujo aiHByxb y pisHHx CKOAon'qHHX yMOBax (b Aici, cxeny, nycTeAi, y BorKOMy 
rpynxi, b cyxoMy, b yMosax Ao6poro fi 6iAHoro xapqyBaHHH i x. a-) i b pi3HHx 

wicijeBOCXHX. KoAH MH MaBMO BHBHaXH HOAiMOptpisM IjiAKOM CepH03H0, XO 36opiB 

xiAbKH 3 KOAOHii 6yAe, sBHqafiHo, HeAocHXb, 6o 1) B npoijeci cxonAKiBaHHfl 
Toro HH xoro inAHBiAa rpaxHuie BCAHKy pOAb Ham ncHxiHHHfi mombhx i 2) piani 
nOAiMopcpHi BiAXHAeHHH Moatyxb 6yxH poanoAiACHi b rnisAi HepiBHOMipno — 
Ha noBepxHi uosne 6yxH 6iAbme oahhx, a b rAH5HHi — ihiuhx. Hepes xe Hafl- 
paHionaAbHime 6yAe MexaHiHHO nepeMiiuaxH rHisAOBHfi MaxepiaA 3 MypaiHKaMH 
i, BiACHoaBoiH lacxHHy fioro b caoTk i 3a6HBmH ix, ysHxH aah BapiaijiaHoro ao- 
CAiAy a6o Bce, a6o xoh 6h BCAHKy nacTHny. I xyx xaK cawo ncHxinHaS MOweHX 
He noBHHeH rpaxH asoAHOi poAi, a nepes xe b'ia siAiSpaHMx MypaiuoK xpe6a 
BiAOKpeMHXH qacxHHy cyxo MexaniiHO, BiACHnaBuiH i'l, a6o noBH6HpaxH MypamoK 
3 HacxHHH BiACHnaHoro paaoM 3 MypauiKaMH rnisAOBoro MaxepiaAy. SBHiafiHO, 

XaKHM CnOCoSOM AOBOAHXbCH KOpHCXyBaXHCH xiAbKH AAH cncijiaAbHOi MexH, a He 
AAH SBH^iaflHOrO KOAeKIjioHyBaHHH. 

A UJO roAOBHe Hame 3aBAaHHH e 36HpaxH MypamoK 3 raisfl, xo nocxae hh- 
TaHHH — HK i'x 3HaxoAHTH? KoAH rflisAo Mae HaA3eMHy 6yA0By, ije po6HXH He saasKO, 
xiSaigo 6yA0Ba aaxoBana b rycxifl BHcoKin xpasi. ^aACKo 6iAbmi nepeuiKOAH 
nocxaioxb xoAii koah na noBepxni aeMAi a6o b AepeaHOMy CTOB6ypi e xiAbKH 
BxiAHHfi oxBip. y nycTCAi xaKi rnisAa 3HaxoAHXH Aeriue, 6o 3 rnisAa, hk 3 5jeHxpa, 
BHXoAHTb MypaiuKOBi uiAHXH, aAC H y nauiBX 3BHqaaHHX yiaoBax AOijiAbHO cxe- 
JKHTH 3a THM, KyAH fiAe MypauiKa, igo nece 3ao6hh. ^Z^aAi CAiA SBepxaTH ysary 
Ha BeAHKi cKynneHKH iwypaniOK, hkhm SBHHaiiHO BiAnosiAae fi raisAO. Oco6AHBy 
yaary xpeSa asepxaxH na rHHAi nni, iijo wacxo BHSBAHioxb KOAoniK) cKynieHHAM 
AepeBHoro 6opoiuHa, a tek caiao na mMaxKH Aepesa h oAOCKi Kameni BiAnOBiA- 
HHX posMipis, UJO Aeaiaxb na acMAi: b 6araxbOx MicijeBOCXHx KOAOHii" MypamoK 

MOHina BHHBHTH MEHaSe niA KOaSHHM XaKHM KaMeHeM. 

MypamKOBi Kynn 3 nyxKoro MaxepiaAy posKonyioxb, iijo6 AicxaxH MypaiuoK cxaAb- 
HHM (a6o aaAisHHM) cobohkom xaKoro caMoro xnuy, hkopo BssHBaioxb y caAiBHHijTBi. 
576-3 ■ MyparaoK Tpe6a 36npaTH b ao/iHOMy paai He b niopHAKy 3 KaAid-ijiaHUoM, 
OT25e cyxHMH; xaKoro cnoco6y MoaiHa BajHsaxH TiAbKH toai, koah inaKiue ne 
MoasHa. MypamoK Tpe6a aSHpaxH b cnHpr, y rpy6oHK.n 3 npflMHM ahom, saTKHyxi 
KopKOM, fliaweTp i aoBJKHHa MKHx SiAbiue HH laeHuie Bi^noBUaxHMe posMiposi 
i KiAbKocxi 36HpaHHx MypaoioK. 3a SBHHafiHHfi cepcAHia po3Mip Moana b3Hxh 
13 — 15 MM y AiaMexpi i 8 — 9 mm sasAOBXKH; bcahkhx MypaaioK i cepCAHboro 
po3Mipy 3axonAioBaxH ninijexcM i onycKaxH b cnapx. ^pi6HHX MypauioK xaK 
Moana nouiKOAHXH i i'x xpe6a 36HpaTH HeseAHiKHM nenaAHKOM, SMOienHM cnnp- 

TOM, UJO MlCXHXbCH B Xpy60HHi; XOHKHM 3M0HeHHM neH3AHKOM XOpKaiOXbCH My- 

pauiKH, HKa npHAHnae ao Hboro, a toaI SMHsaioxb 11 b cnnpx. Ihoai spyqHime 
6yBae 36HpaxH Ayae aPiShhx MypamoK, naAxo xoai, koah bohh Ayae uibhako 
pyxaiOTbCH, xaK 3BaHHM CKcraycxepOM, uibhako BXHraroiH noBixpH, TaKH8 
CKcraycxep y HaflspyHHimifi (popMi (noAae F. Wagner, Wien, XVIII Haizinger- 
gasse, 4) cKAaAaexbca 3 KOpoxKoi mnpoKoi ckamhoi xpy6KH, ao jjkoi 3 Aono- 

MOrOK) KOpKa fi TOHKOl CKAHHOI Xpy6oHKH 3 XOrO 3 XOrO KiHHH AOAynaiOXb 

no AOBria ryMOBifi xpy6iji; ao KiHga oAHiei ryMOBoi" xpy6KH npHKpinAioioxb ko- 
poxKy cKAHHy i Ay«e Ha6AH»aK)Xb li' ao MypainKH, aKy xoqyxb coifiMaTH, a ao 
KiHiiH Apyroi — CKAHHoro a6o nopijeAHHOBoro HaKoneiKHKa — Soro 36HpaH 6epe 
B pox i UIBHAKO Bxnrae noaixpH. CKAJiHa xpy6oMKa, BCxaBAena b iiiHpuiy koao 
AHCXaAbHoro KiHifH, Mae KOAO BHyxpiiuHboro KiHHH Koco posMiujeny MexaACBy 
HAaxiBKy, iHO cnpHMOBye MypaiuKy, SKy Bxarye cxpyM nosixpn pasOM 3 cmix- 
XMM i nicKOM, y6iK, a sHyxpiuiHia Kineyb Apyi'oi xpy6o>iKH o6B'H3aHHfi Api6HOK) 
MexaACBOK) cixKOK), igo He Aae nicKy xa in. npoxoAHXH a pox aeapaia. Koah 
eKcraycxepoM HaAOBAeno Aocnxb MypauioK, ix ycHHAHioxb y Hboiay KiAbKOMa 
KpanAHMH e(pipy a6o xAopotpopwy i CKHAaioxb y Tpy6oHKy 3 cnnpxoM. Y ny- 
cxeAi 6 MypaiuKH (AeflKi npeACxaBHUKH Cataglyphis, nanp., y nac y Ce- 
peAHia A3ii Cataglyphis pallidus), am 6iraiOTb xaK uibhako, ujo 3BHHaaHHM 
cnoco6oM IX Mafise ne Moasna ne xiAbKH BniBMaxH, aAe Baano naBiXb BcxeajHXH 

3a XHM, flK BOHH 6iraK)Xb. ToAl AOBOAHXbCH BAaBaXHCH AO 3BH«iaHHOrO eHXOMO- 

AoriiHoro caHKa. 

Il|oAO cnnpxy, hkhm KopncxyioxbCH 36HpaK)qH MypamoK, xo MoajHa paAHXH 
cnnpx MijjHicxK) rpaAyciB 80; Ayaie laiyHna cnnpx po6HXb MypamoK kphxkhmh. 
He MaiOHH MHCxoro cnnpxy, Moasna ycniuiHO BaHoaxH SEHqaaHoro Aenaxypaxy. 
Donisthorpe paAHXb yjKHBaxH xany cyMim: 5 Ky6. cm MiyHoY ayexaxHoi khcaoxh 
35 Ky6. CM aScoA. aAKoroAio, 60 Ky6. cm posiHHy cy6AiMaxy (1 : 500) y boai- 

MypauiOK y atoAHOMy pasi He caIa HanaxaxH b xpy6oHKy sanaATO xicHo: xaK 
BOHH Ae(|)opMyioxbCH i sroAOM ix ae MoatHa 6yAe Ao6pe posnpaBHXH aah cyxoi 
KOACKijiT; oco6ahbo ye Mae sHaieHHa igoAo KpnAaxHX. Koah 3i6paHi MypaniKH 
BiASHpaioxb xiAbKH HeBeAH^Ky HacxHHy xpy6oHKH, neio Moasna KopHCxyBaxHcn, 
ujo6 36HpaxH AaAbuiy nacxKy. /{ah yboro xpe6a xiAbKH po3'eAHaxH o6HABi lacxKH 
ujiAbHOK) BaxaHOK) saxHiKOK) — npomapKOM; koah e Micije. xo Moaina yMinjyBaxH 
a AaAbuii nosepxH 3 MypaniKaMH. Y KpaBBbOMy pa3i, koah MypauiKH abox i 6iAbiiie 

BHAIB HBAHIOXb pisKi siAMiHH {ap'iGhI fl BCAHKI, HopHl H aSOBXl I X. A-), XO B Xy 

caMy xpy6oHKy Moasna bmicxhxh i Asa, i 6iAbme bhaib, xa ije, sbicho, xiAbKH 
B KpafiHbOMy pa3i. BesnepeHHO, ne xpe6a yMiiijyBaxH paaoM MypauioK xoro 
caMOro BHAy, niABHAy hh siAMiHH, 3i6paHHX y pisHHX koaohIax. Tpy6oqKH 3 3i6- p^HiiMrt My^aiilKaMrt, saTKHyxi Baroio, MOXHa, hk u,e Hacro po6AaTb, yMiujyBaTrf 
B cniAbHHfi cAOiK 13 cnHpTOM. KoAH Tpy6oqKH Api^Hi, ye flyate spynHo, naflTo 
niftiac noAopoaii. OKpeiwi ^acTKH 3i6paHHx MypamoK MaHjTb nanipija 3 nyiwepoM, 
HanHcaHHM oAiB^eM (y aiOflHOMy paai He xaK 3BaHHM „xeMiHHHM", 60 aHiAiHOBi 
$ap6H po3HHHJiiOTbca B cnHpTi!), HKOMy BiflnoBiAaioTb HoraTKH B aanHCHifi khh- 
ate^yi npo Micye, nac ra iHuii yiaoBH 36HpaHHH. AAe Tpe6a CKasaTH, igo eHTO- 
MOAoriiHa npaKTHKa BHasHAa, igo yeS cnoci6 flyaie HeneBHHS, 60 sanHcni khh- 
jKeHKH, HaflTO HK 36Hpa«i noMpe, b My3eax 3BHHafiHO rySAarbCH. Flo 6araTbOX 
Myaenx HepiAKO 6 npeKpacni BeAHKi KOAeKijii', ujo b hhx npH KOMaxax Ha uinHAbKax 
36eperAHCH TiAbKH HyMepi, thm qacoM sanHcni KHU^eiKH 3 BinnoBinaHun im 
HymepaMH 3ary6AeHi. Tani KOABKijii He MaiOTb koahoi nayKOBoV Baprocri, bohh 
11 BTpaxHAH, 60 3ary6AeHO sanHcny KHHaeHKy. FliAHac noAOpos&i Haflnpocxiiue 
Po6hth no3HaqKH, yMiujyroHH i'x y Tpy6oHKH 3 cnHpxoM, m'hkhm oAiBijeM Ha npH- 
cTofinoMy nanepi, aAe koah e 3Mora, to Kpaiije po6hth HanncH piAKHia TymeM 
Ha nepraMeHOBOMy nanepi. Haoi TenepiiuHiH piakhS xym . HepiAKO 3MHBaexbca 
B cnapxi, aAe neiviae Hinoro npocximoro, hk ycynyxH ijeS Ae$eKx, noMacxHBUiH 
HanHcaHe, koah boho BHcoxne, neH3AHK0M hcmIijhhm po3hhhom ijeAoiAHHy b cy- 
Miuii MiijHoro cnHpxy 3 e(J)ipoM. 

MypamoK, 3i6paHHx y cnHpx, 3aAHmaK)Xb xaK xiAbKH ao xoro, hk i'x BHsnaiOTb 
a6o KAaAyxb y cyxy KOACKijiio; koah i'x 6araxo, to ne BHKopHCxaHi aaa ijboro 
eKseMnAJipH 36epiraioxb hk 3anac, aah o6MiHy i x. n. /Jaa BHSHaqeHHH qacxo 
norpidHO npenapyaaxH oKpeiai opraHH a6o cxaxeBi AOAaxKH caMHiBj uje spyiHime 
BHroxyBaxH Ha cnHpxoBOMy MaTepiaAi, poaujHnyroqH yi oprann npenapyBaAbHHMH 
roAKaMH niA 6iH0KyAHp0M: y KpanAHHi boah a6o, Kpauje, rAijjepHHy 3 cnnpTOM. 
Aab koah cDHpxoBoro MaxepiaAy newae, xoai Aah Hboro mokhe CKopncxyBaxHca 
S cyxHM, P03M0HHBIUH fioro. Koah cyxy MypaniKy noKAacxH b BOAy» xo Bona 
HAaBaTHMe, 60 cepeA 'I'l XKaHHH e noBixpn. FIpH npenapyBaHni MypaniKH ije He 
apyiHO. Ije Ay«e acfko ycynyTH, npoBapHBiuH MypaniKy npoxaroM ayme Kopox- 
Koro Hacy b neBeAHKifi KiAbKocxi AecxHAbOBaHo'i a6o nonepeAy npoBapeHo'f boah 
(nenpoBapeHa yynKa BOAa Aae ocaA); npn yboiuy noBixpa, posmnproronHCb, bh- 
AiAHexbca naaoBHi i 8oro sacxynae aoAa, a MypauiKa cnycKaexbca Ha aho nocy- 
AHHH. H npoBaproio 'I'l na cnnpxoBifi AaianoHm' b HeseAHiKifl caMopo6Hifi SAaniaHifl 
KOHycyBaxifi nocyAHHi, ao aKo'i 36oKy npHAioTOBaHO ApoxaHoro AepaiaKa. Koah 
CTiiBHXHCH AO CHcxeMaxHKH cep9o3HO, Tpe6a aGepiraxH nocTifini npenapaTH «ia- 
CTHH, UJO MaiOTb icTOTHe Mop(|)OAoriqHe 3HaHeHHa; ao xaKHx HaAcasaxb HacaianepeA 
BycHKH, poxoBi opraHH ft cxaxeBi AOAaxKH caMgiB. IlpenapaTH KAaAyxb y KanaA* 
CbKHft 6aAb3aM, nepeBOAHHH "ix, aK SBBqaano, nocAiAOBHo <iepe3 MigHnfl cnnpx, 
a6coAK)THH8, aKycb ecpipny oaikd (nanp,, rBOSAHHHy, 6epraMOTHy toujo), a6o 
Hepes KCHAOA y 6aAb3aM. CxaxeBi AOAaxKH caMijii a posujeaAioio niA 6iHOKyAa- 
pOM na ABi CHMeTpHWHi noAOBHHH TOHKHM cKBAbneAeM, HaTHCKyroHH floro, BCTa- 

HOBHBUIH AOAaTKH BCpTHKaAbHO B UjiAHHH MlSi nAaXlBKaMH Carix. OGhABI nOAOBHHH 

a p03MiiiiyK) niA hokphbhhm ckaom 3 pi3HHx SokIb. 

y cyxia KOAeKgi'i MypaiuoK, KpiM HaftSiAbuiMX (thx, hkI TpanAaroxbca xiAbKH 
b xponiKax), annqaSno xiAbKH HaAinAioroxb na lUMaxoHKH 6pHcxoAbCbKoro KapxoHy, 
aAS b atoAHOMy paai ne HaKOAioioxb, 60 b ocxaHHbOMy pasi, Hasixb koah 
MypauiKa ne AyJKe MaAa, ncyexfrca ne xiAbKH cxpyKXypa noaepjiHi BiAnosiAHOi MacTHHH, a ^ cawe tiao no«!acTH aecpopMyeTbca. HaAiaAtorotiH, npakTHKyiOTb Tpti 

CnOCOSH (h HEAinAIoft) TpOXH p03BeAeHHM CHHACTHKOHOM ')). Forel HaAinAKJBaB 

Ha uiMaxowKH KaproHy ak rpaneuia, npn noMy noMaujeHufi KAeeM BysbKHH Kpaft 
Tpanegii niACoeyiOTb 3HH3y um nepuioio fi flpyroro a6o 4pyroio fi Tpexboio 
napoK) nir 3 npasoro 6oKy, a uinHAbKy npoTHKaroxb 3 npaeoro 6oKy rpaneijiY, 
no6AH3y floro mnpoKoro Kpaio. Emery boaIb Kpauje HaAinAioBaxH' na SByateHy 
KAHHyBaxy tiAaxisKy, niACOByioHH if 33aAy bsaobjk uiat KiHiiiBKaMH MypauiKH; 
MypaniKy npn ^bOMy yMiigyroxb na nepeAHbOMy KiHiji nAaxiBKH, tunHAbKy — koao 
aaAHboro. Hapeiuxi, Ay«e Api6HHx MypauioK wacxo HaAinAioioxb npocxo poanpo- 
cxepxHMH b nepcAHifi noAOBHHi BHAOBacHoi npHMOKytHoi" nAaxiBKH. Ilio6 sao- 
ujaAHXH Micije, Ha oAHy mnHAbKy naKOAroioxb KJAbKa KSpxoHOK 3 MypauiKaMH. 
HaAinAHDiOHH MypaniKy xhm hh xhm cnoco6oM, xpe6a xoh 6h xpoxH poanpasHXH 
11 hofh; aah ijboro 6epyxb MypauiKy xohkhm niHijexoM ynonepeK xopanca i mA 
6iHOKyAflpoM poaxaraioxb KO/SHy Hory OKpeiao ihiuhm ninyexoM, saxonHBiuw ii' 
o6epeaiHO sa roMiAKy. 3 qacoM, y cyxiH koackiju, naAxo b rAaAKHx caMHUb, 
asHp BHcxynae na noBepxHi xixHHy ak ApiSm KpanAHHH. IJe Ayate cnoxBopioe 
xaKHH eK3eMnAHp, naAxo koah 40 ijboro s&npy npHAnnae apiShhS nopox. B?Ke 
npox«rOM pHAy pokIb a 3ano6iraK) ijbOMy HenpHeMHOMy HBHUiy xhm, uj,o sneiKH- 
pioK) Bcix MypaiuoK, akI HaAxoAHXb y cyxy KOACKjiiio. JI,ah ijboro h nepeBOAJisy 
MypamoK nocAiAOBHO nepes MiijHHfl cnnpx, aScoAioxHHfi i 6eH30A, aaAHuiaioHH 
MypaiDOK y KOWHiii 3 liHx piAHH npHHafiMHi npoxaroM ao6h, a Ayate bcahkhx 
Ha KJAbKa ASHb,. SaMicxb 6eH30Ay Moasna KopHCxysaxHCH i 6eH3HHOM, aAC 
6eH30A, OHCBHAHO, Kpauje posHHHse iKHpH i Mae ige xy nepcBary, igo uibhako 
BHoapoBye. Ije Mae xe SHaicHHa, ujo boaockh ne SAiiiAKiHDXbCH i xeHAiTHi 

KpHAbIja CaMHlJb l" CaMJjiB lUBHAKO pOSnpaBAHKJXbCa. ^aAi, MOJKHa KOpHCTyBa- 

THCH xaK caMo e$lpoM i aijexoHOM. Iji piAHHH npaKXH«iHO apyini xoMy, ujo ne 
xpe6a nonepcAy o6po6AHXH a6coAK3XHHM cnnpxoM, 60 bohh Ao6pe SMiuiyiOTbca 
i 3 Hea6coAioxHHM, a aijexoH SMiuiyexbCH Hasixb 3 boaok). BHxaraxH asHp 3 My- 
pauioK He3pyHHO xoMy, iijo 3a6apBAeHHJi ix y acakhx bhaib (hc hophhx a6o 
He Ay«e xeMHHx) xpoxH 6AiAHe, aAC jjefi Minyc onAaiye xe, ujo MypaniKH 36e- 
piraiOTbCH HHCxi. Koah AOBOAHXbca BHxaraxH asHp 3 MypanioK yaie cyxHX, hkhx 
aoepiraiOT^ y cyxiS KOAeKjiii a6o na saxi, xo ix xpe6a nonepeAy npoBapHXH, 
flK ije H sasHaiHB nonepeAy, y boai; HaAinAeni eK3eMnAapH BiAAinAioroxbCH bi'a 
KapxGHy sapasoM; AaAi ix sanypiofoxb y cnnpx (bohh xonyxb) i o6po6AflK)xb AaAi, 
iiK cKasaHO. 

OonepeAy h sraAyBas npo uixyini rHi3Aa. Ix aacxocoByioxb cneyiaAbHO aah 
6ioAoriHHHX cnocxepeaseHb y Aa6opaxopHHX yMonax, aAC MoaiHa ycniniHo sacxo- ') Ham npoAaiKHMH cHHfleTHKOH 3BHqaflH0 6yBae syme noraHHH. Koah Moataa AiCTaxH 4o6piiH 
KapyK, TO 3 Hboro AerKo spoSHTH „CHHAeTHKOH" caMOMy. PosMoiHBiiiH KapyK i posiHHHBniH Horo 
Ha B04aH0iny orpiBaqi, 40 Hboro aoflaioTb qersepTy lacTHHy Ha oGcnr mIi^hoi aijeTaTHoV khcaoth 
i narpieaioTb jaAi Ha BOAaHOMy orpisaqi 6AH3bKO nisroAdHH. SasAflKH ageTaTHlS khcaoti i TpaBa- 
AOMy HarpiBaHHK) KapyK BTpanas 3flaTHicTi> sciAaiHca (saAKuiaeTbCH piAKHii), — koah rUbKH B npn- 
MiojeHHi He saaaATO xoaoaho. B ocTaHHbOMy pasi, njo6 HaAaxH CHHAeTHKOHOBi pisKoro cTany, AOCHTb 
nocxaBBTH CAoT^Ka 3 cHHAeTHKOHOM y r. pflqy BOAy, i toai bih saAHUiaeTbca piflKHH aobuihh sac. 
IIJ06 KopHCxyBaTHCH CHHAeTHKOHOM, H BaiHBaK) cAoVqKa 3 npHxepTHM KoanaiKOM {hk AAA KaHaA- 
CbKoro 6aAb3aMy), 4e 3aB»AH aaAHmaw HeBeAH<iKoro neH3AHKa B nepi. - 37 — 

coBysaTH i aah TOro, 11^06 bhboahth KpHAaTHX AAH KOAeKijiH. H cKaaaB, ujo 
AAH ijboro MoasHa KopHcxyBatHca i SBHiaflnHM ckahhum caoVkom, BAe Bce TaKH 
cneyiaAbHe unyitie rHia^o aah jjboro AaACKO spyHHiuie. CwcTeM uiTyHHHx rHisA 
Ma6yTb 6iAbme, Hi* laipMeKOAOriB, 60 MaHaje koxch laipMeKOAOr Bsaaiae aa 
CBi8 o60B'a3OK koah hc BHHa8TH HOBHH THn rnisAa, to 6y4b-ujo-6yAb Aeujo smikhth 
B HaHBHHx 3pa3Kax. HaSnornHpeHi'me xaK SBane Wasmann iscbKe rnisAo. Boho 
CKAaAaeTbCH 3 nAOCKoro Aepea'anoro HujH<a 3 SAifiManoio ckaahok) noKpHiUKOio, 
UJO AeaiHTb y (paAbiji a6o nonpocxy npHTHcnyra 3Bepxy (ryMOBHM KiAbijeM ih uiHyp- 
kom) i CKAHHoro TaKH AHa. HafiapyiHiiuHH poBMip 13 X 18 cm (posMip cpOTorpa- 
(piiHoi nAaTiBKH); BHCOTa 2—272 cm. 36oKy, HanpHKAaA, y cepeAnni KoajHoi 
3 ABOx KopoTiiiHx CTiHOK, 3anpaBAaK)Tb no CKAHHiH Tpy6gi; oAHa 3 HHx nepe- 
rnyTa no3a rnisAOM nU npaMHM KyxoM, Hero ■ KopHCTyioTbCH, 11106 BiABOAOatyBaTH 
rHi3AOBHH MaxepiaA BOAoro, naAHBaiOHH 11 noMaAy nac bia nacy b Tpy6Ky; uio 
Tpy6Ky 3aTHKaroTb BaTHHoro aaxHiKoro. Iwrna Tpy6oHKa cnoAynaeTbCH 3 roAyBaA- 
KOK), HKy HaflspyHHiuie po6hth ak raKHH caMHH rnisAOBHS jjijihi^, TiAbKH AaAeKo 
MeniuHft. MypaiuoK HacHnaroxb y rHisAO paacM 3 fhisaobhm MaxepiaAOM saAia- 

HHM COBOHKOM. Il|o6 MypaiUKH MOPAH npOBaAHTH HOpMaAbHe KHTTH, noTpi6Ha 

neBHa BOAoricTb. ^ah niATpHMysanHH I'i KOpHCxyioTbca ijieK) CKAasoro Tpy6KOK), 
aAe He Tpe6a 3aHaATO 36iAbmyBaTH BOAoricTb, 60 ije laoase snAHBaTH Ay»ie no- 
'f'aHO. ToAyBaxH uypamoK Mo^na uiMaTOHKOM BaxH, npocaKHCHHM ijyKpoBHM ch- 
ponoM a6o BapeHHHM; capony 6e3 BaxH ne paAHXb, 60 MypauiKH b HbOMy xonyrb; 
lac bi'a nacy ne nomKOAHTb KAacXH b roAyBaAKy niBpo3AyuieHHX Koiaax a6o 
B KpaHHbOMy pa3i MaAeHbKi iiiMaxOHKH u'sica.. Lyo6 bhboahth KpHAaxHX, xaKHx 
rnisA hiakom AOCHXb; e, ak CKaaaao, 6araTo iniuHX THniB, nanp., 3 rincy 
{Ch. Janet), aAe ix 3acxocoByroTb aah cneijiaAbHHx 6ioAoriqHHX cnocxepe^eHb, 
a napes xe mh i'x He posrAHAaeMo. 

KoAH 36HpaxH MypamoK 3 rnisAi xpanAaexbCfl Ao6pa naroAa, 11J06 36HpaTH 
H MipMeKO<J)iAiB, aAe ^e ne BXOAHXb y Hauii saBAaHHa. IcTopifl AOCAi^HieHBfl i|>ayHH mypaiooK YKpaTHH 

riepiui BiAOMOcxi sBeAeHoro xapaKxepy iijoao (payHH jiypauioK YKpaiBH e b po- 
6oTi H. HacoHoaa — „MaTepHaAbi no ecxecxBeHHOg HCXopHH luypaBbCB (cbm. For- 
micariae) npeHMyigecTseHHO Pocchh" (Han. o6uj. ecx., anxpon, h axHorp., x. 58, 
Bbin. l=TpyAbi Aa6. 3ooa. My3. Mock. yKHBCpc, x. IV, Bwn. 1, c. I — II-f-1^ 
78, 1889). 

Bce, UJO 6yAO biaomo npo (payny MypamoK yKpaiHH ao hohbh HasBaHoi po- 
60XH, o6MeajyexbCH HCHHCAeHHHMH ypHB^iacTHMH BKa3iBKaMH B po5oxi Mayr'a., 
„Beitrag zur Ameisenfauna Russland" (Stett. ent. Zeit., 20, p. 87—90, 1859). 

riicAH noHBH poSoTH HacoHosa Hacxae AOBrHS nepioA, npoxaroM HKoro, a« 
40 noHBH BiAOMOi MOHorpa(|)ii PyscbKoio „MypaBbH Pocchh (Formicariae Imperii 
Rossici)", H. I (Ka3aHb, 1905, 800 c), ne s'sbahaoch asoAHOi po6oxH, 3 hkoi mh 
MorAH 6 Ao6yxH AOAaxKOBi biaomocti npo (payny MypaiiioK yKpaiHH. Koah b3hth 
BJAOMOcxi npo (payny MypamoK namoT KpaiHH 3 nasBaHoi MOHorpa^ii PysctKoio, 
to MaTHMCMO BKasisKH npo 40 (J)opM (bhah, ni^-tSHAH 3 BiAMina). - 38 — 

LLJoAO sraAyBaHHX (popM Tpe6a CKasaTH, ujo PyacbKuu. He poapisHflB For- 
mica ga gates Latr. i Formica picea Nyl.-, i TOMy mh He Moateiwo cyAHTH 
npo npHHEAeaiHicTb MypamOK, 3 akhmh Pt/scbKuu mhb cnpasy, ao Toro hh Toro 
BHfly. 

^aAi, Solenopsis fugax (Latr.) subsp. or ien tali s Ruz. Tpe6a bhk- 

AIOHHTH 13 CHHCKy, 6o BHJIBHAOCb, HJO OpHriHaAb«i eKaeMDAHpH Pl/SCbKOlO, 33. 

40CAiAa;eHHHM ix Emery, ne BwpisHHHjTbCH B14 THny. nicAH BHKAioqeHH;i ijboro 
niflBHfly HHCAO (fopM MypamoK, SHaxoaaseHHa hkhx y Meatax yKpai'HH BiASHaia- 
eTbCH B npaHi PgictKoio, noBHHHe flopiBHioBaTH 39, 

y Moifi npaHi „Ameisen aus dem palaarktischen Faunengebiet" (PyccK. 3htom. 
o6o3p., T. 12, 1912, cc. 581 — 596) a naBOflasy Bnepme 4ah yKpaVHH napasHxyioMy 
B Tetramorium caespitum laypamKy Sfrongylognathus testaceus 
Schenck, KpHAaxy caMHijio hkoi h 3Aobhb niflqac Abory b 3BHHoropo4CbKOMy 
noBiri Ha KhYbujhhI. ^aAi, b tIh caMiH npaiji HaBoanTbCH 3 toY jk Mic^eBOCTi 
He noKasana pa«im 4ah yKpaiHH Lis 1 us flayus Fb. m y o p s For. var. f 1 a- 
voides For. 

1915 p. BHfluiAa Moa npaHa „MypaBbH h3 FaaancKoro yesaa OoATaBCKofi 
ry6epHHH h h3 CDepraHCKoft o6AacTH" (PyccK. shtom. o6o3p., t. 15, cc. 496 — 
507). B yia npaij^i a HasoASKy Hosi 4ah yKpaiHH Leptothorax (Leptotho- 
rax) nassonovi Ruz. ra Leptothorax (Mychothorax) muscorum 
Nyl. i HiAKOM Hosy pacy Leptothorax (Leptothorax) tuberum kni- 
p o V i t s h i Kar. 

1925 pOKy HaflpyKOBano po6oTy E. U/Kaepcpa „K ipayHe MypasbeB OKpecT- 
HocTeS XapbKOBa" (PyccK. shtom. o6o3p., t. 11, cc. 153 — 145). HafiijiKaBimi 
3HaxiAKH B 4ji8 MaAeHbKiS, aAe 4yjKe SMicTOBHifi po6oTi e Anergates atra- 
tulus i Cardiocondyla elegans. riepiiia 13 sraaannx MypamOK 6yAa bi- 

AOMa flOci B MejKaX CPCP TIAbKH flAfl aaiHcbKOl HaCTHHH CoK)3y, cane flAH KOA. 

AKMOAincbKOi o6AacTi; ^ro MypauiKy, ujo Mae xiAbKH caMijiB i caMHijb, aBTOp 
3HafimoB (11 MOAOiiHX 9) y cepnni 1918 p. b rHi3ai Tetramorium caespi- 
tum 6AH3bKo CT. IloKOTHAiBKH. /{pyry MypamKy — Cardiocondyla elegans 
Em. (recte: C. elegans schkaffi K. Arn ) — aBTOp saaSmoB 1919 p. Ha bh- 
coKHX nicKOBHx flronax AiBoro Gepera ^iwun koao ceAHiija BemKin; ije e Hosa 
paca, npH lOMy Tpe6a cKa3aTn, ii{o fi pia Cardiocondyla no Toro lacy uje 
He 6yB BiflOMHfi aah yKpaiHH. /laAi, hobI aah yKpaiHH $opMH, njo IX 3raAye 
asTOp y 'fifl raKH po6oTi, e Formica exsecta exsecta Nyl. 1 Formico- 
xerius nitidulus Nyl. OcTanHFO MypaiiiKy, iijo amse b koaohihx Formica 
rufa, F. pratensis i truncorum, /f. ApnoAb^i anafiuioB y Form, p r a- 
t e n s i s b OKOAHijflx ^oneijbKoi" 6ioAoriqHoT 'cxaHijiY 6AH3bKO SMieBa i nepeaaB 
lUxacpcpoBi ^). 

^laAbma ujoflo lacy npaiiH e moh poSoxa „Myrmekolog!sche Fragmente" (Tp. 
(Pis.-MaT. bIa. yAH, T. I, 1926, c. 65— 69. = 36ipH. npaub 3ooAor. mys. Nq L 
1926, c. 47 — 51). B Hifl poSoxi noAano onwc Stenamma golesejevi Kar. 
(recte: Stenamma westwoodi golosejevi), ujo 11 h BHaSnioB ycboro ') H cnocTepiraB line pas 6araT0 paHiui Ha SBHBoropoAQiHHi; Bona flocHTb SBHuaHna, 3a moimh 
cnocxepexteHHaMH, TaKO» b OKOAHijax Knesa . _ 39 — 

B KiAbKOCTi oflHoro S B oKOAHUHx Khcbe (aic roAocieBo) '); Tpe6a cKaaaTH, ujo 
fi pifl Stenamma iije ne 6yB BiflOMHfi aah yKpaiHH. B Towty asypnaAi, t. 4, 
1926, cc. 247 — 296 (36ipH. npayfa 3ooa. My3. JVs 2, cc. 3—52) naapyKOBaHa 
MOH „<t)ayHa NiypamoK yKpaiHa". IJa po6oTa, iijo hbahb co6oio SBefleHHJi nainHX 
TOA'uiHix Bi'^OMOCTefi npo (payny MypaiuoK yKpaiHH, e, BAacne, TiAbKH BH3HaH- 
HHK y BHrAHfli aHaAiTHHHHx Ta6AHHb 3 HaSKopoTHiHMH BKasiBKaMH , 6ioAoriMHoro, 
eTOAoriiHoro S eKOAori^Horo xapaKTcpy. Hmcao bhaib, pac i bIamih MypamoK, 
mo BBifiiuAH b yio po6oTy, AopiBHioe 67, aAc ijio HH$py aah ^aKXHHHoro oC'eiay 
(payHH MypamoK yKpaiHH caia sMeHuiHTH ao 56 *), 6o h bhIc y BH3HaHHHK i Tani 

(pOpMH, SHaxOAaJCHHH flKHX Ha yKpaiHl yiAKOM MOaSAHBe; KpiM TOrO, CIOAH « yBiB- 
lUOB i pHA nepeXIAHHX (popw, TaKCOHOMiHHC 3HaHeHHH flKHX Uje He 3'HCOBaHe. 

^Z^aAi H HaBOAsy b xpoHOAOrinHOwy nopjiAKy xaKi poSoTH, ujo wiicTHTb y co6i 
HOBi AaHi npo q)ayHy iwyparaoK yKpaiHH: 

MoH po6oTa „Ameisen aus dem palaarktischen Gebiet" (Tp. (Jtis.-MaT. bia., 
T. 4,1926, cc. 333— 348 = 36ipH. 3ooAor. My3., JVs 2, cc 81—104). B niS no- 
AaeTbCH onHc Tapi no m a erraticum ambiguum Em. var. revolutionis 
nova, UJO h 3HafimoB Ha 3flHHOropoAmHHi i HKa BBiHuiAa 3 nocHAaHHAM na AaAb- 
uihS oohc i B MOH) „Cl)ayHy MypaiiioK yKpaiHH". Mojkahbo, njo Bci Tapinoma 
erraticum, aki BJASHaiaAH panim aah yKpaiHH, HaAeajarb cawe ao ijiei" (popMH. 
/[aAi, B Hifl ate po6oTi onncyeTbCH hk nosy BiAMiHy Formica (Raptifor- 
mica) sanguinea Latr. var. c 1 a r a, 3HaHAeHy mhoh) y BHrAHAi BeAHKo"i ko- 
AOHii" B Aici KOAO cT. Ipninb niA KneBOM. Tenep h raAaio, ujo ^IO <|)opMy caIa 
p03rAHAaTH HK CHHOHiM var. c 1 a r i o r Ruz. 

K. Arnoldi — „Studien iiber die Systematik der Ameisen, II, Stenamma Westw. " 
(Zoolog. Anzeiger, Bd. 75, 1928, pp. 199 — 215). Tyr onHcyexbCH hk hobhS bha 
Stenamma ucrainicum, SHafiAeny asropoM y Ay6oBHX Aicax b okoahhhx 
/loHe^bKOl 6ioAoriHHOi craniiii' koao 3MieBa Ha XapKiBiijHHi. HanpHKinyi po6oTH 
noAaetbca CHHOoTHMHy Ta6AHijK) aah BHSHa^enHH Bcix BiAOMHx aoci neHHCAeHHHx 
npeACTaBHHKiB Stenamma namoro Coioay. 

W. Karawajew — „MyrmekoIogische Fragmente" (Tp. (Pis.-Mar. siA. ByAH, 
T. 13, 1929, cc. 203—218 = 36ipH. 3ooa. Mys. JVs. 7, cc 305—320). B hiS 
po6oTi onHcyeTbCJi 3HaHAeHy mhoh) b okoahhhx KweBa Myrmica (Myrmica) 
r u g u 1 o s a Nyl. var. m i n u t a (renep var. constricta nom. nov. 6o bhhbh- 
Aocb, UJO n03HaHeHHH m i n u t a e npeoKynoBane). L|e Apyra 3HaxiAKa opeAcxaB- 
HHKa r u g u 1 o s a lia yKpaini. AaA\ HaBOAHXbCH Myrmica (Myrmica) schen- 
c k i Em. var. plana Kar. (recte : Myrmica deplanata Ruz. is AcKaHia 
HoBa Ha XepcOHiUHHi i onHCyexbca Myrmica (Myrmica) schencki Em. 
var. burtshak-abramovitshi nova [recte: Myrmica (Myrmica) lo- 
bicornis Nyl. subsp. burtshak-abramovitshi Kar.]. ') BoceHH 1931 p. npo^. F. 0. Ae6ef,ee aAosne raM TaKH Ha cbItao oflny KpHAaty $ i oflHoro 
(5 Hiet pacH. 

^) 3 flpyroro 6oKy, no ghoro qHCAa cAia aoflaTH ijje oahh bvir Leptothorax (Mycho- 
thorax) muscorum Nyl., Ha xaAb, nponyigeHHH y Mo'ifl po6oTi. Mhcao 4)opM MypamoK YKpa- 
iHH 3a MOHorpa({)ieio PgscbKoio a noAas 54. Hhcao ge koiutom nepexlAHHX <popM Tpe6a smch- 

niHTH flO 40. - 4a - K. Arnoldi — „Si\idien zur Systematik der Ameisen". V. Der erste Vertreter 
der Tribe Proceratiini (Formicidae^ in USSR" (Zoolog. Anzeiger, Bd. 91, 1930, 
pp. 113 — 146). OnHcyeTbCH hobhh niABHA Sysphincta europaea For 
subsp. rossica nova, SHafifleHHS aBTopoM b AKcai b ^^OHeiibKOMy 6aceSHi. 

K. ApHoxbAi — „0 opeflCTaBHTeAHX flByx HOBWX 4AH CoK)3a CCP tph6 My- 
paBbCB-noHepHH" (PyccK. shtom. o6o3p., T. 24, 1930, cc 156 — 161). OoBTopioeTbca 
OHHC Sysphincta europaea rossica. 

K. ApHOJibAi — „Studien iiber die Systematik der Ameisen. VI. Eine neue 
parasitische Ameise, mit Bezugnahme auf die Frage nach der Entstehung der 
Gattungsmerkmale bei den Ameisen" (Zool. Anzeiger, Bd. 91, 1930, pp 267— 
283). B ijift po6oTi onHcyerbCH hobhh napaaHTHHHHft pi^ i bha Symbiomyrma 
karavajevi, snaflfleHHa asTOpOM b OKOAHijax ^Z^OHeijbKGi 6ioAOriHHoT CTangii 
B KOAOHii M y r m i c a scabrinodis. MopcpoAoriqai 03HaKH ijboro poAy noKaay- 
lOTb Ha cnopiflHeHicTb Soro a Myrmica. 

TepMiHB, sraAysaHi b orAflAi Mop^OAorinHHx osnaK MypamoK 

yKpai'HCiiKl TepMiHH crop. 

EMOXCTH n\i MaxpoxeTH 8 

anaAbBBS cerMeuT 12 

BBTeHH HH BycHKH (antennae) 5 

6a3aAbaa (ocHOBHa) aiHAKa 14 

di^ni Kpat roAOBH 5 

6op03eHKa qoAosa (linea aut sulc. front ) 5 

6paxiaAbHa xHAKa 14 

6paxiaAbiia nonepeuHa aiHAKa 14 

6yAaBa sycHKa (clava) 5 

BepXHH"ry6a (labrum) 6 

BHcoK (tempora) .5 

BiiKa (stenammata aut ocelli) 5 

BiqKO KpHAa (pterostigma) 14 

BycHKH iH aHTCHH (antennae) 5 

BycHKOBa uMKa (fossa antennalis) 5 

racTep (gaster) 11 

rlnoniriyM (hypopygium) 12 

roMiAKa (tibia) 13 

ropAflHKa (pharynx) ■ . • 6 

rpyflH MH TopKac (thorax) 9 

ryGnl mauKH 8 

aatryTOK sycHKa (funiculus aut flagellum) . 5 

SHCKoiAaAbHa JKBAKa ... 14 

flHCKOiflaAbHa KAlTHHKa 14 

404aTKOBi flSHqKH (paraglossae) 8 

eninoTyM 9 

eniMepHT 9 

enicTepniT 9 

JKyBaAbHS a6o igeAenn (mandibulae) ... 6 

sanm igeAenH a6o HH»,Ha ry6a (labium) . 8 

SaflHifi HH nOTHAHIHHH Kpail ....... 5 

SBopoTHa (recurrens) asHAKa 11 

aoBHirani 40flaTKH (stipites aut vaginae ex- 

ternae) cbmhr 15 KHAb qoAOBoro ujHTKa (carina) 4 

KirTHKH 13 

KOCTaAbHa iiCHAKa 14 

KOCTaAbHa KAixHHKa . . . J 14 

Ky6iTaAbHa SHAKa 14 

Ky6lTaAbHi kaIthhkh 14 

KyAbiua (femur) 13 

AanKa (tarsus) 13 

AonaTb qoAOBa 5 

AycoHKa (squama) 12 

MaHpiBCbKHH a5OA060K 10 

MaKpOXCTH "!H aMOXCTH • 8 

MaAbnirlesl aiHAH 16 

MagKH ry6Hi 8 

MagKH HHSKHix igcAenie 7 

Me4iaAbHa asHAKa 14 

MCAiaAbHa KAITKHKa 14 

MeaoHOTyM 9 

MesonapanTepoH 10 

MesoTopaKc 9 

MCTaHoxyM a6o nocTCKyTeAKiM 10 

MeTanapaoTepoH 10 

MexaxopaKC 9 

HHKHi igeAena (maxillae) 7 

HHjKHH ry6a a6o aaani njcAcnH (labium) . 8 

OBopoTb Itrochanter) 13 

ocHOBHa (6a3aAi)Ha) jKHAKa 14 

oCTpora 13 

napanCHflaAbBi a!OAo6KH 11 

napancHc 11 

ne4iaAbHa XHAKa 14 

neTiOAioc 11 

nirifliyM 12 

niA6opifl4H (mentum) 8 41 niflni46opiaAH (submentum) 8 

nosaoBaiHa KyeiiaAbna aiHAKa 14 

nonepeMHi Ky6iTaAbHi hshakh 14 

nonepeiHO-Me4iaAbBa a6o TpanCBepcaAbHo- 

MefliaAbHa asHAKa 14 

nocTneiioAioc 11 

nocTCKyieAiOM a6o MexanoTyM 10 

noTHAHija (occiput) 5 

nOTHAHIHHH "JH SaAHifi Kpafi rOAOBH ... 5 

npOCKyTCAWM 10 

npoTopaKc 9 

ncaMO(]>op 9 

pa^iaAbHa iKHAKa 14 

paAiaAbHa KAiTHHRa 14 

pyiKa BycHKa (scapus) 5 

CKyTCAIOM 10 

CTe6eAbge (pedunculus) 11 

CTeruo (coxa) 13 

CTepnlT (sternit) 9 

CTepnyu (sternum) 9 

CTHrMH 10 

CTpHflyAHHiSHHH opraH -. . 12 

cyercHiTaAbHa nAarisKa (lamina subgenitalis) 12 

cy6K0CTaAbHa asHAKa 14 

AaTHHCbKl 

abdomen (qepcBije) 11 

antennae (sycHKH qa aHieHH) 5 

area frontalis (HOAOBa nAoigHHKa) .... 4 

carina (KHAb HOAOBoro ujHTKa) 4 

cerci • • 12 

clava (6yAaBa sycHKa) 5 

clypeus (lOAOBHH iijhtok) 4 

coxa (cTerHo) 13 

femur (KyAbUia) ., . 13 

flagellum aut funiculus (flairyTOK BycHKa)-. 5 

fossa antennalis (sycHKOBa H.UKa) 5 

fossa clypealls (igHTKOBa sMKa) 5 

frons (qOAo) 4 

funiculus aut flagellum (AasryxoK BycHKa) . 5 

genae (ujokh) 5 

glossa (flSHKJ 8 

hypopygium 12 

labium (3a4Hi igeAenH a6o HHatna rySa) . 8 

labrum (BepxHS ry6a) 6 

lacinia .......* 16 

lamina annularis (xirHHOBe KiAbge cTa- 

TeBHx floaaTKis caiaga) 16 

laminae frontales (hoaob! BaAKn) 5 

lamina subgenitalis (cy6reHiTaAbHa nAa-, 

xlBKa) 12 

linea aut sulcus frontalis (lOAOBa 6opo3). 5 

mandlbulae (ojcAenH a6o asyBaAbga) ... 6 

mentum (nia6opifl4fi) 8 

metatarsus 13 

notum aut tergum 9 TepriT (tergit) 9 

TepryM (tergum aut notum) 9 

tIm'a (vertex) 5 

TopaKC na rpyaa (thorax) 9 

TpaHCBepcaAbHO-Me4ia,\baa a6o nonepeiao- 

MBfliaAbHa JKHAKa . 14 

xiTHHOBe KiAbge (lamina annularis) cia- 

TCBHx floaaxKiB caMga 16 

qepcBije (abdomen) 11 

qHcxiBHHH anapax 13 

MOAO (frons) 4 

qoAOBa 6opo3eHKa (linea aut sulcus fron- 
talis) 5 

qoAOBa Aonaxb ' 5 

qoAOBa DAonjHHKa (area frontalis) .... 4 

qoAOBHH IIJHTOK (clypeus) 4 

qoAOBi BaAKH (liminae frontales) 5 

njeACUH a6o atysaAbga (mandibulae) ... 6 

njeAena HHJKHi (maxillae) 7 

IgHTKOBa HMKB (fossa clypealis) 5 

UJOKH (genae) 5 

a3HK (glossa) 8 

HMKa sycHKoaa (fossa antennalis) .... 5 

Te p M i H H 

occiput (noTHAHija) 5 

ocelli aut stenammata (sinKa) 5 

paraglossae (AOAaTKOsi hshmkh) 8 

pedunculus (cTe6eAbHe) 11 

penicilli 12 

penis 14 

petiolus 11 

pharynx (ropABHKa) 6 

postpetiolus 11 

pterostigma (BiqKO KpHAa) 14 

pulvillus 13 

recurrens (nonepeiHa SBOpoTHa asHAKa) . . 14 

sagittae aut vaginae internae 16 

scapus (pyqKa BycHKa) 5 

squama (AycowKa) 12 

squamula 16 

stenammata aut ocelli (BiqKa) 5 

sternit 9 

sternum 9 

stipites aut vaginae externae caMija ... 16 

submentum (uianifleopiflfla) 8 

sulcus aut linea frontalis (qoAoaa 6opo3.) 5 

tarsus (AanKa) 13 

tempora (bhcok) 5 

tergum aut notum 9 

tibia (rOMiAKa) 13 

trochanter (oBopoxb) 13 

vaginae externae aut stipites 16 

vertex (tIm'h) 5 

volsellae aut vaginae mediae 16 42 IIoHflTTH BHAy i HHHC1IHX TaKCOHOMiqHHX KaTerOpiH 

Ko^Ha BBAHKa po6oTa (payHicTH^HO-cHCTeMaTHiHoro xapaKxepy cTaBHXb aB- 
Topa nepeA noTpe6oio BHSHaiHTH ceoe cxaBAeHHH ao noHHTTH BH^y fi hhmimhx 
TaKcoHOMiHHHX KaTeropiff, a roMy, nepexoflnqa ao orAMfly ^ayna MypamoK Yk- 
paiHH, i a Mymy acho bhcaobhthcb b ^bOMy nHxaHHi. 

riHTaHHH npO BHA MOJKHa pOSrAHAaTH HK 3 nOrASlAY CyHaCHOrO MOMCHTy, TaK 

3 norAHfly enoAroijii opraniaMiB, rpynTyioHHCb Ha AaHHx naAeoHTOAorii. Mh 
no<jHeMO 3 ocTaHHboro. 

Bi'akoah cxaAo na tbcpahS rpyHT yqeHHH ^apeina, hkhH ynepme asb nepe- 
KOHAHBi AOKasH Toro, ujo niflKoi nocTifiHOCxi bhaib Hewae i hikoah He mofao 
6yxH, cxaAO acho, ujo xoh na cy«iacHOMy nonepeiHOMy pospiai nepea 
reHeaAoriiHe Aepeso, aa AonoMoroio sKoro mh yHBAHeMO co6i KapxHny nocxyno- 
Boro icxopHiHofo posBHXKy opraHiSMiB, i Moajna roBOpHXH npo poapianiOBaHHH 
BHAIB xa iHinHx CHCxeiaaxHMHHx KaxeropiS, aAe iijo b BepxHKaAbHoiayHa- 
n p H M K y igoAO Hboro He Moae 6yxH hihkhx meas. 

rioKH MaxepiaA 3 KonaAbHHx pemxoK 6yB itije 6iAHHfi, KaxKe Abel ^), npora- 
AHHH B reoAoriiHHx AOKyMCHxax, UJO BiASHBaAHCH B BHrAHAi poAOBiAHHX npora- 
AHH, 6yAH uje AonOMiHHHM 3HapHAflaM AAH BiAMeayBanHH „bhaib" i npoAia" 
y naAeoHXOAOriiHiS CHcxemaxHiii i bohh e hhm 3Ae6iAbnioro S Aoci b xhx rpynax, 
npo poAOBiAHy icxopiK) hkhx e AHuie Ayase He6araxo icxopHHHHX AOKyMeHXiB 
y BHrAHAi KonaAbHHx (fopM. Aas b Mipy p03BHTKy naAeoHxoAorii* noBHHHe 6yA0 
AOspisaxH BHSHaHHH, iijo noHHxxH BHAy 3ooAoriHHoT CHcxeMaxHKH He MOJKHa ne- 
peHOCHTH Ha naAeoHxoAoriio. Yate Neumayr ijiakom hcho BH3HaB ije xoai, koah 
nepeA naMH He 6yA0 uje xoro BeAHHeanoro aocaiahofo MaxepiaAy, hkhS mh Ma- 
eMO xenep; Bce xaKH bIh bhcaobhbch 3 ycieio rocxpoxoio xak: „OcKiAbKH mh 
MaeMO Ha yBasi 3araAbHy cyKynnicxb posBHTKy, neMae ninoro, luo BiAnoBiAaAO 6 
noHHXXK) BHAy; ocxaHHe, ocKiAbKH MH MaeMO cnpaBy xoh 3 xpoxH nbBHHM Maxe- 
piaAOM, B naAeoHxoAorii' soBciM ne Mae mIcijh, He Moase 6yxH aacxocoBane i My- 

CHXb SHHKHyTH 3 11 06AaCTi" *). 

ripOAOB^yK) AaAl KpaCHOMOBHHMH CAOBaMH Abel-ni 

„f{ He paa, — Kaate Bin, — oco6ahbo rocxpo BHCAOBAiOBaBCH, AoaepwyiOHHCb 
xorq x. norAHAy, b rpaHHijHX Hyracodon nebrascensis. BwcAOBAioioiHcb 
xoMHO, »k6h MH MorAH AiHXH xoro, UJO 13 pHAy HpeAKiB 3HaxH Bcix HAeniB Hboro 
Aanijrora i npocxeasHXH ijefl Aanijior ASAeKO naaaA y MHHyAe, xo HOMeHKAaxypne 
po3pi3HiOBaHHH OKpeMHx 6e3nocepeAHix opeAKiB shhkao 6 y Meajax ijboro pHAy. 
B Mo'ix AeKyiax, 40 h sraAyio npo ue8 npnKAaA, h SBHiafiHO SBcpxaio ysary na 
xe, UJO, hk6h nepeA naMH 6yAH r e x b y c i 6e3nocepeAHi HAeuH ijbOro AOBroro 
(piAorenexKHHoro AaHijiork, hkhS Mi'cxHXb y co6i 6araxo MiAbHoHiB npeAKiB, xo 
npH HbOMy Mycin 6h nacxaxH xaKHfi BHnaAOK, ujo ne xiAbKH 6axbKa itcHHa xpe6a 
6yAO 6 saAiiHXH 40 piauHX BHAis, a ujo b ijbOMy pHAi Aecb MyciAa 6 6yxH Bcxa- 
HOBAena BiAMinnicxb pOAyi 4aAi naBixb pJiAy •» Hapemxi, nasixb BHigHX CHCxeMa- 
XHqHHX Kaxeropifl". ') O. Abel, Palaobiologie und Stammesgeschichte, Jena, 1929. 
^) M. Neumagr, Die Stamme des Tierreichs, Wien, 1889. — 43 — 

riicA^ 6e3HaAifiHoro poarAHAy nHTaHHH npo bha y raAyai naAeoHTOAoriinoro 
AOCAiAJKeHHH, poarAHHbMo xenep floro b poapiai cyiacHoro MOMCHTy reoAoriHHOro 
po3BHTKy, igo, HK no6aHHMo AaAi, AacTb HaM 3Mory posrAHAaxH bha hk o6'eK- 

THBHy peaAbHICTb. 

Mae rAH6oKy paHiio Ham ^aacAyateHHS KOAeonrepOAor A. U. CemeHoe- Trh- 
LUaHCbKuu '), Kaajymi, ujo rOAOBHa Aonqna noMHAKa, hkoi 3BHHa8Ho AonycKaioTbca 
(xenep npaBHAbHime 6yfle CKaaaxH AonycKaAHCH — B. K.) oijiHroiOHH noHaxxa 
„bha", noAarae b xoMy, „igo e MHMoaiAbHe nparHenHH 6aHHTH b BHAax ujocb 
npH6AH3HO piaHOijiHHe, Thm lacoM tjiAKOM eKBisaAenxHHMH bhah hikoah 6yxH 
He Moatyxb. ByBiUH BepuiHHHHMH B AaHHg MOMenx napocxKaMH a6o KinijaMH tIaok 
cKAaAHoro AepeBa, bhah b Koatnia rpyni Mojsyxb 6yxH AyjKe mix 
C06010 BiAMinHi i CBOiM reoAoriiHHM bikom, i noxoA«eHHaM, xo6xo cxyneHCM 

CnOpiAHeHOCxi 3 HaM6AHaiHHMH AO HHX 3 HHhI JKHByujHX $OpM, i XCMOOM, HKHM 
BOHH BIAOKpCMAlOBaAHCb i CKAaAaAHCb, I XapaKXepOM (paKXOpiB, HKHM BOHH SHBAH" 

nyroxb cboim noxoAaseHHaM, i niAaxoM, hkhS bohh npoSuiAH, iijo6 npnSxH ao cynac- 
HoY (popMH" i — AOA^M a — ^ oco6ahbo cBoeK) KOHCxpyKijieK), aBAaioiH co6ok) piAuie 
MOHOMop^HHii KOMHAeKC (bona species AaBHiuiHX aaxopiB) a6o, aK xo 6yBae 3bh- 
^afino, cKAaAHy cncxewty cyniApnAHnx nacxHH. 

TaKHM HHHOM MH niAXOAHMo AO HOHHXXH „36ipHoro BHAy" HH conspecies, UJO 
BKAiOHae B ce6e 6iAbmHH hh MeHmnfi paA reorpa^iwHHX pac a6o, ^k xenep 
3BHqafiHo BHSHaHaioxb He aBHiije, — ao opHHiiHny reorpa^iHHHX pacoBHx 
HhraIb. 

Po3po6AeHHio Hboro nnxaHHa npHCEHHena BHAaxna KHnra Rensch-a^), sacAyra 
flKoro B xoMy, ujo MoatAHaicxb npaKXHiHo sacxocysaxH ijeS npHHijHn bih noKasas 
He Ha pHAi AOBiAbHO BHXOHAeHHX npHKAaAiB, a Ha nocAiAOBHOMy orAaAi Hafiro- 
AOBHiuiMx rpyn XBapHHHoro i noiacxH pocAHHHoro ijapcxaa. 3 sacxocysaHHa 
liboro reorpacpiHHOro npHHHHny b CHCxeiaaxHiji, Kaaje bi'h, BHnAHBaioTb bhchobkh, 
HKi npHMyiuyioxb Hac uiyKaxH poaa'asaHna npo6AeMH yxBOpenna pac i bhaib 
y HiAKOM ininiH raAyai, niat y raAy3i naHyioHoV xenep MyxayifiHoi' xeopii. Poaa'a- 
saHHH Hboro nnxaHHa, Kaate bih AaAi, Aae caivia cHcxeivraxHKa, a cane ACxaAbHe 
AocAiAajeHHa xoro cynacHoro neocaasHoro 6araxcxBa (popM, aKe Moase AaxH HaM 
HaoHHy KapxHHy poaujenAenHH, ujo BiA6yBaexbca xenep. 

y Bcxyni 40 CBoei' KHHrn Rensch Aae KopoxKHH orAaA icxopii AOCAiAaseHHH 
reorpa^i^HOi smihhocxi. BBaataio 3a AoijiAbHe naBecxH ftoro b iije 6iAbui cko- 

pOHBHOMy BHrAHAJ. 

Uje TlaAAac y KiHiji XYIII ex. bhcaobhb AywKy, ujo „AeaKi siAMinH" bhhhkah, 
o^ieBHAHO, niA BnAHBOM pisHHx KAiMaxiB „i Hea norAaA SHafiiuoB Ha nonaxKy 
XIX ex. jjiAHa paA npHXHAbHHKiB, oco6ahbo CepBA OpHixOAOriB". ') A. 77. CeMeHoeTuH-UIaHCKuu, TaxooHoMimeCKHe ^paBH^bI BH^a h ero noapasaeAeHHH. 
Onfair TOiHOH KBTeropHsaijHH hhciuhx CHCTeMaTHiecKHX enaaviu,. 3anHCKH AKafl. HayK. FleTepdypr, 
T. XXV, 1910. 

^) B. Rensch, Das Prinzip der geographischen Rassenkreise und das Problem der Artbildung. 
Berlin, 1929. 

^HB. TaKOJK fioro aaAbmi po6oTH: Zoologische Systematik und das Artbildungsproblem. Verhandl. 
d. Deutsch. Zool. Gesell, 1933, pp. 19-83. 

Anleitung fur systemalische Arbeiten, Berlin, 1933. - 44 - 

Oco6ahbo pimyne nposiB zjefi norAHA Gloger y khhsI „Das Abandern der 
Vogel durch Einfluss des Klimas", ujo sHBHAacH 1833 p. B hIh bi'h flerpaAye 

UlAHH pn^ nBHAlB" flO paHry „KAiMaTHqHHX BiAMin", OTJKe KOMHAeKC fiorO BH4iB 

BiAnoBiflae oScHroBi abhkhx pacoBHx yHKAiB cynacHOi cHCxewaTHKH. XH6a npaK- 
THtiHoro sacTOcyBaHHH CHCTCMH Gloger-a. Ta, ujo* bih hc noanaHaB cboi KAiMa- 

THHHi Bi4MiHH Ha3BaMH. 

„HoBa $a3a y BHBHeHHi reorpa(j)iHHOi aMiKHOCTi noHHHaeTbca 3 ^apBiHOBOi 
iHTepnpeTaHii" BiAMiHH rk bhxIahoi (popiaH BHAy. OpaBAa, ^apein nosHaias, hk 
nepexo40BHa cTyniHb ao bhaib, OAHaKOBO iiK iHAHBiAyaAbni, xaK i reorpacpiMHi 
Bapiaijii, aAe BCAHKe noiuHpeHHH reorpa(J)iiHOi SMiKHOcxi i BiKapiiOBaHHA OKpe- 
Mux pac 6yAH fioMy Ao6pe biaom!". 

Ha ocHOBi TaKHx BiKapiroioHHX q)6pM Moritz Wagner sacnyBaB 1868 p. cbok) 
Mirpaijifiny Tcopiio. 

B KiHiji MHHyAoro i na noiaxKy i^boro cxoaIxxh s'^ehbch ahai hIahh 
pHA c^e^iaAbHnx npaijb a nHTaHHH npo reorpa^iHHy aMinnicxb. 3 hhx caIa 
HaasaxH oco6ahbo npaHi xaKHX BH^aXKHX AOCAiAHHKiB hk Kobelt, Heincke, 
o6HABa Sarasin-n, Hartert, Kleinschmidt, Jordan, Rothschild, Plate 3 Gulick. 
BiAbinicxb cHcxeiaaTHKiB (oco6ahbo ' nocAiAOBHO Hartert b opnixoAorii i Jordan 
y AeniAonxepoAorii) noHaAH noBHanaxH reorpacpinni (popMH hk n i a b h a h i Ih- 

AHBlAyaAbHl BlAXHAeHKH HK B 1 A M 1 H H. 

„Lyo 6iAbiue nonoBHioBaAOCb anaBoMCXBO 3 xBapHHHHMH (popMaMH, oieBHflHiuie 
CTasaAO, ujo icnyBaHKH bbahkhx KOMnACKciB reorpa^inHO aacxynHHX (popia 
(subspecies) BH^BAJieTbCH npHHafiMHi xaK caiao Macxo, hk i nonaa iaOAbOBaHHX, 
He BiKapiioioiHx reorpacfiiHO bhaIb. LJeit $aKX 6yB saraAbHOBiAOMHH yase fl cxa- 
pHM AOCAiAHHKaM {Gloger, Darwin), a\e npaKXHHHO aacxocoBysaxH fioro b paM- 
Kax CHCTeMaTHKH nonaAH TiAbKH nicAH 1900 poKy. Tyx roAOSHa aacAyra hocaI- 
AOBHoro sanposaAHteHHH reorpacpi^HOro npHHijHny i npoBeAeHHH fioro wepe3 
„cxapy CHCTewaxHKy" HiAeatHTb, 6e3nepeHHO, Kleinschmidt- o^\. Bin hi'akom npa- 

BHAbHO 3p03yMiB, POAOBHO Ha OCHOsi OpHixOAOriqHHX AOCAlAaSeHb, UJO BeAHKi 
KOMnACKCH BlKapilOroMHX (J)OpM, AO HKHX HaABataXb IHOAi bIa 10 AO 20 KOAHUIHix 

„ bhaib", 30BciM He BiAnoBiAaioxb AaBniuiOMy nonaxxK) BHAy. Hosi OKpeMOCxi bih 
no3HaqHB lepea ije nia nasBOio ^(popMeHHx yHKAie" — Formenkreise (xaKoat 
Realgfattung) i sanponoHyBaB aah OKpeMHX reorpa^iHHHX „(|)opM" HOBy xepMino- 
Aoriio (i£0 He BiAnoBiAae npasHAaia npiopHxexy). OpHixoAOria ii He npHHHAa, 
a HaBuaKH, reorpatpiqHHfi npHHynn laafiaje CKpisb saBefleno b CHCxeiwaxHKy hh2i- 
HHX Kaxeropia. HaAxo 3aBAaKH Jordan-osi u,\ hobI cHCTeMaxHiui npHHHHnH 6yAH 
aacxocoBaHi AaAi xaKoat i b eHTOMOAorii". 

SnaieKHH ijie'i hoboi cacxeMaxHKH noAnrae nacaivinepeA y nparneHHi noKAa- 
cxH b ocHOBy 11 Kaxeropifi o 6'e k x h b h i oKpeMocxi. 

Hk CHcxeMaxHHHy Kaxeropiio, niAnopsiAKOBaHy Kaxeropii pacH, A. CeMenoe- 
TfiH-IIIaHCbKuii yBaaiae aa MoasAHBe aaBOAHXH b AeaKHx BHnaAKax uje Kaxeropiio 
„nAeMeHi" — natio, — came aah „Api6HHX AOKaAbHHX, aAe Bce iije reorpatpinuHx 
oAHHHijb" (Unterassen abhkhx HiMeijbKHx cHCxeMaxHRiB), ijiAKOM aHaAoriiHo no- 

HHXTK) aHXpOnOAOriHHOMy. 

Rensch piuiyqe nOBCxae npoxH aadxocyBaHHa yboro xepMiHy, bhxoahhh 
3 MipKyBaHb Horo HeAOcxaxHbOi BusHaieHocxi b poayMiHHi o6cary BiAMinHocxeH I mOjkahbocti 3MiuiyBaHtta a „eKOAoriHHHMH BiflMiHaMH". ^o gboro nn-tMnsi iwit 
noBepHCMOCJi HHane. 

Kpiw natio, A X^e'MeHOB-TstH-LUaHCbKuu. saBOflHTfa y CHCTCMaTHKy uje TcpiviiH 
MOpcpa (morpha). FHa ijieio HasBoro bIh poaymie TaKi BiAXHAeHHsi, ujo ix „capn- 
MHHHioTb pisKi aMiHH 4eHKHX cncijiaAbHHx yMOB icHyaaHHH, nanp., cy6' 
CTpaTa, OKpeMHx eAeMenTiB KAiMaTy, xapMy toujo", i hki noaa ijhmh yMoeaiviH 
3H0By AerKO noBepTaiOTbCH ao bbxiahoi (popMH. ^o ijieT jk KaTcropii CemeHOB 
aaiHCAioe hk ceaoHHi $opMH, rax i eKOAorinHi, thk caMO hk i KyAbTypni (csia 
CbKi TBapHHH, KyAbTypni pocahhh). „CnoAyqaTH b 04Hifi Kareropii' TaKi (ocoSahbo 
iijOAO cnaAKOBOCTi) rcTeporeHHi (popMH, — KaiKe Rensch, — osHanae sboahth na- 
HieeHb yci Hauii 3 xaKOfo TpyAHiCTK) Ao6yTi snaHHa b raAyai AOCAiAHieHHH smih- 
HOCTi!" 3 HHM He Moana He noroAHTHCb. /laAi Rensch Kaate, igo 03HaKH 6ara 
Tbox eKOAOriqHHX pac i pac CBiScbKHx TaapHH yiAKOMcnaAKOBi i ne noBepraiOTbCJi 
SHOBy AO npa6aTbKiBCbKoV (popMH, — naCTO Bate lepea xe, ujo bohh He MaiOTb 
y«e AeaKHX noTpi6HHx aah ijboro rcHiB. 

^aAi b piaHHX aBTopis Ayaie nouiHpeHi pisni noaHaneHHa aah npHpoAJKenux 
iHAHfliAyaAbHux BiAXHACHb, 3 HKHx HaflqacTiuie BatHBaeibcH noBHaMeHHfl a 6 e p a- 
\i,'\n. S{ ijIakom aroAayiocb 3 Rensch-SM, ujo b ybOMy BHnaAKy Aope^HHii TiAbKH 
OAHH OHHC, 6e3 no3HaqeHHH nasBH. OcxaHKH 6yAa 6 y 6araTbox BunaAKax ^iA- 
KOM HCMOiKAHBa Bale TOMy, ujo, Hanp. , y TypyxTana (Philomachus pugnax) 
MafijKe Hemae eKseivinAHpa, hkhS 6yB 6h uiakom nOAi6HHH ao iaiuoro. 

Cai'aom 3a orASAOM icTopHHHoro po3BHTKy TaKcoHoiuiHHHx yHBAeHb Rensch 
Aae npoBisopni BHSHaqcHHH reorpacfinHoi* pacH, pacoaoro ijHKAy 

H BHAy. H HaBCfly ix fiorO X. CAOBaMH hk BH3HaieHHH, UJO, Ha MIH norA«A, 

HaHeiAbia BiAnoBiAaiOTb HauiHM cynacHHM SHaHHHM, i noAaM ACflKi cboi aayBaaiCHHH. 
„reorpa{|)iqHa paca, — Kame Rensch, — e KOMHAeKC o6oniAbHo Heo6MeaieHo 

nAlAHHX i MOptpOAOrilHO nOAi6HHX HH BlAMiHHHX AHUie B Mea«ax IHAHBiAyaAbHOi', 

eKOAorisHoi' 8 ceaoHHoi" SMinHOCTi iHAHBifliB, xapaKxepni osHaKH jjkhx cnaAKOsi 
i B o6AacTi noiUHpeHHa akhx He asHse ninKa inuia paca ToroJKpaco- 
Boro ijHKAy. Feorpa^iiHa paca nepexoAHTb nocTynoBO b cyciAni pacH mi 

BIAOKpeMAena bIa HHX TaKHMH HeSHanHHWH MOp(|)OAOriHHHMH BiAMiHHOCTHMH, IIJO 

MOJKHa npHHSTH 6e3nocepeAHe reneTHHHe noxoAaseHHH pac OAHa bia oahoi". 

3 ^HMH saraAbHHMH Mi'pKyBaHHHMH Rcnsch-a, Meni SAaeTbcn, He Moatna ne 
noroAHTHCH; aAe BHHHKae nHTaHHH — hh ne MoajAHBi bhhhtkh 3 ijboro 3araAbHoro 
TBepAaseHHH, 60 3 Toro, ujo Aana paca aiHBe b tIh ih rift o6AacTi renep, nje 
30BciM He BHHAHBae, UJO BOHa sRviAa B nifi i panim i sHHHKAa Tyx ate. Cnpaea 
B TOMy, iijo Rensch npoBOAHTb Teopiro reorpacfiiqHHX pacoBHX ijhkaib, ne 6epyHH 
Ha ysary xaKHX reoAoriHHHX ama KAiiaaTy fi ycboro AaHAiuacJiTy, hk SAeAeninHH, 
sKe cnpHHHHHeTbCfl i npH HacTyni, i b AaAbiui nepioAH, niA'iac BiACTyny, ao ih- 
MaAHX nepeMiujeHb TBapwH (i pocahh). 

Lye 6iAbme noBHHne u,e CTocyBaxHCH yMOB atHTTH b ripcbKHX KpaYnax. 

T08 ate aBTop 3a3HaHae, ujo b ASflKHX BHnaAKax ne Moasna toiho posMcasy- 
BaxH reorpa^inny M eKOAoriiHy pacy, 60 o6HABi Bapiayifini (popMH 

ayMOBAKDIOTbCH BHAHBOM aOBHlIUHbOrO OTOHeHHH. 

„EKOAoriHHa paca xapaKxepHsyeTbCH, cynpoTHBHO ao reorpatpinHoi, ahius 
THM, UJO BOHa Moase BHHBAHTHca 6araT0KpaTH0 : CKpisb, Ae nHcrynaioTb ri caMi — 46 ^»- 

SoBHiuiHi' yMoftH, yTBOpiOiOTbCfl noA\6ai eKOAoriini pacH {nsLtipviKAkA, y dofl^HtlS 
MOAtocKiB (J)opMH TeKy^oif H CTOHqoi. bo^h). HaBHaKH, reorpa$iHHi pacH Tpan- 

AJIIOTtiCH TiAbKH OAHH pa3 i KOAH AeHKl paCH TOrO » paCOBofo IJHKAy BHHBAHIOTb, 

CKaasiMo, KOHBepreHTHHH po3bhtok kIaukox 03HaK, TO 3aB2!AH MaeMo uje iniui 
osHaKH, iijo He e cniAbHi. Aac koah o6AacTb noraHpeHHH pacoBoro ijHKAy nopis- 
HIOI01H HeBCAHKa I cKOAOriqHO pisHi apeaAH e TiAbKH nooflHHOKi, TO He Moatna 
3 neBHicTK) cKaaaTH, hh TyT pacH eKOAOriiHi, ih reorpacpiiHi". 

„A ujo, KpiM Toro, Bcl aoBHimni yMOBH, 6e3nepeiHo, ayiKe piflKO noBTopio- 

lOTbCfl B piSHHX MicijaX OflHaKOBO, TO HpH HHAbHOMy flOCAiAJKeHHl HaCTO MOMSHa 

6yBae BCTanoBHTH, lyo pacH, „aKi s^aioTbCH eKOAoriqHHuiH", Hacnpasfli Tpe6a 
p03rAH4aTH HK reorpa^iiHi. Ha ije Tpefia ssaaiaTH ocoGahbo 11J040 „ripcbKHX 

(pOpM*', 60 MaS^e KOJKHhS ripCbKHS KPHJK BHHBAHe TpOXH BiAMiHHl yiaOBH OTO- 

HCHHa. 3 apyforo 6oKy, i cKOAoriiHa sMiHHicTb laoate 6yTH b pisHHX reorpa(|)iq- 
HHX pac iHina. OTaje MoaiAHBO, ujo eKOAorfqHa AyKosa $opMa HiMeijbKoro BHAy 
MypaniOK laaTHwe ihiuhS xapaKTep, ma AyKOsa $opMa nnoHCbKoi pacH Toro 
caMoro reorpa(|)iHHoro pacoBoro ijHKAy" (Rensch). 

CyTo TepMiHOAoriiHO ya CHCTeMaxHKa BAHBaeTbca b cxapy 6e3 hIbkhx xpy^- 
HOujiB. Feorpa^iiHy pacy nosnaiaeTbCH TpHHapno TaK, ujo caiaom 3a HasBoio 
po4y craBHTbCH nasBy HOMiHaTHoi" pacH aSo pacH Bnepiue onHcaHoi', HKa e pasoM 

3 THM BH3Ha<ieHHHM paCOBOrO gHKAy; KOAH MH Ma6MO Ha yBasi CaMe ^IO HOMl- 

HaTHy pacy, to Ha3By i'l noBTopioeTbCH, a koah apyry pacy, to 3a Ha3Boio homi- 
HaTHOi fifle HasBa ^ie'i 4pyroi pacn; npaBHAa npiopHTexy 3acTOcoBy6TbCH 40 
nonepeflHboro BH3HaqeHHH ijiAKOM nesaAeaJHO bi'a Toro, hh BH3HaqaAOCH Aany 
cpopMy paHi'iu UK bha, hh hk pacy. FlpiaBHUje aBTopa CTaBHTbCH TiAbKH aa no- 
3HaHeHHflM pacH. Rensch nanoAHTb npHKAaA 3 raAysi opHiTOAori'i; mh saMiHHMO 
fioro npHKAaAOM 3 MipMeKOAorii'. 

Cardiocondyla stambuloffi For. (hhka s tarn b ul of f i). 

Cardiocondyla stambuloffi stambuloffi For. (paca stambu- 
loffi). 

Cardiocondyla stambuloffi koshewnikovi Ruz. (paca koshew- 
n i k o V i). 

Cardiocondyla stambuloffi taurica Kar. (paca t a u r i c a). 

OnHcana Forel em C. stambuloffi npeACTaBAena b BoArapii (terra typica) 
pacoio C. stambuloffi stambuloffi, b o6AacTi ApaAbCbKoro laopH pa- 
coK) C. stambuloffi koshewnikovi, a b Kpniay S Ha TaiaaHCbKOMy nis- 
ocTpoBi C. stambuloffi taurica. 

rioAiSHO AO TOrO, HK BHAH AaABKO He SaBKAH piBHOHIHui, He saBasAH BiApis- 
HfllOTbCa OAHH bIa OAHOFO OAHaKOBO BHHBAeHHMH MOpipOAOriqHHMH BiAMiHHHMH 

03HaKaMH, TaK He piBHOHiHHi at b yboiay posyMiHHi 8 pacH. Ha oahhx pacax 
bhahb reorpa(j)iqHoro $aKTopa bcthf biaGhthch 6iAbme, na inuinx Menme. 

lU,e KiAbKa caIb npo came caobo „paca". CeMeHOB-Tan-IIIaHCbKuu. BiASHaiae, 
UJO „AeHKi aBTopH, ocoSahbo cepeA 300AoriB, nosnanaiOTb noiaycb pacH wh hIa- 
bhah He AaTHHCbKHMH, a TOBiy 8 HenpHHHHTHHMH TepniiHaMH „Rasse" (hIm.) a6o 
„race" ((ppany.) (cKopoi. „r"), HKi, na «aAb, saBOAflXb y TaKOMy BwrAHAi b Ka- 
TaAorH a MOHorpa$ii". 3 ynii saysaaseHHaM ne Moasua ne noroAHTHCb. FlicAH ^ 4^_ 

AafHHCbKoi Haa^H Aanoi pacH noBHHHe ctoath CKopoiene Aai-MilcbKe „sulbsp." 
(subspecies). 

Rensch Kaae, iijo HaMaraHHH cHTOMOAOriB aba! nofliAaTH reorpatpiHHi pacH 
(nanp., natio CeMeHoea-TaH-UIaHCbKoio) i sacTocoByBaxH npn Hbojwy lexBepny 
HOMeHKAaTypy, siAKHHyTO hk HenpaKTHnne. TaKe xBepAateHHfl ujoao MipMeKOAO- 
riHHOi CHCTCMaTHKH ijiAKOM He BiAnoBJAae AiScHOCTi", 60 TaKy TepMiHOAoriio Bci 
wipMeKOAorH ocTaHHboro nacy uiHpoKO sacTOcoByaaAH h aacTOCOByioTb, npn HOMy 
KaTeropiio, niAnopHAKOBaHy pad, nosHanaioTb TepMinoM ,*,varietas". TepMiH ijefl, 
hkhA y MipMeKOAorii sobcim ne BiAnoBiAae iHAMBiAyaAbHiH Bapia^il, e xepMin 
y cyxi reorpa^iiHHa i, na Mifi norAHA, BiAnoBiAae KaTeropii natio CeMenoea- 
TfiH-UJaHCbKOio a6o, KpaLge cKaaaxH, BiAnoBiAae ifi y 6iAbuiocxi BHnaAKiB. 
H po6AK) ije o6Me2ieHHa xOMy, mp ACHKi varietates MipMeKOAOniHoi cHCxeMaxHKH 
xpe6a 3aAi«iyBaxH cKopuie Ao OKpewtHx reorpacpiqHHX pac, iami ao eKOAoriiHHx 
i, napemxi, b 6araxbox annaAKax HaM aoBciia HeBiAOMHB xapaKxep AaHoro BiAXH- 
AeHHH. Hami anaHHa igOAO ijboro iije naATO HeAOCxaxHi, 60 MaxepiaA Ham (oco6- 
AHBO u,e xpe6a CKasaxH npo xponi-iHi 36opH) Hacxb naATO ypHsnacxHS i eKOAorin 
3Ae6iAbmoro HeBiAOiaa. UJoasAO ao xoro, hh hc caia nosHaqeHHH varietas, HKe 
Mae neBHy rexeporcHHicxb, saMinHXH noaHaHCHHHM natio, xo h BBajKaio ye 3a 
HCAOijiAbHe i raAaio, iijo AOHiAbniuie 36eperxH no3HaHeHHfl varietas caiae lepea 
HK), syuoBAiOBaHy naiUHM HeAOcxaxHiia SHanHJiM, rexeporenHicxb. TaKHH xepiwin 

HaM nOKHUiO KOHHe nOxpi6HHfi. 5Ik BHCAOBAIOeXbCa OAHH 13 MOlX iHOSeMHHX 

KOAer y raAyai MipMeKOAOri'i, BiKHsaHHa xepniny varietas y MipMeKOAorinHifl 
CHCxeMaxHui e CBoepiAHHS „Verlegenheitsl6sung" Aanoro nHxaHMH. Bee tbkh 
B iAeaAi noBHaMeHHa varietas y MipMeKOAoriqnia CHCxeMaxHiji MycnXb 6yTH 
noaHaieHHHM AaAbiiioro po3iijenAeHHH (ih BiAUjenAenHn) hk npogecy reorpa- 
(piHHOro. 

^aAi xpe6a oaM'nxaxH, ujo, noAiSno ao pac, HKi cxyneneM cBoro MOp(J)OAO- 
riHHoro AH(|)epeHHijOBaHHH HepiBni, — i BiAMina (varietates) xaKOHi neplBHi, a xoMy. 
HHxaHHH npo xe, ih saAiqysaxH neany BiAMiny 3 Ay^e bhhbachhm MopcpOAOrinnHM 
AHcpepeHijiioBaHHHM ao OKpeMoi" pacH, hh ahbhxhch Ha nei Bce ifle hk na BiAMiny^ 
niAAarae b HbOMy BHnaAKy AHiue cy6'eKXHBHi8 oyiHHi c^e^iaAicxa. IJiAKOM oS'gk- 
xHBHoro KpHxepiio xyx 6yxH He Moate. KaxeropiH lacxo e AHuie SHapHAA^ nauioro 
AoriHHoro MHCAeaHH. „KiAbKicxb nocxynoBO nepexoAHXb y HKicxb", 

PacoBHS ijHKA (Rassenkreis) e KOMHAeKC reorpacpiiHHX pac, na hki po3- 
ujenHBCH poAOHaiaAbHHft BHA, flKi reorpacpiiHO "aacxynaroxb OAna OAHy i 3 hkhx 
cyciAHi Heo6Me2ieHo o6oniAbHO nAiAHi. „Koah o6Aacxb noiuHpeHHH Aanoro ijHKAy 
He 6e3nepepBHa, xo MOMenxoM, hkhS BHpiuiye, »ih Moasna ncKaxH neoSMeateno 
nAiAHoro cxpeujenHH AanHX q)opM, e cxyninb MOpipOAoriqHux i qjiaioAoriqnHx 
BiAMiKHOCxeS, iijo npaBHXb npHaafiMni sa npH6AH3HHfl Macuixa6 (aAaie eKCnepn- 
MeHxaAbna OHinKa jjh iijoao 6iAbmocxi XBapHH nesAificHeHHa)" (Rensch). 

HanpHKiniji naBeAy BH3HaHeHHH BHAy b xi8 (popMi, hk fioro Aae Rensch: 

„Bha e KOMHAeKC o6oniAbHO Heo5MeKeHO nAiAHHX i Mop$OAoriqHO OAHaKOBHX 
iHAHBiAiB a6o siAMiHHHX y Measax iHAHBiAyaAbHOi eKOAoriqaoi ft ce30HH0Y BapiaHii', 
xapaKxepni o3HaKH hkhx cnaAKoai". 

Oxaie BHA pi3HHXbCfl BiA pacoBoro ijHKAy AHUie XHM, mo Bin ige ne posnaBca 
Ha pacH. Oxoat pi3HHHH noAHras xiAbKH b oScary. FIpM sBHiaftHHx sooAorinnHx ^4§ - 

rtOBHaqertH^jt paCOBHH ^HKA no3Ha<iaeTbCH HasBoro HOuiHaTHoi pacH, noAi6Ho Ad 
OAHOpiflHoro BH4y. 

noAi6HO Ao pacoBHX ijHKAis, y npHpoAi HarypaAbHO cnocTepiraiOTbCH fi BHAOBi 
ijHKAH HH KOianACKCH BHAiB (a6o MaAeHbKHx pacoBHx hhkaib), igo reorpa$i4HO 
sacrynaiOTb oahh oahofo. noBHanaTH Tani bhaob! yHKAH TepMinoAoriiHO HCMae 
noTpe6H. 

riopyH 3 HaMaraHHHM ycxaHOBHTH tohhI cHCTeiviaTHHHi Kareropii Rensch bIa- 
3HaHae nOTpe6y 36eperTH aaraAbHOB/KHsaHi HeftrpaAbHi nosHaHenHH, «k 
rpyna 8 (popMa, 6e3 jikhx na npaKXHgi ne MoasHa oSiHTHCb. 3 ijhm ne MOJKHa 
He noroAHTHCb. 

MipKysaHHH iijoao BHAy fl HHJKHHX TaKCOHOMiqHHX KaTcropiS fl BHKAaS, AOAep- 
asyHJHH nopAHAiB Rensch-a., BBaaiaioHH, ujo bohh HaiidiAbiii BiAnoBiAaiOTb cyqac- 
HOMy CTaHOBi OHTaHHa; npn TOMy, roAOBHe, h BHKAaAaB ix 3 CTaTHHHoro norAHAYi 
saHinaroiH AHHaMiHHHa xiAbKH no6iqHO, rk. raKHH, ujo 6e3nocepeAHbo He BXOAHTb 
y name sasAaHKH. HanpHKiniji npnpoAHO nocTasHTH nHTanHH: qn EHqepnyeTbcn 
nHTaHHH npo posujenAeHHH bhaib i yxBopeHHH hobhx caMHMH TiAbKH reorpacpiq- 
HHMH ft eKOAoriqHHMH (faKTOpaMH? Hh He Tpe6a KpiM ijhx (paKTopiB BHsnaTH 
TaKoa poAb 4)aKT0pa MytaiiifiHoro i HKe snaqeHHa npHpoAHoro Ao6opy? OcTanniM 
qacoM npaijHMH BaeiAoea b raAyai 6oTaHiKH BCTaHOBACHO b pisHHx qacTHHax 
CBixy icHyBaHHS oco6ahbhx ueHTpJB niACHACHOro bhaotbopchhh, 3 skhx ijefi npo- 
ijec noiuHpioeTbCH BiAocepeAKOBO. TaKi HSHiiia roBopHXb na KopHCTb MyxaijiY. 
Ha aiaAb, iji AOCAiAaieHHa CTOcyioTbCfl thm qacoM TiAbKH raAyai 6oTaHiKH. L1|oao 
npHpoAHoro Ao6opy, npo akhS Rensch ne araAye 250ahhm caobom, to aanepeqy- 
BaTH 3HaqeHHa 6oro hk 3 norAHAy reorpa(J)iqHoi H eKOAOriqHOi smIkhocti', tbr 
i MyTaijifinoY, SBHqaHHO, ne AOBOAHTbca. Oco6ahbo Tpe6a BHsnaTH 3HaqeHHfl 
npHpOAHoro Ao6opy 11J040 ABHig npHCTOcOBHoro 3a6apBAeHHH fi (po'pMH ra MiMiKpiV 
y ByabKOMy posyMiHHi cAoea. MACTHHA COEUIAAbHA 

CHCTemaTH^HBH orA^A ^Ifaynn mypamoK VKpaiHii 
Ta6AHjSfl A^n BHSHaneHHfl diapoahh sa po6iTHHKaMa, coAAaTaHH A cauEgflMH 

1. ^aAa HCMae. KAoaKaAbHHfl oTBip KpyrAacTHfl, oToqenHH KiAbjieM 3 boaokoh. 

, CTe6eAb!je CKAaAaerbCH TiAbKH 3 OAHoro cermeHTa. AaAeqKH MaHase saBasAH 

onoBHTi KOKOHOM 4. Subfam. Formicinae. 

— ?KaAO 3Ae6iAbiiioro posBHHeHe; koah fioro HCMae, to KAoaKaAbHHH oxaip — 

y (popMi nonepcqHoi ujiAHHH a6o cTe6eAbije CKAaAaeTbCH 3 abox cerMenxiB 

2. 

2. ?KaAO 3aB25AH Ao6pe pOBBHHCHe. rieTioAioc 3 AycoqKaMH na BysAyBaTHH, ooct- 

neTioAicc Mafiaje TaKo'i caMOi idhphhh, hk i AaAbuinfl sa hhm ceriaeHT, 
aiA HKoro bih BiAOKpeMACHHii noMiTHHM nepeTHroM. AjiAcqKH Ma3»e 3aBa54H 
onoBHTi KOKOHOM *...!. Subfam. Poneriiiae. — 49 — 

— ^aAO SBHqaHHO posBHHeHe. IlocTneTioAioc sHaHHO By^KHHft am cerMeHT, igo 

HAe 3a HHM, i CTe6eAbije naie cKAaAene 3 abox cerMeHTis. Ahachkh roA i 
2. Subfam. Myrmicinae. 

— HiaAO pyAHMCHTapHe. CTe6eAbiie CKAaAaexbCH 3 oahofo TiAbKH nerioAioca, 

nocTneTioAtoc He BiAOKpeMAeHHft bia AaAbmoro sa hhm cenweHTa neperaroM 

i craHOBHTb OAHe ijiAe 3 racrepOM. Ahachkh toai 

- 3. Subfam. Dolichoderinae. 

n'HTa niApoAHHa MypamoK — Dorylinae — na YKpaTHi He npeACTaBAena i Towy 
«e BKAroqena b BHSHanaAbHy Ta6AHHK). 

Ta6AH!3H AAH BH3Ha<ieHHfl niApoAHH sa caiuyflMH 

1. nexioAioc BysAyBaTHM a6o 3 AycoiKOio, nocTneTiOAioc Maliate xaKHg 3an- 

uiHpuiKH, 5JK i cerMCHT, igo liAe sa hhm; siAOKpeMAenHfl bih bia Hboro no- 
MiTHHM nepcTflroM 1. Subfam. Ponerinae. 

— CTe6eAb^e CKAaAaexbCH 3 abox cerMeHTie, nocrneTioAKJC anaiHO BywHHB bia 

AaAbiuoro 3a hhm cerMeHTa 2. Subfam. Myrmicinae. 

— OocTneTioAioc hbahb co6ok) 6a3aAbHHH cerMCHT racrepa i sobcim He bi'ao- 

KpeMAeHHa 6yAbHKHM nepeTHroM bia AaAbmoro cerMeHxa 2. 

2. 40AOBHfi IgHXOK .BAaeTbCH y BHrAHAl KAHUy MIW qOAOBHMH BBAKaMH. OcXpOFH 

rpe6iHqacxi 3. Subfam. Dolichoderinae. 

HOAOBHH UJHXOK He BAaSXbCH y BHrAHAI KAHHy MIX. HOAOBHMH BaAKaMH. 

OcxporH cepcAHix i 3aAHix roMiAOK npocxi ... 4. Subfam. Formicinae. 
n'HTa n^ApoAHHa MypauioK — Dorylinae — aa VKpaifHi ne npeACTaBAena i TOMy 

He BKAIOHeHa B BH3Ha4aAbHy Ta6AHUK). 

1. Subfam. Ponerinae (Lepeletier) 

Ponerites: Lepeletier, Hist. Nat. Ins. Hym. Vol. 1., p. 185 (1836). 
Poneridae: Fred. Smith, Cat. Brit. Mus. Vol. 6, p. 6 (1851), Cat. Hym. Brit. 

Mus. Vol. 6, p. 76 (1858). Ro^er, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 5, p. 282 (1861). 
Odontomachidae et Poneridae: Mayr, Verb. Zool.-bot. Ges. Wien. 

Vol. 12, p. 708, 712 (1862); Raise Novara,- Formic, p. 11 (1865), 
Ponerinae: Dalla Torre, Cat. Hym. Vol. 7, p. 13 (1893). Emery, Ponerinae, 

Genera Insector. Wytsman, 118-me fasc, p. 2 (1911). 
Amblyoponinae et Ponerinae: Forel, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, 

p. 162 (1893). 
Amblyoponides et Ponerides: Sharp, Cambridge Nat. Hist. Vol. 6. 
Dorylini (part.) et Ponerini. Emery, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 764, 

766 (1895). 
Dorylidae (part.) et Poneridae: Ashmead. The Canad. Entom., p. 381, 

382 (1905). 
Mop^oAoriiaa xapaKxepHCTBKa. 2. B ycix nauiHx bhaib MexanoxyM ne 6epe 
yqacxi b o6Mea!eHHi cnHHHoi noBepxni xopaKca i eninoxyM AOTHKaexbca ao mbso- 
•HoxyMy, bIa HKoro BiAOKpeMAioexbCH MeaoeninoxaAbHUM mBOM. Aa.M, b namnx 
BHAiB CTe6eAbHe CKAaAaexbca 3 caworo xiAbKH nexioAWcy; sa hhm lAe nocxne- 
TioAHpHHfi cerMBHT, Mafiase xaKHg saBuinprnKH, hk i AaAbuiHH sa hhm cerMeHX 
576-4 — 50 — 

racxepa, Bia SKoro bih BiAOKpeiviAeHPig 6iAbme hh MCHme BHHBAeHHM nepexiiroM. 
OcraHHifi laicTHTbCH BAacne 6AH3bKO nepeflHboro Kmu,a ceriaeHra, iijo fiae sa 
nocTncTioAHpHHM, yxBOpiofoqH cnepeay ujocb na apaaoK siAeHOBaHoi roAiBKH^ 
jiKa xHTaexbCH roAOBHe b sepTHKaAbHOMy nanpHMKy b cepe^HHi o6ifiMHuja saA- 
Hboro Kinija nocTneTioAHpnoro cerMCHTa; lia roAisKa Mae HaA3BH>iaHHO Hiaae 
nonepeiHe uiTpHXOBaHHa, 06 hkb npH araAaHoiay pyci xpeTbCH saflHiS Kpafl 
nocTneTioAHpHoro cerMeHTa, BHAaiOHH aayKOBi Bi6paijii; oxaie onacaHe 3HAeHO' 
BaHHH HBAae C060K) cxpHAyAHHifiHHH opraH. OxBip KAoaKH y BHrAflAi nonepeiHo'f 
igiAHHH. ?KaAO ao6pe posBKHene, MiijHe 8 (pynKijioHyioqe, ujo cxwp^HXb nicAH 
CMepxi MypauiKH. ^yaaAbHHH lUAyaoK 6e3 naiueqKH S 6e3 cepeaHbOi HacxHHH^ 
cAa6o xixHHiaoBaHHH. AnaAbHHx 3aA03 Hemae. Be3 bIhok. HoAOBi BaAKH inoAi 
Ay»6- posBHHeHi i yxBoproioxb Aonaxi, Lgo lipHKpHBaioxb npHHAeHOBaHHH BycHKis. 
OcxaHHi 12-, piAiue ll-HAeHMKOsi. IlJeAenHi fl ry6Hi MaijKH SBH^aflHO peAyKOBaHi", 

is SMCHUieHHM HHCAOM MAeHHKlB (qaCXO 1 2). HoAOBhS UJHXOK A06pe pOSEHHCHHa. 

? 3Ae6iAbmoro KpHAaxa, Ayjse noAiSHa ao 5. KpHAa hk y cJ. 

S. Cxe6eAbije sk y 5. Cy6reHixaAbHa nAaxisKa ne ABOposAiAbna; ijepKU 

p03BHHeHi. OepeAHe KpHAO SBHHailHO 3 ABOMa SaMKHeHHMH Ky6ixaAbHHMH KAl- 

xHHKaMH i 3 OAHOK) AHCKOiAaAbHOK). Y AejJKHx bhaIb Poiicra 6 6 6e3KpHAi 
fi epraxoMop(|)Hi. 

Ahhhhkh Ponerinae Maioxb Ay^e po3BHHeHi atyBaAbHH i BKpHxi xiAbKH 
npocxHMH BOAOCKaMH (hk y Dorylinae) a6o ujexHHKaMH, toaI sk y ininHX 
MypamOK bohh 6yBaioxb inoAi raqKysaxi a6o po3ujenAeHi na kihhhx; KpiM xora 
iHOAi Ha xiAi AHHHHOK 6 oco6AHBi nHaxHKyaaxi npHAaxKH, na akhx. CHAHXb uje- 
XHHKH, a6o, flK y P on era, Kpiwc posKHAaHHx no xiAy mnnyBaxHX BHpocxiB, e lo- 
XHpH napn rpH6onoAi6HHx saAOSHCXHX KAifiKHX BHpocxiB, po3MiiijeHHx na cnHHHifi 
noBepXHi coMixiB, noqHHaicjH 3 6-ro (ahb. pnc. 14). 

ETOAorifl. rioHepHHH, KpiM HeGaraxbox BHHflXKiB, flKi HaAe^axb xponiKaM, 
asHByxb AOCHXb HeiHCAeHHHMH rpoMBAaMH i asHXXH IX MaAo pyxAHBe. Ihcxhhkxh 
oxopoHH 3 niKAyBaHHH npo noTOMCxBO, hk i BsaraAi xaK seaHe rpOMaACbKe hshxxh, 
B HHx po3BHHeHi MaAO. Wheeler (1900 i 1910) Kaate, iijo npeAcxaBHHKH u,\e'i 
niApoAHHH He MaioTb 34axH0cxi, hk, nanpHKAaA, Formica, Camponotus, 
My r mica xa ia., npH o6oniAbHOMy roAyBaHHi BiAPHraxH pi^Ky iajy 3 CBoro 
BOAa. FoAyioiH AHHHHOK, BOHH niAHocHXb AO IX poTa 6e3nocepe4Hbo nacXHHH 
KOMax 1H iHuiHx xapHOBHX npoAyKxia, HKi AH1HHKH caMocxifino rpHsyxb. Ahhhhkh 
noHepHH npoxH npeACxaBHHKiB inrnHX niApoAHH HaASBHiaflno pyxAHBi. Koah no- 
pyiUHXH i'x cnoKiH, bohh, nane 6opoHHHHCb, uibhako xHxaroxb CBoeio aobfok) mHero. 
Ahachkh (KpiM eAHHoro BiAOMoro BHHHXKy xponiqHOi Discothyrea oculata) 
Maioxb Ayaie ujiAbHHfi, SBHqafiHO 6iAbme hh MCHuie 6yporo KOAbopy, kokoh. 
MoAOAi MypauiKH, KpiM, MOaje, caMiiiB achkhx bhaib, Moxyxb caMocxifiHO, 6e3 
AonoMOPH poSixHHKiB, nporpH3axH kokoh i bhxoahxh 3 Hboro. 

rioHepHHH opeACxaBAHioxb HaSAaBHimy, poAonaiaAbny, rpyny MypamoK. 

Ta6AHgH ^ah BHSHaiesHH bhaIb sa po6iTHHKaMH h caMgHMH 

1. ^aAbuiHfi 3a nocxnexioAHpHHM cerMOHX HaASBHiaSHO bcahkhh i, 6yBmH bhp- 
HyxHH A0HH3y, MaH^Ke hIakom yKpHBae pemxy racxepa; inuii xpn cerMenxK — 51 — 

yxBopioioTb CKepOBaHHS ynepe4 MaAeHbKHfl aarocTpeHHH KOHyc (tribus 
Proceratiini) Sysphincta. 

— /laAbiuHH aa nocTnexioAHpHHiw ceriaeHT ne BiapisHHeTbca cboimh HaAasHiaH- 

HHMH p03MipaMH i He BHrnyTHH flOHHsy; KiHeyb racTepa CKepoBanHfi, hk 3bh- 
MaSHO, Ha3a4 (tribus P o n e r i n i). CepcAHi 8 aaani roMiAKH 3 oahoio TiAbKH 
ocxporoK), iijo BiflnoeiAae cepcAHifi i e rpe6iHqacTa Ponera. 

Ta6ABHH AJ^a BHsaaieHBH poAiB sa caiugHMH 

1. ^yBaAbijH 4o6pe poaBKHeni, TpHKyxHi. ^OBasHna pyMKH sycHKa AopiBHioe 3 
HH 4 nepinHM MAeHHKaM fl^ryTHKa, bshthm paaoM Sysphincta. 

— ^yaaAbijH HaA3BHHaHHo MaAeHbKi fi CAa6i. Py«iKa aycHKa ne ^OBiua hk 2-h hac- 

HHK 42tryTHKa. Cepe^ni H saflHi roMiAKH 3 oflHoio TiAbKH ocTporoK) . Ponera- 

Tribus Proceratiini, Emery 

Proceratii: Emery, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 765 (1885A Ann. Soc. 

Ent. Belg. Vol. 45, p. 36 (1901). 
Ponerii (part.): Forel, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 163 (1893). 
Proceratiini: Ashmead, The Canad. Entom., p. 382 (1905). Emery, Gen. 

Insect. Wytsman, fasc. 118, p. 49 (1911). 
Dorylini (Probolomyrmex): Ashmead, The Canad. Entom., p. 361 (1905). 

Mop^OAoriiaa xapaKTepHCTHKa. ^. HoaobI eaAKH He npHKpHBaioTb npH^Ae- 
HOBaHb BycHKis; BOHH ayaie aSAHajeHi, inoAi 3AHBaioTbCH hk o6oniAbHO b BepxH- 
KaAbHy nAaxiBKy, xaK i 3 hoaobhm ujhtkom. 3iyBaAb^H xpHKyxHi. BycHKH 3 9 
AO 12 qACHHKiB. Oni MaAeHbKi a6o Tx 30BciM HeMae. TopaKc 3BH«iafiHo 6e3 cnHH- 
HHx msiB. riexioAioc By3AyBaxnft a6o AycKyBaxHfi; nocxnexioAioc bcahkhH, 
BiAOKpeMAeHHfi bIa racxepa nepexnroM; nepmnfi lAenHK ocxannboro BeAHHeaHHx 
p03MipiB, iijo BKpuBae BCAHKy HacxHHy racxepa. FoiviiAKH 3 oahhm eAHHHM uiHnoM, 
KirxHKH npocxi. 

$ KpHAaxa 3 po3BHHeHHMH OHHMa fi BiqKaMH, 6}Abui-MeHm noAiSna ao ^. 

(J. HOAOBHH UJHXOK i HOAOBi BaAKH 6iAbm-MeHm HK y ^. ByCHKH 3 13 HAe- 
HHkIb. KpHAa 3 OAHOK) xiAbKH Ky6ixaAbH0IO KAixHHKOIO. 

Genus Sysphincta Roger (Mayr) 

Sysphincta: Roger, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 7, p. 175 (1863). 
Sysphincta: Mayr, Raise Novara, Formic, p. 12 (1865). Emery, Deutsche Ent. 

Zeitschr., p 359 (1909); Ponerinae, Gen. Ins. Wytsman, fasc. 118, p. 50 

(1911). Bull. Soc. Ent. Ital. Vol. 47, p. 102 (1915). 
Ponera (part): Roger, Berl. Ent. Zeitschr. Vol. 4, p. 291 (1860). 

fflop4>OAori<iHa xapaKTepHCTHKa. g ft $. HoaobhA uiHXOK BAaexbcn mm. ho;\o- 
bhmh BaAKaMH y BHrAHAi ByabKoi OAaxiBKH, igo cnepeAy xpoxH noniHpioexbCH 
i cxHpHHXb nocepeAHHi oepeAHboro Kpaio y BHrAHAi MaAeHbKOi rocxpoi hh npH- 
xynACHOi Aonaxi. HoAOBi saAKH Kopoxni, posAiAeni 6opo3eHKoio; bohh HBASioxb 
C060K) BepxHKaAbHi HAaxiBKH, ujo He npHKpHBaroxb npHHAenoBaHb BycHKiB. ^y- 
BaAbHH xpHKyxni. Om poaMiujeni nocepeAHni 6oKiB toaobh; y ^ bohh naASBH- 
HaHHO MaAi. TopaKc g a AyracxHM cnHHHHM npo^iACM, 6e3 uiBie; noxHAeKa 52 noaepxHH eniHOTyiwy o6MeiKeHa 3 6oKiB rocTpHM KyroM; aa Mic^i nepexo^y ropH- 
30HTaAbHOi noBepxHi eniHOTyMy b noxHAeny — MaACHbKi 3y6HHKH a6o npHTynACHi 
porH. rieTioAioc 6iAbin-MeHm By3AyBaTH8, 3By}KeHHfi y sHAeHOBaHHH 3 nocTneTio- 
AK)coM. /laAbuiHS 33 nocTneTioAKJCOM cerMeHT Ayase BeAHKHil, BHrnyTHfi aoHHsy 
TaK, ujo yTBOpioe saflHifi KiHeiib racrepa, a KayAaAbna lacTHHa ocraHHboro o6ep- 
Heaa BnepeA, BHCTynaioHH y BHrAHAi KOHiiHoro siflpocTKa. 

$. FoAOBa saKpyrAeaa. HoaobhS ujhtok 

npH6AH3HO HK y ^. HOAOai saAKH HHSbKl, 

posAiACHi 6op03eHKOK>. JKysaAbiiH MiijHoi 6y- 
flOBH, TpHKyTHi. PyHKa BycHKa TpoxH SiAbina 
HK Vs AOBJKHHH A»5ryTHKa. TopaKc bhcokhS, 
MeaoHOTyM 6e3 Mayr-iBCbKoi" 6opo3eHKH, enino- 
TyM spiaaHHfl. OeTioAioc TpoxH HHaiHHH nisK 
y 5. BarHH nepmoro racxpaAbHOro cerMeHxa 
6araTO MeHuinfi. IlepeAHe KpHAO 3 oahokj 
AHUie saMKHeHoK) Ky6iTaAbHOK) kaIthhroio i 

OAHOK) AHCKOiAaAbHOK). 

ETOAoriH. ripeACTaBHHKH ijboro poAy asH- 
ByTb ni4 seMACK) i BiApi3HHiOTbCH Ayjse no- 
BiAbHHMH pyxaMH; Hepes ije ix xpyAHO aaa- 

XOAHTH. 

reorpa4>iiHe nomapeKHH. BIaomo 7 bh- 
ai'b ^b0^o pOAy, noiuHpeHHx y naAeapKTHiHiH 
o6AacTi (niBAenHa Espona, Hnoaiji), niBaiu- 
aift i niBAeHaift Aiaepaiii. Gahbofo BiAOMoro 
AAH CPCP npeACTaBHHKa — S europaea 
rossica K. Arn. — bhhbhb ynepuie (1927 — 
1928) K. ApHOJibAi B /toHfeijbKia o6AacTi. 

[Syspincta europaea rossica 

K. Arnoldi (pac. 15)]. 

Sysph. europaea subsp. rossica: K. Ar- 
noldi (K. ApHOAbAa), Zool. Anz., vol. 91, 
p. 144 (1930); PyccK. 3bt. o6o3p., t. 24, 
c. 157 (1930). 
Ohhc. g. Ha ocbobI aBTOpoBoro onacy i 
AocAiAHieaHH Soro 36opy, ujo e b MoeMy 
posnopHA^teaai, h MOJKy Aaxa xaKHa onac 
Puc, 15. a — 5 Sysphincta may- 
r i (3a Emery); h — ^ S. algirica (3a 
Emerg); c — ^ S. europaea rossica 
(opiiriHaA); d — 2 S. europaea (opHr.); 
e — ^ S. europaea rossica (3a Ap- 
HOAb^i);/ — $ S. europaea rossica 
(3a ApHOAbAi); g — ^ maxim. S. euro- 
paea rossica (3a ApHOJib^i); h S. e u r o p a e a (?) 3 TpiecTy (3a EmeJ. S'^i' P^CH- Boaa pisaaTbca bIa aOMiaaTBoT paCH 

TaKBMa osaaKaMB : roAOBa(B Moro eKseMQAHpa) 
xpoxa ByjKia; sycHKa xpoxa Kopoxuii; pyiKa ix ae AoxoAaxb ao noxaAHiaoro Kpaio 
aa CBOK) Hafi6iAbmy rpyGaay koao saABboro KiagH, xoai hk y aoMiaaxHoi" paca Boaa 
AOxoAHXb MafijKe AO noxaABHBoro Kpaio; Bci HAeaaKH A«ryxHKa, Kpiw nepmoro 
fi ocxaBBboro, noMixao 6iAbmi amap aijK yAOBas (b aoMiaaxaoi pacH uiapaHa 
IX AOpiBBBoe AOBJKBai). BiApocxoK hoaobofo luaxKa MaAeabKaS, 6iAbm saro- 
cxpeaafi. — 53 — 

CnHHHHft npo^iAb TOpaKca 6iAbui onyKAHS, 6iAbm HaraAye mayri 8 algirica; 
iBepxHH nosepxHH eninoTyMy TaKOJK ayaie onyKAa; pir eniHOTyuy noMiTHO oao- 
CKiiHHfl, npH6AH3Ho HK y a I g 1 r i c a, 3 iuhpokhmh TynHMH syS^HKaMH, ujo laaAO 
BHCTynaiOTb. 

CKyAbnrypa, onymeHHs i 3a6apBAeHHH Ayate nofli6Hi ao HOMiHaxHOi (popMa; siff, 

ITaAiaCfaKHX eKSeMHAapiB eKSeianAHpH HOBOI paCH BiapisHHIOTbCH pHCHimHMH^ 

fi rpy6mHMH BOAOCKaMH. 

4 CKseMnAapH OAHaKosoi flOBiKHHH: 3 mm; oahh is hhx snaHHO 6iAbmH8, 3,6 mm,. 
BiflpianaeTbCH MacHSHicTio i BianoaiflHHMH nponopgiaMH xiAa, xoi yci inuii oanaKH 
iioro tjiAKOM noAi6Hi. 40 peuiTH. OqeBHAHO, e ACHKHfi AeMop(|)i3M po6iTHHKiB, 
hkhS, MOJKe, Tpe6a nocraBHTH na kouit icHyaaHHH riHeKoiAHHX poSiTHHKiB. Aac 
Bce TaKH B ijboro BeAHKoro poSixHHKa Meni ne B4aAocH bhhbhth sjKHxocb osnaK 
caMHiji. 

„ $. KpHAara caniHija cboimh HaHroAOBHiuiHMH osnaKaMH noAi6Ha AO po6iTHHKiB, 
aAe Mae Kopoxuii BycHKH; pyHKasycHKiEnpocxHraexbCH HasaA ahuic ao nepeAHboro 
Bi^Ka. BiHKa AOCHxb BCAHKi i Ao6pe posBHHeHi. LUHnH eniHOxyMy ECAHKi, Maflace 
HK y S. europaea KpHAa xpoxH saxeMHeni, ipHsyrani. 2KHAKOBaHHH noAiSne 
AO pHcyHKy C Emery (Deutsche Ent. Zeitschr., 1909, p. 360, f. 3, ^5), penpoAyKO- 
BaHOMy B ^iH po6oxi na pHC. 15, aAe BiApiaHHexbcH BeAHqHHoio fl (popMOK) kaI- 
THHOK. Oni MicxaxbCH TpoxH 6AHjKqe AO nepeAHix am ao saAHix porie roAOBH,* 
AOBaJHHa ix y IV2 pasH 6iAbina -aa npoMiaoK Miaj okom i nepeAHiM poroM. Oaho- 
laanixHoro atoBxoro KOAbopy, xpoxH HepBOHysaxa, xim'h h xopKac ssepxy xpoxH 
xeMHimi. v5oB25HHa 4 mm" {ApnoAbM). 

Beschreibung. ?. Auf Grund der Beschreibung' desAutors und der Untersuchung 
eines in meinem Besitze befindliche 1 2 seiner Ausbeute kann ich folgende Be- 
schreibung dieser Rasse geben: Sie unterscheidet sich von der Nominatrasse 
durch folgende Merkmale: Der Kopf (bei meinem Exemplar) etwas schmaler. 
Antennen etwas kurzer, deren Schaft erreicht nicht den Okzipitalrand um seine 
grosste Dicke in der Nahe des Hinterendes, wogegen er bei der Nominatrasse 
beinahe den Okzipitalrand erreicht; samtliche Glieder der Geissel, mit Ausnahme 
des ersten und des Endgliedes, sind deutlich breiter wie lang (bei der Nominat- 
rasse so breit wie lang). Der Fortsatz des Clypeus ist klein, mehr zugespitzt. 

Das Riickenprofil des Thorax ist mehr konvex, etwas an mayri und algirica 
erinnernd; die obere Epinotumflache ist ebenfalls stark gewolbt, die Epinotumecke 
deutlich abgeflacht, etwa wie bei algirica, mit breiten, stumpfen, wenig her- 
vorragenden, Zahnchen. 

Der Skulptur, Behaarung und Farbung nach der Nominatrasse sehr ahnlich; 
von den italienischen Exemplaren weichen die Exemplare der neuen Rasse nur 
durch reichere und derbere abstehende Harchen ab. 

„4 Exemplare gleicher Lange: 3 mm; eines darunter bedeutend grosser, 3,6 mm 
zeichnet sich durch Machtigkeit und gewisse Proportionen des Korpers aus, 
obgleich alle anderen Hauptmerkmale den iibrigen Exemplaren ganz gleich sind. 
Es liegt hier augenscheinlich ein Dimorphismus der Arbeiter vor, welcher viel- 
leicht auf das Bestehen gynakoider Arbeiter zu beziehen ist. Doch ist es mir 
nicht gelungen, bei diesem grossen. Arbeiter irgendwelche Weibchenmerkmale 
zu entdecken". — 54 — 

?. ,,Das gefliigelte Weibchen ist nach den Hauptmerkmalen dem Arbeiter 
ahnlich, unterscheidet sich aber durch die kurzen Fiihler: der Fuhlerschaft reicht 
nach hinten nur bis zum vorderen Ocellus. Ocelli recht gross und gut entwickelt. 
Die Epinotumdornen s-'nd grosser, beinahe wie bei S. europaea. Fliigel etwas 
verdunkelt, irisierend. Das Geader gleicht der Zeichnung von C. Emery (Deutsche 
Ent. Zeitschr., 1909, p. 360, f. 3, ^), hier auf Fig. 15 reproduziert, unterscheidet 
sich aber hinsichtlich Grosse und Form, der Zellen. Die Augen liegen etwas 
naher zu den Vorder als den Hinterecken des Kopfes; ihre Lange ist IV2 mal 
so gross wie der Zwischenraum zwischen dem Auge und der Vorderecke. Ein- 
farbig gelb, etwas rotlich, Scheitel und Thorax von oben etwas dunkler. Lange. 
4 mm" {Arnoldi) '). 

EKOAorifl H eTOAOrifl. hYmobh opoGyBaHHH Sysphincta europaea ros- 
s i c a B AKcai, — Kaase K. ApHOAbAi, — • omcbhaho, Ayase xapaKTepni. 51 anaHmoB 
ijio MypamKy b cTapoMy TinHCTOuy napny a tek sBanifi MyxHHifi 6aAiii, koao 
CTpyMKa, myKaiOHH H po3KonyK)qH rHisfla Myrmecina graminicola Latr. 
FniaAO 6yAo 3po6AeHe mijk KopiHHHM Aepesa b CHpoiiy rpynti b aaTiHeHOMy tbm- 
HOMy MiciJ,i i CKAaflaAocH a Ayase He6araTbox aiHTeAis; mojkahbo, ujo fioro ne 
AOCAiAajeHO ao KinHH. ?KoBTi, opHrinaAbHi, wagase CAini MypamKH 3 niAirnyToio 
BHH3 i BnepeA 3aAHbOJO noAOBHHOio HepeBijH, noaiAbHO AasHAH, cxapaiOHHCfa 
BTeKTH BiA CBixAa i xoBaAHCH niA rpyAKH BorKoT aeniAi". 

reorpa({>iqHe nomHpeHBfl. OnHcaHHx BHufe 2 i ? ApHOJib^i 3Hafiu]OB 
1927 p. (16. VII, JVe 2537) b AKcai na HHasHbOMy /loni, Ha AKcaficbKia 6ioAO- 
riiHia CTaHijii. ^aAi S. e u r op aea rossica bkhbacho b HeBeAHqKHX 36opax 
MypaujoK, 3po6AeHHX 1928 p. b /loneubKOMy 6acefiHi B. 1. TaMu,bKUM i ne- 
pcAaHHx ApHOAb^i. B ^Hx ocTaHHix 36opax 6yAa OAHa KpHAara ?, 3AOBAeHa 
29. VIII 1928 p. KOAO cTaHijii OpoBaAAH (renep KpacHaa MorHAa). 

Sysphincta europaea europaea BiAOiua 3 AAGanii", Fpeijii, Koptpy, 
PyMynii fi iTaAii (Airypia, Fl'eMOHT). S. mayri — 3 /laAMaHii, AA6aHii, FpeBsii, 
Kop(|)y (nomHpeHa, Ma6yTb, B3araAi Ha BaAKancbKOMy oiBocTpoBi). Emery Mas 
3Mory aocaIahth no OAHOMy eK3eMnAHpy 3 KaAadpii" ft MecciHH (Mus. civ. Ge- 
newa). S. a 1 g i r i c a For. BiAOMa 3 cxiAHoro AAasipy, S. w a t e s i Wheel. — 
3 Hnonir (Okayama ft Katakura). 

Tribus Ponerini (Forel) 

Ponerini: Emery, Ponerinae, Gen. Insect. Wytsman, fasc. 118, p. 54 (1911). 
Ponerini i (part): Forel, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 163 (1893). 
Ponerii: Emery, ibidem. Vol. 45, p. 36 (1901). 
Leptogenysii (part.): Forel, ibidem. Vol. 37, p. 162 (1893). ^) Das <J von S. e u r. rossica ist ni;ht bekannt. Forel (Ann. Soc. ent. Belgique, v. 49, 
p. 177, 1905) beschreibt ein S • das bei Triest gefangen wurde. Dasselbe konnte sowohl S. euro- 
paea europaea wie S. mayri For. gehoren. Ich finde es angemessen dessen Beschreibung 
hier wiederzugeben. 

.Fiir den Korperbau, soweit er am Profilbild erkennbar ist, vergl. die Fig. 15 (in dieser melner 
Monographie unter dieser Nummer wiedergegeben). Kopf oben und Epinotum halbmatt, unregelmas- 
sig genetzt-punktiert; Hinterkopf dicht punktiert; Postpetiolus und Gaster glanzend; Pubeszenz und 
aufrechte Behaarung nicht dicht. Farbe schwarzbraun, Seine und Antenne braun, Mandibeln z. T., 
Hinterleibsenle und Tarsen rotgolb. Fliigel braun. — L. 3,5 mm" (nach Emerg). — 55 - 

Mop(|lOAOri<IHa ZapaKTepHCTHKa. $ & ?.2KyBaAb^H^pHIIAeHOByIOTbCH 6AH3bKO 

TiepeflHix poris toaobh. HoaobI BaAKH aaaay sGAHaseni, wafiate aaaatAH MaioTb 
'6iHHy AonaTb, iijo npHKpHBae npHHAeHoeaHHH BycHKiB. SaaAy nerioAiocy 6iAbme 
Hn MeHme BHHBAeHHH nepexar. KirTHKH npocri a6o saujepSAeHi. 
S. rKyaaAbtjH b KpHAaxHx HaflaBKHaBHo MaAeHbKi. 

Genus Ponera, Latreille (Emery emend.) 

Ponera: Latreille, Hist. Nat. Crust. Ins., vol. 13, p. 257 (1805). HacOHOB, 
H3B. H. O. A. E. A. 9., T. 58, c. 54 (1889). Emery, Ann. Soc. Ent. Belg., 
vol. 45, p. 41 (1901). PyacKHg, Myp. Poc, t. 1, c 177 (1905). Emery, 
Ponerinae, Gen. Insect. Wytsman, fasc. 118, p. 88 (1911) Donisthorpe, 
Brit. Ants, p. 66 (1915). Emery, Bui. Soc Ent. Ital. Hynl. Form., vol. 47, 
p. 98, 99, 106 (1915). Soudek, Mravenci. . . Ceskoslovenske republ., p. 18. 
KapaBaeB. Tp. CDia.-MaT. bIaa- (YKp. Akza- HayK.), t. 4, c. 255 (1926). 
AAnaTOB H ApHOAbAH, OnpeA. naceK. CDHAHnbesa, c. 727 (1928). 

Ponera (part.): Latreille, Gen. Crust. Ins., vol. 4, p. 128 (1809). 

Formica (part.): Latreille, Fourmis, p. 195 (1802). 

Bothroponera (part.): Forel, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc, vol. 13, p. 322 (1900). 

Mop$OAori<iHa xapaKTepecTHKa. ^. FoAOsa 6iAbm-MeHui BHAOBasena, 3 TpoxH 
^yracTHMH 6iMHHMH KpaHMH. OepeAHifi KpaH qoAOBOro ujHXKa SiAbm-Menm Ayra- 
cxHH a6o npoAOBasyexbCH a uinpoKy fl saKpyrACHy Aonaxb. Hoaobi BaAKH ko- 
poxKi, qoAoaa Aonaxb, ujo ' npHKpHaae npHHAeHoaaHHa BycHKa, niaKpyrAa. ?Ky- 
BaAbyH xpHKyxHi, mHpOKi, 3 apiShhmh 3y6qHKaMH; HHJKHboujeAenoai MaijKH cKAa- 
jiaioxbCfl 3 ABOX 4H OAHoro HAeHHKa. BycHKH 3HaqHO yTOBujyioxbCH AO kihijh; 
ocxaHHi HAeHHKH IX 6araxo Aosmi fi mHpmi, aAe ne yxBopioioxb pi3KO aiAOKpeM- 
ACHOi 6yAaBH, a6o yxaopioioxb i'i 3 4—5 HAeHHKia. Oni MaAeHbKi, inoAi pyAHweH- 
Tapni a6o ix aoaciM neiviae, MicxHXbCH a nepeAHiS qacxMHi foaobh. TopaKC 3 sbh- 
^aBHO HCHHM MesoeniHoxaAbHHM mBOM. nexioAioc 3 xobctok). AycoiKoio. CepeAai 
a saAHi roMlAKH AHuie 3 oahok) ocxporoK), saaaJAH rpe6iH4acxoK). KirxHKH npocxi. 

? Ayase noAiSna ao ?, aAe Kpynnima, 3 3HaiHo 6iAbme po3BHHeHHMH Bi^KawH. 
AycoiKa nexioArocy BHuja & xonma. TpaoAHioxbCH nepexiAni $opMH Miai 2 fl 2 , 
3 posBHHeHimHMH Hias y 5 oim&a. Y 6iAbm niaAeHHoi P. eduardi Forel, 
UJO xpanAHexbCH a Hac na KaaKasi, u,n (popiaa Mae 6iAbui-MeHm sHHaAeny no- 
cxiHHicxb", OHi B HCi 6iAbmi, hijk y 5, aAe neMae BiiOK. riHxaHHH npo 
Te, HH CAiA posrAHAaxH iji (popMH HK epraxoiAHi ? (Emery), hh hk oco6AHBy 
<I»opMy 5 (Forel), SMoasyxb posa'asaxH xiAbKH AaAbmi AOCAiAaieHHa. 

<S 3Ae6iAbmoro KpHAaxHfl i aiHAKOBaHHH kpha y Hboro xaKe caMe aK y ?. 
FoMiAKH cepcAHboi it saAHboi napH air AHme 3 oahok) ocxporoio. 

B KpHAaxoT (|)opMH pyHKa aycHKa saHqaftHO Kopoxuia, Hiat 2-fl qAeHHK A«ry- 
THKa, piAKO rpoxH AOBUia (P. eduardi). TopaKC HOpMaAbHHHj MeaoHOxyM i Me- 
TaaoxyM AKtpepeHjiiMoBaHi 3a saHHaSaHM aah KpHAaxHX MypamoK xhhom; MesOHO- 
TyM SAyTHft i AOMiaye aaA opoHoryMOM. OexioAroc 3 6iAbm-MeHui xoacxoro. Ay- 
coqKOK). OiriAiyM ^BHHaHHO saKiaqyexbCH uiHnoM, 3piAKa Heo36poeHHa. 

B epraxoiAHOi' (popMH (P. punctatissima Rog., r a g u s a i var. s a n t s c h i i 
Em.) roAoea, a xaKow i a5yBaAb^a, Mafiase aK y 5. BycHKH 12 — IS-HAeHHKOBi; — 56 — 

pyiKa TpoxH KopoTiua, mm y ? ; fl^ryxHK KopoTKHfi i 40 Kinija yTOBUjyeTbCH.. 
Oii TaKi 21 MaAeHbKi hk y 5, ihoai ix HCMae. Topanc waflae TaKHfi caMHB, hk y 2 j 
McaoHOTyM CKAaaaeTbCH 3 oAHoro lUMaTKa i MeranoTyM ne 6epe ynacxi b o6Me- 
ateHHi cnHHHOi noBepxHi. OcxaHHi cerMeHTH racrepa BflaioTbCH 04HH b o^Horo. 
EpraToiAHHS S P. eduardi craHOBHTb bhhhtok 3 6araTbox norAaAiB; Horo 
roAOBa 6iAbui noAiSna ao toaobh KpHAaToro S, aysaAbHa Ayate MaAeHbKi, 6e3 
3y6HHKiB; pyHKa MaSjse xana KopoxKa, hk y KpHAaToro d, aAe iaryTHK Kopox- 
uihS; cerMeHXH racxepa hc BAaioxbca oahh y ApyrHH. Tpe6a CKaaaxH, ujo epra- 
xoiAHoro 6 a'nafiAeHO b HaaBanoro bhay Annie oahh pas, toaI hk KpHAaxHS aah 

HbOrO HOpMaAbHHH. 

EroAoriH. Iji ApiSni wypaiuKH, iijo Ay^se noBiAbHO pyxaioxbCH, xpanAHiOTbCK 
b seMAi, niA KaMiHHHM, y rHHAOMy AepeBi h cepeA pocAHHHoro nepernoio. 

reorpa4>i^He nomHpeHHa. ^apKi o6Aacxi xa o6Aacxi 3 noMipHHM KAiMaxoM 
ycieV aeMHOi KyAi. 

6ahhh8 bha Ha yKpaiHi: 

Ponera coarctata, Latreille (pnc. 16) 

Formica coarctata: Latreille, Bull. Soc. Philom. Paris. Vol. 3, p. 65,, 
tab. 3, f. 1 (1802), ^ $. 

P. coarctata: Dalla Torre, Wien. Ent. Zeitschr. Vol. 11, p.. 93 (1892), 
PyacKHfi, MypaBbH Pocchh, I, p. 755, f. 7 (1909), 2 ? c?. Donisthorpe, Brit. 
Ants, p. 67, f. 56 (1915). Emery, Form. Fauna Ent. Ital., p. 32 (106), 34 (108), 
37 (111), f. 14 (1916). Soudek, Mravenci. . . Ceskoslovenske rep., p. 18, 
19 (1922), 5 9cJ. KapaBaeB, Tp. CDia.-Max. bia. (Ynp, AKaA- Hayn), x. 4, 
c. 255, 226 (1926), S ? d. AAnaroB h ApnoAbAH, OnpeA. naceK. dDHAHnbesa,, 
c. 727 (1928). 

Formica contract a: Latreille, Hist. Nat. Crust. Ins. Vol. 13, p. 275 (1805). 
Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien. Vol. 5, p. 388 (1855), ^2S. Ern. 
Andre, Spec. Hym. Eur. Vol. 2, p. 240, 243, 244, tab. 14, f. 9—14 (1882), 
SSd.-HacoHOB, H3B. H. O. A. E. A. 3., x. 58, c. 68, 69(1889). 

OnHC. 5. FoAOBa BHAOBajena 3 xpoxH onyKAHMH 6oKaMH, 3 uaAO a6o 3 30BciM 

He BHlMHaCXHM nOXHAHIHHM Kpa6M,- Oh! Ayase MaAeHbKi i MicXHTbCH xaK caMO 

6AH3bKo Ao oepeAHboro KpaK), HK y p. eduardi; pynKa sycHKa igiAbHO hh 
Mafljse AOxoAHXb ao noxHAHHHoro Kpaio; mbhkh HHJKHboi njeAeoH 1- hh 2'HAeHHCxi. 

Ha CHHHi xopaKca Bci tjibu noMixni BHpasHo; MeaOHoxyM BiAMeaoBasma bIa 
nAeepH hchhm mBOM; eninoxyM yxBopioe b opo^iAb xynnfi saKpyrAeHHH Kyx. 
AycoHKa nexioAKDcy lUHpoKa fi BHCOKa, koah ahbhxhch cnepeAy — aaKpyrAena, 
a koah 3Bepxy — 6iAbin nisK yABoe lunpiua eiA cnHHH, cnepeAy ooyKAa, 33aAy 
OAOCKa, B opocpiAb yropi xpoxH xoHina nim yHHsy i koao AOpcaAbHoro Kparo npH- 
xynAena; nocxnexioAHpuHB cerMenx MaSae xaKnS aaBAOBasKH, hk i AaAbmnS 3a hhm. 

CKyAbHxypa CKAaAaexbCH 3 AocHXb HiaiHHx xohok, hkI Ha toaobI po3MiujeHr 
rycxime, hijk Ha xopaKci; npn BeAHKOMy (npH6AH3HO b 20 — 30 paais) 36iAbmeHHi 
niA AynoK) na roAoai mIjk xoiKaMH MOiKna no6aHHXH piani npoMi%KH, hkI b xh- 
noBHx npeACxaBHHKiB aasatAH, Hepea ocnoBHy CKyAbnxypy, AOCHXfa MaxoBi; racxep 
Ayase Hi;KHO fi piAKO nyHKxoeaHHS, 6AHCKyHKH. Bee xIao a HiaiHHMH npHAerAHMn 
— 57 — 

BOAOCKaMH i HeHHCAeHHHMH BiflAerAHMH. HepBOHyBaTO-6yporo a6o tcmhokophi^ 
HCBoro KOAbopy; aJyBaAb^H, BycHKH, HorH, 3a4Hia Kpan racTpaAbHHX ceriweHTiB 
i KiHiKKH racTepa HepBOHyBaTO-atOBxi. /ioBaiHHa 2,5 — 3,4 mm. 

2 Ayate noaiGaa. ao 5. ToAOBa 
TpoxH niHpma; om seAHKi, BiqKa po3- j \i 
EHHeHi; pysKa BycHKa Mafiate floxo- 

flHTfa 40 nOTHAHHHOrO KpaK); AyCOH- 

Ka nexioAiocy BHuja, asepxy roHuia. 

KpHAa CKAHCTO-npoaopi 3 HCHo6y- p^^ ;^_ g P on era coarctata (3a Emer,;). 

pHMH asHAKaMH; y nepcAnix KpwA 

noBopoTHa ajHAKa (recurrens) cnoAyqaexbCfl 3 noBSAOBXHOfo KySiraAbHOio 6e3- 
nocepeflHbo koao noHaxKy nepuioi nonepeiHOi Ky6ixaAbH0i, ui'akom ak y Eupo- 
nera ochracea. /JoBaiHHa 3,6 — 4 mm. 

3piflKa xpanAHioxbca epraxoiAHi ?, ujo BiApisHHioxbCH bia KpynHiiUHX ^ xiAbKH. 
6iAbmiiMH OHHMa, KpynniinHM eninoxyMOM i bhujok) AycoHKOio nexioArocy. — 
Uje piAuie xpanAaroxbca KpHAaxi MiKporiHH. 

S. foAOBa, KOAH i'l posFAHAaxH cnepeAy, xpaneijioBaxa; 6iHHi Kpai KOHBep- 
ryioxb, noHHHaioHH bia OKa ao o6Aacxi bihok, ujo saBiwae HaHBHUjy nacxHHy ro- 
AOBH. BycHKH AOBri i 3 xoHiuHMH HAeHHKaMH HijK y P. eduardi; xopaKC bhcokhh, 
CKyxcAiOM onyKAHB; nocxcKyxeAioM BHAaexbCH i no3aA Hboro npo^iAb BHHBAae 
BCAHKy sanaAHHy; AycOHKa nexioAiocy 3 xobcxhm BepxHiM Kpaeiw; neriAiyw bhaob- 
aieHHii lUHnyBaxo. KpHAa hk y 9. BAHCKyiHH i 3 6araxo HijKHiniHM TOHKyBaHHflM 
Hi* y S. MopHHH, KiHijiBKH 6ypyBaxi. ^oBatHHa 3 — 3,4 mm (3a Emery). 

HgijH BHAOBatcHi, ijHAiHApHHHi, aiOBxysaxoro KOAbopy. Ahhhhkh xaKoaj »ob- 
xyBaxi, BKpHxi uiHnyBaxHMH cxpiniKHMH BHpocxaMH H loXHpMa napaMH rpH6oBHA" 
HHX 3aA03HCXHX KAiflKHx BHpocxiB, posMiiijeHHX Ha cnHHHifi noBepxHi COMixiBj 
noHHHaioHH 3 6-ro (ahb. pnc. 14 na c. 26). Ahachkh atOBxi. 

Beschreibung'. 5. Kopf langlich mit leicht gebogenen Seiten, mit schwach oder 
gar nicht ausgerandetem Okzipitalrand; Augen sehr klein, nicht so weit nach vorn 
geriickt wie bei P. eduardi; Scapus den Okzipitalrand des Kopfes knapp oder 
nicht ganz erreichend. Maxillartaster 1- oder 2-gliedrig. 

Alle Suturen am Thoraxriicken deutlich ausgepragt; das Mesonotum von der 
Pleura durch eine deutliche Sutur getrennt; Epinotum im Profil einen stumpfen 
und abgerundeten Winkel bildend. Petiolusschuppe breit und hoch, von vorne 
gesehen rundlich, von oben mehr als doppelt so breit als lang, vorne gewolbt 
hinten flach, im Profil oben nicht viel diinner als unten und am dorsalen Rand 
wie stumpf abgestutzt; Postpetiolarsegment etwa so lang, wie das folgende. 

Die Sculptur besteht aus massig feinen Punkten, welche am Kopf dichter 
gestellt sind als am Thorax; bei starker (etwa 25— 30-maliger) Lupenvergrosse- 
rung, lassen sich am Kopf zwischen den Punkten ebene Zwischenraume erkennen, 
welche in der typischen Form der Art infolge von Unterskulptur ziemlich matt 
erscheinen; Gaster sehr fein und weitlaufig punktiert, glanzend. Der ganze Kor- 
per ist fein pubeszent, mit wenigen abstehenden Haaren. Rotlich-braun oder dun- 
kelbraun; Mandibeln, Fiihler, Beine, der Hinterrand der gastralen Segmente und, 
die Spitze der Gaster rotlich-gelb. — L. 2,5—3,4 mm. — 58 — 

9 dem ^ sehr ahnlich; Kopf etwas breiter; Augen grosser, Ozellen ausgebil- 
det, der Scapus erreicht fast den Okzipitalrand; Petiolusschuppe hoher, dorsal 
mehr verdiinnt. Fliigel wasserklar mit hellbraunem Geader; am Vorderfliigel ver- 
bindet sich die Recurrens mit der Langscubitaiader unmittelbar am Ansatz 
der ersten Quercubitalader, genau wie bei Euponera ochracea. — L. 
3,6—4 mm. 

Selten kommen ergatoide 9 vor, welche sich von grosseren 5 nur durch 
ausgebildetere Augen, steileres Epinotum und eine hohere Petiolusschuppe unter- 
scheiden. — Noch seltener sind Mikrogynen mit fliigeltragendem Thorax. 

6. Kopf, von vorne betrachtet, trapezformig; die Kopfseiten konvergieren von 
den Augen zur Region der Ozellen, welche den hochsten Teil des Kopfes einnimmt; 
Antennen langer und mit schlankeren Gliedern alsbei P. eduardi; Thorax hoch, 
Scutellum gewolbt, Postscutellum vorspringend, hinter demselben im Profilbild 
ein starker Einschnitt, Petiolusschuppe mit dickem Oberrand, Pigydium dornartig 
verlangert. Fliigel wie beim 9, Glanzend, mit einer bedeutend feineren Punktie- 
rung wie beim S. Schwarz, Beine braunlich. — L. 3 — 3,4 mm (nach Emery). 

£TOAoriH. 3a PyacbKHM, „Ha KasKaai ^H Mypauisa jkhbc aocHi'b tahGoko b 

SeMAI, HaCTO nifl KaMiHHHM, y BOrKHX, SaTiHeHHX MiciJHX, 0C06aHB0 6AH3bKO pi- 

HOK i CTpyMKiB, y AOAHHax, no yujCAHHax i cxHAax rip, cepefl ahctbhhhx aIcIb 
i MimaHHx cochobhx 6opiB, aoxoahmh na roAOBHOwiy xpe6Ti 5 — 6 thc. (p. ^htth 
ijboro BH^y, ujo Mae... Mawas.e CAinnx S 2, BsaraAi npHxoBaHe, oiAseMHe". Km- 
noBUH y HaasaHia BHUje po6oTi Kaxe, igo Bin 3Hafim0B 6araTO u,k% MypamoK 
y 6opi 3a p. Ocaom koao TaAH^ia. „y BeAHHesHiH 6iAbmocTi BHnaaKiB, — Kaate 
bIh, — H 3HaxoflHB IX y nicKy mn, HH3bKHM seAeHHM moxom; TyT 6yAH npopHxi 
nipKH, noiacTH ^yaie 6AH3bKO 40 noBepxHi, ni4 caMHM moxobhm noKpoBOM. 

riopiBHIOIOHH BCAHKy rpOMafly (a6o KiAbKa 6AH3bKHX OAHa BiA OAHOi") 3HafiAeHO 

noHacTH B nicKy niA HHSbKHM seAenHM moxom koao ohh Aepeea, nonacTH niA 
AycKaMH KopH H oiA KopoK) B niAseMHifi HacTHHi HHH. HaasHicTb P o n e r a AerKO 

BHHBHTH 3 Ay^S xapaKXepHHX iKOBTHX KOKOHis, HKHX Hi 3 HHM He MOKHa CnAy- 

TaxH; ye THM BaaiAHBiuie, ujo caiui Ponera MaAO BnaAaroxb b oko cepeA poa- 
pHToro nicKy i AOCHTb msHAKO xoBaioTbCfl, a KpiM Toro, i rpoMaAH hhx CBoe- 
piAHHx MypauiOK cKAaAatoTbCH 3 He6araTbOx oco6hh". B oAHOMy BnnaAKy yeS 
aBTop SHafimoB KOAOHiio Ponera cepeA rniaAa Tetramorium caespitum, 
B inrnHX Bin snaxoAHB ix koao rniaA T. caespitum i Myrmica lobicor- 
nis. H caM cnocxepiraB nopisHioioHH AOCHTb bbahkI KOAOHii coarctata, oco6- 
AHBO 6araTO niA KaiwiHHHM cepeAHboro H BHigecepeAHboro poaiwipiB (hki He Ay«e 
xpyAHO niAHHTH) a KpHMy b cHpoMy yqacxKy cocHOBoro Aicy, na oioce xpoxH 
HHMSHe YqaH-cy koao Haxh. UJoao nacy HaxoAatenHH kokohib i KpHAaxHx, xo 
3 po6oTH KninoBUHa Moatna waxH xaKi Aani: kokohh 1. VIII — 30. VIII (hob. ex.); 
AAH KpHAaxHx: Si 21. VIII — 8. IX: 8. IX aHaflAeHO xaKoas OAHy KpHAaxy 9. 
Ha KaBKaai PyscbKuu anaxoAHB KpHAaxHX y cepoHi, a h a KpHMy b cepnai ft Ao 

nOAOBHHH BCpeCHH. 

Feorpa^iiHe nomapeaHH. IJh mypamna nomnpena b niBAeHnift i yeaxpaAb- 
HiS HacTHHi EaponH (aiA Icnanii ao BaAKancbKoro niBocxpoaa) i asaI na cxiA 
AO KaBKaay bkakjiho, b Kpaiay, na ocxpoaax CepeA3eMHoro MopH^ b BeAHKO- 
^pHXanii, B niflH. A(J)pHyi (AAaip). — 59 — 

B Meaax yKpaiHH liio MypaiuKy BiitanaiaiOTb HaconoB (1889, Hsb. o6uj. aio6. 
ecT., anxpon. h sTHorp., LVIII, b. 1) aah Khibujhhh i KmnoeuH (1914, PyccK. 

3HT. o6o3p., XIV) 4Aa KOA. TaflfllJbKOrO nOB. Ha OoATaBIlJHHi. 

B MOiH KOACKyii p. coarctataeB Measax YKpaYHH 3 TaKHX sHaxoAnuj: Khib, 
AyK'HHi'BKa, B. AjieKcan^poBCbKuu, 1 6e3KpHAa 9. — Okoahui c. MypsHHiji 3bh- 
Horop04CbKoro paHony Ha KHiBiiiHHi, B. Kapaeaee, 1 ^. — FaflHH na FIoATaB 
ujHHi, H. KmnoBUH, 26.V"ni 1909, 1 2 i 3 S. — ^omgupksl 6ioA. CTaH^ia koao 
3MieBa na XapKifiujHHi (JVe 1058) K. ApHOAhAh JVe 3309, 1 ^. 

Subfam. Myrmicinae (Lepeletier) 

Myrmi cites: Lepeletier, Hist. Nat. Hym. Vol. 1, p. 169 (1836). 
Myrmicidae: Mayr, Verb. Zool.-bot. Ver Wien. Vol. 5, p. 290(1855). 
Myrmicidae {excl. Myrmecia, Eciton & Typhlatta): Mayr, Reise Novara, 

Formicid., p. 17 (1865). 
Myrmicidae (excl. Myrmecia): Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. Vol. 9, p. 70 (1877). 
Myrmicidae (excl. Myrmecia & Eciton) + Attidae -j- Cryptoceridae (excl. Echi- 

nopla): Fred. Smith, Cat. Hy'm. Brit. Mus. Vol. 8, p. 114, 161, 187 (1858). 
Myrmicinae: Dalla Torre, Cat. Hym. Vol. 7, p. 53 (1893). Forel. Ann. Soc. Ent. 

Belg. Vol. 37, p. 163 (1893). Emery, Gen. Ins. Wytsman, 174-me fasc, p. 3 

(1920). Emery, Subf. Myrmicinae, Gen. Insect. Wytsman, fasc. 174. p 3 (1921). 
Myrmicini: Emery, Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 768(1895). 
Myrmicides: Sharp, Cambridge Nat. Hist. Vol. 6, p. 158 (1899). 
Myrmecinae: Bingham, Fauna Brit. India, Hym. Vol. 2, p. 105 (1903). 
Myrmicidae-|-Cryptoceridae: Ashmead, The Canad. Ent, p. 383 (1905). 
Myrmicitae: Bondroit, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 87, p. 90 (1918). 

MoptpOAoriiHa xapaKTepacTHKa. 5 i 2/.. ?KaAO aasasAn posBHHeHe, sBHiaHHO 
•HHMaAHx posMipiB, iHOfli MaACMbKC i MaAO noMixHe. CxedeAbije cKAaaaexbCH 
3 flBOx cerjvieHxiB, SHaqno Menuie aiaMexpoM, Hiaj 4aAbiiiHfi sa hhm racxep. Oxsip 
KAoaKH (hk i B noHepHH) Mae BHrAHA nonepe^Hoi" ujiAHHH. MexanoxyM, KpiM 
coAaaxiB aeaKHX Pheidole, ne 6epe yqacxi b o6MeateHHi cnHHHoro npo(J)iAK>, 
lepea iijo eniHOxym AoxHKaexbca 40 MeaoHOxyiay MeaoeniHoxaAbHHM iubom. Eni- 
HoxyM SBMHaBHO Mae napy 3y6HHKiB, hki lacxo posBHBaioxbCH 40 poamipy lUHniB, 
y pofliB, lyo xpanAHioxbcH b Meatax Coioay, ne 6yBae 4o6pe noiwixHHX bIhok. 
HoAOBi BaAKH He sdAHaseHi i 33aAy sBHiaflHO poaxoAHXbCH. Mhcao HAeHHKiB 
HHasHboujeAenoBHX i ry6HHX MaijKiB 34e6iAbmoro peAyKOBane. TIao 3BHHaflHo 
3 ayate XBepAHM xixmhoehm ookphbom. 

? KpHAaxa, nacxo 4yaje BiAiviiHHa Bia po6ixHHKiB BeAHHHHOio i ^opMOio xiAa; 6e3- 
KpHAi 9 cxanoBAflxb piAKHH BHHflxoK. B pcmxi 6iAbm-MeHni noAi6Hi ao po6ixHHKiB. 

(5. Cxe6eAbHe HK y 5 i 9. CxaxeBi AOAaxKH sBHianHO ne uiakom pexpaKXHBHi; 
.cy6reHixaAbHa nAaxisKa He ABopoaAiAbna; y xpbox narnHX poAiB xpaoAHioxbcH 
^esKpHAi i . 

Ahacmkh saBSKAH roAi, 6e3 KOKOHy. 

ETOAorifl. Myrmicinae jKHsyxb 3Ae6iAbuioro AOCHXb hhcachhhmh KOAOHiaiwH. 
CepcA HHx Hacxi napasHXHHHi (popMH. 

Feorpa^tivHe nomapeHBii. OomHpeHi no Bcix qacxHHax cBixy i HBAHioxb Co- 
moro HaJjHHCAeHHimy iijoao HHCAa bhaib niapoAHHy MypauioK. — 60 — 

Ta6AHgs AAH BH3Ba<ieHHH pOAlB 3a po6iTHHKaMH, COAAaTaMH 

i noqacTH caMHjgflMH 

1. roMiAKH cepeAHboi 8 3a4Hb0i napH nir 6e3 ocTporH. KacTH po6iTHHKiB He- 

Mae. riocTneTioAioc Mae SHHsy MacHSHnS BiapocTOK. CepeflHe KpHAO b 2 

3 OAHOK) Ky6iTaAbH0K) KAiTHHOK) Symbiomyrma. 

— • Moase ne 6yTH xiAbKH ocTporH roMJAKH saAHboi" napH Hir, a ocxpora cepeAHboif 
napH aaBJKAH e . . . . , 2. 

2. OcTporH cepeflnix i saflHix roMiAOK aosri B rpe6iHHacTi. BycHKH 12-HAeHH- 

KOBi 3 6yAaBOK> 3 3 — 5 HAeHHKia. riepeAHe KpwAO ? 3 He ^iAKOM po3fliAeHOio 
KyeiraAbHOK) KAiTHHKOio (tribus Myrmicini) Hyrmica. 

— OcTpoPH cepeflHix i saanix roMiAOK npocxi 8 KopOTKi, piAiue BKpHxi MiKpocKO- 

niHHHMH KAlTHHKaMH HH 3 HeHCHO BHaBAeHOKJ rpe6iHMaCTicTIO (T d t r a m O" 

rium, Sir ongy logn athus). nocTnexioAioc npHHACHOByeTbCH flo nepefl- 
Hboro KiHijH racTepa 3. 

3. ByCHKH 3 10 HAeHHKiB (y ? 3 11), 3 6yAaBOH) 3 4B0X BeAHKHX lAeHHKiB. 

/lpi6HiciHbKi MypauiKH (tribus So 1 e no pgidi n i part.) Solenopsis. 

ByCHKH 3 11 HH 12 lAeKHKiB, 3 6yAaBOIO 3 3 MH 6iAbUie ^AeHHKiB a6o 6e3 HCHO 

BHHBAeHOl 6yAaBH 4. 

4. EniHOTyM sosciM Heo36poeHHH. BycHKH 12-HAeHHKOBi 3 6yAaBOK) 3 3 HAenHKiB 

(tribus Solenopsidini, part.) Monomorium. 

— EniHOTyM 34e6iAbmoro 036poeHHa uinnaMH mh 3y6qHKaMH; koah bih 30BciM neo- 

sSposHHH, TO SyAaea BycHKis CKAaaaeTbCH 3 4 qn 5 HAeHHKiB a6o i"i 30b- 
ciM HCMae 5. 

5. BycHKH 3 6yAaB0io 3 4 hh 5 qAeaHKia a6o 3 HeacHOK) 6yAaB0K) 6. 

ByCHKH 3 6yAaBOIO B 3 HACKHKiB 8. 

6. MoAOsi BaAKH 40Bri, napaACAbHi. BycHKH 3 11 HAeHHRiB 3 6yAaBOK) 3 4. fle- 

TiOAioc i nocTneTioAioc 3HH3y waroxb uiHn. ?KyBaAbHH 6e3 3y6HiB (tribus 
Leptothoracini, part.) Harpagoxenus. 

HoAOBi BaAKH KOpOTKl. ^ysaAblja 3 3y6!JHMH HH ApiSHHMH 3y6HHKaMH. ByCHKH 

12-qAeHHKOBi (tribus P heidolini, part.) 7. 

7. JXlfUOp(pi3U poSiTHHKis BHHBAeHHS MaAO. ^yBaAblJS 3BHHaaH01 (pOpMH. 4 OCTaHHi 

HAeHHKH flasryTHKa BycHKiB, y3HTi pa30M, TpoxH KopoTini 3a peujTy ASKryTHKa 
Stenamma. 

— Po3Mip po6iTHHKiB flyKe Bapiioe i HafiKpynnirnHfi (2/-) 3 BeAHKOio i niMpoKOio 

roAOBOio; asysaAbija niHpOKi, MacHBHi 3 ayae onyKAHM 6iHHHM KpaeM. 
? (popMOK) roAOBH noAi6Ha ao 2/.. 4 ocTanni hachhkh A^ryTHKa, BSHTi pa- 
30M, 3HaHHO KopoTiui 3a pciuTy ftoro Messor. 

8. ?KyBaAbija BysbKi, cepnyBari, sarocxpeHi Strongylognathus. 

— i\{yBaAbu,a xpHKyTHi 9. 

9. ilocTnexioAioc snaHHO lUHpuiHii sa nexioAioc, y BHrAHAi uiHpoKoro „cepija". 

Ha tIai BiAAcrAHx BOAOCKiB HeMae. BycHKH 3 12 lAeaHKiB (tribus C a r d i o- 
condylini) Cardiocondyla. 

— OocTneTioAioc iauioi $opMH. Bi^AerAHx BOAOCKiB na tiai AocHTb 6araTo . 10. 

10. HeTioAioc MafijKe KBaApaTHHS, ne SByjKyeTbca cnepcAy y BHrAHfli cTeGcAbiiH. 

CepeAHH HacTHHa noAOBoro ujHTKa VTBopioe BHCxyn, iijo Mae na nepea- 
HbOMy Kpai flBa 3y6iji (inoAi Mi.^ hhmh TpeTifi — MaAeHbKHS). ?KyBaAbijH — 61 — 
3 KocHM 3aiiiep6AeHHM KpaeM; npH cxpeujyBaHHi aiyBaAeijb Mix hhmh i ne- 

pe^Hiia KpaeM HOAOBOFO UJHTKa AHUiaerbCH BIAbKHfi TpHKyTHHlt npOMlKOK. 

BycHKH 3 12 "lAeHHKiB (tribus Myrmecinini) Myrmecina. 

— iHiui o3HaKH. rieTioAioc cnepefly 6iAfam-MeHUi sByaiCHHa y BHrAHfli CTeGeAbjia . 1 1. 

11. SaflHiH KpaS qoAOBoro ujHTKa TpoxH niAHeceHHft y BHrAH^i khah, ujo o6Me- 

«ye cnepeAy aycHKOBy HMKy. BycHKH 3 12 qACHHKiB (tribus Tetramoriini, 
part.) Tetramorium. 

— 3a4Hig KpaH qoAOBoro igHTKa ne ni4HeceHH8 y BHFAHAi khah .... - 12 

12. HoaobhS iijHTOK 6e3 BHpisKH nocepeAHHi nepeAHboro Kpaio (tribus L e p t o - 
thoracini, part.) - . 13. 

— HoAOBHH ujHTOK y ? 3 pi3Koio BHpisKOK) nocepeflHHi nepCAHboro Kpaio. 2 Heiwae 

(tribus Solenopsidini, part.) Anergates. 

13. nocTnerioAwc SHHsy 6e3 npHAaxKa. BycHKH 3 11 hh 12 HAeHHKiB. Boaockh 

Ha TiAi npHTynAeni a6o 6yAaBonoAi6Hi, rpy6i, piAKO npocri . . Leptothoi-ax. 

— IlocTneTioAioc Mae sHHsy lunnyBaTHfi BHpicT. BycHKH ll-HACHHKOBi. rioBepxHs 

TiAa FAaAKa ft SAHCKyqa. ^HAKOBaHHH KpHA y 9 ? noAiSne AO atHAKOsaHHH 
y BiAnoBiAHHX S S Formicoxenus. 

Ta6AHgH AAA BHSHa^eHHH pOAlB 3a CaMQHMH 

1. KpHAaxi . 2. 

— BesKpHAi . * • 11- 

2. BycHKH 10-HAeHHKOBi; Apyrwfi habhhk AJKryTHKa BH40Ba?eHHH, cnpaBAse Bpa- 

aiHHH HAeHHKiB, IIJO SpOCAHCH 3. 

— ByCHKH SiAblU HK 3 10 HAeHHKiB 4. 

3. iKyBaAbjia 3 3y6HacTHM asyBaAbHHM Kpaew Tetramorium. 

— ^yBaAbHH BysbKi, sarocTpeai Strongylognathus. 

4 LUhoh b roMiAOK cepeAHboi i saAHboi" napH nir rpaSinnacTi. Oepma fi Apyra 

KySiTaAbHl KAiTHHKH BlAOKpeMACHi OAHa siA OAHOl TIAbKH AO noAOBHHH 

Myrmica. 

— LUhoh b roMiAOK cepeAHboi i saAHboi napH Hir npocri a6o i'x HOMae 30BciM. 

^HAKOBaHHH nepeAHboro KpHAa pisHe 5. 

5. LUaniB y roMiAOK cepeAHboi ft aaAHboi napa nir HOMae. OepeAHi KpHAa 3 04- 

HOIO AHIUe Ky6iTaAbH0KJ KAiTHHKOKj; AHCKOiAaAbHOV Hewae; ByCHKH 11-HAe- 

hhkobI Symbiomyrma. 

— Ihiui 03HaKH. nocTnerioAioc npHHAenoByeTbca 40 nepeAHboroKiHHH racxepa . 6. 

6. riepeAHe KpHAO 3 ABOMa SaMKHeHHMH Ky6iTaAbHHMH KAiTHHKaMH (pHC. 10, I). 

BycHKH 6e3 hchoi SyAaBH; nepmnfi HAeHHK AJKryTHKa He saKpyrAenHfl 
Messor. 

— HepeAHe KpHAO 3 oahok) saMKHeHoio Ky6iTaAbHOK) KAirnHKOK), Twny Formica 

(pHC. 10, V) 7. 

— HepeAHe kphao 3 oahok) saMKHenoK) Ky6iTaAbH0K) KAiTHHKOK), THny S o 1 e n o p- 

s i s a6o Myrmecina (pHC. 10, III i 1 Y) . 10. 

7. MesoHOxyM 6e3 Mayr-iBCbKOi 6opo3eHKH Monomorium. 

— MesoHOTyM 3 Ao6pe noMiXHOK) Mayr-iBCbKOK) 6opo3eHKOio 8. 

8. ^yBaAbijH HaA3BHHaflHO KopoTKi, 3 KopoTKOK) pyHKOK) .... Harpagoxcnus. 

— ^yBaAbya 3aiiiep6AeHi, HopMaAbHO posBHHCHi 9. — 62 — 

9. rieTioAioc 3 flOBFHM CTe6eAbiieM. EniHOTym BH40B2ieHH8, o36poeHHH 3y6iisiu\i. 
BycHKH IS-HAeHHKOBi Stenamma. 

— nexioAioc 6e3 CTe6eAbu,a a6o 3 KopoxKUM CTe6eAb^eM, api^Ka 3 aobphm, aAe 

TOAi eniHoryM pisHoT 6yaoBH. BycHKH 12-qAeHHKOBi .... Leptothorax. 
10^ BycHKH IS-wAeHHKoai. KpHAa AHMHacri 6e3 4HCKoi4aAbHoi KAixHHKH Mjrrmecina. 

— ByCHKH 12-HAeHHKOBi. KpHAa CKAHCT0-np030pi 3 flHCKolAaAbHOK) KAITKHKOIO. 

BycHKH 3 ayJKC KopoTKOK) pyiKOK) Solcnopsis. 

11. TiAo KopeHacxe, xopaKC lUHpoKaS Anergates. 

— TiAo CTpyHKe, aosHiuiHicTb po6ixHHKa 12. 

12. riocxnexioAioc Mae 3HH3y lUHn. BycHKH 12-HAeHHKOBi .... Formicoxenus. 
^— riocTnexioAioc 3HH3y 6e3 HiHKoro npH^axKy Cordiocondyla. 

Tribus Myrmicini (Fred. Smith), Emery emend. 

Myrmicini: Emery, Rend. Accad. Sc Bologna, p, 35 (1913—1914). Myrmi- 
cini, Gen. Insect. Wytsman, fasc. 174-me, p. 35 (1921). 

Myrmicidae genuini (part.) Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. Vol. 9, p. 72(1877). 

Myrmicii (part): Forel, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 164 (1893). Emery, 
Zool. Jahrb. Syst. Vol. 8, p. 768 (1895). 

Myrmicini (part): Sharp, Cambridge Zool. Vol. 159 (1890). Ashmead, The 
Canad. Ent, p. 383 (1905). 
6flHHHH eBponeScbKHfi pia: 

Genus Myrmica (Latreille), Mayr emend. 

My r mica (part): Latreille, Nouv. Diet Hist Vol. 24, p. 175—179 (1804), 

Hist Nat Crust Ins. Vol. 13, p. 258 (1805). 
Myrmica: Mayr, Verh. Zool.-bot Ver. Wien. Vol. 5. p. 396 (1855). Emery, 

Myrmicinae, Gen. Ins. Wytsman, fasc. 174-me, p. 36 (1921). Donisthorpe, 

Brit Ants, p. 107 (1915). 
Myrmica (Leptothorax) (part): Fred. Smith., Cat Hym. Brit Mus. Vol 6, 

p. 119 (1858). 
Myrmica (Monomorium) (part): Buckley (1867). 
Manica (part): Jurine, Nouv. Meth. Class. Hym., p. 276 (1807). 
Formica (Myrmica: Blanchard, Regne Anim. 3-e ed. Ins. Vol. 2, pi. 

117, fig. 7 (1849). 
Atta (part.): Illiger., Mag. Insect. Vol. 6, p. 194 (1807). 
Formica (part): Linne, Fabricius, Latreille, etc. 

Mop4>OAori<iHa xapaKTepacTHKa. ^ . ^Htaop^iamy Heiwae i 5 2 MaAO BapiioicTb 
ujoflo BeAHHHHH. foAOBa BeATjKa, HOTHpHKyxHa, 3 4y«e 3aKpyrAeHHMH poraMH. 
HoAOBfia ujHXOK BeAHKHfl, onyKAHH, BflaexbCH MJas HOAOsi BaAKH; aaflnia KpaS 
fioro 6iqHHX yqacxKiB ne ni^HeceHHa hk y Tetramorium. HoAOfii BaAKH 
Ao6pe posBHHeHi, BHruyxi, noMixHO niAHeceni npH ochobi nafl npHHAeHOBaHHHM 
BycHKiB, yxBopfoioqH HOAOBi Aonaxi. MoAOBa nAoujHHKa xpHKyxna, 3arAH6AeHa, 
sasajflH BHpa3Ho BiAMeatosaHa, rAa^Ka i 6AHCKyHa a6o uixpHxyBaxa. ^KysaAbijH 

UJHpOKi, XpHKyXHi, MilJHi, 3 HHCAeHHHMH 3y6lHKaMH. UJeAenOBi MaiJKH 6-qAeHHKOBi, 

ry6Hi 4-iAeHHKoBi. BycHKH 12-qAeHHKOBi 3 aoCHXb AOBroio pyiKOK), npM ochobi 
pisHO BHrHyxoK). 4«ryxHK nocxynoBO yxoBiayexbCH flo KiHHa, yxBopioioiH 6yAaBy — 63 — 

3 3 — 4 HAeHHKiB,- TpH ocTaHHi HAeHHKH B3flTi pa30M 3HaiHO KOpoTuii 3a pemry 
flairyTHKa. 0«i onyKAi, cepeAnix po3MipiB. TopaKC 3 aeAHKHM nepeTHroM b o6- 
AacTi MesoeniHOTaAfaHoro uisa. EniHoryM o36poeHH8, 3fle6iAbnioro 3 rocTpHMH 
flOBrHMH iiiHnaMH (nupifl My r mica s. str.) a6o soBciia Heo36poeHH8 (nUpifl 
Manica). OcTporn na cepe^Hix i saflHix rOMiAKax rpe6iHqacTi. Facrep osaAb- 
hhS, 3 BBAHKHM, nepoiHM cerMeHTOM, rAa4KH8 i 6AHCKyHHS. CnyAbnTypa riAa 
3BHqafiHO rpy6a, aMopuiKyBara. 2KaAO BCAHKe. Ha tiaI BiflAerAi boaockh. 3a6apB- 
AeHHH ajoBTo-6ype a6o TeMHo6ype. 

? saraAOM noAiSHa ao 5, KpiM sBHqaflHHX Bi^MiHHocTea KacTH. OepeAHe 

KpHAO 3 O4H0K) SaMKHeHOK) Ky6iTaAbHOK) KAITHHROIO, He ylAKOM pOSAlAeHOIO 

nepuiOK) KySiraAbHOK) jkhakokj (pnc. 10, II). 

S. OcTpOFH 8 KpHAa HK y 2. Mayr-iscbKa 6op03eHKa acaa (puc. 5, A). 

ByCHKH 13-HAeHHKOBi, 3 pyiKOK) piSHOI 4bB!KHHH; AiKryTHK 3BHHafiHO HHTKyBaTHfi 

HH HacTiuie rpoxH yxoBuiyeTbCH ao Kiniia. Oii eeAHKi. EniHoxyivi qacTioie hc- 
036poeHHfi, piAuie Mae 3y6HHKH hh rop6KH. ?KyBaAb^a 3 3y6iiaMH. 

EroAorifl OpeACTaBHHKH ^bo^o po^y aiHByTb nopiBHiOrOHH ne ayas.e MHCAen- 

HHMH KOAOhIkmH B npOCTHX, HenpHMXAHBHX rHiSAax (b SeMAl, niA KawiHHHM, 

y THHAHX nHflx i ni4 lUMaTKaMH Aepesa, niA onaAHM ahcthm, y Moxy toujo). Koah 
Ha HHx HanaAajOTb, eHeprifiHO 6opoHaTbca i AyJKe aiaAHXb. BHAaiOTb ihoaJ oco6ah- 
bhh, He ayas.e CHAbnafi, aAe AOCHTb HenpHeMHnii 3anax. ^HByxb hk xnataKH. 
KpHAaxi eBponeficbKoi" (paynn po6Aaxb inOAi HanpHKinHi Aixa Macosi uiAK)6Hi 

BHAbOXH, 40piBHK)tOHH B UbOMy CBOetO HHCAeHHlCXK) HpeACXaBKHKaM pOAy L E S i U S. 

Feorpa^iiiHe nomHpeBHfl. PiA KOCMonoAirHiHHS, BAacxHBHfi nepeBaajHO no- 
MipHOMy noflCOBi. 

B Measax YKpaVaH eAHHHii ni^piA: 

Subgenus Myrmica Latreille sensu str. 

Mop^OAoriiHa xapaKxepHCTHKa. 5 i ?. BycHKH 3 6yAaB0K) 3 3 a6o 4 HAe- 
HHKiB. EniHoxyM Heo36poeHH3. 

6. ByCHKH 3 6yAaBOIO 3 4 a6o 5 HACHHKiB. 

Feorpa^iiiHe qomnpeHBH. Te cawe, iijo M poAy. 

Ta6AH3H AAH BHSHaHeHHH sa po6iTHaKaiHH h caMagHMH 

1. PyHKa BycHKa koao ochobh xoHKa, sHrHyxa y BHrAHAi lUHpoKOi Ayra; 6yAaBa 

BycHica 6iAbaie hh MeHuie BMpa3HO 4-qAeHHKOBa - 2.. 

— PyHKa ByCHKa koao ochobh Kpyxo BHrnyxa in neperayxa ni^ KyxOM; na 

Miciji neperHHy Boaa 6iAbm-MeHUi noxoBUjena i yxBoproe a6o 6iAbin-MeHin 
BHaBAeny nisKpyrAy Aonaxb, a6o pir, iijo 6iAbme hh Menuie BHAaexbca. 
ByAasa 4-HAeHHKOBa, a6o 3-qAeHHKOBa • . ^ . 3. 

2. BiAbuii i xeMHioii nias AaAbiuHH bha. CnyAbaxypa rpy6uia, lunnH eniHoxyiwy 

AOBiiii, npocpiAb BysAHKa nexioAiocy 6iAbm-MeHni piasKaxHS . . . M. rubra. 

— TpoxH ApiSnimi, cy6xMAbHiinoi 6y40BH i acHiuii. CKyAbnxypa CAa6ma, roAOBa 

xpoxH 6iAbiiie BHAOBxena, uianH eninoxyiwy Kopoxuii, npoepiAb sySAHKa ne- 
TioAiocy saKpyrACHHa M. laevinodis.. 

3. PyHKa BycHKa koao ochobh Kpyxo Ayracxo BHrnyxa, hikoah He 6yBae xaKa 

xoHKa, aK y rubra-Iaevinodis, na iviicHi neperHHy inoAi 3 NiisepHHM — 64 — 

HaTHKOM Ha BHCTyn; hoao uiHpOKe, 3 HeBeAHHKHM nepeTHroM mh sobcim 
6e3 Hfaoro. If (BiflHomeHUH HafiByjKio'i ^acTHHH noAa 40 iuhphhh toaobh, 
BKAioqaioHH OHi) 2,2 — 2,7 4. 

— PyiKa BycHKa koao ochobh 3 BHpasHHM neperHHOM, igo yxaopioe Aonarb a6o 

pir; HOAO He Tane luHpoKe, 3 sHpasHHM nepeTnroM 5. 

4. HoAo 6e3 neperary a6o MaHae 6e3 Hboro 

M. rugulosa rag. limanica var. chersonensis. 

— HoAO 3 HeBCAHHRHM, a\e BHpasHHM nepcTHroM, pyqKa aycHKa koao ochobh 

BHrnyxa KpyTiine M. rugulosa var. constricta. 

5. CnHHKa TopaKca 6e3 HagMenmoro MesoeniHOTaAbHoro BTHCKy . M. deplanata. 

— CnHHKa TopaKca 3 6iAbm-MeHm BHaBAennM MesoeninoTaAbHHM bthckom . . 6. 

6. PyHKa BycHKa koao ochobh BHrHyxa niA xynHM KyToiw; 3 soBHiaiHboro 6oKy 

BHrHHy, koao caMoro pory, bohe -yTBopioe BHAOBateny BHrnyTy oAaTtpopMy, 
o6Me2!eHy niriweHTOBaHOK) pe6pyBaTOK) o6AflMiBKOK) . . . M. scabrinodis. 

— PyqKa BycHKa koao ochobh BHrHyxa ni^ 6iAbiii-MeHiu npHMHM KyroM . . .7. 

7. BHrHH KOAO ochobh pyqKH BycHKa, koah floro posrAHflaTH b nAOujHHi BHrHHy, 

yTBoproe rocTpHH pir, hkhh hc nepexOAHTb y oaockhS nonepeqHnH BHpxcT 
niflouiBH BHrHHy; koah ahbhthch na BHryn 3 soBHiiuHboro 6oKy, to no 
o6HflBa 60KH BiAnoBiAHOro fioiwy pe6pa BHHBAaeTbCH 4Ba hoxhah; Tofl no- 
XHA, ujo B HopiaaAbHOMy nOAoaseHHi pyqKH o6epHeHHH 40 nepernry HOAa, 
yTBopioe niBKpyrAy Aonaxb M. sabuleti. 

— BHrHH KOAO OCHOBH pyqKH BycHKa nepexoAHTb y BHcxyn, o6Me!KeHHft flocHXb 

uiHpoKOK) nAOCKOK) oirMeHTOBOKJ o6AHMiBKOK), HKa HfiXfle C060K) npoaoB- 
JKCHHH nAoigHHH niflouiBH sarHHy 8. 

8. If 4,5 — 5 M. schencki var. subopaca. 

If MCHIU HK 4 9. 

9. If ijjocb 3,8 10. 

— If igocb 3,5. PyHKa sycHKa npnnaflae npoxH cepeAHHH niAomsH Aonaxi . . . 

M. lobicornis burtshak-abramovitshi- 

10. PyMKa BycHKa npHnaflae npoxn cepeflHHH ni40uiBH Aonaxi ... 

M. lobicornis lobicornis. 

11. PyqKa BycHKa nepecyHyxa xpoxH aasoBHi, inaKuie Kaatyqn, 30BHimHH qacxHHa 

Aonaxi xpoxH Kopoxuia . . . M. lobicornis var. kieviensis. 

TadAHija aah BH3Ha<ieHHH sa canigflMH 

1. PyqKa BycHKa Aop'iBHKte noAOBHHi AOBatHHH aasryxHKa i 6e3 nepernny; 6yAaBa 

BHpa3Ho 5-qAeHHKOBa , 2. 

— PyHKa sycHKa SHaHHo Kopoxma 3a ^asryxaK, a koah soHa flOBUia, AOpis- 

HKJKjqn nOAOBHHi 40B2{hhh AasryxHKa, xo na ocHOBnia HBepxi Bona 3 nepe- 
rHHOM; 6yAaBa 4-qAeHHKOBa .... 3. 

2. Horn 3 AOBrnMH BiAAerAHMH BOAOCKaMH M. laevinodis. 

— TpoxH 6iAbmi, sobcIm 6e3 BiAAerAHx boaockib Ha Horax, ahuic 3 npn- 

AerAHMH M. rubra. 

3. PyqKa BycHKa AopisHioe noAOBHHi AOBaiHHH AairyxHKa. . M. lobicornis (s. lat.). 

— PyqKa BycHKa aobkhhok) AopisHroe 2,5 — 3,5 HAeHHKaM AasryxHKa, b3hxhm 

pa30M M. scabrinodis, rugulosa (s. lat.), schencki, deplanata. - 65 - 

Myrmica (Myrmica) rubra rubra (Linne) (= Myrmica ruginodis Nylander) 

Formica rubra: Linne, Syst. Nat. ed. 10, vol. 1, p 580 (1758). Santschi, Rev. 

Suisse Zool., vol. 38, p. 335 (1931). 
M. r uginodis: Nylander, Act. Soc. Sc. Fennicae, vol. 2, p. 929, tab- 18, fig. 5, 

30 (1846), ^9 6. Mayr, Verh. Zool.-bot Ver. Wien, vol. 5, p. 407 (1855). 

Nylander. Ann. Sc. Nat. Zool (4), vol. 5, p. 89 (1856). Meinert, Natur. Afh. 

Dansk. Vid. Selsk. (5), vol. 5 (sep.), p 52 (1860). Mayr, Europ. Formicid., 

p. 63, 64. 65(1861). Em. Andre, Spec Hym. Europe, vol. 2, p. 317, 321, 324 

(1882). HacoHOB, Ha. O. A. E. A. 9., t. 4, c. 72, 73, 5Sd. Donisthorpe, 

Brit. Ants, p. 115 (1915) 5$d. 
M. rubra r. r u g i n o d i s: Forel, Fourmis Sui.sse, p. 76, 77, 79 (1874) ?9d. 

Fauna Ins. Helvet. Hym. Form., p. 28, 30, 31 (1915i. Emery, Bull. Soc. Ent. 

Ital., vol. 47, p. 119, 121, 125 (1916) ^9 6. 
M. rubra ruginodis: Emery, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 171,5?d'. Ka- 

paBaea, PyccK. 3th. oSoap., t. 9, c. 270, fig. 1 (1908) S. Soudek, Mravanci... 

Ceskoslovenske republ., p. 41 (1922) ^9 6. AAnaTos h ApHOAbAH, Onpea. 

HaccKOM. CDnAHnbeaa c. 725 (1928 , 
M. rubra ruginodis: Kapasaee, Tp. CDia.-MaT. si^. (Ynp. Akba. Hayn), t. 4, 

0. 258, 259 (1926). 
M 1 a e V i n o d i s var. ruginodis: Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, vol. 36, 

p. 450 (1886). 
M. laevinodis ruginodis: PyacKHH, Myp. Pocchh, tom 1, c. 655, 671 

(1905) 5 ?c?. 
M. "diluta: Nylander, Act. Soc. Sc. Fennicae, vol. 3, p. 41 (1849) S. 
M. (Leptothorax) diluta: Fred Smith, C?it. Hym. Brit. Mus., vol. 6, 

p. 119 (1858). 
M. vagans: Curtis, Trans. Linn. Soc London, vol. 21, p. 213 (1854). 
? M. ruginodis: Provancher, Add. Faune Canada Hym., p. 217 (1887). 
?Solenopsis fugax: Provancher, Natur. Canad., vol- 17, p. 22 (1886) 

nee. Latr. 

OuHC. 5. JloBumna toaobh b 1,2 paaa 6iAbma 3a uiHpHHy. FoAOBa 3 napaACAb- 
HHMH, 3AerKa onyKAHMH 6oKaMH, ayaie saKpyrAeHHMH aaAHiMH porawH i aocHTb 

•OnyKAHM nOTHAHHHHM KpaeM. HOAO 3 TpHKyTHHMH SarOCTpeHHMH AOnaTHMH, 

Maii;Ke 6e3 nepexHry. If = 2,4. Hoaobh8 ujhtok nocepeflHHi 3 floCHTb BHcraAHivi 
3aKpyrAeHHM BHCTynoM. Sa^Hifi KpaS onefi iwicTHTbCH xpoxH cnepe,4y cepeflHHH 
CiiHoro KpaK). PynKa sycHKiB y npoKCHMaAbHifi TpeTHHi uiHpoKO Ayracro BHrnyTa 
i Ha UbOMV npoTH3iTOHKa;BOHaBHCTynae3a noTHAHHHHfl KpaHHanoABiHay rpy6HHy 
•CBoro saAHfaoro KiHija. HAeHMKH 2 — 6 4»ryTHKa aycHKiB rpoxH 6iAbmi baobk 
•Hi;K yiUHp. ByAaBa 4-»!AeHHKOBa. ^KysaAbya 3 7 — 8 3y6iHKaMH. 

MeaoeniHOTaAbHHH bthck bcahkhh. LUhuh eninoTywy Migui, AOBasHHOio Aopia- 
HioioTb ocHOBHin noBepxni eninoTyMy, MaHxe npsMi, koao ochobh posiuHpeHi, 
aarocTpeni, TpoxH niAHeceHi, TpoxH poaxoAHTbCH; eniHOTaAbKHH BHpi3 niHpHHOio 
jlopiBHioe eniHOTaAbnifi Aonaxi. FleTioAioc 3 AocHXb AOsroK) nepeAHboio kohih- 
HOK) HacxHHOio; fioro By3AHK 3 BHpasHOK) nAOujHHKOK) i cepeAHiM xpoxH saKpyr- 
jveHHM paroM, bia JiKoro cnycKaeTbCH yBirHyxHit hoxha; nocxnexioAroc AOCHXb 
576-5 — 66 — 
bhcokhH, b 1,7 paaa luapniHg aa nexioAioc; uiHpHHa Horo noMiTHO 6rA&uia aa. 

AOBJKHHy. 

ToAOBa H TOpaKC 3 flOCHTb rpySHMH, nOB3flOBaHHMH 3MOpiUKaMH, 6oKH TO- 

AOBH 3 Kpynnojo cixiacTOK) sMopniKyBaTicxK) i noToiKOBaHHaM. FIoBaAOBaJHa 
SMopuiKyBaTicTb Ha cnHHHiH noBepxHi TopaKca 6iAbui HepiBnoMipHa. FIoxHAeHa 
aosepxHH eniHOxyiviy mas. ocHOBaMH lUHniB rAaflKa S ^yate 6AHCKyHa, iHOfli is- 
3AerKa noMiTHHM nonepcHHHM uiTpHxosaHHHM. HAeHHKH cTe6eAb!ia 3 rpy6oK> 
noBSAOB/KHOK) 3MopuiKyBaTicTK) Ha 6oKax; BysAHK nexioAiocy 3Bepxy HiajHO SMopui- 
KyaaTHH, a nocTnexloAioc sBepxy nocepeAHni Mafiaie rAaaKHfi i 6iAbui-MeHiu 6ah- 
cKyHHK. FacTep Ayase rAaAKHH i 6AHCKy^H8, nopisHioiOHH 3 AOCHTb nacTHMH bia- 
AerAHMH AosrHMH BOAocKaMn; na pyiiji BycHKa fi Ha Horax KOpoTKi opHACrAi 

BOAOCKH, BypyBaTO-BOXpHCTOrO KOAbOpy, TO TCMHimOrO, TO HCHitUOrO, 3 TCMHi- 

uiHM BepxoM roAOBH fi nepiuopo ceriweHTa racTepa. — JloBXtma. 4,5 — 5,5 mm. 

?. ?Ky8aAbijH 3 6 — 7 syGiHKaMH, 6yAaBa ByCHKiB 4-HAeHHKOBa. LUkhh enino- 
Tywy AOCHTb AOBri: noxHAena noBepxHH Miat hhmh nonepeqno uipHxysaTa. 
CKyAbHTypa rpy6ma mm y 5; roAOBa fi racxep TeMHo6ypi. KpHAa SAcrKa 6y- 
pyBaTi. — /^OBKHHa 5 — 6,5 mm. 

6. ^KyBaAbijH 3 7 — 8 3y6HHKaMH. PyiKa BycHKa AOBra, AopiBHioe npH6AHaHO 
noAOBHHi AOBajHHH A^ryTHKa, npa ocHOBi TpoxH AyracTo BHrnyTa; 6yAaBa bh- 

pa?H0 S-IACHHROBa. 

EniHOTyM 3 3Ae6iAbmoro TynHMH. piAiue 3y6!iK)BaTHMn sarocTpeHHMH BHCxy- 
nawH. rieTioAKjc 3 3aKpyrAeHHM sysAHKOM i npsiMOAiHifiHHM noxHAOM ynepcAJ 
BHCOTa Soro AopiaHroe Vs AOsaiHHH; nocTncTloAioc nonepe^HO osaAbHHB; nik- 
puna fioro b V2 paaa GiAbiiia aa lUHpHHy nexioAiocy. 

roAOBa HiJKHO noroiKOBana i noB3AOBaiHO aiviopiiiKyBaTa. MeaoHOxyM Miat. 

p03BHAKaMH MaSpiBCbKOl 6op03eHKH rAEAKHH i 6AHCKyMHfi, 33aAy 3 HiaiKHM nOB3- 

AOBaiHHM uixpHxoBaHHHM; peuixa TopaKca 6iAbiii-MeHUi niaiHo SMopiuKyBaxa. Ho- 
XHACHa noBepxHfl iwias rop6KaMH eniHoxyiviy rAaAKa h 6AHcKyqa. KoniMHa lacTHHa 
nexioAKDcy HiaiHo noxo^KoaaHa, Soro BysAHK xaKcaMO mk nocxnexioAioc i racxep 

lilAKOM FAaAKi S 6AHCKyqi. roiVliAKH 6e3 AOSrHX BiAAerAHX BOAOCKIB, xiAbKH 

3 HaniBnpHAerAHMH. Byporo ao HopHo6yporo KOAbopy, KinijiBKH i KiHeijb racxepa 
«criiini- — /loBKHHa 5 — 5,5 mm. 

Beschreibung. 5. Kopf. 1,2 mal so lang wie breit, mit parallelen schwach 
konvexen Seiten, stark abgerundeten Hinterecken und ziemlich konvexem Okzi- 
pitalrand. Stirn mit dreieckigen zugespitzten Lappen, beinahe gar nicht einge- 
schniirt. If =^2,4. Clypeus in der Mitte mit einer ziemlich starken abgerundeten 
Hervorragung. Der Hinterrand der Augen liegt etwas vor der Mitte der Kopf- 
seite. Scapus im proximalen Vs breit bogenformig gekriimmt ur\d daselbst diinn;, 
er ragt urn die doppelte Dicke an seinem Ende iiber den Okzipitalrand hinaus. 
Die Geisselglieder 2 — 6 sind etwas langer wie breit. Fiihlerkeule 4-gliedrig. 
Mandibeln mit 7 — 8 Zahnchen. 

Mesoepinotaleindruck stark. Epinotumdornen kraftig, so lang wie die Basal- 
flache des Epinotums, beinahe gerade, an der Basis erweitert, zugespitzt, schwach. 
hinabgerichtet, schwach divergent. Epinotalausschnitt ebenso breit wie der Epi- 
notumlappen. Petiolus mit einem ziemlich langen vorderen konischen Abschnitt; 
dessen Knoten mit einer deutlichen Plattform und etwas abgerundeten Ecke, von. — 67 - 

welcher das Profil nach vorn konkav abfallt: Postpetiolus ziemlich hoch, 1,7 mal 
so breit wie der Petiolus, deutlich breiter wie lang. 

Kopf und Thorax mit ziemlich groben Langsrunzeln; die Kopfseiten grob 
netzartig gerunzelt und dazwischen punktiert. Die Langsrunzelung auf der Rii- 
ckenseite des Thorax ist weniger regelmassig. Die abschiissige Fiache des Epino- 
tums zwischen den Dornen glatt und sehr glanzend, manchma! mit einer schwach 
ausgepragten Querstrichelung. Stielchenglieder mit groben Langsrunzeln auf den 
Seiten; der Petiolusknoten oben fein gerunzelt, der Postpetiolus oben in der 
Mitte beinahe glatt und mehr oder weniger glanzend. Gaster sehr glatt und 
glanzend. Mit verhaltnismassig ziemlich dichten langen abstehenden Haaren; 
auf dam Scapus und Beinen kurze anliegende Haare. Braunlich ockerfarben, bald 
dunkler, bald lichter, mit dunklerer Oberseite des Kopfes und des ersten Gaster- 
segmentes. — L. 4,5 — 5,5 mm 

?. Mandibeln mit 6 — 7 Zahnchen. Fiihlerkeule 4-gliedrig. Epinotumdornen 
ziemlich lang, die abschiissige Fiache zwischen denselbei^ quergestrichelt. Skulp- 
tur grober als beim 5; Kopf und Gaster oben dunkelbraun Fiiigel etwas geb- 
raunt. — L. 5—6,5 mm. 

S. Mandibeln mit 7 — 8 Zahnchen. Scapus lang, ungefahr halb solang wie die 
Geissel, an der Basis schwach bogenformig gekriimmt; Keule deutlich 5-gliedrig. 

Epinotum mit meistens stumpfen, seltener zahnartig gespitzten Beulen. Petio- 
lus mit abgerundetem Knoten und geradlinigem Abschuss nach vorn; dessen Hohe 
betragt Vs der Lange. Postpetiolus queroval, I72 mal breiter wie der Petiolus. 

Kopf fein punktiert und langsgestrichelt. Mesonotum zwischen der Gabelung 
der Mayrschen Furche glatt und glanzend, dahinter mit einer feinen Langsstri- 
chelung: der iibrige Teil des Thorax mehr oder weniger fein gerunzelt. Die 
abschiissige Fiache zwischen den Beulen des Epinotums glatt und glanzend. 
Der konische Teil des Petiolus fein punktiert; dessen Knoten, sowie der Post- 
petiolus und die Gaster ganz glatt und glanzend. Tibien ohne abstehende Haare, 
nur mit halbanliegenden. Braun bis schwarzbraun, Anhange und Spitze der Ga- 
ster lichter. — L. 5 — 5,5 mm. 

OnHcany niypaiUKy npoTflroM 40Broro nacy MipwiKOAorH nosHanaAH ^k rugi- 
nodis, SBHHafiHO to hk niflBHA rubra, to, ocTaHniM lacoM, hk caMOCTififinfi 
BMA- He'AaBHo Sanschi (Rev. Suisse Zool., vol. 38, 1931, p. 333) nOHOBHB aah 
Hei" CTape nosHaMeHHH rubra, — 3 MipKysaHb, hkI h HanoAiKy flocAisHO b ne- 
peKAaai: 

„KoAH Nylander (1866) onncaB cbok) cepiw bhaIb Myrmica, hkI 40 
Hboro 3MiiuyBaAH nifl HasBoio M. rubra (L.), to ain sHexTyBaB a6o o6mh- 

Hys BH3HaHHH OCTaHHbOV. LJiAKOM CnpaBeflAHBO, I^O i'l OpHriHaAbHHH OHHC 6yB 

HaA3BHHaHHO saraAbHoro xapaKTepy i ijio nasBy Mafla«e saSyAH. Forel (1874) 
noHOBHB i'l B TOMy poayMJHHi, ujo poarAHflaB M. rubra hk bha, a bhah Ny- 
lander-a. hk pacH a6o ni4BHAH. Emery (1908) BHSHas 3a flOBeAene, ujo bha 
Linne s Horo nepBiCHOMy saaHeHHi Mir naAeasaTH TiAbKH ao M. laevinodis 
i M. ruginodis, skI bIh 36epir kk niABHAH rubra, toai sk pemxy (popM 
Nylander-a. Bin BHSHaB 3a oKpeiwi bhah- Upn Hboiviy Emery nosHaHHB jik re- 
HOTHn M. rubra, rpyHTyioHHCb y ybOMy pasi AorinHO na TOMy (paKxi, ujo Lat- 
reille BCTaHOBHS CBiit piA na vfiouy bhaI. Aab TaKa KOHuenijiH MorAa 36epira- — 68 — 

THCH AHiue AOTM, noKH lacvinodis rugi nodis. 6yAH npocxHMH niABH^aiviH, 
a bi'akoah Bondroit, Miiller i Finzi niflHecAH ix ao CTynenn Bnay, 
HexxyiOHH nepBicHOK) HaasoK), na hkiS aacHoaaHo pi^i oScTasHHH MinniOTb csifi 
xapaKTep. HacaMnepe4 h BBasKaio, iijo BiflMiHHHX osHaK M. laevinodis i ru- 
ginodis flocHTb 4ah Toro, igoB BHSHaTH npaB/iHBicTb norAji^y yax aBTOpie 

i H tiHSHaK) U,i $OpMH HK BH^H. AaB XjIaKOM HCAOnyUjeHHO, IJJO6 THH poAy He 

6yB npeACTaBACHHH KOHKpeTHoio $opMOK), a IIJO, 3 apyroro 6oKy, renoTHn ne 
Moate 6yTH saiviiHeHHfi, to KOH^e rpeSa BCxaHOBHTH AOBiAbHo chhohim; aAC nn- 
TaeMO HKHH? Emery o6Me2{HB yate BH6ip Asoua HasBaHHMH BH^aMH. Toiay, na 
MOK) AyMKy, Tpe6a BHSHaTH, iijo koah Ny lander bhaIahb cnoHaxKy M. laevi- 
nodis, TO Apyry $opMy, iijo aaAHiuaexbcfl, — M. r u g i n o d i s, HKy bIh hc no- 
BHHCH 6yB nepeHMeHOByBaxH, Tpe6a saAiHHXH ao CHHOHiuiB P. rubra L.". 

EKOAorifl H eTOAoria. M. rubra, aa cnocxepeaieHHHMH PyacbKoio, Ha- 

AeXHTb AO HHCAa Ay^e SBHHagHHX AicOBHX BHAIB. ^KhBC BOHa HK y UinHAbKOBHX 

Aicax, xaK i b ahctbhhhx. „rHi3AHTfaca HafinacTiuie b cxapHx thhahx nnnx, niA 

IX KOpOK), B KOpiKHJ i B BOMAi KOAO HHX a6o mA MOXOM, LgO BKpHBae IX sBcpxy, 

TaK caMO B ynaAHx, BiAMnpaioqHx CTOB6ypax ACpeB. Macro poGHXb rnisAa i nJA 
Kopoio asHBHX AepeB (HaflqacTime cocen) npn i'x ochobi; oceAioeTbCH TaKoa npo- 
CTO b KynHi caporo, HaniBSorHHAoro AepeBHoro ahcth, b AicoBOMy niACxeAeHHi, 
niA MOxoM, y KynHHax 6oAiT, b noKHHyTHX aeMAHHHX rop6;<ax AaaiyciB". LJi cno- 
cxepeKCHHH PyscbKoio saraAOM 36iraK)XbCH i 3 moimh cnocxepeaseHHHMH b mIc- 
ycBocxflx HaBKOAO KneBa. KpHAaxi, hk i b M. laevinodis i b GiAbiuocxi imuHX 
HauiHx HpeACxaBHHKiB My r mica 3'HBAHK)TbCH HanpHKiniji Aixa, npH nowy 
poHTbCH SBHqafiHO HanpHKiniji ahohh i npoTHroM cepnHa. Poi c? d i $ 9 pisHHX 
BHAiB MacTO SMiiiiyroxbca, b nacAiAOK noro, oiesHAHO, a'flBAHioTbca xi ri6pHAH, 
aKHX Forel no3HaHHB bIa HasBoio pisHHX nepexiAHHX (popM, ak ruginodo- 
laevinodis xa in. M. rubra BHAae xaKHii caMHii sanax hk i laevinodis, 
aAe cHAbHiiUHH. noAi6HO AO M. laevinodis, M. rubra 6oAaHe ataAHTb. 

Feorpa^WHe nomHpeHHH. FloiuHpeHa b ycifl cepeAaifi, noqacTH niBAeHHitt 
(niBHi^Ha IxaAia, BoArapin) i niBHiMHifl Esponi (BpHTaniH, CKanAHHaBCbKHfl niao- 
cxpiB 3 npHAePAHMH ocxpoBaMH), y CDiHAHHAJi", Ha KaBKasi, b KpHmy, Cneipy, 
TypKMeHicxaHi, BHEesena b OiBHinHy AiaepHKy (KoAopaAO, Beprinifl). 

PyacbKuik (1905) HaBOAHTb aah nouiHpeHHa 3 yKpaiHCbKHx ry6epeHb koa 
Pocii TiAbKH KaiBCbKy. Aac, 3Baa!aioHH Ha BeAHKe nouiHpenHH ^ie■l MypauiKH, 
Tpe6a AyiaaTH, ujo Bona xpanABexbCH b MeiKax YKpaYHH Manase cKpisb. Y moih 
KOAeKijii liefl BHA e 3 KAaBAieaa KaiBCbKoro pafioHy (52, B. Hapaeaee 
JV2 5595), 3 CxapociAAfl OcxepcbKoro pafiony na MepHiriBujHHi (1 Kp. 9 i c?cJ, 
YII 1925, B. Kapaaaes J\b 2967) i 3 BaAxcbKoro pafiony A. M, C. P. P. 
(5 5, A. napaMOHos JNa 4010). 

Myrmica (Myrmica) laevinodis laevinodis Nylander (pnc. 17). 

M. laevinodis: Nylander, Act. Soc. S c. Fennicae, vol . 2, p. 927, tab. 18, fig. 5, 3 1 
(1846) ^^S. Mayr, Vorh. Zool.-bot. Ver., Wien, vol. 5, p. 402(1855). Ny- 
lander, Ann. Sc. Nat. Zool. (4), vol. 5, p. 78 (1856). Meinert, Natur. Afh. Dansk. 
Vid. Selsk. (5), vol. 5 (sep,), p. 51 (1861). Mayr, Europ. Formicid., p. 64, 69 — M. M. 65, 66 (1861). Ern. Andre, Spec. Hym. Europe, vol. 2, p. 316, 320, 324, tab, 
21, fig. 1, 3, 8 (1882). HacoHOB, Hsb. H. O. A. E. A. 9., t. 4, b. 1, c. 71, 72. 
73 (1886) S ? c5. PyacKHfi, Myp. Pocchh, t. 1, c. 655, 662, MaA. 165, 2 (1905) 
5?d. Donisthorpe, Brit. Ants, p. 110 (1915). Finzi, Bol. Soc. Adriat, Sc- 
Nat., vol. 29, p. 78, 83. 

rubra r. laevinodis: Forel, Fourmis Suisse, p. 76, 77,79 (1874) ^$(5; 
Fauna Insect. Helvet. Hym. Form., p 28, 30, 31 (1915). Emery, Boll. Soc 
Ent. Ital., vol. 47, p. 119, 121, 124, fig. 17, 21a (1916) $?d. 

rubra laevinodis: Soudek, Mravenci... Ceskoslovenske republ., p. 41 
(1922). AAnaTOB h ApnoAbAH, Onpea. HaceKOM. CpHAHnbCBa, c. 725r 
MaA. 99, V (1928). 
Puc. 17. Myrmica laevinodis. / — 5 b npoipiAb; a — roAosa; 

b — pyiKa BycHKa; // — (J; /// — qacTHna Horn rpeTbOi napH: tibia, 

tarsus, sp — rpe6iHqacTHH mnn. 

M. rubra subsp. laevinodis: KapaBaes, Tp. Oia.-MaT. aiaa. (YKp. AKaA. 

HayK), T. 4, c. 259 (1926). 
M. rubra laevinodis: AAoaxOB h ApHOAbAM, Formicidae, Onpea- ®hah- 

nbeaa, c. 725, mba. 99, V. 
M. levinodis: Dalla Torre, Cat. Hym., vol. 7, p. 110 (1893). 
M. rubra levinodis: Emery, Deutsche Ent. Zeitschr., p. 170, fig. 3, 4 

(1908) ^^6. 
M. ruginodis: Karawajew, Mem. CI. Sc. Phys.-Math. (Acad. So. Ukraine), 

vol. 4, p. 333 (1926). 
M. longiscapus: Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., vol. 21, p. 213, tab 23, fig. 

11-14 (1854) S$c?. 
?M. incompleta: Provancher, Le Natur. Canad., vol. 12, p. 359(1881) 59d. 
M. rubra laevinodis var. b r u e s i: Wheeler, Psyche, vol. 13,' p. 38 (1905) 

(vide Wheeler, Journ. Econ. Ent., vol. 1, p. 337, 338 [1908]). 

OnHC. 5. TpoxH flpi6HimHfi i cy6THAbHluioi 6yAOBH Hias rubra. FoAOBa 
TpoxM 6iAbme BHAOsaieHa. LLInnH eniHoxyMy KopoTiui i noxHAena noBepxHH mia: 
HHMH ijiAKOM TAaAKa 8 6AHCKyHa. OeTioAioc cnepcAy 6iAbm yToameHHH i BysAHK 
4pj6HiuiHS i 6iAbm aaKpyrAennfi. CKyAbnTypa CAa6ma i 3a6apBAeHHfl HCHime. - 70 -■ 

Hachmkh CTe6eAbya 3 noBsaoBJKHHMH SMopuiKaMH Ha 6oKax, a aeepxy Maflase 
TAaflKi i 6iAbm Menm 6AHCKyqi, oco6ahbo nocTneTiOAioc. — /loBiKHHa 4 — 5 mm. 

Ulnnn eniHOTywy KopoTKi', TponiKH iosmi aa niHpHHy koao ochobh; nOBepxHH 
Miat HHMH FAaflKa. HcHoro HepBOHyBaTO-ajoBToro (BoxpHCToro) KOAbopy, roAosa 
6ypyBaTa, TopaKC 3 6ypHMH nAawaMH. — J]i,OBmf\Ha 4,5 — 6 mm. 

(J. Horn 3 aoBrHMH BiflAerAHMH BOAocKaMH; B peuiTi nOA'OHa flo rubra. — 

/[OBJKHHa 4 4,5 MM. 

Beschreibung. ^. Etwas kleiner und zarter gebaut als rubra. Kopf kaum 
langlicher. Epinotumdornen kiirzer und die abschiissige Flache zwischen denselben 
ganz glatt und glanzend. Petiolus vorn mehr verjungt und der Knoten kleiner 
und abge'rundeter. Skulptur schwacher und die Farbung lichter. Stielchenglieder 
mit Langsrunzeln auf den Seiten, cben dagegen beinahe ganz glatt und mehr 
oder weniger glanzend, besonders der Postpetiolus. — L. 4 — 5 mm. 

9. Epinotumdornen kurz, kaum langer als deren Breite an der Basis; die 
Flache zwischen denselben glatt. Von heller rotlich-gelber Farbe; Kopf braun- 
lich, Thorax mit braunen Flecken. — L 4,5 — 6 mm. 

6. Beins mit langen abstehenden Haaren; in anderen Beziehungen der rubra 
ahnlich. — L. 4 ,5 — 5 mm. 

EKOAorifl H eTOAorifl. FHiaayBaHUH laevinodis b yiwoBax 25htth noAi6Hi ao 
rubra. 3a moimh cnocxepeaseHHHMH qh MypaniKa BOAie bofki yiacTKH Aicy. 

reorpa(|)mBe nomapeHHS. OiBHinHa i cepeflHa Espona, ua niBAHi — b ropax 
BeAHKa HacTHHa eBponeficbKoi HacTHHH Coi03y, KpHM, KaBKas, ChSip, Manaasy- 
piH, TypKNteHicTan i Ftaiviip. Biflowa xaKoat 3 niBni^Hoi' iH^iY, canae KamMipy 
i 3 5InoHii. BHBeaeHa b niBHinny AiwepHKy. 

PyacbKuu (1905) 3 ry6epeHb koa. Pocii Bi43HaHa6 b Mcasax yKpaiHH 
TiAbKH B.ASI KniBCbKoi ry6epHi i BoAHHCbKoi, a AC, SBaasaioqH na BCAHKe noniH- 
peHHH i|boro BH4y, Tpe6a raaaTH, ujo bih TpanAaeTbca Ha yKpaini MaBaie CKpisb. 

B MOIH KOACKIjil e 3 Meal YKpaYHH TiAbKH 3 Hafi6AHa5MHX i AaAbmHX OKOAHHb 

Knesa. 

[BSyrmica (Myrmica) rngulosa rugulosa Nyl. (pHc. 18)] 

M. rugulosa: Nylander, Act. Soc. Sc. Fennicae, vol. 3, p. 32 (1849)5 d. Mayr, 

Ver. Zool.-bot. Ges., Wien, vol. 5. p. 405 (1855). Nylander, Ann. So. Nat. 

Zoo). (4), vol. 5, p. 80 (1856). Meinert, Natur. Afh Dansk. Vid. Selsk. (5), vol. 

5, p. 52 (I860). Mayr, Europ. Formicid., p. 63, 65, 66 (1861). Ern. Andre, Spec. 

Hym. Europe, vol. 2, p. 317, 325 (1882) 5 ? cJ. HacoHOB, Hsb. H. O. A. E. A. 

3., T. 58, c. 72 (1889). Bondroit, Ann. Soc. ent. France, vol. 87, p. 100 (1918;. 

MuUer G., Boll. Soc. Adriat. Sc. nat. Trieste, vol. 28, p. 38 (1923). KapaBaes, 

Tp. C|3i3.-MaT. bIaa. (Vkp. AKaA. HayK.), t. 4, c. 259 (1926). Finzi, Boll. Soc. 

Adriat. Sc. nat., Trieste, vol. 29, p. 78, 91 (1926), 5$c?. AAnaTOB 

H ApHOAbAH, Onpefl. HaceK. CpHAHnbeBa, c. 725 (1928). 
M. rubra r. rugulosa: PysCKHft, Myp. Pocchh, t. 1, c 654, 690, fig. 165, 3,4. 

Emery, Deutsche Ent. Zeitschr., p. 177, fig. 8 a, b (1908) 5$(J. 
M. scabrinodis r. rugulosa: Forel, Hym.- Form., Ameisen d. Schweiz, 

p. 29, 31. — 71 
Puc. 18. Myrmica rugulosa. A,B,C — roAosa, 
TopaKC i pyMKa sycaKa ^; A — BycHK (5 (opar.). M. scabrinodis rugulosa: Emery, Fauna Ent. Ital., Hym. Form., p. 120, 124, 
fig. 20 d (1916) 5?d. Soudek, Mravenci... Ceskoslovenske republ., p. 43 
(1922) 5 9(5. 
M. clandestina: Forster, Hym. Stud., vol. 1, p. 63 (1850) 2. 

OnHC^. <4oB2iHHa roAOBH B 1,1 paaa 6iAbuie sa uiHpHHy, y Kpynnax eKaem- 
inAHpiB TpoxH MCHUie. y eAHHoro, ujo e b mbhc 3 mcjk CPCP, CKseMnAHpa 
3 OKOAHHb MocKBH roAOBa ciiepefly rpoxH SBy^ena '), is sAerKa onyKAHMH 6o- 
KaMH i B 4pi6HHx eKseMnAHpiB TaK 

CaMO 3 TpOXH OnyKAHM nOTHAHHHHM 

iKpaeia, toai hk y Kpynnimnx sin 
.nocepeflHHi npHMHH i HasiTb rpoxH 

BHlMHaCTHfi ^). HOAO UIHpOKe (If y 

MocKOscbKoro CKseMnAHpa 2,2 ^)) 3 

napaACAbHHMH HOAOBHMH BaAKaMH, 

Mafiate ijiAKOM 6e3 nepcTary i 3 uih- 

pOKHMH, TpOXH SarOCTpeHHMH AO ■ 

:naTflMH. PyHKa BycHKa b cbo'iH oc- 
.HOBHiS qsepTi piBHOMipno, He 4y;Ke 
flyraCTO BHrnyTa i Ha BCbOMy npo- 
THsi nopiBHioiOHH aocHTb rpy6a; sa 
■noTHAHHHHfi KpaM pyHKa BHCTynae na rpy6HHy koao CBoro 3aAHboro ki'hhh. 

TopaKC 3 noMipHHM MesoeniHoxaAbHHM bthckom, cnepeay hkofo npocpiAb 
BHHBAHe AerKy onyKAiCTb. LUkhh enlHOTyiay 40Bri, npfliwi, ayase sarocxpeni, po3- 
MiLgeHi nifl KyxoM 40°, SAerKa AHBepryiOHi. EninoTaAbHa Aonaxb sHaiHO uiHpma, 
ni« eniHOTaAbHHH BHpis- OeTioAioc nOMipHOi aob^hhh, 3 BysAHKOM, TpOXH aa- 
KpyrAeHHH pir hkofo CKepoBaHwii ynepeA, 3 npHMOAinianHM saaniM noxHAOM. 
BncOTa nocTneTioAKDcy snaHHO 6iAbma sa ftoro RO^anvmy, Koah ahbhthch SBepxy, 
BiH BH^aeTbcH 6iAbm-MeHui aaKpyrAeHHM, cnepe^y SBy^eHHw, Bsa^y 3pi3aHHM; 
sin TpoxH 6iAbiue hk y I'/z pa3a inHpiuna 3a neTiOAHDC. 

CepeAHH laCTHHa FOAOBH 3 aOCHTb pisKOK) n0B340B>KH0I0 3MOpmKyBaTicTK), 

jiKa BACFKa flHBeprye, 33a4y Tpoxn AHXOTOMye i yTBOpioe anaoTOMOSH; na 6o- 
j<ax rOAOBH cixnacTa SMopuiKyBaTicTb 3 rycTHMH TOHKaMH b npowiaiKax, hki e fi 

Miaj HOAOBHMH 3MOpmKaMH; HOAOBHH UJHTOK 3 UpaBHAbHOIO nOB340Ba4HOK) 3MOpUI- 

KyBaTJCTK), niB6AHCKyHHH; pemxa foaobh MaTOBa; HOAOsa DAOigHHKa Maflase PAaAKa 
fi 6AHCKyqa. TopaKC 3 xbhahctok) noBSflOBasHOio BMopuiKyBaTicTio i 3 6oKiB 
.3 rycTHMH TOHKaMH, 40cnTb MaTOBHH ; HOXHAeHa noBepy.HH eniHoxyMy rAaaKa 
fl 6AHCKyHa. Hachhkh CTe6eAbijH 3 rpy6HMH nossaoBasHHMH SMopmKaMH i niasHHM 
noTOHKOBaHHHM. Facxep rAa4KHfi i 6AHCKyHH8. 3 40CHTb pi3KHMH 40BrHMH bi'a- 
jverAHMH BOAOcKaMH. MepBOHVBaxo-Gyporo, xpoxH BoxpncToro KOAbopy; racxep ') y Tpbox iHnoBHx npeacTaBBHKiB 3 EpiocceAH i 4BOX 3 IIJBeHuapii (Murg), igo b mo'ih koack- 
ijiT, roAOBa cnepeAy He ByjKia niiK aaaay. 

^) OcTaHHe CTOcyeTbCH flo Kpynniuioro ^ ^ lUBefiHapii (Murg), igo e b moTh KOACKijii. BeAHKe 
saKpyrACHHa noTHAHiHoro Kpaio na pacyHKy b sraAaHiii po6oTi F/nz! OMesHaHO He Bi4nOBi4a 
JlificHOCTi, THM 6iAbnie, igo Bci iioro pHcyHKH BsaraAJ BHHBASioTb asny cxeMaTHinicTb. 

") BsHBUiH Ha ysary h araflaHi saxiflHoeBponeficbKi eKSeMnAflpn, igo e TaKoai y moTS KOAeK- 
Sl-i. If = 2,2 — 2,47. — 72 — 

3HaHHO TeMHiuiHS^ qepBOHyBaTO-6ypH8. — ^oeasHna 3,5 mm (aa PyacbKUM 40 
4,5 mm). 

?. (DopMa HOAa i qAeHHKis CTe6eAbgH, cKyAbnTypa i 3a6apBAeHHH — hk y 5. 
lllHnH eniHOTyiay npaiwi, rocTpi, lUHpOKi koao ochobh; aoaasHHa ix MaKate AOpis- 
HK)e npoMiasKosi miss, ix ocHOsaiviH. KpHAa b ocHOBnifl noAOBHHi SAcrKa 6ypyBaTt' 
(aa PyacbKUM — „AOCHTb TeMni, 6ypyBaTi"). — /JoBSKHna Moro MocKOBCbKoro ck- 
3eMnAflpa 4,5 mm (aa PyacbKum — 6,5 mm). 

6 . /loBatHHa pyHKH sycHKa Maflase flopieHioe aobxhhi xpbox nepiuax lAeHH- 
kIb AasryTHKa paaoM ysHTHx; Aoe^HHa 2-ro qACHHKa aaryTHKa Mafiase flopisHioe 
BiAcrani bia ochobh 3-ro HACHHKa ao noAOBHHH 4-ro. LllHnH eninoTyiviy TpHKyTni, 
KopoTKi. ByaAHK nerioAiocy aaKpyrACHKH, HHasHe nocTneTioAiocy. FoAOBa Hanie- 
METOBa a rycTHM, HaAaBHqaHHO Api^KHM nyHKTHpoM i CAiAaMH noB3AOB!KHoro 

UITpHXOBaHHH HE HOaI; IOAOBhA UJHTOK AOCHTb rAEAKHS i 6AHCKyHHfi. TopaKc 

BAcrKa 6AHCKyHHa 3 noB3AOBa5HHMH ApiSHHMH lUTpHxysaTHMH aMopiuKaMH. Meao- 
HOTyM, Kpiiw FAaAKoro 6AHCKyHoro npoiaiajKy mijk 6op03eHKaMH, mp cxOASTbca,. 

TOHKO UITpHXyBaTHH. rieTioAlOC rpOXH 6AHCKy>IHH, Api6H03MOpmKyBaTHH, nocT- 

nerioAioc laaflase rAaAKHfl i 6AHCKyHnH. TeMHo6yporo KOAbopy. — /JoBasHHa Moro 
MOCKOBCbKoro CKaewaAHpa 4,5 mm (aa PyscbKUM — ao 5,5 mm). 

Beschreibung'. 5. Kopf 1,1 mal so lang wie breit, bei grossen Exemplaren 
etwas weniger. Bei dem einzigen bei mir vorhandenen Exemplar aus der Union 
namlich aus der Umgegend von Moskau, ist der Kopf vorn etwas verjiingt ').* 
Mit schwach kovexen Seiten und bei kleineren Exemplaren ebenso schwach kon- 
vexem Okzipitalrand, wogegen er bei grosseren Exemplaren in der Mitte gerade 
oder sog"ar kaum konkav ist ^). (If des moskauer Exemplars = 2,2 ^), mit paralle- 
len Stirnleisten, beinahe ganz ohne Einschniirung und mit breiten, etwas zuge- 
spitzen Lappen. Scapus in seinem basalen '/i gleichmassig, nicht sehr stark 
bogenformig geckriimmtund daselbst verhaltnismassig ziemlich dick; iiber den 
Okzipitalrand reicht der Scapus um die Dicke an seinem Ende hervor. 

Thorax mit einer massigen meSoepinotalen Einsenkung, vor welcher das Pro" 
fil schwach konkav ist. Die Epinotumdornen sind lang, gerade, stark zugespitzt, 
unter einem Winkel von ungefahr 40" gestellt, schwach diverent. Der EpinotalLtp- 
pen ist viell breiter als der Epinotalausschnitt. Petiolus von einer massigen 
Lange, mit einem Knoten, dassen schwach abgerundete Ecke nach vorn gerichtet 
ist; mit einem geradHnigen hinteren Abschuss. Der Postpetiolus ist bedeutend 
hoher wie lang. Bei Beobachtung von oben erscheint er mehr oder weniger ab- 
gerundet, vorn verjiingt, hinten abgestutzt; er ist etwas mehr als IV2 mal brei- 
ter wie der Petiolus. ') Bei den in meiner Sammlung vorhandenen 3 typischeu Vertretern aus Briissel und 2 aus- 
der Schweiz (Murg) 1st der Kopf vorn nicht schmaler als hinten. 

') Das letztere bezieht sich auf elnen in meiner Sammlung befindlichen grosseren 5 3"^ der 
Schweiz (Murg). Die starke Abrundung des Okzipitalrandes tuf der Abbildung in der obengenannten. 
Arbeit von Finzi entspricht offenbar nicht der Wirklichkeit, umsomehr als seine samtliche Abbil- 
dungen sehr schematisiert sind. 

^) Indem man auch die in meiner Sammlung befindlichen westeuropaischen Exemplare berucks- 
sichtigt, ist If = 2,2—2,47. .— 73 — 

Der mittlere Abschnitt des Kopfes mit einer ziemlich scharfen Langsrunze- 
lungf, welche schwach divergiert, hinten etwas dichotom'ert und Anastomosen 
bildet; auf den Kopfseiten eine netzformige Runzelung mit dichten Punkten in 
den Zwischenfeldern, welche auch zwischen den Stirnrunzeln vorhanden sind; 
Clypeus mit einer regelmassigen Langsstreifung, halbglanzend; der iibrige Teil 
des Kopfes ist matt; Stirnfeld beinahe glatt und glanzend. Thorax mit einer 
wellenformigen Langsrunzelung und an den Seiten mit dichten Punkten, ziemlich 
matt; die abschiissige Flache des Epinotums glatt und glanzend Die Stick hen- 
glieder mit groben Langsrunzeln und einer feinen Punktierung. Gaster glatt und 
glanzend. Mit ziemlich sparlichen langen abstehenden Haaren. Rotlich-braun, 
etwas okerfarben; Gaster viel dunkler, rotlich-braun. — L. 3,5 (nach Ruzsh'j — 
bis 4,5 mm). 

9. Die Form der Stirn, der Stielchenglieder, Skulptur und Farbe — wie 
beim 5. Epinotumdornen gerade, spitz, an der Basis breit; deren Lange ist 
beinahe der gegenseitigen Entfernung deren Basis gleich. Fliigel in der Basal- 
halfte etwas braunlich (r\a.c}\ Ruzskij — „ziemlich. dunkel, braunlich"). — L. meines- 
moskauer Exemplars 4,5 mm (nach Ruzskij — 5 — 6,5 mm). 

S. Scapus beinahe so lang, wie die 3 ersten Geisselgliedchen zusammen- 
genommen; das 2. Geisselgliedchen beinahe so lang, wie die Entfernung von 
der Basis des 3. Gliedchens bis zur Mitte des 4. 

Epinotumdornen dreieckig, kurz. Der Petiolusknoten abgerundet, weniger hoch 
als .der Postpetlolus. Kopf halbmatt, mit dichter feinster Punktierung und Spu- 
ren einer Langsstrichelung auf der ^tirn; Clypeus ziemlich glatt und glanzend.. 
Thorax schwach glanzend, mit feiner Langsstrichelung. Mesonotum mit Ausschluss 
der glatten glanzenden Flache zwischen den divergierenden Furchen fein gestri- 
chelt. Petiolus schwach glanzend, fein runzelig; Postpetiolus beinahe glatt und 
glanzend. Dunkelbraun. — L. meines moskauer Exemplars 4,5 mm (nach Ruzskij — 
bis 5,5 mm). 

EKOAuris ii eTOAorin. 3a cnocTepeaseHHHMH PyscbKoio „Myrmica rugu- 
losa, HKa TpanAHeTbCH b nac piAuie mm M. ruginodis iscabrinodis, asHBc 
Ha nicKysaTOiviy hh nicKyaaTO-rAHHacTOMy rpynTi b Aicax, Ha pinKOBHX aoAHHax 
i Ha cxHAax. HanpHKAaA, y AOAHHi BoArH h SHaxoflHB 6araTo ii na nicKoso-My- 
AiiCTOMy rpyHxi na rpHsax i aaAHBHHX iwicgax na niBACHb bIa CHM6ipcbKa; xyr 
BOHa atHAa seAHKHMH MypaniHHKaMH b nopax 3 5 — 11 soBHimHiiMH OTBopaMH 
B KoaiHORiy, 3 HeBeAHqKOK) KynKOio BHHeceHoT seiuAi koao KOiKHorp OTBopy. 

OaHH MypaUIHHK MicTHBCH B Kyoi KinCbKOrO THOIO Ha BOrKOMy 60A0THCTOMy Miciji' 

KOAO CTapHjji. /taAi Myrm. rugulosa AOCHTb aBHHaHna b 6opax. B ahctbhhhx 
Aicax BOHa TpanAaetbCH piAKO, a qacTiiue xpHMaeTbca koao GoAir i CTpyMKiB. 
Tm^AVkTbCH TaKOSK Ha Top({)OBHiijax. Ha KasKasi AocHTb SBHiaHHa na cxHAax rip 
y AHCTBHHHX Aicax i oco6ahbo b 6opax, niA'HMaioiHCb ao ripcbKHx AyKia, Ae 
rnisAHTbCH niA KaMinnnM. KpHAaxi (popMH cnocrepiraAHCH 3 nepBHa ao BepecHa". 
Feorpa^iiHe nomnpeHHa. M. rugulosa nornHpena b niBHinnift (LUBeiiifl, 
BeAHKo6pHTaHiH, npH6aATHabKHfi KpaS, CpiHAaHAia) i cepeAnifi Eeponi, na KaB- 
Kaai, B TypKMCHicTaHi, CxiAHOMy CwGipy (Kani'iaTKa). PyscbKuu BiAsnaHae aio 
MypamKy AAa TaKHx KOAHUinix ryGepenb: AeHinrpaACbKOi, BoAoroACbKoif, FlepM. 
cbKoVj BaTCbKoi", KaaancbKoi', CHM6ipcbKoV, CaiviapcbKOi", yepiMCbKoT, OpeH6yp- 74 — SbKoi, ypaAfaCbKOi o6AaCTi, ry6epeHb AcxpaxaHCbKoT, HHHseropoflCbKoY, Hepni- 

rJBCbKOl, MoCKOBCbKOi", ToSOAfaCbKOl, AKMOAlHCbKOl o6AaCTi. B MOVfi KOACKyil 

rugulosa a Mew CPCP e xiAfaKH 3 OKOAHijb Mockbh {K. ApHoxbAi). 

OxiKe B Meatax YKpaiKH M. rugulosa saaHaqeHO THM^iacoivi xiAbKH 4Aa koa. 
HepHin'BCbKOi ry6. (IIleAKaHoeu,eB 1901, b coCHOBOMy 6opy), aAe nuraHHa npo xe, 
HH cnpaBfli Hi cKseMnAHpH naAeataxb 40 HOMiHaxHoi pacH, AHuiaexbcfl siflKpHTHM. 

Myrmica (Myrmica) rug-ulosa var. constricta Karawajew, n. nov. (pnc. 19) 

M. rugulosa: Karawajew, Mem. CI. Sc. Phys. Math. (Acad. Sc. Ukraine), vol. 

4, p. 259 (1926). 
M. rugulosa var. minuta: Karawajew, ibidem, vol. 13, p. 204 (1929) 9d. 

Da der Name minuta fiir Myrmica praoccupiert ist (M. laevinodis 
var. minuta Ruz., PyacKHH, My p. Poc, x. I, 1905, c. 670), so gebe ich dieser 
Rasse eine neue Bezeichnung. 

OnBC. 2. Cy6THAbHiuioi 6y40BH niac y HOMinaTHOi pacn. FoAOsa noMixHO 
Byacia nias y ocTaHHboy, a caiwe 40B}KHHa i'l a 1,24 paaa fiiAbiua 3a lUMpuHy, 
3 6iAbUi saKpyrAeHHMH 3a4HiMH poraMH i nocepcAHHi Ae^se BHiMHacTHM hoth- 
AHMHHM KpaeM. HoAO 3 noMixHHM nepexaroM (If == 2,7), 3 npHxynAenHMH na Kini^i 
AonaxflMH, mp 6iAbm-MeHiu aHeepryioxb. PynKa BycHKa koao cawoi ochobh pan- 
TOM sirHyxa i 3 30BHiu]Hboro 6oKy neperHHy Mae Aease HaMiqeHHH pir. BepxHH 

HAOujHHKa nexioAKJcy b npO({)iAbHe xana npaMOAiHifl- 
Ha, flK y HOMiHaTHOi pacH, a HaanaKH, xpoxH onyKAa. 
CKyAbnxypa nOMixHO CAa6aia, mra. y ocxaHHbOi, 
0C06AHB0 npoMiasHe noxoHKOBaHHH, lepes iijo no- 
BepxHH xiAa xpoxH 6AHCKyqa. 5IcHoro 6ypyBaxo-BO- 
xpHCxoro KOAbopy; nepme KiAbije racxepa ssepxy 
xpoxH 6ypime. ^OBaiHHa 6AH3bKO 4 mm. 

?. BiAbm-MeHui nofli6HaAO 9 HOMinaxHOi pacH. 
HoAOBi saAKH napaAeAbni, 3 3AerKa HaMineHHM nepe- 
xaroM. CKyAbnxypa xpomKH CAa6ma, hIik y HOMiHax- 
Hoi pacH, 3a6apBAeHHH (koah nopiaHiOBaxH a mo- 

CKOBCbKHM eKaeMHAflpOM) 3HaHHO acHiuie. /lOB- 

Puc. 19. Myrmica rugulosa aSHHa 6 MM. 

var. constricta. a, b,c- g; BiAbUI MeHIU HK y HOMiHaXHOl pacH, aAe pyHKa 

d~ S (opHr.). BycHKa noiviixHO KOpoxma, ^oaaiHHa 11 AopiaHioe 

XlAbKH 2V2 nepUlHM HAeHHKaM AairyXHKa. ^OBJKHHa 6AH3bKO 4 MM. 

Mepea xe, iijo Haasa minuta 4ah Myrmica npHOKynoBana (M. laevino- 
d i s var. minuta Ruz., Py3CKHa, MypaabH Pocchh, x. I; 1905, c. 670), xo 'h aato 
u,m paci Hoae noana^eHHa. 

Beschreibung. 2 Schlanker als die Nominatrasse gebaut. Der Kopf deutlich 
schmaler als bei der letzteren, namlich nur 1,24 mal so lang wie breit, mit mehr 
abgerundeten Hinterecken und in der Mitte kaum konkavem Okzipitalrand. Die 
Stirn ist deutlich eingeschnurt (If = 2,7), mit mehr oder weniger divergierenden, 
an der Spitze stumpfen Lappen. Der Scapus ist dicht an der Basis rasch gebo- 
gen und an der Aussenseite der Biegung mit einer kaum angedeuteten Knickung. 
75 — Die obere Plattfcrm des Petiolusknotens ist im Profil nicht so geradlinig wie 
tei der Nominatrasse, sondern etwas konvex. 

Die Skulptur ist deutlich schwacher entwickelt als bei der letzteren, ebenso die 
Unterskulptur, wodurch die Oberflache des Korpers etwas glanzend erscheint. Hell 
braunlich ocker{arben;der ersteGasterrinfif oben etwas braunlicher. — L. etwa 4 mm. 

9 etwa demselben der Nominatrasse ahnlich. Die Stirnleisten parallel, mit 
schwach angedeuteter Einschniirung. Skulptur kaum seichter als bei der Nominat- 
rasse, die Farbe (bei Vergleich mit dem moskauer Exemplar) viel lichter. — L. 6 mm. 

S etwa wie bei der Nominatrasse, aber der Scapus nur so lang wie die 
■2V2 ersten Geisselglieder. — L. etwa 4 mm. 

SsaxoAHige, eKOAoriH & exoAoriH. CochobhS aic aa MnKiAbCbKoro CAo6ia- 
KOK3, 33 /IninpoM nifl KHesoM, HepHiriBujHHa, 1. VIII 1919 (Kapaeaee, JYe 2770), 
"CHAa 5^, KiAbKa ^apH^b l 6 6 . rHisflO MicTHAOCH B rop6KyBaTiS MicHeBOCTi 

3 nicKOBHM rpyHTOM, yKpHTHM piflKHM, HH3bKHM COCHOBHM AlCOM 1 KOpHBOK) Ha- 

seMHOK) pocAHHHicTio. THiaAO MicTHAOca noHHCTH B rpyHTi, nonacTH B TpaBi, 
6e3 rop6a, npu noMy BxiasMH OTBip hbaab co6oio koco posMiuieHy Tpy6Ky, cnAeTeny 
3 cyxoi' TpaBH Ta iHuioro pocAHHHoro MaTepiaAy. Maflise bch) KOAOHiio h bmicthb 
y mxyHHe rniaAO, b HKOMy Bona^HAa b Mene flOBrHfi nac i 4e d d fliSmAH CTHrAOCxi. 

Myrmica (Myrmica) rugulosa limanica K. Arnold! (inlitt.) (pwc, 20) 

OnHC. 5, roAOBa cnepeay AeaBe noMiTHO ByjKna Bias saa^y; AOBaiHHa i"i 
■B 1,11 paaa 6iAbma sa mnpHHy; 3 fly»e aaKpyrACHHWH aaaHiMH poraMH i npn- 
■MHM noTHAHHHHM KpaeM. HoAO 3 fly^e cAaGHM nepeTHroM (If = 2,68). 

LUanH eniHOTyMy aocHTb Aosri, nowipHO niflneceHi, AHBcpryioHi, inoAi xpoxH 
BHrHyxi BcepeaHHy. BysAHK neTioAK)cy b npo$iAb sBepxy o6MeiKeHHfi ayryBaTO, 
3 noMipHo saKpyrACHMM nepeflHiM poroM. 

FoAOBa noCepeaHwi 3 pi3KHMH. aAe nijKHHM'H nOBSflOBaJHHMH SMOpmKaMH, ujo 

.flHsepryiOTb; 3 6oKiB 3 ciTHacTOK) 3Mopm- ^^p:3raaa=i33330 KyBaricTio; b npoMi^Kax M125 sMOpmKaMH 
ocHOBHe nOTOHKOBaHHa 4ya5e niaiHe. To- 
paKc 3 XBHAHCTOK) rpy6oK) 3MopmKyBa- 

TICTK) 3 ay^e HIHSHMM OCHOBHHM nOTOH- 

KOBaHHflM i Hepe3 ije, hk i roAOBa, TpoxH 

■€AHCKyMHH,- noxHAeHa noBepxHH enino- 

Tyny rAa4Ka fl 6AHCKyia. HAenHKH 

CTe6eAbHa 3 pisKoio tohkok) piaKOK) 

^. . , Puc. 20. BycHK c5; a — M. rugulosa rugu- 

3MOpmKyBaTlCTK) KOMOlHaUlH nOBSflO- . , ^ , ,. „ v„„ 

^ ^ ^ .losa, &— rugulosalimanica, c-rugu- 

■BaSHoT H ClTqacTO'i 3M0pmKyBaT0CTi; ,„saiimanicav. chersonensis, rf-ru- 
OCHOBHe nOTO'IKOBaHHH 6'lAbIU BHaBACHe gulosa var. constricta (opHf.)- 

d HAeHHKH Hepes ue MatoBi. BypyBHTO- 

BOxpHCToro KOAbopy, nepme KiAbge racxepa 3Bepxy aiOBTyBaTO-6ype. Y 4B0X 
CKseMnAflpiB 3 Hiei MicHesocTi {ApnoAbM N9 5323) ocHOBna noTOHKOBaHicTb 
BHHBAeHa Ayatne i tIao qepes ue TpoxH 6iAbm waTose; 3a6apBAeHHs ix xpoxH 
TeMfiime — v^OBSSHHa 4,7 — 5 mm. 

6. MiuHOi 6y40BH. /loBatnHa pynKH BycHKa Maflase 4opiBHK)e Aosaami nep- 
iiuHx Tpbox HAeHHKiB BycHKa, pa30M ySHTHX. npoTH o6ox nonepeAHix $opM pyiKa — 76 — 

BycHKa uiei pacH Bi4pi3HneTbCfl HaasBHHafiHOK) aobjkhhok) 2-ro MAeHHKa A^y 
THKa; floaasHHa fioro xpoxH 6iAbma aa BiAcxaHb bi'a ochobh 3-ro HACHHKa ao 

nOAOBHHH 40BaHHH 4-rO. OchOBhI Ab'i TpCTHHH nepe4Hix KpHA npHAHMAeni Ka- 
BOBO-6ypHM KOAbOpOM. B peiDTl nOfli6HHH 40 HOMiHaTHO'l paCH. ^OBiKHHa 

5,5 — 6 MM, flOBasHHa nepeAHi'x KpHA 5,5 mm. 

Beschreibung. ?. Kopf vorn kaum merkbar schmaler als hinten, 1,11 mal so 
lang wie breit, mit stark abgerundeten Hinterecken und geradem Okzipitalrand. 
Die Stirn ist sehr schwach eingeschniirt (If = 2,68). 

Epinofumdornen ziemlich lang, massig hinaufgerichtet, divergent, manchmal 
etwas nach innen gebogen. Petiolusknoten im Profil oben bogenformig begrenzt, 
mit massig abgerundeter Vorderecke. 

Der Kopf in der Mitte scharf aber feih divergent iangsgerunzelt, die Seiten 
netzartig gerunzelt; zwischen den Runzeln ist die Grundpunktierung ausserst 
fein Thorax wellenformig grob Iangsgerunzelt, mit einer sehr feinen Grundpunk- 
tierung und dadurch, gieich dem Kopf, etwas glanzend; die abschiissige Flache 
des Epinotums glatt und glanzend. Stielchenglieder scharf, fein und weitlaufig 
gerunzelt, — eine Kombination von Langs- und Netzrunzelung; die Grundpunk- 
tierung mehr auffallig und die Glieder dadurch matt- Braunlich ockerfarben, der 
erste Gasterring oben gelblich braun. Bei zwei Exemplaren aus demselben Ort 
{Arnoldi Nr. 5323) ist die Grundpunktierung starker ausgepragt und der 
Korper dadurch etwas matt; die Farbung ist bei denselben etwas dunkler. — 
L. 4,7 — 5 mm. 

w. Kraftig gebaut. Scapus beinahe so lang, wie die 3 ersten Geisselglieder 
zusammengenommen. Von den beiden vorhergehenden Formen unterscheidet sich 
der Scapus dieser Rasse dadurch, dass das 2. Geisselglied sehr lang ist; seine 
Lange ist etwas grosser, als die Entfernung von der Basis des 3. Gliedes bis Mitte 
des 4. Gliedes Die basalen -'/a der Vorderfliigel sind kaffeebraun getriibt. ubri- 
gens der Nominatrasse ahnlich — L. 5,5 — 6 mm, L. der Vorderfliigel 5 — 5,5 mm. 

SaaxoAH^e. AniviaH Ji,\HU,si, 3MiiBCbKoro paftony na XapKiBigHHi, 9. IX 1931 p. 
ApHOAbAi, No 5468, 7 5, 3 d. — TaM caMO, IX 1934 p., bIh ate, JMb 5625 (Apn. 
JYo 5323), 2 5 i 1 (5. 

Myrmica (Myrmica) rugulosa limanica var chersonensis Arnoldi (in litt.) 

Odhc. 5. FoAOBa 3 napaACAbKHMH 6oKaMH, flyjse saKpyrAeHHMH 3aAHiMH po- 
raMH i npHMHM noTHAHHHHM Kpaew; saBflOBasKH b 1,15 pasa 6iAbma aijK aaa- 
uiHpiuKH. HoAO 3 4y2{e cAa6eHbKHM neperaroM (If ^^2,8). B peuixi no4i6HHa 40 
TCMHiiuHX eKseMHAapiB nonepe4Hboi pacH. — /[oBatHHa 4,5 — 5 mm. 

6. npH xaKifi caMifi 40B25HHi AajryrHKa BycHKa, hk i b nonepe4Hboi pacH, 
AOBasHHa pyiKH AopisHioe xiAbKH 40B«HHi abox nepuiHx M\eHHKiB aa«ryTHKa 
OAKJC Vs TpeTboro. 2-fl MAeHHK, HK i b nonepcAHboi pacH, Bi4pi3HaeTbCH CBoeio 
MHMaAOK) AOsajHHOio, BAC BOHa 40piBHioe xiAbKH 40B}KHHi xpexboro qACHUKa nAK)C 
V2 AOBatHHH HexBepxoro. BnaAae b oko cy6xHAbHicxb 4a{ryxHKa, ujo oco6ahbo 
BHHBAeHo b AHCxaAbnift iioro noAOBHHi. B peuixi noAioHHU ao nonepeAHboi' 
pacH. OcHOBHa noAOBHHa nonepcAHboro KpHAa atoBxysaxo-Cypa — /(oBiKHHa 
Moro eAHHoro eKsewnAHpa 5,5 mm, AOBJKHHa nepcAHboro KpHAa 5 mm. — 11 — 

Beschreibung. S, Kopf parallelseitig, 1,15 mal so lang wie breit, mit stark 
abgerundeten Hinterecken und geradem Okzipitalrand. Die Stirn ist sehr schwach 
eingeschniirt (If = 2,8). Ubrigens den dunkieren Exemplaren der vorhergehenden 
Rasse ahnlich. — L. 4,5 — 5 mm. 

i. Bei der gleichen Lange der Geissel wie bei der vorhergehenden Rasse 
ist der Scapus nur so lang wie die 2 ersten Glieder der Geissel -y Vs des 2. 
Gh'edes. Das 2. Glied zeichnet sich gleich der vorhergehenden Rasse ebenfalls 
durch seine Lange aus, es ist aber nur so lang wie das 3.+ die Y2 des 4. Die 
Geissel zeichnet sich aus durch die auffaliende Schlankheit, was besonders an 
■der distalen Halfte derselben auffallt. Ubrigens der vorhergehenden Rasse 
ahnlich. Die basale Halfte der Vorderfliigel ist gelblich-braun. — L. meines 
einzigen Exemplars 5,5 mm, L dessen Vorderflugels 5 mm. 

SHaxo^HBge. noHH33H /^ninpa, Kopcynb, IX 1931, C. Me^se^es, 2 ^ i 1 $ . 

Myrmica (Myrmica) scabrinodis scabrinodis Nylander (pHc. 21) 

M. scabrinodis: Nylander, Aci. Soc. Sc. Fennicae, vol. 2, p. 930 (1846) ?2<5. 
Mayr. Verh. Zool.-bot. Ver. Wien, vol.5, p 410 tl855). Nylander, Ann. Soc. 
Nat. Zool. (4), vol. 5, p. 81 (1856). Meinert, Natur. Afh. Dansk. Vid. Selsk. 
(5), vol. 5 (sep.), p. 53 (1860). Mayr, Europ Formicid., p. 64, 65 (1861). Ern. 
Andre, Spec. Hym. Europe, vol. 2, p. 319, 322,325(1882) 5 ? (5 . HacoHOB, 
H3B. H. O. A. E. A. a, T. 4, B. 1, c. 36, 72. 73 (1889) S?d. PyacKHfi, 
Myp. Poc, T. 1, c. 654, 680, pnc. 169, 171, 3 (1905). Emery, Deutsche Ent- 
Zeitschr., p. 166, 174, fig. 8, 9 (1908) 5 ? d. Forel, Fauna Ins. Helvet. Hym. 
Form., p. 29.* 31 (1915). Donisthorpe. Brit. Ants., p. 125, fig. 68, 69(1915) 
5 9 d. Soudek, Mravenci... Ceskosiovenske republ., p. 43 (1922) S ? d. Kapa- 
BaeB, Tp. (Di3.-MaT. siflfl. (YKp. AKaa. Hayn), t. 4, c. 259, 260 (1926). Aa- 
naTOB H ApHOAbAH, Oupcfl. HaccK. ^HAHnbCBa, c. 725 (1928). Santschi, Rev. 
Suisse Zool, vol. 35, p. 341, fig. 1, 7, 8 (1931). 

IVl. rubra r. scabrinodis: Forel, Fourmis Suisse, p. 76,78, 79 (1874). 
Emery, Zool. Jahrb. Syst., vol. 8, p. 313 (1895) 5?c?. 

M. rubra: Curtis, Trans. Linn. Soc London, vol. 21, p. 213, pi. 23, fig. 
1-10 (1854) ^?d. 

M. caespitum: Zetterstedt, Insect. Lappon., vol. 1, p. 450 (1838) nee L. 

M. scabrinodis subsp. scabrinodis (s. str.): Nylander, Act. Soc. Sc. 
Fennicae, vol. 2. p. 930 (1846) S 9 d . 

M. scabrinodis subsp. scabrinodis: Emery, Deutsche Ent. Zeitschr., 
p. 176, fig. 8, c, d, g, g-c (1908). Emery, Boll. Soc. Ent. Ital., vol. 47, 
p. 120, 123, 125, fig. 21, 2 (1916) 5 9d. Miiller, Boll. Soc. Adr. Sc. Nat, 
vol. 28, p. 43 (1923). Finzi, ibidem, p. 99, fig. 9,(1926). 

M. scabrinodis var. sancta: Karawajew. Mem. Cl. Sc. Phys. Math 
(Acad. Sc. Ukrainae), vol. 4, p. 67, fig. 4 (1926). 

M. scabrinodis var. sabuleti: Forel, Fauna Ins. Helvet, Hym. Formic. . 
p. 29, 31 (1915). 

? M. s p e c i v i d e s: Bondroit, Ann. Soc. Ent Franc , vol. 87, p. 100 (1918) $ ? c? . 78 OnHC. ^. FoAOBa 3aBAOB«Kn ujocb y 1,1 paaa 6iAbiiia Hias. saBiuHpiuKH; 3 na- 
paAeAbHHMH ABABc onyKAHMH 6oKaMn i Ayme aaKpyrACHHMH 3a4HiMH poraMH. 

HOAO 3 AOCHTb CHAbHHM nepeTJirOM (If = 3). KOAH AMBHTHCfl Ha qOAOBHH UiHTOIt 

cnepeay, nepeflHifi Kpafl fioro BHaBAae nocepeAHHi HeaeAHMKy ysirHyTicTb. HoAOsa 
nAOigHHKa TpHKyTHa, Bflymena, rAaaKa 8 6AHCKyqa. ^ysaAbya 3 Tpboiaa 6iAb- 
uiHMH nepcAHiMH 3y6ijHMH i npH6AH3HO micTbOMa MisepHHMH 3y6HHKaMH no3aAy. Pyn- 
Ka BycHKa acabb BHCTynae sa noTHAHqHHfl KpaM. Koao ochobh BycHK BHTHyTHfi ni^. 
TynHM KyTOM, npw HOMy yrBopioe cnepe^y AOBracry BarHyry odASMOBaHy nAar- 
(J)OpMy; Hfl o6AnMiBKa CKAaaaexbCH 3 nAocKoi nirMeHTOBanoi nAarisKH. c hbahb 
C060K) BHA BHrHHy 3 yHyTpiuiHboro (y AaHOMy BHnaAKy Aiaoro) 6oKy, d sobh!, 
e noHacTH 3 npasoro 6oKy i / giAKOM 3 Toro a npaBoro 6oKy; b noAoxcHHt 

c, d & f pyiKa BycHKa OApasy 

SBepXy BHFHHy TpOXH TOHUia 

HJai AaAi B AHCTaAbOMy Han- 
pHMKy; HaBnaKH, b noAoaseHHi 

e BOHa CKpisb OAHaKOBOl IJIH- 
pHHH, g niAOUISa 06AHMiBKH. 

MesoeniHOTaAbHHH bthck 
pisKHH. LLlHnH eniHOTyMyAOBri, 

KOAO OCHOBH inHpOKl, piBHO- 

A> \ J (^ ^ QJ'^ CJ <s /Tj) wipHO yTOHuiyioTbCJi, noMipHO 

^ ^ ^ /■ S niAHeceHi', TpoxH AWBCpryiOHi 

i ACABe BHrnyTi BCepeAHni. Eni- 
HOTaAbHaAonaTbAopiBHioe eni- 
HoraAbHOMy BHpisoBi. BepxHH 
HAaTipopMa By3AHKa neTioAio- 
cy ooMeasena 33aAy, aapasHO 
CTyniHiacTa, npoAOBasyiOHHCb 
cnepcAy B BHCTaAHH saKpyrAeHHH pir. FIocTneTioAroc, koah ahbhthch ssepxy, uih- 
poKo nonepeiHO OBaAbHHH, b V/2 pasa lUHpiuHH 3a ncTioAioc. 

ToAOBa AOCHTb pi3K0 noB340B!KHO 3MopuiKyBaTa, npHHOMy MOAOBi SMopiuKH, npo- 
AOBasyKjHHCb HasaA) AMBepryiOTb; noB3AOB25Hi 3MopiiiKH 6oKiB toaobh yTBopioiOTb 
TOHKi aHaCT0MO3H;Miac3MopuiKaMH Tyr e niiKHe noTOHKOBanHH. TopaKC rpy6o, rpoxH 
XBHAHCTO noB3AOBa5Ho SMOpuiKyBaTHft. IloxHAeHa noBepxHH eniHOTyMy TAaAKa 
R 6AHCKy"!a, m'uk. lunnaMH 3 KiAbKOMa nonepeHHHMH uiTpHxaMH. Hachhkh ctc- 
6eAbUH Ayase rpy6o S HepisHOMipHO noBSAOBJKHO sMopiiiKyBaTi i m'hk SMOpuiKaMH 
rycTO noToqKOBaHi. FoAOBa i xopaKc niB6AHCKyHi; hackhkh CTe6eAbiiH Maroai; 
racTep Ayate FAaAKHfl i GAHCKyqnfi. OpHAerAHx BOAOCKiB maiiaje Heiviae, BiAAerAi 
AOCHTb piAKi- ^OBTyBaTO KOpKHHCBHS, roAOBa, oco6ahbo caepeAy, i nepuiHH mac- 
HHK racxepa TeMHiuii. — /tosaiHHa 3,5—5 mm, HacTi'ine 3,5 — 4 mm. 

?. PyHKa BycHKa AOXoAHTb noTHAHHHoro KpaK), aAC He opoAOBasyeTbCH 3a 
Horo Messi. LUnnH eniuoTyMy AOBri, koao ochobh mnpoKi, AOCHTb npsMi. 3Mopm- 
KyaaTicTb SHaqno rpy6ma. 3a6apBAeHHfl moix CKseMnAHpiB AyJKe TeiwHe, atoBTysa- 
To-6ype. riepeAHi KpnAa b ochobhih hoaobhhi 6ypyBaTi. — /loBSHHa 5,5 — 6,5 mm. 
Puc. 21. Myrmlca scabrinodis. a 

(opHr.) rioHCHeHHa b TeKcri. g-^; h~i — 79 — 

S. PyHKa BycHKiB, ujo BiflpiaHaexbca ceoeio rpy6HH0io, ^opisHioe ujocb IV-i- 
AOBWHHH ^asryTHKa, to6to npH6AH3HO TpbOM nepuiHM HAeHHKaM Horo, paaoM 
ysHTHM. ByAasa 4«ryTHKa 4 — S-HAeHHKOsa. t^ysaAbu^a 3 5 — 7 3y6HHKaMH, 3 hkhx 
nepuinS BeAHKHg, a peuiTa ^yase MaACHbKi. EniHoryM 3 rynHMH mnpoKHMH syfiijaMn. 

rieTioAioc MacHBHHS, 3 HCHo BHHBAeHHM nepcAHiivi, ACABe SaKpyrACHHM poroM' 
BysAHKa. 

PoAOBa ApiSno 3MopmKyBaTa, MaroBa, a hoaobhh igHTOK, HaBnaKH, rAaAKHHi 

i 6AHCKyHHH. TopaKC 6iAbUI-MeHIIl nOBSAOBKHO UITpHXyBaTMH; RieaOHOTyM Miai- 
p03BHAKaMH MafipisCbKOl 6op03eHKH TAaAKHfl, 6AHCKyqHH. [loxHAeHa noBepxHH 

eninoTyMy mIk poraMH rAaAKa, ,Ay»e 6AHCKy4a. OeTioAtoc tohko 3M0pmKyBaTHH, 

nOCTneTlOAIOC rAaAKHfi, 6AHCKyHHfi. FaCTCp rAaflKHH, AY^Q 6AHCKyHHH, yKpHTHll 

AOBrHMH BiAAerAHMH BOAOCKaMH, flocHTb HacTHMH Ha HHiKHbOMy 6oiji xiAa i piA" 
KHMH Ha BepxHbOMy. ToMiAKH, AaHKH, HHaiHifl KpaS KyAbui, pyHKa BycHKie i Aasry- 

THK (KpiM 6yAaBH) 3 naCTHMH AOBrHMH, nepneHAHKyAHpHO CTOaHHMH BOAOCKaMH. 

TeMHo6ypH8 (HepBOHyBaTO-KopHHHeBHH) s aiOBTyBaTHMH ujeAenaMH i hchIiuhmh 
Hi»KaMH, AiKryTHKOM BycHKiB i KiH^eM racTepa. KpHAa b ocHOBHifl noAOBHni ko- 

pH4HK)BaTi. /[0B?KHHa 5 — 5,7 MM. 

Beschreibung'. 5. Kop{ etwa 1,1 mal so langf wie breit, mit parallelen, kaum 
konvexen, Seiten und stark abgerundeten Hinterecken. Stirn ziemlich stark ein- 
geschniirt (If =3). Bei Ansicht des Clypeus mehr vorn sieht man, dass dessen. 
Vorderrand in der Mitte kaum konkav ist. Stirnfeld dreieckig, eingesenkt, glatt 
und glanzend. Mandibeln mit 3 grosseren vorderen Zahnen und etwa 6 winzigen 
dahinter. Der Scapus reicht kaum hinter den Okzipitalrand hinaus. An der Ba- 
sis ist er stumpfwinkeb'g gebogen, wobei er von aussen eine langliche gebogene 
umrandete Plattform bildet. Die Umrandung besteht aus einer abgeplatteten pig- 
mentierten Lamelle. c ist die Ansicht der Biegung von der inneren (in diesem^ 
Fall der linken) Seite, d von aussen, e teilweise von der rechten Seite und / 
ganz von derselben Seite; bei der Stellung e, d und / erscheint der Scapus 
gleich oberhalb der Biegung etwas diinner als welter distalwarts, dagegen in der 
Stellung e ist er iiberall gleich breit. 

Die mesoepinotale Einsenkung scharf. Epinoturadornen lang, an der Basis 
breit, allmahlich zugespitzt, massig hinaufgerichtet, etwas divergent und kaum 
nach innen gebogen, Der Epinotumiappen ist dem Epinotumausschnitt gleich. 
Die obere Plattform des Petiolusknotens ist hinten deutlich stufenartig abgegrenzt,. 
vorn in eine deutliche abgerundete Ecke auslaufend. Der Postpetiolus ist bei Beo- 
bachtung von oben breit queroval, I'/a nial so breit wie der Petiolus. 

Der Kopf ziemlich scharf langsgerunzelt, wobei die Stirnrunzeln, sich nach 
hinten verlangernd, divergieren; die Langsrunzeln der Kopfseiten bilden feine 
Anastomosen; zwischen den Runzeln daselbst eine feine Punktierung. Thorax 
grob, etwas wellenformig, langsgerunzelt. Die abschiissige Flache des Epinotums 
glatt und glanzend, zwichen den Dornen mit einigen Querstrichen. Stielchenglieder 
sehr grob und unregelmassig langsgerunzelt und dazwischen dicht punktiert. 
Kopf und Thorax halbglanzend, Stielchenglieder matt, Gaster sehr glatt und glan- 
zend. Anliegende Pubeszenz beinahe abwesend, abstehende Behaarung ziemlich 
sparlich. Gelblich-braun, der Kopf, besonders vorn und der erste Gasterring 
dunkler. — L. 3,5—5 mm, ofter 3,5 — 4 mm. — 80 - 

?. Der Scapus erreicht den Okzipitalrand, ragt aber nicht uber denselben 
liinaus. Epinatumdornen lang, an der Basis breit, ziemlich gerade. Die Runze- 
lungf ist viel grober. Die Farbung meiner Exemplare ist sehr dunkel gelblich- 
braun. Vorderfiugel in der basalen Halfte braunlich. — L. 5,5—6,5 mm. 

S. Der Scapus, welcher sich durch seine Dicke auszeichnet, ist ungefahr 
V4 so lang wie die Geissel, also etwa den drei ersten Gliedern derselben zu- 
sammengenommen gleich lang. Clava 4-5 gliedrig. Mandibeln mit 5—7 Zahn- 
■chen, von denen das erste gross, die ubrigen sehr klein sind. 
Epinotum mit stumpfen breiten Zalmen. 

Die abschussige Flache des Epinotum zwischen den Zahnen glatt, sehr glan- 
■zend. Petiolus massiv, mit einer deutlich ausgepragten, kaum abgerundeten, Ecke 
des Knotens. Kopf fein gerunzelt, matt, der Clypeus dagegen glatt und glanzend. 
Thorax mehr oder weniger langsgestrichelt; Mesonotum zwischen der Gabelung 
der Mayrschen Furche glatt und glanzend. Caster glatt, sehr glanzend. Mit lan- 
^en abstehenden Haaren besetzt, welche auf der unteren Seite des Korpers ziem- 
lich reichlich und auf der oberen sparlich sind. Schienen, Tarsen, der untere 
Rand der Schenkel, Scapus und Fuhlergsissel (mit Ausnahme der Clava) mit 
reichlichen, langen, senkrechten Haaren. Dunkelbraun (schwarzlich-braun) mit 
gelblichen Mandibeln und lichteren Tarsen, Fiihlergeissel und Casterspitze. Flii- 
gel in der Basalhalfte braunlich — L. 5—5,7 mm, 

EkoaoHh i eTOAorifi. 3a cnocTepeateHHaMH PyacbKoio M. scabrinodis 
y HamoMy Coiosi „HaAeatHTb roAoene ciwyai ahctbhhhx Aicis i CTenis. 3a iT 
CTajiii npaBAHTb: piaui AHCTBani aich cocHOBi 6opn... AAe CKpisb... Boua BOAie 
AHCTBaui AICH, oco6ahbo ocTpiBui AiciB i rai'B cepeA cxenis, oceAioroHHCb na 
ysAiccHx, raAHBax, BHpyGax, na AyKax, no cxHAax Hpis ra aoahh... rHisflHTbca 
BeAHKHMH TpOMaAaMH B cTapHx nHHx, BAe HacTiujc B Hopax y aeMAi, nia KaiwiH- 
HHM a6o cnopyaasyioMH HeBeAHiKi seMAHHi rop6KH THny AaaiyciB. Ihoai podnxb 
rniaaa npocro b AicoBiu niAcriAiji i b cyxoMy ahctI a6o nifl moxom". Cnocrepe- 
iKeHHH PyacbKoio ijiAKOM BiAnoBiAaK)Tb moVm HeHHCACHHHM cnocTepeaseHHHM 
Ha Khibujhhi, XepcoHujHHi Ta b KpHiwy. 

Feorpa^iHHe nomHpeHHfl. nornHpena no Bcift Esponi, Cweipy, noqacxn b ce- 
peanifi Asii, Ha KasKaai, a KpHMy, flepcii, y BHrAaai bijsMh y niBHinnifi Aiue- 
pHiji. PyacbKuu. y Meajax yKpai'HH Haao^HTb yefl bh4 xiAbKH aa« KOAHuiHboi 
BoAHHCbKoi ryGepni. B moVS KOAeKiji'i scabrinodis 3 uem YKpaYHH e 3 Khib- 

mHHH Ta XepCOHUJHHH. 

Myrmica (Myrmica) sabuleti Meinert (pnc. 22) 

M. sabuleti: Meinert, Natur. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5), vol. 5, p. 55 (1860) ^ S . 
Starcke, Verslag Nederl. Ent. Vereen. Tijdschr. Ent, vol. 73, p. XVI (1930). 
Santschi, Rev. Suisse Zool • vol. 38, p. 345 (1930). 

M. scabrinodis v. sabuleti: Emery, Zool. Jahrb. Syst., vol. 8, p. 314 
(1895). Deutsche Ent. Zeitschr., p. 176, fig. 8-e, f, 9-d, 10-c (1908) 5 ? J. Do- 
nisthorpe, Brit. Ants, p. 132 (1915). Forel, Fauna Ins. Helvet Hym. Form, 
p. 29—31 (1915). Emery, Boll. Soc. Ent. Ital.,vol. 47, p. 120, 124 fig. 125, 19-c' 
20-b, 21-f (1916) g 9 c5 . Soudek, Mravenci... Ceskoslovenske republ, p. 44(1922) .' 81 Finzi, Boll. Soc. Adriat. Sc. Nat., vol. 29, p. 99, 101, fig. 9-e (1926)5 $c?. 

Karavajew, Mem. CI. Sc. Phys. Math. (Acad. Sc. Ukraine), vol. 13. p. 208, 

fig. 3-d, e (1929). 
m. scabrifnodi^s: Bondroit, Ann. Soc. Ent. Fr., vol. 87, 101 -(1918) 5 9<5, 

nee Nylander. Muller, Boll. Soc. Adriat. Sci. Nat., vol. 28, p. 43 (part.). 
Odhc. 5. foAOBa B KpynniiuHX CKaewnAJipiB ujocb y 1,2 pa3a 6iAbma BAOsai niaj 
yiuHp, 33a4y sHpasHO lUHpuia, a TpoxH onyKAHMH 6oKaMH i Ay«e saKpyrAeHHMH 
aaflHiMH poraMH. Hoao 3 CMAbHHM nepcTflroM (If=iiiocb 3,35), a AOCHTb sysb- 
K'dMn AHBepryro^HMH AonaxHMH. OepeflHia KpaS HOAOBoro iJjHTKa, koah ahbh- 
THCH cnepCAy, BHHBAHe AeABe noMiTHy yBirnyTicTb. PyqKa sycHKa acabc BHCxynae 
3a nOTHAH^IHHS Kpafl. KoAO CBoei 
ocHOBH BOHa yxBopioe BCAHKy niB- 
KpyrAy Xonaxb, npHnacoBawy CBoero 
(popMOK) JiKpaa AO BHpiay hoaobofo 
neperaryi Koah ahbhthch Ha Aonaxb 
3 pyHKOK) siA cepeAHHH foaobm, xo 
BHxoAHXb KapXHHa, noAaHa npH c; 
nonepeHHHK pyHKH BycHKa BHAaexbca 
npH xaKOMy opienxyBaHHi oApaay 
3a AonaxxK) snaHHO xohuihm, niat 
ma AaAbuiOMy npoxaai pyiKH. Koah 
AHBHXHC51 Ha Aonaxb cnepeAy, bhao- 
igHHi, HKa npH 11 npHpoAHOMy noAO- 
•aieHHi opienxOBana napaAeAbHO 
noBepxHi roAOBH, xo MaxHMeMO 
KapxHHy, noAany npH d; xohkb Ainin 
•B cepeAHHi fliAnoaiAae KHAenoAiS- 
•HOMypeSpy, sin hkopo nosepsHH ao- 
naxi cnaAae hoxhao Ha toh i na Apy- 
thH 6\k; npH opienxaijii c ije pe6po 
jveasHXb npaBopyi; soBHiiuHlii KpaS 
jvonaxi nAaxiBnacxo yxoHiueHHit i Ayate nirMenxoBaHHii; npH xaKOMy opienxyBaHHi 
pyHKa nOBcpx Aonaxi xaKa a! saBuinpiiiKH, jik i AaAi b HanpaMKy ao Kinysi. 
B e noAano ehpaha Aonaxi b npofpiAb 33aAy; / niAOuiBa Aonaxi 3HH3y. 2KyBaAbiiH 
3 xpbOMa nepeAHiMH 6iAbuiHMH 3y6:iaMH i npH6AH3HO inicxbMa noaaAy ix Aywe 
waAeHbKHMH. HoAOBa nAoujHHKa xpHKyxHa, 3arAH6AeHa, rAaAKa fi 6AHCKyHa. 

Me3oeniHOxaAbHHfi bxhck rA'H6oKHH. IUhoh eniHoxyiviy AOBri, b npo({)iAb koao 
OCHOBH poarnHpeHi, noMipHO AHBepryioii i acabc BHrnyxi BcepeAnny. EninoxaAbna 
Aonaxb npH6AH3HO AopiBHioe eninoxaAbHOMy BHpisoBi, xiAbKH 6iAbni 3arocxpeHa. 
BepxHH HAaxqjopMa By3AHKa nexioAiocy BHpasHO cxyninnacxo BiAMemoBaHa; nepcA- 
HiH pir xpoxH aaKpyrACHHfi. IlocxnexioAioc iiiHpoKO nonepe^HO oBaAbHHH, ujocb 
y I'/i paaa oiHpaiHH 3a nexioAioc. 

ToAOBa AOCHXb pisKo noBSAOBajHO 3MopuiKyBaxa, npH HOMy sMopuiKH HOAa 
AHBeprywrb, noHHHaroHH bIa nepexary, npaMOAiHifiHO ao noxHAH^Horo Kpaio 
i yxBopioioxb 33aAy, noAiSHO ao 3MopiiiOK Sokib toaobh, xohki aHacxoM03H. )Ky- 
BaAbUH tohko noB3AOBaiHo 3MopuiKyBaxi. TopaKC rpy6o, xpoxH xbhahcxo 3Mopm- 
ST6 — 6 
Puc. 22. Myrmica sabuleti. a—f — ^j g—$- 
(opHr.) rioacHeHHa b TeKcxi. — 82 — 

KyBaTHfi. MAeHHKH CTe6eAbyfl rpy6o, HepiBHOMipHO fl aocHTb pisica iroBffaoBHiHO 
SMopniKyBaTi, 3 npoMiasHHM noTOHKOBanHHM. FoAOBa fl TopaKc niBCAHCKyni, mac- 
HHKH cre6eAbiiH cKopuie MaTOsi; racTep ayate rAaAKHfi i 6AHCKyHHH. flpHAerAHx; 
BOAOCKiB MaSate neiaae, siAAerAi posBHHyxi AOCHTb noMipHO. ^OBTyaaTO-KopHM- 
HCBoro KOAbopy, roAOBa i oco6ahbo ractep TCMHimi. — ^OBajHHa 4 — 5,3 mm. 

?. AonaTb pyHKH sycHKa po3BHHyTa CAa6iue. LUHnn eniHOTywy nopiBHioioMHf 
KopoTiui. BysAHK ncTioAiocy bhujhS, sepxHa nAaxcpopMa saaay BiAMeasoBaHa bh- 
pasHO CTyniHqacTO. CnyAbnTypa Ayme rpy6a. OepeAHi KpHAa b npoKCHMaAbnift 
noAOBHHi noMixHO npHflHMAeHi. 5—6 mm. 

6. BiapisHHeTbCH bia <S scabrinodis roAOBne aobuioio pyHKoio BycHKa? 
HKa AopiBHioe AOBajHHi nepuiHx 472—5 HAeHHKiB AJKryTHKa, paaoM ysHTHX (aa 
5anfccAf — 4—4 V2). 

CKyAbnTypa toaobh xpoxH CAa6iua mm y scabrinodi s. — ^ossKHHa 5.-6 mm^ 

Beschreibung. 5. Kopf bei den grosseren Exemplaren etwa 1,2 mal so lang wie: 
breit, hinten deutlich breiter, mit sehr schwach konvexen Seiten und stark ab- 
gerundeten Hinterecken. Die Stirn stark eingeschniirt (If etwa 3,35), mit ziemlich 
schmalen divergierenden Lappen. Der Vorderrand des Clypeus erscheint bei An- 
sicht mehr von vorn in der Mitte kautn konkav. Der Scapus ragt kaum iiber 
den Okzipitalrand hinaus. An seiner Basis besitzt er einen grossen halbkreisfor- 
migen Lappen, welcher in die Einschnurung der Stirn hineinpasst. Wenn man, 
den Lobus mit dem Scapus im Profil von der Mitte des Kopfes betrachtet, 
so bekommt man das Bild, welches bei c dargesteilt ist; der Durchmesser dss 
Scapus erscheint bei dieser Orientierung gleich oberhalb des Lobus viel diinner^ 
als weiter davon entfernt. Bei Ansicht des Lobus von vorn, in der Flache, welche 
bei natiirlicher Lage desselben der Oberflache des Kopfes parallel orientiert 
ist, erhalten wir das Bild, welches bei d dargesteilt ist; die feirie Linie in der Mitte 
entspricht der kielartigen Kante, von welcher nach beiden Seiten die Obertlache 
des Lappens abschiissig herabfallt; bei der Orientierung c liegt die Kante rechtsj 
der aussere Rand des Lappens ist diinn abgeflacht und starker pigmentiert; bei 
dieser Orientierung ist der Scapus oberhalb des Lappens ebenso breit, wie 
weiter distalwarts. Bei e ist die Ansicht des Lappens im Profil von hinten darge- 
steilt; / ist die Sohle des Lappens. Mandibeln mit 3 vorderen grosseren Zahnchen. 
und etwa 6 winzigen dahinter. Stirofeid dreieckig, eingesenkt, glatt und glanzend. 

Mesoepinotum-Einsenkung tief. Epinotumdornen lang, im Profil an der Basis 
breit, allmShlich gegen die Spitze diinner werdend, ziemlich wagerecht orientiert, 
massig divergent und kaum nach innen gebogen. Epinotumlappen etwa dem 
Epinotumausschnitt gleich, nur mehr zugespitzt. Die obere Plattform des Petio- 
lusknotens hinten deutlich stufenartig abgegrepzt, die vordere Ecke etwas abge- 
rundet. Postpetiolus breit queroval, etwa I'/a mal so breit, wie der Petiolus. 

Kopf ziemlich scharf langsgerunzelt, wobei die Runzeln der Stirn von der 
Einschnurung an bis zum Okzipitalrand in gerader Richtung divergieren und ganz. 
hinten, gleich den Runzeln der Kopfseiten, feine Anastomosen bilden. Mandibeln 
fein langsgerunzelt. Thorax grob, etwas wellenartig, langsgerunzelt. Stielchen- 
glieder grob, unregelmassig und ziemlich sparlich langsgerunzelt und dazwischen 
punktiert. Kopf und Thorax halbglanzend, Stielchenglieder eher matt; Gaster 
sehr glatt und glanzend. Anliegende Pubeszenz wie abwesend, abstehende Ber- — 83 — 

haarung sehr massig. Gelblichbraun, Kopf und besonders die Gaster dunkler. — 
L. 4—5,3 mm. 

9. Der Lappen des Scapus schwacher entwickelt. Epinotumdornen verhalt- 
nismassig kiirzer. Der Petiolusknoten hoher, die obere Plattform hinten scharf 
stufenartig abgegrenzt- Skulptur sehr grob. Vorderfliigel in der proximalen Halfte 
deutlich gebraunt. — L. 5 — 6 mm. 

S untersheidet sich vom S von scabrinodis hauptsachlich durch die 
bedeutendere Lange des Scapus, welcher so lang ist wie die 47^ — 5 ersten 
Glieder des Funiculus zusammengenommen (nach Santschi — 4 — 4V2). 

Skulptur des Kopfes etwas schwacher als bei scabrinodis. — L. 5 — 6 mm. 

EKOAoriH H eroAorifl ri caiui, igo iiyM. scabrinodis- 

reorpa4>iiHe nomHpeHHfl. Emery b cBoYft MOHorpa^iV b Genera Insecto- 
rum Bifl3HaHae sabuleti aah cepeflHboi" fi oiBAeHHOi Ebpohh (BHseaeHa xaKoat 
i B niBHiqny A$pHKy). Donisthorpe BiflSHanae ije8 bha Aah BpHTanii, a a anafl- 
uiOB Soro TaKoas y 36opax Lohmandera Ha MaxepHKy UlBegii H ocTpoBax Fot- 
AaHfli fi EAaHAi (1930 i 1931). B moih KOACKijii sabuleti 3 ivieas CPCP 
e 3 KOA. pHsaHCbKoi ry6epHi. 

y Measax yKpaiHH yefi bh4 e b Moifi KOAeKuii 3 SBHHoropoflujHHH na Khib- 
iijHHi Ta 3 OKOAHHb KagBa, 46 sin Ay«e SBHHaHHHfl. Tpe6a flyiviaTH, igo Bin 
BsaraAi Ay»e oomHpeHHSi na YKpaiHi. 

Myrmica (Myrmica) deplanata Ruzskij (pHC. 23) 

M. scabrinodis lobicornisvar. deplanata: PyacKHH, Myp. Pocchh, t. 1, 
c. 700 (1905) 2. 

M. lobicornis Nyl. var. plana: Karawajew, Konowia, vol. 5, p. 283, 
fig. 1 (1926) g. 

M. schencki, Em. var. plana: Karawajew, Mem. CI. Sc. Phys. Math. 
(Acad. Sc. Ukraine), vol. 13, p. 28 = Travaux Mus. Zool., vol. 7, p. 210 (1929). . 

M. moravica: Soudek, Cas. mor. zem. musea, Brno, vol. 20 — 21, p. 106,^ 

fig. 1 (1922—1923) 2 ; Mravenci... Ceskoslovenske republ. Brno, p. 45, fig. 21 

(1923?); The Entomologist's Record, vol. 37, p. 35, fig. 1, 2 (1925) ? ? (5. Finzi, 

Boll. Soc. Adriat. Sci. Nat. Trieste, vol. 29, 104. fig. 12 (1926) 2?d. 

OnHC. 5. /loBatHHa roAOBH b 1,1 pasa 6iAbni sa lUHpHHy. Cnepeay rOAOBaTpoxa 

syasia, 3 acfko onyKAHMH 6oKaMH, aocHTb aaKpyrAeHHMH 3aflHiMH porasiH i npa- 

MHM nOTHAHHHHM KpaBM. Cepe^HH qaCTHHa HOAOBOrO UJHTKa nOMipHO BHAa'eTbCa 

Bnepe4, 6yBmH o6Mea5eHa uiHpoKOK) Ayrojo. Hoao.3 CHAbHHM nepexHroM i S-nofli6HO> 
BHrHyTHM 30BHimHiM KpaeM BaAKiB, Aonaxi hkhx na Kiniji 3aKpyrAeHi *). (If = 2,3). 
HoAOBa nAOujHHKa HBAHe C06010 piBHoeiHHHfl 3arAH6AeHHfi xpHKyTHHK, 4o6pe bIa- 
MeasoBaHHii. PyqKa sycHKa BHrnyxa koao ochobh nifl xpoxH xynHM KyxoM (hc 
npHMHM, flK HaMaAbOBaHO B Finzi), HKnii BHAaexbca y BHrAJiAi HeBeAHHKoro 
3y6HHKa. 4atryxHK BycHKa b 1,6 pg,3a aobuihA 3a fioro pyHKy. ^oaasHHa 2-ro 
HAeHHKa 4»ryxHKa b IV2 pa3a 6iAbma 3a floro mnpHHy. Koao Hafi6AHaiHHx AaAb- 
uiHx HAeHHKiB AOBasHHa flopiBHioe uiHpHHi (pHC Soudek-a ujOAO Hboro nenpa- ') PacyHOK Finzi soBcim ne BiflnOBiflae fliiicHocTi, Toai hk pHcynoK Soudek-a flyase TOqHHH. 
a nopiBHiOK) 3 eKseMHAflpoM 5 3 MaBH<ia (ApnoAb^i) 1 kotbhom Soudek-a. — 84 — BHAbHHft); 6yAaBa Bnpa3Ho 4-qAeHHKOBa. MeaoeniHOTaAbHHft bthck Aease noiwiT- 
HHH i TO TiAbKH opH KOCOMy opieHTyBaHHi TopaKca; npo(|)iAb fioro aeAae co6ok> 
iiiHpoKy piBHORiipHy Ayry. 

LUhdh eninoTyMy KopoTKi, sarocTpeni, poaiuHpeHi npw ochobi, rpoxH BHrHyTi 

BCepCAHHy, flHBepryiOHi, 40B25HH0I0 aOplBHIOIOTb npOMijKKOBi MiaS Tx OCHOBaMH. 

OeTioAioc noNiipHoY flOBmnHH; BysAHK fioro asepxy o6Mea!eHHft AyracTO 3 cKe- 
poBaHHM ynepeA aaKpyrACHHM yqacTKOM, igo Hafl6iAbn]e BHAaeTbCH. OocTne- 
TioAKJc xpoxH BH11JH8 hIjk By3AHK nexioATOcy, B nonepeiHOMy Hanp«MKy lUKpoKO 
OBaAbHHfi, B 1,6 paaa iimpiuHfi niiK -neTioAroc. 

MoAO 3 rpy6HMH AHsepryioHHMH noeaaoBasHHMH sMOpiuKaMH, hki no^acTH ah- 
xoTOMyroxb; 6okh B noTHAUHna o6AacTb toaobh 3 rpy6oio cirqacTicTio. HoaobhH 

UiHTOK AOCHTfa eAHCKyiHH, 3 HeHHCAeHHHMH CAa6mHMH SMOpiUKaMH. HoAOBa 

nAoigHHKa 3 Ayaje CAa6eHbKHM noBSAOBasHHM 

inTpHXOBaHHHM, niB6AHCKyHa. TopaKC 3 nOB3- 
AOB»iHOIO, AOCHTb piBHOMlpHOK) 3M0piUKyBaTi- 

CTK), uje rpy6moio hIk Ha roAOBi. HoxHAeHa 
nOBepXHH eniHOTyMy Mias iiiHnaMH Ayate rAaAKa 
H 6AHCKyqa; Bona nepexOAHTb y BHrASAi no- 
AOKiHCToro rocxporo xpHKyTHHKa i na cnHHHHa 
6iK xopaKca. Hackhkh CTe6eAbiiH 3 He xaKoio 

rpySoK) i HepiBHOMipHlIUOIO nOB3AOBa4HOK> 3M0p- 
niKyBaTlCTK), 3 ryCXHM nOXO^KOBaHHAM, MaXOBl', 

aAe BCpx nocxncTioAHDcy AocHXb rAaAKHfi i 
6iAbm-MeHm 6AHCKyqHH. ^osri, BiAAerAi bo- 
AOCKH Ha TiAi ooMipHoi HacxoxH. TeMHOKam- 
xaHOBoro KO\bopy, racxep xeMHiuiHH. — JIob- 

%MHa 6AH3bKO 5 MM. 

9. „CaMHHH saraAOM noAiSna ao po6ix- 
HHKa. CnHHKa xopaKca noBepxoBO 6opo3HHCTa. 
CnnHHi lUHflH (uiHOH cniHOxyMy, B. K.) KopoxKi, xaKoi cawoi BiAHOCHoi' aob- 
asHHH, HK y po6ixHHKa. CnHHHe nOAe (noxHAena nonepxHH eninoxyMy, B. K-) 
TAaAKe fi 6AHCKyHe. llocTneTioAioc yeecb 6opo3hhcthM, 6e3 nijiKoro noMixHoro 
noAH Ha cepeAHni. ToAOBa iepBOHo-6ypa, hoaobhh ujmtok, ^ioao i tIm'h mopho- 
6ypi, asyBaAbija 8 BycHKH HepBOHO-6ypi. TopaKc i cTe6eAbije HepBOHO-6ypi a KiAb- 
KOMa HopHHMH HAHMaMH Ha 6oKax MesoHoxyMy, Ha ujHXKy it MexanoxyMi. 4e- 
pesye HepBOHO-6ype, rAaAKe i 6AHCKyqe, acHiuie niat y po6ixHHKa. — ^oaasHHa 
7 jw;m" {Soudek). 

6. /JoBJKHHa roAOBH MaSase AopisHioe uiHpHHi; hoaobi BaAKH npHivii, SAerna 
AHBepryioMi; If = 4,5. PynKa sycHKiB npawa, ababc nepeBHiuye AOsasHHy nepuiHx 
ABOX MACHHKiB ByCHKa, B3HTHX paSOMJ 2-fi HACHHK AajryxHKa xpoiuKH aobiiihS 
3a 1-8; AOBatHHa 3-ro cxanoBHXb Vs AOBasHHH 2-ro. Iji Aani hIkk hc BiAnoBiAaioxb 
AiarHOBOBi Soudek-a, aAe ijiAKOM noroAaJjwoxbca 3 Soro pHcynKOM. ^ysaAbijH 
uiHpoKi 3 5 i eiAbiue rocxpHMH 3y6HHKaMH {Soudek: „The mandibles are wide, 
but with two teeth oney!"). 

FopSKH eniHoxywy HHSbKi, npoMi^oK Mia? hhmh Aysse rAaAKHH i 6AHCKyHHH, 
CxeeeAbije xoHKe, 3 saKpyrAenHM' BysAHitoM nexioAiocy. ToAOBa a cepeAniH qa- 
Puc. 23. ^.Myrmica deplanata 
(opHr.) — 85 — 

cthhI SAcrKa HiaHO noBSAOBiKHO niTpHxysaTa, no 6oKax i aaa^y 3 rycTHM no- 
TOHKOBaHHaMi; hoaobhA ujhtok Mafiae rAa4KHfi. TopaKC 3AerKa noesAOBXHO lUTpH- 
xysaTHfi. By3AHK neTiOAiocy flOCHTb rpySo sMopiuKyBaTHfi, nocTneTioAK)c asepxy 
6iAbm-MeHm rAa4KH8 i 6AHCKyHHH a6o ACABe 3MopmKyBaTn8. 1-a i 2-a Ky6iTaAbHi 
KAiTHHKH nepcAHix KpHA MOFO eKseMHAHpa 3 AcKanii saMKHCHi, TO^i aK Ha pn- 
cyHKy Soudek-a 2-a KAixHHKa cnepeay BiAKpHTa, 3 floCHTb pi'akhmh BiAAcrAHMH 
BOAOCKaMH. Jlyme xeMHoro HepBOHyBaTO-6yporo KOAbopy, KpHAa b ochobhih no- 
AOBHBi 6ypyBaTi. — ^OBJKHHa Mafiase 6 mm. 

EKseiwnAapH, npHCTaBAcai Meai 1923 poKy 3 AcKaHii {^o6pxaHCbKuu), n aa- 
AiHHB 40 HOBoi BiAMiBH plana Ha ocHOBi Toro, ujo noCTnerioAioc ix SBepxy 
SMopiuKyBaTHH, TOAi HK 33 AiarHOSoM PgacbKoio BiH y deplanata Mafiase 
PAaAKHfi. Thm qacoM CKaeMnAHpn, mp z 'ix aeAaBHo OAepasas 3 toY TaKH AcKa- 
hIh HoBa, BiAnoBiAaiOTb AiarH030Bi PyacbKoio aah deplanata; He CBiAqHTic 
npo xe, UJO 03HaKa ijh Ayae Bapiioe, oxiKe, ujo var. plana xpe6a poarAflAaxH 
HK CHHoniM deplanata. Y KoxHny Soudek-a. 3 MopaBii, ujo e b wene, nocx- 
nexioAioc asepxy rAaAKHfl, a a abox eK3eMnAflpiB 5 3 MaHHna (^ApHOJibAi) 
Mafiase rAaAKHfi. 

Beschreibung'. 5. Der Kopf ist 1,1 mal so lang wie breit. Vorn ist er kaum 
schmaler, mit schwach konvexen Seiten, ziemlich stark abgerundeten Hinterecken 
und geradem Okzipitalrand. Der mittlere Abschnitt des Clypeus ist massig her- 
vorstehend, indem er durch einen breiten Bogen abgegrenzt ist. Stirn mit einer 
starken Einschniirung und S-formig gebogenem Aussenrand der Stirnleisten, 
deren Spitzen abgerundet sind *). If = 2,3- Das Stirnfeld stellt ein gleichseitiges 
eingesenktes, gut begrenztes Dreieck dar. Der Scapus ist an der Basis unter 
einem. etwas stumpfen Winkel gebogen (nicht rechten, wie das bei Finzi abge- 
bildet ist), welcher in Form eines Zahnchens hervortritt. Die Fiihlergeissel ist 
1,6 mal langer wie der Scapus. Das 2. Gliedchen der Geissel ist Va mal so 
lang wie breit; die nachsten Gliedchen sind so lang wie breit (die Abbildung 
von Soudek ist in dieser Hinsicht unrichtig); die Clava ist deutlich 4-gliedrig. 

Die mesoepinotale Einsenkung ist kaum unterscheidbar, und dabei nur bei 
schrager Orient! erung des Thorax; dessen Profil stellt einen breiten gleichmas- 
sigen Bogen dar. Die Epinotumdornen sind kurz, zugespitzt, an der Basis ver- 
breitert, kaum nach innen gebogen, divergent, so lang wie der Abstand deren 
Basis. Petiolus massig lang; dessen Knoten ist. oben bogenformig begrenzt, mit 
einem mehr hervorragenden, nach vorn gerichteten Abschnitt. Der Postpetiolus 
ist etwas hoher, als der Petiolus, in der Querrichtung breit-oval, I'/a mal breiter 
wie der Petiolus. 

Stirn mit groben divergierenden, teilweise dichotomierenden Langsrunzeln. 
Clypeus ziemlich glanzend, mit unzahlreichen schwacheren Runzeln. Stirnfeld mit 
sehr schwacher Langsstreifung und Punktierung, halbglanzend. Thorax mit einer 
ziemlich gleichmassigen Langsrunzelung, welche noch grober ist, als auf dem Kopf. 
Die abschiissige Flache des Epinotums zwischen den Dornen ist, sehr glatt und ') Die Abbildung von Finzi enspricht keinenfalis der Wirkllchkeit, wogegen dieselbe von 
Soudek sehr genau 1st. Ich vergleiche mit einem ^ vom Manytsh (Arnoldi) und einem Kotipus 
von Soudek. glanzend; sie geht in Form eines schief gelegenen spitzen Dreicks auf die Rijcken- 
seite des Thorax iiber. Stielchenglieder mit einer weniger groben und mehr un- 
ragelmassigen Langsrunzelung und dichten Punktierung, matt, aber die Oberflache 
des Postpetiolus ist ziemjich glatt und mehr oder weniger glanzend. Die langen 
abstehenden Haare auf dam Korper sind massig dicht. Dunkel-kastanienbraun, 
die Gaster dunkler. — L. cca 5 mm. 

?. „The female resembles, on the whole, the worker. The thoracic dorsum is 
superficially striate- The spinotal spines are short, of the same relative length 
as in the worker. The spinotal field is glabrous and shining. The postpetiolus 
is entirely striate without any distinctly glabrous field in the middle. The head 
is red-brown, the clypeus, front and vertex, black-brown, the mandibles and an 
tennae red-brown. The thorax and pedicel are red-brown with some black spots 
on the sides of the mesonotum, on the scutellum and metanotum. The abdomen 
is red-brown, shining and smooth, lighter than in the worker. — L. 7 mm". 
(Soudek). 

6. Kopf beinahe ebenso breit wie lang; die Stirnleisten sind gerade, kaum 
divergent, If = 4,5. Scapus gerade, kaum langer wie die zwei ersten Geisselglied- 
chen zusammengeiiommen; das 2. Gliedchen der Geissel kaum langer wie das 1; 
die Lange des 3. betragt Vs derselben des 2. Diese Angaben widersprechen 
etwas der Diagnose von Soudek, aber sie entsprechen ganz dessen Abbildung. 
Mandibeln breit, mit 5 und mehr spitzen Zahnchen {Soudek: „The mandibles 
are wide, but with two teeth only"!). Epinotumbeulen niedrig, deren Zwischen- 
raum sehr glatt und glanzend. Stielchen diinn, mit einem abgerundeten Petio- 
lusknoten. Kopf im mittleren Abschnitt etwas fein langsgestrichelt, an den Seiten 
und hinten dicht punktiert; Clypeus beinahe glatt. Torax etwas langsgestrichelt, 
Petiolusknoten ziemlich grob gerunzelt, Postpetiolus oben mehr ober weniger 
glatt und glanzend oder kaum gerunzelt. 1. und 2. Kubitalzellen der Vorder- 
fliigel meines Exemplars aus Askania sind geschlossen, wogegen auf der Abbil- 
dung von Soudek die 2. Zelle vorn offen ist. Mit ziemlich sparlichen abstehenden 
Haaren. Sehr dunkel rotlich braun, Fliigel in der Basalhalfte braunlich. — L. bei- 
nahe 6 mm. 

EKOAorifl. CyAHiH 3 HaBe^eHHx KHHsne anaxoAHuj, M. deplanata BAacTHoa 
roAOBHe MicyeBOCTHM cxenoBoro xapaKTepy. 

FeorpatfiiiHe nomHpeHHH. HaM biaomI THMiacoM xiAbKH Ay^e poapisHeHi 
i BaaeMHO BiAAaAeni oynKTH nomHpeHHfl deplanata. TaKHMH e, nacaMnepeA. 
saaHaHeni PyacbKUM (1905, c. 800): KOAOHia FepjieHeepr y KpHMy {MypaAeeun). 
Ha KaBKaai — CTaHijia Oni- BoeHHo-OceTHHCbKoY aaAisHHifi i OKOAHiii BaTyMa 
AaAt KOA. OpeH6yp3bKa ry6epHH, cren Ha mAaxy a OpcbKa ao CTanijii MarHix 
HOI i ABa nyHKTH xoao CxaAiHrpaAa (koa. LJapHgHHo). AcKania Hosa na Xep 
coHujHHi 2 S (23. V 1926 p., 4o6pxaHCbKuu) i raivi xaKH 2 5 i 1 d (VIII 1930 p. 
C. MeABeASB). K. ApHOXbAi anaflmoB M. deplanata na cepeAHbOMy ManHHi 
(V 1927 p., JVe 2414); 2 ? ijboro aSopy e a uoifi KOAeKijii. 

Santschi [Finzi, 1926, c. 105), he ochobI MaxepiaAy, OAepasanoro hhm 6a- 
raro ponis TOiwy BiA mchc, yBa«ae, igo deplanata xpanAaeTbca xaKoas i b 
OKOAHij«x KaeBa. 3 ijhm h niaK hc Moasy aroAHXHca, 6o b cbo'ix KHiBCbKHJt 360- 
pax HiKOAH He HaxpaoAas na ^efl bha ' CKopuie roxoBHii BHanaTH, ariAHO — 87 — 

:3 Finzi, ujo b aaHOMy BHnaflKy ne 6yB TiAbKH xpoxH bUxhachhS bia THny npe^- 
•CTaBHHK M. schencki. — Floaa HauiHM Comsom M, deplanata anaSmoB Sou- 
dek (1922, 1. c, p. 15) y niBfleHHiS MopaBii' Ha rop6ax koao FlaBAOBCbKa (Pav- 
liovske kopce). LJi ropSn yTBopeni lopcbKHMH BannaKaMH, igo. niAHOCHTbCH na 
500 M Hafl niHpOKOK) aoahhok) piKH Dyje (170 m). MicijeBicTb ijh xapaKTepHsy- 
€Tbcafly2ie xenAHM KAiMaroM i CTenOBOio ^\opom, siK.y Soudek ysaxae aa peAiKxoBy. 
. PyacbKuu. (1905) aasHaiae, ^n,o b fioro KOAeKijii e eKSCMnAHpH, ay^e 6AH3bKi 
ji.0 M. deplanata 3 Cepe^Hboro YpaAy Ta 3 Hopserii. 

[Myrmica (Myrmika) lobicornis lobicornis Nylander] 

HoMiHaTHy pacy lobicornis Ha YKpaiHi noKHujo iije 3 neBHicxio ne anaH- 
■ ^eno. Aac Bce xaKH BBasKaio sa flopeHHe 4AH nopiBneHHH 3 hcio HaniHX pac na- 
secTH flOKAaflHHK fliarnoa li Stdrcke, hkhA Mas SMory rpynxoBHO aocAiflHXH Ny 
lander-'iBCbRi xkhh b TeAbciHrcpopcbKOMy iwyaei. TaKcamo BBaaiaio 3a AOijiAbHe 
noflaxH cnHCOK Aixepaxypa, ijgo cxocyexbcn 40 araAaHoi HOMiHaxHoT (popMH, hkhB 
Hacnpasfli, mohjahbo, cxocyexbCH ao iniuHX pac, BCxaHOBHXH hki MOJKHa 6yAO 6 
TiAbKH Ha ocHOBi AocAiAKCHHH opHrinaAbHoro MaxepiaAy. 

M. lobicornis: Nylander, Act. Soc. Sc. Fennicae, vol. 2, p.. 32, tab. 18, 
fig. 32, 33 (1846) 59; ibidem, vol. 3, p. 31 (1849) c? ; Ann. Sc. Nat. Zool. 
(4), vol. 5, p. 82, tab. 3, fig. 27—32(1856). Mayr, Europ. Formicid., p. 63, 64, 65 
<1861). Ern. Andre, Spec. Hym. Europe, vol. 2, p. 318, 322, 324, tab. 21, 
fig. 7 (1883) 5 9(5. HacoHOB B., Has. H. O- E. A. 9., x. 58, c. 35, 72, 73, 
(1889). Donisthorpe, Brit. Ants, p. 134(1915). Forel, Fauna Ins. Helvet. Form., 
p. 28, 30 (1915). Emery, Bull. Soc. Ent. Ital., vol. 47, p. 120, 123, 125, fig. 19-a, 
20-e, 21-c (1916) ^ $ c?- Muller G., Boll. Soc. Adriat. Sci.Nat., vol. 28, p. 39 
(1926). Finzi, ibidem, vol. 29, p. 79, 106, fig. 13, (1926). Starcke, Tijdschr. 
Entom., vol. 70, p. 76, fig, 1,3,4(1927). AAnaxOB h ApnoAbflH, OnpeA- naccK. 
OHAHHbeBa, c. 725 (1928). KapaBaes, Tp. Cpia.-Max. bIaa- (VKp. Akba. HayK), 
c. 259 (1926). Santschi, Rev. Suisse Zool., vol. 38, p. 347 (1930). 

M. rubra v. lobicornis: Forel, Fourmis Suisse, p. 75,77, 79 (1874) 5 ? cJ- 
Emery, Zool. Jahrb. Syst., vol. 8, p. 315 (1895). 

M. scabrinodis lobicornis: PyacKHfi, Myp. Poc. , x. 1, c 654, 693, pHC. 170 . 
. (1905) (partim), Emery, Deutsche Ent. 2eitschr. , p. 179, fig. 9-a, 11-b 
(1908)2 9,5. ■ 

OnHc. 5. „THn (FeAbciHr^opcbKHH Myaeii, Spec. typ. JVTe 5050). FIpocxpoMAe- 
hhS Hepea npoHoxyM. ExHKexKa: Uleaborg, W. Nyland, Mus. fenn. 

/iocHXb MaAeHbKHH i HCHo aa6apBAeHH8. PyqKa eycHKa a KpyrAOio Aonaxxio, 
Ha hkIS cxHpHHTb HESOBHi AOCHXb uiHpoKa, xoHKa fl xcMHa nopoKHHCxa, b aoB- 
HiLUHbOMy HanpHMKy KpHAonoAiSna o6AaMiBKa (nop. pncyHOK). Hoao xpoxH Byaiie, 
Hiai y aAbniHcbKoro Xany. BiAHOUieHHA mi/K mnpHHoio toaobh (sKAiOHaioiH oii) 
i MiniMaAbHOK) lunpHHOK) MOAa = 3,8. lUHnn KopoxKi i Kpyxo niflHOCHXbCH Bropy. 
MeaoeninoxaAbHa aanaAHna BAymena, aAe ne xaK rAH6oKO hk y subsp. a 1 p i n a 
ii arduennae. FlexioAioc KOpoxKHH i bhcokhh, a KopoxKHM cxe6eAbijeM; nepeA- 
wia pir xpoxH MeHUiHfi aa 90°, He Ayae rocxpHfi, Aeujo saKpyrAeHHfi. TopaKC 
a cxe6eAbga lepeBiia MepBOHyBaTo-6ypyBaxo asoBxi, roAOBa xpouiKH npiiAHMAeaa, — 88 — 

racTep nocepeAHHi TCMHoGypHH, cnepe^y i saaAy HcniuiHfi. HlyBaAbjjH BycHKai 
ft HorH asoBxi. 

CKyAbnxypa SHaiHo CAa6uia mm y aAbniHcbKoro Tuny, npH6AH3HO rk y scab- 
rinodis i. sp. • FoAOBHi cMyrH Ha 6oKax ciTHacxi Area frontalis xpoxH 6am- 
CKyna, HaflaBHHaiiHO Hi«Ho aepHHCxa, qoAOBi SMopuiKH npoAOBxyioxbCH na V* 
nAOiijHHKH, aAe Ha cepeAHHi i"i cxaioTb AyJKe CAa6i, Maflate HenoMixni. BMopiuKjr 
TopaKca HepiBHOMipHi, noB3AOBJKHi; npoMiajOK miai lUHnaiwH rAaflKHit, asepxy 
3 nonepcHHOK) AiHieio. OexioAioc 3 6oKiB Ayracxo SMopiuKyBaxHH; BysAHK rpy6o, 
aAe noBepxoBO 3MopuiKyBaxnfi, 3 6oKiB i cnepe^y 3 xcmhoio oSahmibkoio, 6ah- 
CKyqHH. HocxnexioAioc 3 6iAbai noBepxoBOio noB3A0BKHOio SMopuiKyBaxicxio, Ma- 
xobhS. BHwipH AHB. Ha xa6AHgi". 

„S. Tnn. Ha xifl caiwifi iiinHAbiji. 

MaACBbKHH (4 mm), HepBOHyBaxo-cipyBaxo-6ypH8, KiHgisKH aiOBxyBaxi. 

FoAOBa HiaiHO sepHHCxa, nepea BiiKauH 3 KiAbKOMa Ayate HiaiUHMH ne napa- 
AeAbHHMH SMOpiuKaMH. OpoHOxyM Ha cepeAHHi TAaAKHft, Ha 6oKax Ayase niaiHo 
3MopuiKyBaxo-3epHflcxH8, 6AHCKyqHH. MeaoHOxvM sobcim cnepeAy nonepcHHO- 
luxpHxyBaxHH, xpHKyxHHKa nepeA 'MaHplscbKHMH 6op03eHKaMH nepea uinHAbKy He 
BHAHO, no3aAy MaflpiBCbKHx 6opo3eHOK bIh noBSAOBasHO mxpHxysaxHii. IJ^htok 
xpoxH rpy6iiie noB3AOBaiHo uixpHxyBaxafl. EninoxyM rpy6o i nOBepxoBo noB3- 
AOBaiHO uixpHXyBaxHg, 3 KoasHoro 6oKy 3 uiHpoKHM 3y6HeM, BepuiHHa hkofo ao- 
CHXfa rocxpa i BHMipioexbCH + 100^ Ochobh 3y6giB npoAOBatyroxbCH BBepx i o6- 
Meajyioxb npoMiasny sanaAHHy, ana b HanpflMKy sropy cxae 6iAbm noBepxoBOio 
i npoAOBajyexbCH b BHrAHAi Ha8rAH6uioi noBSAOBasHOi cMvasKH aat ao nepeAHboi 
Measi enmoxyMy. OexioAioc KopoxKO-CTe6eAbHacxHfi, 3 hcho BiAOKpeMAeHHM ssepxy 

aepnaCXHM BySAHKOM, 3 60KiB 3 XpOXH CAa6o n03HaHeHHMH nOB3AOB2LHHMH UIXpHXaMH. 

riocxnexioAioc FAaAKHii, 3 6oKi 3 nooAHHOKHMH cAa6HMH noBSAOBatHHMH CMyai- 
KaMH. riepcAHi KpHAa sasAOBajKH 4 mm, b npoKCHMaAbHifl noAOBHHi aaxeMHeni. 
PyHKa BycHKa saBAOsatKH 0,73 mm, a rocxpHM neperwHOM, BiAnoBiAae pacyH- 
. KOBi Emery 1908 p. Depuii xpa HAeHHKH AasryxHKa pasoM saeAOBajKH 0,34 mmi 
AOBaiHHa 2-ro HAeaHKa AatryxHKa MaSaie BABOe 6iAbuia aa uiHpHHy — AOsasHHa 
Horo 0,13, mHpnHa 0,07 mm. IlJexHHKOBi boaockh na HHasHbowy 6oiji siAAerAi, na 
BepxHbOMy npHAerAi, b nanpHMKy ao KiHjja lepeBija nocxynoBo 6iAbm niAHe- 
ceni. TopaKc 3 hooahhokhmh "kopotkhmh iipaMO cxohhhmh BOAOCKaMH. Horn 

3 rpy6HMH npWAerAHMH BOAOCKaWH". 

„ ? 6e3KpHAa. Thh. (FeAbCHHr^opcbKHfi MyaeH, spec. Typ. JVs 5052). 
npocxpOMAena qepea iijhxok. EtHKexKa: Uleaborg, W. Nyland. Mus. fenn. 
/^AH caMHiii M y r m i c a niaAa, + 5 mm, oAHOManixHO xeMHoSypa, npHAaxKHi 
?KOBXo-6ypi. Aonaxb pyqKH sycHKa Kpyxa i AOBra, mk y 5, hoao xpoxH Byasie 

HITS, y aAbnificbKOl (pOpMH, BiAHOmeHHH AO MaKCHMaAbHOl lUHpHHH roAOBH ((ppOH- 

xaAbHHfi iHABKc) — 4,0. HoAOBi Aonaxi niAHeceni. Moao 3 + 12 cMyasKaMH. CKyAtn- 
xypa AHuie noiwipHo rAH6oKa, laafiase ao cepeAsiHH 3 Ayase BHHBAeHHMH anacxoMO- 
3aMH, Mafiate a noxoHKOBanHMH cMyraMH. HoAOBa nAOignHKa uiaiHo CMyracxa» 
xpoxH 6AHCKyHa. CnHHKa xopaKca 3 cixHacxHMH rAH6oKHMH CMyraMH i rpy6HMK 

SMOpUIKyBaXHMH XOHKaMH '), pOSMiujeKHMH Ha IJiHXi nOB3AOBa5HHMH pHAaMH; UJHXOK ') 4epe3 HenpaBHAfaHy HiMeijbKy Mosy roAaHACbKoro asTopa smIot peneHBH Tpy4HO baobhth.. — 89 — 

3 6 rAH60KHMH S. UIHpOKHMH nOB3AOBiKHHMH UITpHXaMH, BBHSanHMH nOnepeiHHMH' 
HMKaMH. EninOTyM TaKOSK 3 rAH6oKHMH rpy6HMH n0B3A0B2JHHMH SMOpuiKaMH, MIX 

lUHnaMH TAaflKHH. LUhoh aoBri fi BysbKi (npoTH iniuHX 9? Myrmica). OeTio- 
Aioc rpy6o SMopiuKysaTO-noTOHKOBaHO uirpHxyBaTHH, nocTnexioAioc TpoxH He thk 
rpy6o, aAe see raKH fly?Ke noBSflOBaiHO uiTpHxyBaxHH. OeTioAioc KopoxKHH- i bh- 
cokhH, 3 pisKo BHHBAeHoio BcpiuHHOK) popy, 3 HKOi nepeflHifi i aaanift 6iK cna- 
4aK)Tb o4HaKOBO*, He yTBopioioHH cnpaBjKHboro By3Aa. Bee tiao pacHO BKpHTe 

siaAerAHMH BOAOCKaMH, Ha TOpaKci AOCHTb KOpOTKHMH, Ha TOAOBi, CTe6eAbui & 

racTepi 40BrHMH. nepe4He cxerHO 3 40BrHMH Bi4AerAHMH, pemxa CTeroH i ro- 

MIAKH 3 npHAerAHMH BOAOCKaMH; BOAOCKH Ha AJSryTHKy Bi4 KOpOTUIHX 40 TaKHX^ 
UJO 40piBHK)IOTb 40Ba«HHI qAeHHKa, Ha HKOMy BOHH CHa«Tb. BhMIPH 4HB. HHasie 

Ha Ta6AHiii". 

Beschreibung. g. „Type (Mus. Helsingfors, Spec. typ. Nr. 5050). Durch- 
das Pronotum genadelt. Zettel: Uleaborg, W. Nylander, Mus. fenn. 

Ziemlich klein und lichtfarbig. Scapus mit steilem Lobus, dem ein ziemlich 
breiter, diinner und dunkler, nach aussen konkaver Fliigelsaum aufsitzt (s. Abb.)- 
Stirn etwas schmaler, als bei dem alpinen Typus. Verhaltnis zwischen Kopfbreite 
(mit den Augen) und minimaler Frontalbreite = 3,8. Dornen kurz und steil auf- 
stehend. Mesoepinotalgrube eingesenkt, aber nicht so tief wie bei subsp. alpina 
und arduennae. Petiolus kurz und hoch, kurzgestielt; Vorderecke etwas weniger 
als 90", nicht ganz scharf, etwas abgerundet. Thorax und Hinterleibsstiel rotlich. 
braungelb, Kopf kaum angerauchert, Gaster in der Mitte dunkelbraun, vorn und 
hinten lichter. Mandibeln, Fuhler und Beine gelb. 

„Skulptur viel seichter, als beim alpinen Typus, ungefahr wie bei s c a b r i n o- 
d i s i. sp. Kopfstreifen an den Seiten genet^t. Area frontalis etwas glanzend, 
feinst granuliert, die Stirnfaltchen .setzen sich fein iiber ^/i der Area fort, in der 
iVIitte aber sehr seicht, beinahe unsichtbar. Thoraxrunzeln unregelmassig longi- 
tudinal; Raum zwischen den Dornen glatt, mit einer Querlinie oben. Petiolus 
an den Seiten bogenformig gerunzelt; Knoten grob, aber oberflachlich gerunzelt, 
an den Seiten und vorn dunkel umrandet, glanzend. Postpetiolus oberflachlicher 
langsgerunzelt, matt. Masse in der Tabelle". 

„cJ.Type. An derselben Nadel. 

Klein (4 mm), rotlich graubraun, Extremitaten gelblich. 

Kopf fein granuliert, vor den Ocellen mit einigen sehr feinen nicht parallelen 
Faltchen. Pronotum in der Mitte glatt, an den Seiten sehr fein runzelig granu- 
liert, glanzend Mesonotum ganz vorne quergestreift, das Dreieck vor den. 
Mayr'schen Furchen durch die Nadel unsichtbar, hinter den Mayr'schen Furchen langs- 
gestreift. Scutellum etwas grober langsgestreift. Epinotum grob und oberflachlich 
langsgestreift, jederseits mit einem breiten Zahne, dessen Gipfel ziemlich scharf 
ist und +100° misst. Die Zahnwurzeln sind nach oben verlangert und fassen 
eine Mittelgrube zwischen sich, welche nach oben oberflachlicher wird und sich 
als tiefste der Longitudinalstreifen bis an die Vordergrenze des Epinotums fortsetzt. 
Petiolus kurzgestielt, mit deutlich abgesetztem, oben fein granuliertem Knoten, an 
den Seiten mit Andeutung einzelner seichter Langsstreifen. Postpetiolus glatt, an, 
den Seiten mit einzelnen seichten Langsstreifen. Vorderfliigel 4 mm, in der pro- 
ximalen Halfte getriibt. — 90 — 

Scapus 0,73 mm langf, scharfgeknickt, mit der Abb. von Emery 1908 uberein- 
^immend. Die drei ersten Funiculusglieder zusammen 0,34 mm lang; das zweite 
Funiculusglied nicht ganz zweimal so lang wie breit, Lange 0,13, Breite 0,7 mm. 
Die Borstenhaare an der Unterseite abstehend, an der Oberseite liegend, nach 
dem Hinterleibsende allmahlich mehr aufgerichtet. Thorax mit einzelnen kurzen 
aufrecht stehenden Haaren. Beine anliegend grob behaart". 

„ ? dealat. Type. (Mus. Helsingfors, spec. typ. Nr. 5052). 

Durch das Scutum genadelt. Zettel: Uleahorg, W. Nyland, Mus. fenn. 

Fiir ein My r m i c a- Weibchen klein + 5 mm, gleichmassig sehr dunkelbraun, 
Appendices braungelb. Scapuslobus steil und lang, wie bei der ?; Stirn etwas 
schmaler, als bei der alpinen Form, Verhaltnis zur maximalen Kopfbreite (Fron- 
ial-Index) = 4,0. Stirnlappen aufgerichtet. Stirn mit + 12 Streifen. Kopfskulptur nur 
massig tief, bis ganz nahe an der Mitte stark anastomosiert, geradezu punktstrei- 
fig. Stirnfeld feingestreift, etwas glanzend. Thoraxriicken durch netzformigen tie- 
fen Streifen in groben Runzelpunkten verteilt, die auf dem Scutum in Langsreihen 
stehen; Scutellum mit 6 durch Quergriibchen zusammenhangenden tiefen breiten 
Langsstreifen. Epinotum ebenso grob, iangsrunzlig, zwischen den Dornen glatt. 
Dornen lang und schmal (in Bez. zu anderen Myrmica- ??). Petiolus grob runz- 
lig, punktiertgestreift, Postpetiolus etwas weniger grob, aber noch stark langs- 
gestreift. Petiolus kurz und hoch, mit scharf angedeuteter Gipfelflecke ^), von 
welcher Vorder- und Hinterseite gleichmassig abfallen, ohne eigentlichen Kno- 
ten. Der ganze Korper reichlich abstehend behaart: am Thorax ziemlich kurz, 
auf Kopf, Stiel und Gaster lang. Vorderschenkel lang abstehend, die anderen 
Schenkel und die Schienen anliegend behaart. Fiihler schief abstehend behaart; 
die Haare am Funiculus kurzer bis so lang als das Glied, auf dem sie implan 
tiert stehen. Masse in der Tabelle". 

EkoaoHh & eroAoria. 3a PyacbKUM „HaAe«HTb 40 iHCAa thhobhx cxenoBHx 
i pa30M 3 THM ripcbKHX (j)OpM. Ha piBHHHax asHBe B crenax: AyKOBHX, kobhao- 
BHX i Kaia'aHHCTHx (oco6ahbo Ha .rop6ax ra ix cxHAax); xaKoar TpanAsieTbca 3bh- 
»iaSHo i b cochobhx 6opax. Ahctbjihhx Aicis yHHKae, oceAiOKJiHCb inoai xi6a 
TiAbKH no ix OKOAHyHx (Ha cxHAax) a6o na mHpoKHX bIakphthx AyroBHnax... 
Ha KaBKaai Myrmica lobi.cornis, Kpiia crenis na pisHKHi, koao ni^Hiaj 
xpe6TiB Ta na ix cxHAax, atHse TaKoa y cochobhx 6opax i, napemTi, y BCpxHbOMy 
noflci B aAbniflcbKHX Aynax (na bhcoti 7000 — 8 000 (p.)... fHisAHTbcs b seiwAi, 

po6AaHH HOpH, SBHqafiHO 3 OAHHM, pi^me 3 KlAbKOMa SOBHiuiniMH OTBOpaMH; 

MacTO oceAioeTbCH raKoa mp, KaMiKHHivi ih 6yflye HeseAHHKi aeiwAHHi rop6KH 
(inoai safiMae cxapi rop6KH AaaiyciB); y 6opax oceAioeTbcfl xaKoat i b cxapHx 

HHflx". 

reorpa4>iiBe noinnpesHH. 06AacTb nomHpcHHH yiei MipiwiKH oxonAioe Mafiase 
BCK) Eflpony (roAOBHe ^eHTpaAbHy fl niBHiqny HacTHHH), AAbna, AnemHH. 

y Meatax YKpaYHH Bi43HaMeHa PyacbKUM rah koa. OoATaBCbKO'i ry6epHi (Bep- 
6eHHiji XoxAOBHijbKoro nofliTy), XapKOBa i koa. KaTepHHOCAaBCbKoi" rydepni 
/c. BiAeHbKe na ^ainpi). A ujo PyscbKuii ne poapisHHB OKpeiwHx pac lobicor- 
n i s, TO AHiuaexbCH Hea'jicOBaHHM, hh mbb ain cnpasy 3 HOMinaTHOio pacoio. a 36epiraio HenpaBHAbHOCri HiMeuKoro TeKCTy Stdrcke. — 91 Myrmica (Myrmica) lobicornis var. kieviensis nova (pHC. 24) 
Onac. S . PyHKa eycHKa pisHHTbCH bIa pyHKH HOMiHaxHOi pacH thm, ujo crpHajeHb 
■CBoiM noAoaeHHflM ne BiAnoBiAae cepeAHHi niaomBH neperHHy, a naBnaKH, nepe- 
cynyTHfi TpoxH HaaoBHi, 6iAbiii-MeHin noaiSHOAO Toro, hk y „var." lissahoren- 
s i s Starcke; iHiiiHMH CAOBaMH, AonaTb y kieviensis TpoxH KOpOTiiia. Hoao 6iAbui- 
MCHiu UK y HOMiHaTHoi pacH (ahb. Ta6AHHio). 

UlHnH eniHOTyMy Bnpaano flOBUii i npoTHAeasHO ao HOwiHaTHoi pacH, b hkoi 
BOHH Kpyro niAHeceni (BiAnosiAae TaKOiK pHcyHKOBi Starcke), AocHTb cAa6o niA- 
Heceni, MaAO AHBepryioTb i noMixHO BHrnyTi 
UK y cepeAHHy, ran i bhh3. FleTioAioc no- 

MiTHO KOpOTUlHH. 

FoAOBa pisKO, aAe He rpy6o noB3AOBatHO 
3M0pmKyBaTa, na hoai Mae AHBcpryioii 
aMopuiKH, HKi Ha 6oKax nepexoASTb y noB- 
3AOBa«Hy cixHacTicTb; laiai sMopuiKaMH 3 ry- 

•CTHM nOTOIKOBaHHHM. HoAOBa OAOUJHHKa 

MaHise 30BciM FAaAKa 8 6AHCKyHa. TopaKC 

i HAeHHKH CTe6eAbija rpy6o, rpoxH xbh- 

AHCTo noBSAOBasHO sMopiuKyaaTi; noxHAena 

nOBepxHfl eniHOTyiwy Mias uiHnaMH b HHasnifi 

noAOBHHi Ayaie FAaAKa fl 6AHCKyqa, y Bepx- 

wia noMiTHO nonepeqHO uiTpHxyBaTa 1 laeHui 

6AHCKyHa, Maflase niBMaTOBa. TopaKc i HAe- 

HHKH cTe6eAbHa TeMni, KepBOHyBaToasoBTo- 

6ypyBaTi, HepiBHOMipHo 3a6apBAeHi; asy- 

BaAbua, BycHKH ft hofh 6iAbui BOxpHCToro KOAbopy. FoAOBa 8 racrep Ayate 

TCMHoro 6yporo KOAbOpy. — ^OBasHna 4,5 mm. 

Beschreibung. ?. Der Scapus unterscheidet sich von dem^elben der Nominat- 
rasse dadurch, dass der Schaft seiner Lage nach nicht der Mitte der Sohle der 
Knickung- entspricht, sondern etwas nach aussen, wie etwa bei var. lissahoren- 
sis Starcke, verschoben ist, mit anderen Worten, der Lappen ist bei kievien- 
sis etwas kiirzer. Die Stirn ist etwa wie bei der Nominatrasse (vgl. die Tabelle). 

Der Petiolus ist dsutlich kiirzer, die Epinotumdornen deutlich langer und, im 
Gegensatz zur Nominatform, bei welcher sie steil aufgerichtet sind (entspricht 
auch der Abbildung von Starcke), ziemlich schwach hinaufgerichtet, deutlich 
nach innen und unten gebogen. 

Kopf scharf aber nicht grob langsgerunzelt, auf der Stirn divergent, an den 
Seiten langlich-netzformig gerunzelt, zwischen den Runzeln dicht punktiert. Das 
Stirnfeld beinahe ganz glatt und glanzend. Thorax und Stielchenglieder grob, 
etwas wellenformig, langsgerunzelt, die abschiissige Flache des Epinotums zwi- 
schen den Dornen in der unteren Halfte sehr glatt und glanzend, in der oberen 
deutlich quergestrichelt und weniger glanzend, beinahe halbmatt. Thorax und 
Stielchenglieder dunkel rotlich braungelb, ungleichmassig gefarbt, Mandibeln, 
Fiihler und Beine etwas lichter, mehr ockerfarben. Kopf und Gaster sehr dun- 
kel braun. — L. 4,5 mm. Puc. 24. Myrmica lobicornis var. 

kieviensis. a, b — roAosa ra TopaKc; 

c — pyqKa eycHKa b npo({)iAb; d — pir I'i" 

niAouiBH 3Bepxy (opHr.) — 92 — 

SnaxoAHige. KAaBAieBo koao Knesa. (VIII 1932, JVb 5597 B. Kapaaaes), 
2 ^. Cepea pocAHHHoro acTpHxy, b acMAi, b cocHOBOMy Aici. B OKOAHijax KaeBa 
np, oqeBH4Ho, pi^Ka (popivia. Myrmica (Hyrmica) lobicornis burtshak-abramovitshi Karawajew 

M. (Myrmica) schencki var. b u r t s h a k-a bramovitshi: Karawajew, Mem. 

CI. Sci. Phys.-Math. (Acad. Sci. Ukraine), vol. 13, p. 209, fig. 4 (1929). 
M. (Myrmica) lobicornis var. burtshak-abramovitshi: Santschi, Rev. 

Suisse Zool., vol. 38, p. 351 (1931). 

OnHCc 2. AonaTb pynKH sycHKa, noAiSHO ao HOMiHaTHOi pacH, ayae po3BH- 
HCHa; mHnn eninoryMy TaKoas 6iAbm-MeHm ak y ocTaHHboi, aAe snaHHo KopoTuii 
HisK y kieviensis; noAiSno ao Toro, hk y ocTaHHboro, 
yBiruyTi BcepeAHHy i bhh3, aAe posKiiujeHi uje 6iAbm ro- 
pH30HTaAbH0. CKyAbOTypa TopaKca AyJKe rpy6a i asepxy 
HenpaBHAbHiuia, nias y HaaeaHOi pacH. HaASBHHafiHo tcm- 
Horo 6yporo 3a6apBAeHHH (xaK caMO Topanc i hackhkh ctb- 
6eAbijfl); eycHKH, asysaAbiiH S HorH /KOBTyBaxi. — /loBHJMHa 

UJOCb 4 MM. 

Beschreibung'. 5. Der Lobus des Scapus ist wie bei 
der Nominatrasse ausserordentlich stark entwickelt, die 
Epinotumdornen ebenfalls etwa wie bei derselben, deutlich 
kiirzer aJs bei kieviensis, wie bei der letzteren nach 
Puc 25 y M ■ innen und unten gebogen, aber noch mehr wagerecht ge- 

lobicornis hurt- stellt. Die Skulptur des Torax ist sehr grob und oben mehr 
s hak-abramovitshi. verworren, als bei der genannten Rasse. Durchaus dunkel- 
a— pyqna eycHKa b npo- braun gefarbt (auch der Torax und Stielchenglieder *)). 
ni4omBa p^yer, Mandibeln und Beine gelblich. — L. etwa 4 mm. 

SaaxoAB^e. OKOAHHi „Ji,viKOTo oaepa" Ha KopocTen- 
ujHHi, BoAHHb (28. VII 1927, JSTq 3788), H. EypnaK-ASpa- 
MOBUH, 5 5. rniaAO niA yAaniKaMH OAirojjeHOBoro BannaKy. MicijeflicTb rop6Ky- 
Baxa, AicHCxa, 3 rycTHMH aapocTSMH Azalea pontica, OTJKe peAiKTOBa. 
<J)iAb, b 
3HH3y, c — npoipiAb TO- 
paKCa (opnr.). TafiAHgs BHuipiB THny M. lobicornis lobicornis, CKAaAena Starcke i AonoBBena mhok) 
BHMipaMH M. lobicornis kieviensis i burtshak-abramovitshi Kar. 

Kopf 


Stirn 


Skr. 


Pet. 


H. 


Dorn 


Dorn 


roAOBa 


<!OAO 
uiHn 


oiiin 


H 
a 


d 


c 


d 


e 


/ 


S 
M. lobicornis i. sp. (typus) Ulea- 


,,borg 


1,0 


0,27 


0,42 


0,45 


0,38 


— 


(0,23) 


3,80 


Id. 9 fliigellos (6e3KpHAa), typus 


1,19 


0,29 


0,49 


0,53 


0,45 


0,24 
4,00 


M. lob. var. kieviensis nova 5 • 


1,08 


0,28 


0,45 


0,36 


0,31 


0,35 


0,31 


3,86 


M. lob. burtshak-abramovi- 


tshi Kar. g 


1,01 


0,28 


0,41 


0.43 


0,36 


0.28 


0,25 


3,55 ') In meiner oben genannten Arbeit steht es .sehr dunkelbraun gefarbt, besonders die Gaster 
rotlich-gelb"; die zwei letzten Worte „r<Jtlich-gelb" sind zu strelchen; das ist ein Druckfehler. — 93 — 

BiAHOCHi BCAHqHHH (nofliAH lUKaAH oKyAHpHoro MiKpOMeTpa Starcke 1 nofl. = 
■==18,15 p), nepe'iHCAeHi mhok) b a6coAioTHi eeAUHHHH: hbctkh 1 MiAiMexpa. 

a — uaKCHMaAbHa uiHpHHa toaobh, BKAiOHaioHH oii; b — MiniMaAbHa lUHpHHa 
■HOAa; c — Horo MaKCHMaAbna mnpHHa; d — flOBajHHa neTioAiocy, paxyioHH bIa 
kIkhh HHKHboro nHHTHKa flo BepxHboro Kpaio aaflHboT cohabhobhoi noBepxHi; bh- 
MipH po6HTbca npHMOKyTHHKOM, OAHH 6iK HKOPo flOTopKaexbCH flo nHOTHKa, a 4py- 
thS 40 BepxHboro Kpaio coqACHOBHoi noBcpxHi; e — BHcOTa (H — Hohe) neTioAiocy; 
/ — aoBatHHa niHniB eniHOTyiviy, koah ahbhthch SBepxy; UHMipioeTbCH Bi^cTaHb 
Bifl kIhhh lUHna ao nisKpyrAoro BHpiay koao i'x ochobh; g — aos^HHa ix ase, 
KOAH 4HBHTHCH B npocpiAb: BHMip flo niaKpyFAOro eniHOxaAbHOro SHpiay. If — 

(ppOHTaAbHHH iHfleKC a6o BiflHOUieHHH MiHlMaAbHOl lUHpHHH HOAa 4O niHpHHH FO" 
AOBH, BKAIOiaiOHH Oh!. 

Mynnica (Myrmica) schencki Emery (pHC. 26) 

M. rubra subsp. schencki: Emery, Zool. Jahrb., Syst., vol. 8, p. 315 

(1895) 5? (5. 
M. scabrinodis schencki: Emery, Deutsche, Ent. Zeitschr., p. 178, fig. 

9-b, U-a (1908) 5 9 (5. Soudek, Mravenci...Ceskoslov. republ, p .39,44 (1922). 
M. scabrinodis st. schencki: Forel, Fauna Ins. Helvet. Hym. Form., p. 29—31 

(1915) 5 9cJ. Emery, Boll. Soc. Ent. Ital., vol. 47, p. 120, 123, fig. 19-b, 

20-a (1916) 5 9. 
M. scabrinodis 1 ob icorn i s var. schencki: PyacKHii, Myp. Poc, t. 1, 

c. 699 (1905) '$9 6. 
M. schencki: Bondroit, Ann. Soc. Ent. France, vol. 87, p. 103 (1918). G. Miil- 

ler. Boll. Soc. Adriat. Sc. Nat., vol. 28, p. 44 (1923). Finzi, ibidem, vol. 29, 

p. 109, fig. 14 (1926) S?c5. KapasaeB, Tp. CDia.-Max. Bi4A. (Vnp. Akba. 

HayK), T. 4, c. 259 (1926). AAnaxoB h ApnoAbflH, Onpea- HaccK. C^HAHnb- 

CBa, c. 351, MaA. 3. Santschi, Rev. Suisse ZooL, vol. 38, p. 351, fig. 3. 
M. lobicornis: Forster, Hymen. Stud., vol. 1, p. 69 (1850) 5 9. Schenck, 

Jahrb. Ver. Nat. Nassau, vol. 8, p. 82 (1852). Mayr, Verh. Zool.-bot. Ver. 

Wien, vol. 5, p. 412 (1855) 6, nee Nylander. 

OnHC. 2. /loBasHHa toaobh TpoxH 6iAbma 3a mnpHny b (1,12 paaa); roAOBa 
3 napaAeAbHHMH, sAerKa onyKAHMH 6oKaiviH . i HaAssHiaHHO saKpyrAeHHMH aa/s,- 
aiMH poraMH. OepeflHifi Kpaii hoaobofo iijHTKa oocepeAHni iHofli 3 acabc no- 

MiTHOK) BHIMKOK). HoAO npOTH iuiUHX BHfliB M y r m i C a Hafl3BHHa3HO By3bKe, 
3 By3bKHMH napaACAbHO o6Me2{eHHMH AOnaTHMH; nepCTHr TaKOat CHAbHHHJ If 

y Moix eK3eMnAapiB 3 oKOAHHb KHeBa = 4,12 — 4,37; aa BHiwipaMH Santschi, 
y niB4eHHO-eBponeHCbKHx npeacTaBKHKiB 4,6—5. Pynna BycHKa yTBopioe koao 
OCHOBH pir, TpoxH MeHmna 'sa npaiviHS, npH nowLy a cepeAHUH Kyx o6Mea5eHHH 
nAOCKimoK) Ayroio, um y lobicornis, qepes iijo see yTBopenHa Ha6yBae Ma- 
CHBHimoro BHrAH4y; KOAO pory Henae cnpaB^Hboi Aonaxi i bIh, no4i6Ho hk y 1 o- 
bico rnis, oeMeaseHHH Anme BHrHyxoro naaoBHi, tcmho 3a6apBAeHOK) nAOCKOio 
o6AHMiBKOK); ni4omBa nepernny, koah ii poarAHflaxH 3 noBepxni, uiHpma, nias 
y lobicorn is; aa noTHAHiHHg KpaH pynKa sycHKa BHcxynae Ha rpy6HHy koao 
CBoro kIhij;!. 94 TopaKC 3BHqafiH0 3 pisKHM MeaoeniHOTaAbHHM bthckom, SKHfi npoxe ihoai. 
posBHHeHHH 3HaHHO CAa6uie. lilanH eniHOTymy aoBri, koao ochobh uiHpoKi, 
y KHiBCbKHX npcACTaBHHKiB noMipHO nJAHCceHi, 4HBepryK)Hi, BHrnyTi hk acepe- 
4HHy, xaK i bhhb; eniHoxaAbHHa BHpia uiHpiuHH 3a eniHoraAbHy Aonaxb. IlepeAHH 
HacTHHa nexioAiocy xpoxH xoHuia, Hi;K y 1 o b i c o r n i s ; xaK caMO i BiflHOCHa bh- 
coxa BysAHKa Aeigo iweHiua i nepeAHifl pir fioro rpoxH ne xaKHH rocxpHH hk 
y lobicornis. nocxnexioAiqc, hk nopisHHXH 3 lobicornis, snaHHO aoBuiau; 
MaKCHMaAbHa AosatHHa goro MaBaie AopiBHioe bhcotI; saepxy bIh BHAaexbCH iuh- 
poKO OBaAbHHM, pasa b IV2 lUHpuiHM 3a nexioAioc. 

FoAOBa AOCHXb rpy6o noBSAOBKHO 3MopuiKyBaTa, npn qoMy na 6oKax Ti mlsi 
SMopuiKaMH yxBopjoioxbca anacTOMosH; Mi?K 3MopuiKaMH cAa6o BHaBAeni tohkh. 

Ha hoaI 3MopiiiKH AHsepryiOTb; HOAOBa hao- 
igKHKa BHpasHO noB3AOBaiHO mxpHxyBaxa. To- 
paKc uje rpy6me noB3AOBaiHo SMopiiiKyBaxufi, 
npH HOMy 3MopiiiKyBaxicxb AOCHXb npasHAbHa; 
noxHACHa noBepxHH eniHOxyMy rAaAKa fi 6ah-^ 
CKyia; nexioAioc i nocxnexioAioc 3 AOCHXb pis- 

KOK) nOB3AOB25HOK) SMOpUIKyBaTicTK), HKa Ha 

BepxHifi noBepxHi ocxaHHboro sHa^HO CAa6uiaf 
HepiBHOMipHa i Ay^e apiGna; m'uk. SMopuiKaiviH 
rycxe noxoHKOBaHHH. Facxep rAaAKHH i Ay«e 
GAHCKyHHfi. TiAO, He SBaasaiOHH Ha 3MopuiKy- 
Baxicxb, Bce xaKH AocHXb 6AHCKy»ie. 3 aob- 

PHMH, nOpiBHK)K)1H AOCHXb laCXHMH BlAAerAHMH 

BOAOCKaMH. 3a6apBAeHHH JKOBxyBaxo-HepBOHy- 
BaTO-6ype, TeuHime na BepxHi'fi noaepxHi ro- 
AOBH S racxepa, 3Ae6iAbmoro BsaraAi Aocnxb 
xeiane. — /^OBKHHa 4—5 mm. 

9. 3araAOM no4i6Ha ao 5. LUnnH enino- 
xyMy npHMJ, koao ochobh uiHpoKi; AOBKHHa 
Tx AopiBHioe BiACxani bIa ochobh ao nepeAHboro Kparo eninoxyMy. CKyAbnxypa 
rpy6iua. noB3AOBajHa 3MopmKyBaxicxb nocepCAHHi MCSoHOxyMy Ay^ie npaBHAbna,* 
cnepcAy cxOAHXbca b oahIS xoHiji. — ^OBjKHHa 5 — 6 mm. 

o. /loBaHHa pyHKH sycHKa AopiBHioe AOBatHni xpbox nepuiHx HAeHHKiB A<Kry- 
THKa pasoM ysHXHX. EniHoxyM 3 MaAenbKHMH xynHMH saKpyrACHHMH rop6KaMH. 
npoq)iAb nexioAiocy SBcpxy AyracxaS, yABoe aobuihS sa mnpHHy. FoAOBa xoHsa 
noBSAOBasHO luxpHxyBaxa, 3 rycxHian xosKaMH. MesoHoxyM laijK nepeAHiwH po3- 
BHAKaMH MaSpiBCbKOi 6op03eHKH TAaAKHH 1 6AHCKyHHH, no3aA HHX 3AerKa mxpH- 
xyaaxHS. CKyxeAKjM, ocHOBHa nosepxHa eninoxyMy., pisHo ak i SHanna qacxnna 
6oKiB xopaKCa, rycxiuie uixpHxyBaxi, 3 rycxHMH xoHKaiwH, Maxosi; nocxnexioAioc, 
xaKcaMo i racxep, rAaAKi i 6AHCKyHi. 3 piakhmh BiAAerAHMH BOAOCKaMH. Tcmho- 
6yporo KOAbopy. KpnAa hk y 9, — /JoB^HHa 4—4,5 mm. 

Beschreibung. ^. Kopf etwas langer wie breit (1,12 mal), mit parallelen,. 
schwach konvexen Seiten und sehr stark abgerundeten Hinterecken. Der Vor- 
derrand des Clypeus in der Mitte manchmal etwas konkav. Die Stirn zeichnet 
sich bei Vergleich mit anderen M y r,in i c a - Arten dadurch aus, dass sie ausserst 
Puc. 26. ^Myrmica schencki. 
a — roAOBa; b — TopaKc; c — py^Ka 
BycHKa B npo(J)iAb; d — pir Yi niaom- 
BH SBepxy; c — nlfloniBa 3HH3y (opHr.)- — 95 — 

schmal ist und sehr schmale, parallelseitige Lappen besitzt; die Einschniirung ist 
sehr stark; If ist bei den bei mir vorhandenen Exemplaren aus der Umgegend vom 
Kyjiw 4,2 — 4,37, nach den Ausmessungen von Santschi bei siideuropaischen Ver- 
tretern — 4,6— 5. Der Scapus bildet an der Basis eine Ecke, wobei dieselbe von 
innen durch einen flacheren Bogen als bei lobicornis abgegrenzt wird, wo- 
durch die gesamte Bildung ein massiveres Aussehen erhak; an der Ecke fehit 
ein eigentlicher Lappen und diesselbe ist nur, gleich lobicornis, durch einen 
flachen, nach aussen umgebogenen, dunklen Saum umgrenzt; die Sohle der 
Knickung ist breiter als bei lobicornis; iiber den Okzipitalrand ragt der 
Scapus um die Dicke an seinen Ende hinaus. 

Thorax meistens mit einer scharfen mesoepinotalen Einsenkung, welche in- 
dessen manchmal viel schwacher entwickelt ist. Epinotumdornen lang, an der 
Basis breit, bei den Kyjiwer Vertretern massig hinaufgehohen, divergent, so- 
wohl nach innen, als auch nach unten gebogen; der epinotale Ausschnitt breiter, 
als der epinotale Lappen. Der vordere Abschnitt des Petiolus etwas mehr ver- 
jungt als bei lobicornis; gleicherweise ist auch die verhaltnismassige Hohe 
des Knotens etwas geringer, sowie dessen vordere Spitze etwas weniger spitz als 
bei lobicornis. Der Postpetiolus ist in Vergleich mit lobicornis bedeutend 
langer; dessen Maximallange ist beinahe dessen Hohe gleich; von oben betrachtet,. 
erscheint der Postpetiolus breit-oval, etwa IV2 mal so breit wie der Petiolus- 
Kopf ziemlich grob langsgerunzelt, wobei sich auf den Seiten zwischen den 
Langsrunzeln Anastomosen bilden; zwischen den Runzeln schwach ausgepragte 
Punkte, auf der Stirn divergieren die Runzeln; das Stirnfeld deutlich langsgerun- 
zelt. Thorax noch grober langsgerunzelt, wobei die Runzelung ziemlich regel- 
massig ist; die abschiissige Flache des Epinotums sehr glatt und glanzend. Petio- 
lus und Postpetiolus mit ziemlich scharfer Langsrunzelung, welche auf der Ober- 
seite des Postpetiolus bedeutend schwacher, unregelmassig und sehr fein wird; 
zwischen den Runzeln eine dichte Punktierung.' Gaster glatt und sehr glanzend. 
Der Korper ist ungeachtet der Runzelung doch ziemlich glanzend. Mit langen, 
verhaltnismassig ziemlich dichten, abstehenden Haaren. Farbe gelblich rotlichbraun, 
auf der Oberseite des Kopfes und der Gaster dunkler, meistens iiberhaupt 
ziemlich dunkel — L. 4 — 5 mm, 

3 ?. Im allgemeinen dem ^ ahnlich. Die Epinotumdornen gerade, an der Ba- 
sis verbreitert; deren Lange dem Abstand von der Basis bis zum vorderen Rand 
des Epinotums' gleich. Skulptur grober. Die Langsrunzelung auf der Mitte des 
Mesonotums sehr regelmassig, vorn in einen Punkt konvergierend. Flugel in den 
basalen Vs braunlich. — L. 5 — 1 mm. 

S. Scapus so lang wie die drei ersten Glieder des Funiculus zusammenge- 
nommen. Epinotum mit kleinen stumpfen abgerundeten Beulen. Petiolusprofil 
oben bogenformig, doppelt so lang wie breit. Kopf fein langsgestrichelt, mit 
dichten Punkten. Mesonotum zwischen den vorderen Asten der Mayrscben 
Furche glatt und glanzend, hinter denselben etwas gestrichelt. Skutellum, die 
Basalflache des Epinotums, sowie ein betrachtlicher Abschnitt der Thoraxseiten, 
dichter langsgestrichelt. Petiolus kaum merklich langsgestrichelt, mit dichten 
Punkten, matt; Postpetiolus, gleich der Gaster, glatt und glanzend. Mit sparlichea 
abstehenden Haaren. Dunkelbraun. Flugel wie beim ?. — L. 4 — 4,5 mm. — 96 — 

EROAoriH i eTOAoriii Bi^noBiAaiOTb, OHeBHaHO, GiAbuiocTi npeflCTaBHHKis Myr- 
3n 1 c a, aAe aeraAbHHX cnocTepexeHb iijoao ^bo^o uje MaAO. 

reorpa(f>i*iHe oomapeaHH. Cepeana fl niB^enna Espona (iTaAin), aa moimh 
AOCAiAajeHHaMH uiBeACbKi ocrpoBH ToTAaHfl i EAana, nisHiiHa lacTHHa esponefl- 
■CbKoro CPCP (AeniHrp p.), koa. BarcbKa, HepMCbKa, PHsaacbKa ry6. , SaKaBKassH. 

B Mexax YKpaYHH SHaHAena mhoio Ha 3BHHoropOAiijHHi (KniBigHHa), Ha Mep- 
HiriBiijHHi (CrapociAAH koao KneBa) i b HafiGAHmMHX okoahjjhx KneBa. TyT Bona 
TpanAHSTbcH 3HaHHo piAiue, Hiai xaKi BHAH HK rubra laevinodis i sca- 
b r i n o d i s. 

[Myrmica (Myrmica) schencki Em. var. subopaca K, Arnoldi (in litt.)] 

Onac. ^. If = 5,0. MeaoeniHoxaAbHHfi bthck JveAse noaHaneHHS. LUkhh eni- 
HOTyiay npaiai, Kopormi Hiai y THny (0,35 mm), 6iAbin niAHeceHi. FlynKTHp Mia 

SMOPIUKaMH, 0C06aHB0 Ha 60Kax rOAOBH, p03BHHyTHH Ayaie i TOMy TiAO AHiue 

niadAHCKyne. fycToro TeMHo6yporo KOAbopy, oco6ahbo TCMHoro SBcpxy; BycHKH, 
ayBaAbiiH ft hofh 6ypi. — /tosaiHHa 4,5 mm. 

Beschreibung. 5. If ==5,0. Mesoepinotum-Einsenkung kaum angedeutet. Epi- 

notumdornen ganz gerade, kiirzer als beim Typus (0,35 mm), mehr aufrecht ste- 

hend. Die Punktierung zwischen den Runzeln, besonders auf den Kopfseiten, 

starker entwickelt und dadurch der Korper nur halbglanzend. Durchaus dunkelbraun 

•gefarbt, besonders oben; die Fuhler, Mandibeln und Seine braun. — L. 4,5 mm. 

SHaxoAHDge: OpoBaAAa (KpacHaji MorHAa) b ^OHeHbKOMy 6aceHHi, C. Me^ee- 
mB (>rs 5632) 2 2. 

Tribus Pheidolini Emery 

Pheidolini: Emery, Rend. Accad. Sc. Bologna (1913—1914). 
Pheidolidae(part.): Emery., Boil. Soc. Ent. Ital., vol. 9, p. 72 (1877). 
Pheidolii-J-Myrmicii (part.): Forel, Ann. Soc. Ent. Belg., vol. 27, p. 164, 

165 (1893). 
Attidae (part.): Fred. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus., vol. 6, p. 161 (1858). 
My rmicin i (part.) -j- S t e n ammini: Ashmead , TheCanad. Ent., p. 383(1905). 

Mop^iOAoriiiHa xapaKTepHcTHKa. UIhuh na roMiAKax nir cepeAHboV i saAHboi 
napH npocTi a6o ix soBciM Hemae. KpHAO nepeAHboi napH SBH^afiHO 3 ABOMa 
saMKHeHHMH Ky6iTaAbHHMH KAiTHHKaMH. Bhhjitok IIJOAO HbOFO B naAeapKTHHHiB 
(payHi CTaHOBAHTb Stenamma, OxyopomyrmexiSymbiomyrma, a xaKoai 
ACflKi Aphaenogaster i Sipholinia, y hkhx xiAbKH oAHa Ky6iTaAbHa kaI- 
THHKa. riocTneTioAroc npHHAenoByeTbCH ao nepeAHborb KiH^H racrepa. Bi<iHi na- 
CTHHH qoAOBoro ujHTKa He niAHeceni y BHrAsAi khah, ujo posAiAHe ujHTKoay Ta 
BycHKOBy jiMKy. MoaobI BaAKH MicTHTbCH Ha noMipnift BiACTani oahh bia oahofo. 
Miai HHX BAa6TbCH nepeAHiH KiHeijb lOAOsoro uiHTKa. BycHKH y 2 i ? 3 12 (hk 
BHHHTOK 3 11) HAeHHKiB, y cJ 3 13 (a6o 12). 

Genus Stenamma, Westwood. 

Stenamma: Westwood, Intr. Mod. Class. Insects, Synops., vol. 2, p. 83 
(1840) (J.Ern. Andre, Spec. Hym. Europe, vol. 2, p. 271, 310 (1883) 5?c5. 
Stenamma (part.): Emery, Zool. Jahrb. Syst., vol. 8, p. 298 (1895). — 97 — . 

Asemorhoptrum: Mayr, Europ. Form., p. 71 (1861). 

Formicoxenus (part.): Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, vol. 5, p. 413 

(1855) 6 (nee S ? ). 
Aphaenogaster (part.): Mayr, Verh. Zoo!.-bot. Ges. Wien, vol. 36, 447 (1886). 
My r mica (part): Nylander (1849), etc. 
Myrmica (Tetramorium) (part.): Nylander, Ann. Sc. Nat. Zool. (4) 

vol. 5, p. 88 (1856). 
Formica (part): Fred. Smith, Trans. Ent. Soc. London (2), vol. 1, Proc. 
p. 82 (1831). 

Mop^OAOrilHa XapaKTepHCTHKa. $. nOAiMOp({)i3M BKHBAeHMli MaAO. FoAOBa 
BH40BJKeaa. MoAOBHS IIJHTOK 3 flSOMa nOBSAOBKHHUIH KHAaMH, IgO KOHBepryiOTb 

y HanpHMKy aaaaA. Hoaobi saAKH KopoxKi, 36AH25eHi, laaAO BH4aKDTbCH. HoAOBa 
nAOiijHHKa rAH6oKo BAyiueHa, MaAO BiAOKpeMAena a6o 8 soBciia He BiAOKpeMAeHa 
miA HOAOBoro ujHTKa. O^i MaAenbKi, MiCTHTbca 3HaHH0 Bnepe4 bIa cepeAHHH 6oKiB 

TOAOBH. ^yBHAbHa lUHpOKl, nOMipHO BHrnyTl 3 Api6HHMH 3y6HHKaMH. ByCHKH 

12-HAeHHKOBi, B npoKCHMaAbnifi noAOBHHi AyracTO BHrHyri, nocTynoBo, aAC HHwaAo 
yTOBujyioTbCfl Ao KinijH; l-S HAeHHK AasryTHKa BHAOBaeHHfl; KiHijeBi 4 wh 5 hab- 
hhkIb nocrynoBo yAOBasyjoTbcn h yTOBiijyfOTbCH, yTBOpioK)4H 6yAaBy, AOBUiy nia 
pemxa AJsryTHKa. Opoiv.eaoHOTaAbHHH moB Ha coHHHOMy doyi HenoMiTHHfi. Me3oe- 

niHOTaAbHHH UIOB rAH6oKO BAyUieHHfi. EniHOTyM 036p06HHS 3y6HHKaiVIH qH KO- 

poTKHMH uiHnaMH. FlerioAioc 3 AyJKe yAOsaieHHM CTeScAbiieM, na HKOMy — MaAeHbKHH 
sysAHK. riocTneTioAioc, koah ahbhthcji 3Bepxy, 6iAbm-MeHm KyAacTHS, Tpoxa 
lUHprnHH 3a nerioAioc. 

$, TpoxH Kpynnima aa $. foAOsa hk y ^, oni 6iAbuii i KpiM Toro HopMaAbHO 
ipo3BHHeHi BiHKa. TopaKC KopoTKHH, cnepcAy po3iUHpeHHH i B nonepeHHOMy na- 
npaMKy TpoxH nAocKHH. OepeAHi KpHAa 3 oahok) Ky6iTaAbHOio fi AMCKoiAaAbHOio 
KAiTHHKOK), y CBponeHCbKHX BHAiB — THny Formica. 

c5. FoAOBa saKpyrAena. Oni ne Ayate seAHKi i noMipno onyKAi, AOXOAflTb 
Mafiase AO nepCAHboro pory toaobh. Moaobhh ujhtok KopOTKHft, onyKAHfi. HoAoai 
BaAKH AY^e KopoTxI. ^yBaAbijH BysbKi 3 TpbOMa 3y6HHKaMH. Py^Ka BycHKa aob- 

HiHHOK) AOpiBHJOe TpbOM HaH6AHa5«!HM HACKHKaM A^PyTHKa, pa30M ySHTHM, 3HaHHO 

KopoTFua 3a ylAHg A^ryTHK; ^AeKHKH nocTynOBO yAOBJsyiOTbCH b HanpAWKy ao 
KiHya AatryTHKa, He yTBopK)K)HH Bnpa3HO BHHBAeHOi 6yAaBM. TopaKC kopqtkhS 
i lUHpoKHH; MeaoHOxyM AOMinye hba npOHOryMOM; MaSpiBCbKi 6opo3eHKH 6iAfam- 
MCHm poSBMHeni. OcHOBHa noBepxHH eninOTyiviy yAOBasena, 3 napoio MaAenbKHX 
3y6HHKiB. OeTioAioc tohkhh, 3 MeHm BHABAenHM BysAHKOM. KpHAa UK y $. 

EKOAorifl S eTOAoriii. ^KnByTb HucAeHHHMH rpowaAaiviH y bofkhx MicgHx, ro- 
AOBHe cepeA ahctahoi xpyxH. 

reorpae|>!<iHe noraHpeHHH. niBHinaa h niBAenna Eapona, CepcAseMHOMopcbKa 
oSAacTb, HnoniH, (liBHinHa AiviepHKa. B CPCP BiAOMa aah YKpaYHH, Ka3aHi, 
KaBKasy h TypKecTany. 

TpanAaexbCH b KonaAbHOMy CTani, b MHxapi. 

[Steraamma westwood! westwoodi Westwood] 

S. westwoodi: Westwood, Introd. Mod. Classif. Ins., vol. 2, p. 226, fig. 
86, 11, Synops., p. 83 (1840) 6. Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., vol. 21, 
.576-7 — 98 — 

p. 217. tab. 23, fi^. 21 (1854) S. Ern. Andre, Spec. Hym. Europe, vol. 2. p. 312, 

tab. 16, 20 (1882) S 9 c?. HacoHoe, Hsb. H. O. A. E. A. 3., t. 58 (1889) ^9S. 

PyacKHg, Myp. Poc, t. 1, c 709 (1905). Emery, Deutsche Ent. Zeitschr., p. 306» 

fig. t (1908). Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, vol. 46, tab. 4, fig. 7, 8 (1915).. 

Donisthorpe, Brit. Ants, p. 139, tab. 8 (1915). Forel, Fauna Insect. Helvet. 

Hym. Form., p. 36 (1915). Emery, Bull. Soc. Ent. Ital., vol. 47. p. 127, 128,, 

fig. 22, 1 (1916) S?c?. Soudek, Mravenci... Ceskoslovenske republ., p. 32 

(1922)5 ? 6 . AAnaroB h ApHOAbAH, Onpea. HaceK. CpHAHnbeBa, c. 725 (1928). 
S. westwoodi (part.): Mayr, Europ. Formicid., p. 56 (1861). Forel, Fourmis 

Suisse, p. 82 (1874) 6 (excl. 2 9). 
Myrmica lippula: Nylander, Act. Soc. Sc. Fennicae, vol. 3, p. 41 (1849) 2. 
Myrmica (Tetramorium) lippula: Nylander, Ann. Sc. Nat. Zool. (4), 

vol. 5, p. 3, ffg. 37, '38 (1856) 5. Fred. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus., voL 

6, p. 118 (1858) $9. 
Tetramorium lippulum: Roger, Berl. Ent. Zeitschr., vol. 3, p. 258(1859). 
Asemorhoptrum lippulum: Mayr, Eur. Formicid., p. 76 (1861). Forel, 

Fourmis Suisse, p. 80 (1874) 2 9. 
Myrmica debilis: Forster, Hymen. Stud., vol. 1, p. 52 (1850) 6. 
Myrmica minkii: Forster, Hymen. Stud., vol. 1, p. 52 (1850) 5. 
Formica graminicola: Fred. Smith. Trans. Linn. Soc. Lond. (2), vol. 1,. 

Proc. p. 82 (1851) 5 nee Latreille. 
Myrmica graminicola: Curtis, Trans. Linn. Soc. Lend., vol. 21, p. 216' 

(1854) nee Latreille. 
Myrmica laeviuscula: Schenck, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, vol. 8, p. 132 

(1852) S <excl. 5 9) nee Forster. 
Formicoxenus nitidulus: Mayr, Verh. Zool.-bot. Ver. Wien, vol. 5, 

p. 418 (1855) d (excl. 5 9). 
Myrmica (Stenamma) nitidula: Nylander, Ann. Sc. Nat. Zool. (4), 

vol. 5, p. 94, tab. 3, fig. 11, 42 (1856) 6 (excl. 5 9). 

SaHHHH 3HaBaeHHfl Ha YKpaiHi BHA e St. westwoodi Westw., aAe in npeA- 
CTaBAeHMfl BiH Ha YKpaiHi, KpiM onHcaHHX naxte subsp. ucrainicum K. Arn. 
i subsp. golosejevi Kar., xaKoat i HOMinaTHOK) pacoio — HeBi^oMO i Ha iwiS no- 
TAHA HasiTb AyJKe cyMHisHO. Nylander (1848) BiASHaiae „S t. westwoodi aah 
niBAeHHoV Pocii, a PyacbKuu aah KasKaay. OHTaKHH npo icHyeaHHa b CPCP 
HOMiHaTHOi pacH noTpe6ye uje nHAhHoro AocAiAasenHH. /laAbmHH onwc HOMinaT- 
Hoi pacH, CKAaAeHHH mhok) Ha ochobi icHyioHHX pHcynKiB i onHcis, a xaKoat bhb- 
HeHHH THx, mo e b Mene (no oAHOMy cKaeMnAapy) 5, 9 i d 3 OKOAHi^b ^pea- 
Aena Ta 5 5 3 ocTposa FoTAaHAa n noAaio aah nopiaHeHHH 3 hhmh onHcanHx 
ABOX AaAbmHX pac. 

Onac. 5. FoAosa BHAOBaieHa '), 3 napaAeAbHO 3AerKa onyKAHMH 6oKaMH, npa- 
MHM noTHAHHHHM KpaeM i TpoxH 3aKpyrAeHHMH aaAHiMH poraMH. Oni iviaAeHbKi, ') FoAOBa 3ra4aHoro flpesfleHCbKoro cKseMnArpa b 1,19 pa3a 6iAbma BflOBa: hijk yiuiip, y5 5 
3 otTpoBa FoTAaHfla b 1,16 paaa, y 2 5 3 FIparH (Arnoldi, Zool. Anz. Bd. 75, 1928, p. 2 '3) 
B 1,18 pj3a, a 3a pHcyuKOM Donisthorp-a (1915, p. 140, fig. 74) y aHrAifiCbKoro 5'^ ^'^ piasa. 
Aac Tpetja cKasaiH, iijo a MaAO Aosipfio pBcyuKaM Donisthorp-a lepea HeAfiaAe BBKOBaHH>i. 99 — AcasaTb cnepeay hoaobhhh aoBasHHH toaobh. Py^Ka BycHKa He AOxoAHXb flo^no- 
THAHiHoro KpaK) Ha rpy6HHy koao caoro 3a4Hboro KinHa; 2—7 qAeHHKH '^atry- 
THKa noMixHO uiHpuii 3a ix 40B2KHHy, 6yAaBa HCBHpaaHO BiAweatOBaHa, sHanHO 
flOBiua 3a peiury AasryrHKa; KiHijeBHa HAeHHK npH6AH3HO xaKHfl saBAOsasKH, hk 
TpH nonepeAHi pasoM ysHTi. Tpn nepaii hackhkh 6yAaBH nocxynoBO AOBiuaiOTb 
i lUHpuiaiOTb, npH HOMy AOsatHHa KO»Horo npH6AH3HO AopisHioe fioro uiHpHHi'). 
^KyaaAbga 3 TpbOMa KpynHiuiHMH roCTprnwH nepeAHiMH 3y6ijRMH'i HorHpMa!^MeH- 
lUHMH noaaA hhx, 3 hkhx ABa caiai 3aAHi sobcim MaACHbKi. 

ripOTOHyM nOMl'pHO OnyKAHH, eniHOTyM 3 rOCTpHMH, XpoXH KOAK)HKOnOAJ6HHMH 
KOpOTKHMH 3y6HHKaMH. OeTioAIOC 3 KOpOTKHM By3AHKOM; nOCTneTlOAroC KyAflCTHfi, 

npH HOMy lUHpHHa fioro npH6AH3HO AOpisHioe AOBasHni. IF=^ 
Puc. 27. Stenamma westwood!. a — J b npo<{>iAb; h — ey- 

CHKH npH 6iAbnioMy 36iAbmeHHi; c — eniBOTyM i CTe6eAbHe $ ; rf — 

roAOBa (5 (33 Emery). 

FoAOBa cirqacTo SMopiuKyBara, 3 noMiTHOio nepeBaroio noB340BKHHX SMopiuoK, 
OC06AHBO Ha cepeAHi>OMy yiacTKy; nepeAHH lacxHHa noAa HaBixb Mafiase bhkaichho 

nOB3AOB»HO SMOpiUKyBaTa. ripOMiaiKR Miaj nOBSAOBaiHHMH i ciTWaCTHMH 3MOpUIKaMH 

HiaiHO H rycTO noTO^KOBaHi; cepeA BinoK ciTKH e 6araTO MaACHbKHX, npH6AH3HO 
3aKpyrAeHHX, aKi aBTopH no3HaqaK)Tb HasBoio mmohok; y Koasnifi flMOHiji 3 ce- 
peAHboi" TOHKH CTHpHHTb HiasKHH boaocok; TaKi BOAOCKH posKHAani TaKoai BsaraAi 
Mias noB3AOBJKHHMH 3MopiiiKaMH. CepeAHiS yiacTOK MOAOBoro iijHTKa Ayase rAaA- 
KHH i 6AHCKyHHfi; TaK caMO i woAOBa HAOiijHHKa, He SBaasatOHH na KiAtKa haockhx 
TOHOK, Ay»e TA'iAKa H 6AHCKyqa. ToAOBa BsaraAi AocHTb 6AHCKyMa. TopaKC rpy6o, 
roAOBHe B noB3AOBa«HOMy Hanp«MKy, SMopiuKyBaTHH i nonacTH 3 cixqacTOK) cKyAb- 
nxypoK), HaH6iAbuie ssaAy; Bi^Ka cixKH xyr Maflaje aci BHAOBweni, a xaKHX hm- 
KysaxHx JiK Ha roAoai Ayise neSaraxo i $opMa ix Menm THnosa; niasHHfi nynKXHp 
Miat 3MOpmKaMH e xiAbKH B aaAH'ii lacTHni xopaKca. Cxe6eAbiie AocHXb rAaAKe ') 3a AoHOAbAi ySt. westwoodiwestwoodi mapBHa <]AeHHKiB 6yAaBH 6iAbUja HiiK aobjsh- 
Ha, a B iniuHx Stenamma bih Bi^SHaiae iHiui BiflxHAeBHji posiaipiB nepmnx 3-x iiAenHKiB 6yAaBH, 
aKi TaKoa sobcIm hc BianoBiflaiOTb moTm BJiMipaM. Koah AocAiaaxH BycHKH npa Bi46HTOMy ocbit- 
AeHHi, TO nepini TpH qAenHKH 6yAaBH y ^^ St. westwoodi westwood i, St. westwoodi 
ucraincum K. Arn. i St. westwoodi golosejevi Kar. npH6AB3HO o^HaKOBi b flosajHHv 
w. lUHpHHy i b HanpHMKy so kihhh 4iKryTHKa nocxynOBo ^oBmaiOTb I niMpmaiOTb; Te came BHaBAa- 
eTbca i Ha npenapaxax y 6aAb3aMi 3 toio pisHHHeio, njo TyT aCHO bhaho, igo 'Jackhkh 6yAaBH, 
axi, no4i6HO Ao Bcix MAeBHKJB flKryTHKa, 3<JAeH0Byi0ThCH Ha spaaoK niflBopnoT xpyb'H, HacnpasAi 
Bci noMiTHo 6iAbmi b/iobik Hiai ymnp. — 100 ~ 

i, noA'QHo Ao TopaKca, 6AHCKyHe. Facrep 4y}Ke 6AHCKyMHH 3 HiKHHMH To^KaMH, 

lyo MaiOTb Ha C06i BOAOCKH, KOAO CaMOV OCHOBH 3 HiaSHHM nOB3AOB2KHtIM UIXpH- 
XOSaHHflM. FoAOBa fi TOpaKC 3 KOpOTIUHMH, raCTCp 3 AOBOIHMH KOCO BlflAerAHMH 

BOAOCKaMH. Horn 3 py<iKa BycHKa s KopoTuiHM rycTHw onymeuHnM. ^OBTysaTO- 
BOxpHCToro,a6o «jepBOHyBaTO-ipjKaBoro KOAbopy; npH/iaTKH, CTe6eAbije fi racrep 
HCHimi. — /JoBiKHHa 3 — '3,7 mm. 

?. FoAOBa flK y ^. CKyAbnjypa TpoxH AyJKia; onyuieHHH Tase came. 3a6apB- 
ACHHa TCMHiiue niat y 2, ipavaBo-6ype, KiH^iBKHfi racTep qepBOHyBari (3a6apBAeHHfl 
MOro CKSCMnAHpa ? 3 OKOAHjib ^pesfleHa xaKe jk ajoBTysaTO-BOxpHCTe hk i b 5). 
KpHAa npHflHMAeHi, a acHo6ypHMH ajHAKaiWH. — /^osxHHa 4 — 4,6 mm. 

6. <ZloB2{HHa roAOBH Ha pHcyHKy Emery b 1,15 pasa 6iAbma 3a uiHpHHy 
(y Moro 4pe3fleHCbK0ro CKaeMriAflpa a 1,17 pasa); noaaa 4yJKe onyKAHX oqeft Ti 
KpaV KOHBepryroxb 6iAbm-MeHtu Tpanei^iOBaTo; noTHAHHHHS KpaH ypiaaHHS, 3 3a- 
KpyrAeHHMH aaamua poraiaH; y sraaanoro ApeaaeHCbKOro eKsewnAHpa bohh 
saKpyrACHi ay^qe; cnepeAy roAOBa iHRiaAO SByjseHa i ijhm BiapisHaeTbca oia pu- 
cyHKa Emery- Py^Ka eycHKa He AOxoflHXb 40 nepcAHboro Bi^Ka na rpy6HHy 

KOAO CBOrO SaaHbOrO kIhIJH. ^yBaAbHH 3 TpbOMa rOCTpHMH 3y64HKaMH. 

EninoxyM 3 xpHKyxHHMn BHCTynaMH, hkI b apesACHCbKoro eKseiwnAHpa poasHHeni 
6iAbtue, Bias ije noAaHo na pHcyHKy Emery. OexioAiQC ijHAiHApHiHHfi, 33aAy 
AHiue TpouiKH BysAyBaxo yxoBigeHHfi; nocxnexioAioc KyAHCTHfi. 

FoAOBa rycxo noxoiKOBaHa, niB6AHCKyqa; cepeAniH ynacroK 40AOBoro ujHXKa 
Ayxe FAaAKHS i SAHCKyHHfi; HOAOBa HAOUjHHKa HAOCKO noTOHKOBana, Ay«e 6ah- 
CKyia. TopaKC HepiBHOiviipHO mTpHxysaTHH, noTOHKOBaHHH, na 6oKax uixpHxyBaxHft 
rpy6me, rpoxH 6iAbm 6AHCKyHHK mm roAoaa. EninoxyM SBepxy i 33aAy Asep- 
KaAbHo rAHAKHS. CTe6eAbi|e fi racxep rAaA^i fl 6AHCKyqi, onyiueHna hk y ^.TeMHO- 
6ypHfl; aiyaaAbHa, BycHKH fi hofh 6ypyBaxo-a50Bxi. — /^OBasHHa 3,5 mm. 

EkoaoHh i CTOAoriH. ^Kmbb b Aicax, xpHMaexbcn b iwicyax bofkhx, saxineaHx. 
FHiaAHXbCfl B aeMAi niA moxom, onaAHM ahcxhm, piAKO b thhahx hkhx i hIa Ka- 
MiHHHM. TpanAHexbCH piAKO i fioro xpyAHO SHaxoAHXH {PyacbKuu). 

Feorpa^iiHe nomHpeHHH. niBHi^Ha, cepeAHH i niBAenHa EBpona; n 3HaSmoB 
■)i B MaxepiaAi 3 ocxpoBa FoxAanAa {H. Lohmander). Nylander BiASHanae 11 a\h 
„niBAeHHOi Pocii", a PyscbKuu aah BAaAHKaBKaay. 

Stenamma westwoodi ucrainicum K. Arnoldi 

Stenamma ucrainicum: K. Arnoldi, Zool. Anz., vol. 75, p. 209, fig. 1, 2, 
3, 4 (1928) 5 9(5. 

OnHC. g. 3a ApHOXbAi, roAOBa xpoxn AOBOia w. Byasqa, nias y xnny; ijboro 
H HE ocHoei Moro nopiBHK)K)HH HeAOCxaxHbo MaxepiaAy He Moajy nepesipHTH. 
y ABOx opHrinaAbHHX eKaeMnAapis, iijo e 3 Mene, roAOBa hihhm ne pisHHTbCH siA 
THny (ahb. npHM. 2). Oii oco6ahbo 4pi6Hi; ix nonepeqnHK AopisHioe 0,02 mm. 
TopaKC •awxymvi. i nAOCKiniHfi niasy Tuny, 3 KiAbKOMa tohuihivih uiHnHKaMH eninoTyMy. 

BepxHH noAOBHHa noxHAeHOi nosepxHi eninoxyMy nepiBHOMipHO nonepeMHO 
uixpHxyBaxa, HHajna rAaAKa i, noAiSHO 40 BepxHboi, Ayase 6AHCKyHa. 3aAHH na- 
cxHHa BysAHKa nexioAiocy i 6okh nocTnexioAiocy aAcrKa noBSAOBasHO aiwopaiKy- 
Baxi. OnyoieHHH hk y rnny, aAe boaockh SBepxy aa roAOfii 8 norax xpoxH AOBUii. — 101 — 

3a6apBAeHHH eapiioe bIa MepBOHyBaTo-6yporo 3 TeMHo6ypHM tIm'hm i 1-m ki'ab- 
UeM racTepa ao TeMHo6yporo i tIm'hm i 1-m KiAbyeiw racrepa rycToro tcmho- 
6yporo KoAbopy. /^oBiKHHa 4 mm (aa ApHoxbai tohho: 4,78 mm)- 

?. ^yBaAbija 3 ABOMa aobphmh syGijaMH i 6-Ma MaAenbKHMH, HeoAHaKOBHMH 

3aB6iAbIlJKH 3y6HHKaMH. KpHAa aiOBTyBaTOrO, HCHo6ypOrO KOAbOpy 3 HCH0250BTHMH 

aiHAKaMH i xaKoro m. KOAbopy nABMKOio Ha Kingi. 3a6apBAeHHfl TeMHo6ype, kih- 
HiBKH 6ypyBaTO-JKOBTi; y TeMHiuiHx cKseMnAHpiB hofh 6ypi, BycHKH TeMHo6ypi. — 
/toB25HHa 4,6 — 5,6 mm. 

6. FoAOBa (6e3 oqefi) BHAOsaseHa, xpoxH 3By^eHa 33aAy, a oco6ahbo cnepeay, 
noAiSao ao Moro eKseivinAapa 3 OKOAHijb /IpesAeHa i Hepe3 ije pisHHTbCH bIa 
pHcyHKa Emery (Deutsche Ent. Zeitschr., 1908, p. 306, fig. 1-d). Hoaobi bbakh 
KopoTKi, noAiSHO 40 THny (ae AOBUii, hk aasHanae ApHoxbAi^^- CKyAbnTypa 
i 3a6apBAeHHH 6iAbiii-MeHiii aK y THny. — ^0B2inHa 4,2 — 5 mm. 

Beschreibung. S. Nach Arnoldi soil der Kopf etwas langer und schmaler 
als bei dem Typus sein, was ich auf Grund meines ungenugenden Vergleichsma- 
terials zu prufen keine Moglichkeit habe. Bei den 2 bei mir vorhandenen Ori- 
ginalexemplaren zeigt der Kopf keinen Unterschied vom Typus. Scapus und Cla- 
vaglieder wie beim Typus (vgl. die Anmerkung 2). Augen besonders winzig, deren 
Durchmesser 0,02 mm. 

Thorax niedriger und flacher als beim Typus und mit etwas feineren Epino- 
tumdornen. 

Die obere Halfte der abschiissigen Flache des Epinotums unregelmassig quer- 
gestrichelt, die untere glatt und, gleich der oberen, sehr glanzend. Der hintere 
Teil des Petiolusknotens und die Seiten des Postpetiolus schwach langsgerunzelt. 
Pubeszenz wie beim Typus, aber die Harchen auf dem Kopf und den Beinen 
etwas langer. Die Farbe variiert von rotlichbraun mit dunkelbraunem Scheitel 
und 1. Gasterring bis dunkelbraun mit tiefbraunem Scheitel und 1. Gasterring. ^ — 
L. 4 mm (nach Arnoldi genau: 4,78 mm). 

?. Mandibeln mit 2 langen Zahnen und 6 bis 7 kleinen, breiten ungleichen 
Zahnchen. Fliigel gelblich hellbraun mit hellgelbem Geader und ebensolchem 
Randmal. Farbe rotlichbraun, Gliedmassen braunlichgelb; bei dunkleren Exem- 
plaren Beine braun, Fiihler dunkelbraun. — L 4,6—5,8 mm. 

c?. Kopf (ohne Augen) langlich, etwas nach hinten, besonders aber vorn ver- 
jiingt, wie bei meinem Exemplar aus der Umgeg. von Dresden, wodurch also von 
der Abbildung von Emery (Deutsche Ent. Zeitschr., 1908, p. 305, fig. 1 d) ab- 
weichend. Stirnleisten kurz, wie beim Typus (nicht lang, wie Arnoldi angibt!). 
Skulptur und Farbung etwa wie beim Typus. — L. 4,2 — 5 mm. 

ApHOJibM posTAHAae St. ucrainicumHK caMOCTiiiHHfi bha, rpynTyioHHCb 
roAOBHe Ha CBoepJAHHx osaaKax S ($opMa foaobh), BiAaaaiaeTbca pasoM 3 thm, 
Lgo nicAH TOHHimoro AOCAiAaieHHj) ? i S St. westwoodi MOiKe BHHBHTHCb. 
ujo ^sl (popMa e CKopme niABHA St. westwoodi. Tenep h Mas SMOry aocaI- 
4HTH THHOBHX npcACTaBHHKiB ycix Tpbox KacT westwoodi 3 3axiAH0i Esponn 
i npHXOAJKy ao BHCHOBKy, ujo A-^H BHAiAeHHH ucrainicum b OKpeMHfi bha He- 
Mae AOCTaTaix niACTas. 

SHaxoAH^e fi eKOAorin. L|k) Mypamny SHafimoB K. ApHOAb^i Buepme 
1923 p. b OKOAHijflx /loHeijbKoi 6ioAoriHHOi CTaHHiy koao BiaieBa (XapKiBiijHHa). — 102 — 

IJe ^THnoBHfl npeAcraBHHK crapHX Ay6oBHX aicIb ijieT MicijeBocxi. 3a lac 814 
1923 40 1926 poKy bIh 3Ha8iiioB 15 koaohiB gieY MypauiKH (??, ? ?, S S). 

Stcnamma westwoodi golosejevi Karawajew 

Stenamma golosejevi: Karawajew, Tp. Cpia-Mar. nian. (Ykd. Akba. 
HayK.), T. 4, c. 68, pHC. 5 (1926). Arnoldi, Zool. Anz., vol. 75, p. 212 (1928). 

'"^iarHOS. ^. Bi4HOmeHHfl AOBajHHH toaobh 40 11 mnpHHH Tane came, hk i b 
ucrainicutn, aAe roAosa SByaseHa cnepeAy, a oco6ahbo 33a4y i qepes u,e 
60KH onyKAi'mi. PyiKa BycHKa h HAeHHKH 6yAaBH hk y westwoodi west- 
woodi H westwoodi ucrainicum (nopiBH. npHM. 2). Hmok Ha TopaKci 
HeMae. — ^OBatHHa eAWHoro cKaeMnAapa, iijo e b Mane, AOpiBHioe Mafiate 3 mm. 
Diagnose, g. Das Verhaltnis der Kopflangfe zur Kopfbreite ist dasselbe, wie 
bei ucrainicum, aber der Kopf ist nach vorn und besonders nach hinten ver- 
schmalert, wodurch die Seiten mehr konvex sind. Scapus und Clavaglieder wie 
bei westwoodi westwoodi und westw. ucrainicum (vg^l. die Anm. 2). 
Die Grubchen auf dem Thorax fehlen. — L. des einzingen vorhandenen Exem- 
plars nur kaum 3 mm. 

9 i 6 uporo niABH/iy e b KOAeKiiii npo$. A. F. AeScAeea (3ooa. Kaeiner 
CiAbCbKo-rocnoflapq. iHCTHTyry b FoAOcieBi). Ha aiaAb, a ne Maa smoph ix 
onHcaTH. 

SHaxoAH^e. Bofkt qacTHua AHCTBHHoro Aicy 3 CTapHMH AwnaMH b Toao- 
ciesi nia Khsbom, 13 VI 1926, B. Kapaaaee (JYe 3051), 1 S niA onaAHM amcthm. 

Genus Symbiomyrma Arnoldi 
Symbiomyrma: Arnoldi, Zool. Anz., vol. 91, p. 267, fig. 1 — 5 (1930) 

Mop^oAornHa xapaKTepacTHKa. ?. BycHKH 12-HAeHHKOBi. Il|eAenoBi iwagKH 
6-<iAeHHKOBi, ry6Hi 4-HAeHHKOBi. HeMae oCTporiB na rowiAKax 2-oi 3 3-oi napH 
Hir. OepeAHi KpHAa 3 oahok) KySiTaAbHOio KAiTHHKOio i 6e3 AHCKoiAaAbHoi 

(oCTaHHH BiAKpHTa). FTeTioAIOC 3HH3y 3 KOHilHHM nHOTHKOM. llDCTneTiOAKJC 3HH3y 

npo40BiKyeTbCH b MacHBHHa KOHycysaTHH sHpicT. ?KaAa Heiaae. KaCTH po6iTHH- 
KiB HeMae. 

6. BycHKH TaKOJK 12-HAeHHKOBi. HeTioAioc 3HH3y 6e3 nHHTHKa, nocTneTioAioc 
3HH3y nisKyAHCTO 3aKpyrAeHHa. B pemxi ochobhhx osnaK noAiSnHg ao ?. 

Symbiomyrma karavajevi Arnoldi (pHC. 28) 

Symbiomyrma karavajevi: Arnoldi, Zool. Anz., vol. 91, p. 267. 
%. 1-5 (1930) $c5. 
OuHc: $. 4oB}KHHa roAOBH TpoxH 6iAbuia (b 1,0 pasa) 3a niHpHHy; ssaay 
BOHa rpoxH Byatia mrs. cnepeay, no3a4y oqeS o6Me)KeHa niBKOAOM (ouhc ApHOXbAi 
BiAnoaiAae AificHocri, aAe ne sa pncyHKOM, ujo noAae roAOBy HaxHAeny BuepeA). 
Oii bcahkI, mHpoKo OBaAbni, onyKAi, AeataTb na cepe4HHi eiiHHX KpaiB. BiiKa 
AoSpe posBKHeni. Moaobhh ujhhok hk y My r mica: SBcpxy onyKAHfi, cnepeAy 
o5.\ieKeHHa uiHpoKHM nisKOAOM. ?KyBaAbijfl KOpoxKi H niHpoKi, AonaTonoAi6Hi, 103 — 3 ABOMa 6iAbUIHMH KpaHHlMH 3y6liflMH i ABOMd 4pi6HiuiHMH n03a4y; TiAbKH Hafi- 

AOBiDHH KpaSnifi 3y6HHK sarocTpeHHft. Hoao lUHpoKe (If = 2,37), 3 napaACAbHHMH 

€0KaMH, JIKi TlAbKH SSaaV TpOXH AHBepryiOTb, 3 ayJKe 3arOCTpeHHMH AO.naT^MH 

«K yMyrmicarugulosa af5o M. rubra-laevinodis. HoAosa nAOigHHKa 
uiHpoKO TpHKyTHa. PyiKa eycHKa BHCTynae 3a noTHAHHHnfi Kpafi MaSate na no- 
^BifiHy rpy6HHy koao CBoro KiHtia; AoaaiHHa ii dopiBHioe Va AOB2jhhh AasryTHKa; 
orate b ocHOBHift qsepTi panTosiuia niat y rubra-laevinodis AyracTO sirnyTa 
i Ha ijbOMy npoTHsi TOHuia. OepiuHH HAe- 

•HHK AJKryTHKa TpOXH AOBUIHH 33 2 -)- 3; 

jlOBaiHHa qAeHHKiB 3—6 npH6AH3Ho ao- 
piBHioe lUHpHHi, pemra AOBiui; 3 — 4 Kin- 

IjeBl HACHHKH yXBOpIOIOTb ACABe siAO- 

KpeMACHy 6yAaBy. 

y TopaKca enicTepaiT (2) i eniivie- 
pHT (2) o6oniAbHO Ao6pe BiAOKpeMAeHi. 
IIIhtok AyaJe SAyTHH. MexaHOTyiw Ay^e 
BHCTynae Bropy y sHrAHai BysbKoro no- 
aiepeHHOro aaAHMy. OcHOBna noBepxHa 
«niHCTyMy HaASBHiaHHO KopoTKa, koah 
^HBHTHCH 3Bepxy, paxyio^H bIa cepcA- 
Hboi" niBKpyrAOi Meati noxHAenoi no- 
BspxHi, HaBiTb Byaiqa niat HaAHM MCTa- 
HOTyiwyj y Api6HHX eKseMnAapie ii xyT 
BasiTb 30BciM HeMae. UlanH eniHOTyMy 
KopoTKi, TpoxH npHTynAeni, lUHpoKi koao 

OCHOBH i AOCHTb CHAbHO 3AyuieHi, 3 AO- 
■CHTb rOCTpHMH TeMHO nirMCHTOBaKHMH 
■eiqHHMH KpaHMH; aOBHilUHa noaepxHH Tx P»<:- 28. Symbiomyrma karavajev i. 

aoiraexbCH a noBepxHeio BeoxHboi no- „ , ' T. , ^ > t 

2 (opar.); c — sycHK $ (opHr.); a — rOAOBa (j 

^OBHHH KOHycy, UJO TpOXH nOUIHpioeTbCH (3^ ApHO^,>Ai, TpoiuKH sMiHCHo); e - ^VBaAbBH 
«a3aA, Hepe3 IIJO BOHH TpOXH AHBCpry- $ (opar.); f - S< bhtahu b npocpiAb (aa Ap- 
lOTb. rioXHAeHa nOBepXHH eniHOTyMy Ayase noAbAi); ^ — nepeane kphao 9 ( aa ApHOJih^i). 

3«pyTa, yBirnyxa. EninoxaAbHa Aonaxb 

33aAy o6pi3aHa BepxHKaAbHO, niA npHMHM KyTOM ao I'l npHMOAinifiHO fi ropH- 
soHxaAbHO o6Mea«eHoi ochobh; Aonaxb SHaiHO mHpma sa eninoTaAbHHS BHpis. 
rieTioAioc KopoxKHS, 3HH3y 3 rpy6HM, KOAO BepiuHHH 3 aaKpyrAeHHM nHnxH- 
kom; By3AHK nerioArocy, koah ahbhxhch b npo$iAb SBepxy i 33aAy* o6MeaieHHfi 
Ayracxo; koah ahbhxhch SBCpxy, Bin 3AaexbCH 3 6oKiB o6Mea{eHHM napaACAbHO. 
riocTnexioAKJc y npoipiAb rpyuionoAiSHHfl, 3 MacHBHHM, sarHyxHM ynepea bh- 
pocxoM; KOAH po3rAHAaTH 3Bepxy, By3AHK nocxnexioAiocy BABoe 6iAbuiHS yninp, 
Hiat yAOBai, 33aAy luHpiuHfl, npH6AH3Ho b V2 paaa, Hiai BysAHK nexioAWcy. Facxep 
iwiacHBHHS, HfiijiOBaxHfl, AOBaiHHa fioro AopiBHK>6 AOBasHHi xopaKca. Bepxne nis- 
a<iAbije nepoioro racxpaAbHoro cerMenxa yKpHBae Mafiase V* AOBaiHHH racxepa. 

CKyAbnxypa — ak y CAa6o CKyAbnxypoBaHHX bhaib Myrmica, nanpHKAaA, 
i)K y M. rugulosa. CepeAnifi ynacxoK »ioAOBoro iijHXKa, noAOsa DAoiijHHKa 
i noxHAena nosepxHA eniHoxyiviy Ay«e rAaAKi ft 6AHCKy<ii. MAeHHKH CTe6eAbiiH 
— 104 — 

HiJKHO aepHHCTi 3 CAa6HMH 3M0piUKaMH, racTep 4yate rAaAKHH i 6AHCKyHHH? 
peiuTa TiAa pisKO ivraTOBa. Boaockh — hk y My r mica. 3a6apBAeHHH rpoxK 
acniuie niat yM. rugulosa, asoBTyBare, roAOBa TpoxH reMHiaia. — /^OBatHHa 4 mm. 
6 HK y Myrmica. /loBacHHa toaobh xpoxH niAbiiia aa niHpHHy; cyaa^H 
3 pHcyHKa ApHOAb^i, noTHAHqHHfi Kpafi nocepeflHHi aaKpyrACHHit MCHiue hijk y 9 
6oKH roAOBH 6iAbm napaAeAbHi; uje 6iAfami i uje onyKAiuii aiasy 9 oii (npoTe, 
bohh posBHHeHi cAa6me, Hias y Myrmica), poaiviiujeHi GiAbOie cnepe^y; koah ahbh- 
THcn cnepeAy, i'x nonepennHK aopisHioe Bi^cTani hiR nepe4Hboro pory toaobh. Hoao 
ay»emHpoKe(If = 3,55) 3 npHMOAiniflHO o6Me2seHHMH, Tpoxn AHBepryioHHMH AonaxH- 
MH. PyHKa BycHKa ayaie 40Bra, aopiBHioe V* 4a5ryTHKa, koao ochobh TpoxHairnyTa; 

33 pHCyHKOM ApHOXbAl, BOHE BHCTynae 3a nOTHAHHHHa Kpafi UJOCb Ha Vs CBOeV 
flOBaSHHH. 1-H HACHHK 4ajryTHKa BHAOBJKCHHH, 3aB40Ba!KH JiK 2-H, TpOXH TOBIJgHH 

Bias HaH6AHatHi 40 HbOro 4aAbmi; Bci ^lAeHHKH jpoxH 6iAbnii BAOBat niaj ymnp. 
„EniHOTyM 3 pisHo posBHHeHHMH uiHnaMH, sifl KopOTKHX 3y6iiiB 40 cnpaB^KHix 
lUHnis. CTe6eAbije KopoTKe, nejioAioc 3 tobctok) hhaihaphhhoio qacTHHOio. 
KpHAE HK y ?. CKyAbnxypa cAa6a, tIao 4ya{e luaAO aepHflCTe. Byporo KOAbopy 
3 OAHOpiAHO aiOBTHMH HOraMH ft ByCHKaMH. — ^OBatHHa 4 mm'\ 

Beschreibung-. 9 . Kopf kaum langer wie breit (1,07 mal), hinten etwas schmaler wie 
vorn, daselbst von den Augen an halbkreisformig abgerundet {Arnoldi's Beschrei- 
bung entspricht der Wirklichkeit, nicht aber seiner Abbildung, welche bei einer 
Neigung des Kopfes nach vorn dargestellt ist). Die Augen sind gross, breit-oval, 
gewolbt, in der Mitte der Kopfseiten gelegen. Ocellen gut entwickelt. Clypeus 
wie bei Myrmica: oben gewolbt, vorn breit halbkreisformig begrenzt. Mandi- 
beln kurz und breit, schaufelformig, mit 2 grosseren Endzahnen und 4 kleinert 
dahinter; nur der langste Endzahn ist recht zugespitzt. Stirn breit (If = 2,37), 
parallelseitig, nur hinten kaum divergent, mit recht zugespitzten Lappen, wie bei 
Myrmica rugulosa oder M. rubra -laevinodis. Stirnfeid breit dreieckig. 
Der Scapus ragt beinahe um die doppelte Dicke an seinem Ende um den Okzi- 
pitalrand hinaus; er ist ^/s so lang wie der Funiculus, im basalen V4, also rascher 
als bei rubra-laevinodis, bogenformig gekriimmt und daselbst diinner. Das 
1. Funiculusglied etwas langer wie das 2 + 3; die Glieder 3 — 6 etwa so lang 
wie breit, die iibrigen langer; die 3 — 4 Endglieder bilden eine kaum abgeson- 
derte Clava. 

Am Thorax sind das Episternit (2) und Epimerit (2) von einander recht abge- 
sondert, Scutellum aufgeblasen. Das Metanotum ragt in Form eines schmalen 
Querwulstes stark empor. Die Basalflache des Epinotums ist ausserst kurz, von 
oben betrachtet, von der oberen bogenformigen Begrenzung der abschiissigen 
Flache an, sogar schmaler als der Metanotumwulst, bei kleineren Exemplaren 
daselbst sogar ganz abwesend. Die Epinotumdornen kurz, etwas abgestumpft, an 
der Basis breit und ziemlich flach gedriickt, mit recht scharfen dunkel pigmentierten 
Seitenkanten; ihre aussere Begrenzung liegt in der oberen Halfte der Oberflache 
eines sich nach hinten etwas erweiternden Conus, wodurch sie also etwas diver- 
gent sind. Die abschiissige Flache des Epinotum ist sehr steil, konkav. Der 
Epinotumlappen ist hinten senkrecht abgestutzt, rechtwinkelig zu dessen wage- 
rechter, geradlinig begfenzten Basis; der Lappen ist viel breiter als der Epino- 
tumausschnitt. Der Petiolus ist kurz, unten mit einem dicken an der Spitze ab- — 105 — 

gerundeten Zapfen; der Knoten des Petiolus ist in Profilansicht oben 
bogenformig abgegrenzt; von oben betrachtet, ist er parallelseitig. Der Post- 
petiolus ist in Profilansicht birnformig, mit einem massiven, nach vorn etwas 
umgebogenen Vorsprung; von oben betrachtet, ist der Postpetiolusknoten dop- 
pelt so breit wie lang, hinten breiter, etwa l\/2 mal so breit wie der Petiolus- 
knoten. Die Gaster ist massiv, eiformig, so l^ng wie der Thorax. Der obere 
Halbring des 1. Gastersegmentes deckt be;nahe V4 der Gasterlange. 

Skulptur wie.bei den schwach skulpturierten M y r m i c a -Arten, z. B. bei 
M. rugulosa. Der mittlere Abschnitt des Ciypeus, das Stirnfeld und die ab- 
schiissige Flache des Epinotums sehr glatt und glanzend. Stielchenglieder fein 
granuliert, mit schwachen Runzeln; Gaster sehr glat^ und glanzend; der iibrige 
Korper durchaus matt. Behaarung wie bei My r m i c a. Farbung etwas heller 
als bei M. rugulosa, gelblich, der Kopf elwas dunkler. — L. 4 mm. 

6 wie bei M y r m i c a. Kopf kaum langer wie breit, nach der Abbildung von 
Arnoldi urteilend, der Okzipitalrand in der Mitte weniger stark als beim S ab- 
gerundet, die Kopfseiten mehr parallel; die noch grosseren und starker als bei 
dem ? gewolbten Augen (die aber viel schwacher als bei den Myrmica ent- 
wickelt sind), liegen mehr nach vorn geriickt: von vorn betrachtet, ist deren 
Durchmesser gleich der Entfernung von der Vorderecke des Kopfes- Stirn sehr 
breit (If = 3,55), mit geradlinig begrenzten, etwas divergierenden Leisten. Sea- 
pus sehr lang, ^j a der Lange des Funiculus gleich, an der Basis etwas gebogen; 
nach der Abbildung von Arnoldi urteilend, iibertrifft er den Okzipitalrand um 
etwa das '/a seiner Lange. Das 1. Funiculusglied ist verlangert, dem 2. gleich, 
etwas dicker als die nachsten; samtliche Glieder etwas langer wie breit. „Epi- 
notum mit vers'chieden entwickelten Dornen, von kurzen Zahnen bis zu echten 
DorncTi. Stielchen kurz, Petiolus mit einem dicken zylindrischen Teil. Fliigel wie 
beim ?. Skulptur schwach, Korper sehr fein granuliert. Braun, mit einfarbig 
gelben Beinen und Fiihlern. — L. 4 mm". 

SHaxoAHige. Onncany RiypamKy K. ApnoxhAi sHafiuiOB ynepme 1926 poKy 
B OKOAHgHx /toHeijbKOi SioAoriqHoi cxaHijii koao SiuieBa XapKiacbKoi OKpyrn. 

EKOAorifl, eTOAoriH i MipKysaHBH njoAO micj^h b cHCTeiui. „KpHAaTi ? i 6 
3HaHAeHi l.VIII 1926 poKy b cyxoMy 4y6oBOMy Aici na ^op,OR\\\ b HopiwaAbHOMy^ 
THisfli Myrmica scabrinodis, aGyflosaHOMy ni4 rHHiOMHM ahcthm y aesjAi 
Miai AepeBHHM KopinHHM. Y Bepecni 1929 pony b xoiwy at Aici sHafiACHO rnisflo 
Myrmica scabrinodis 3 HHCAeHHHMw 6e3KpHAHMH ? Symbiomyrmj. 
20. IX 1921 p. rnisAo toi r& MypamKH 3 KiAbKOMa 6e3KpHAHMH ? Symbio- 
myrma — Ha oroAeaiS Aicosifi Bnpy6iii na BOflOfliAi Miat ABOua cyxHMH MaACHb- 
KHMM 6aAKaMH, HCAaAeKO BiA nonepcAHix SHaxoAnm- 

„BiAcyTHicTb KacTH po6iTHHKiB, cnieaiHTTH 3 Myrmica i jifiKv!\ xapaKTepH- 
CTHHHi MopepOAoriiHi 03HaKH flCHO CBiAHaTb npo napasHTHqHHH xapaKTep hobofo 
BHAy". 

„B eBponeflcbKifi qjayni e Tpn xani napasHXH: Myrmica myrmicoxena 
For. (1894), M. myrmecophila Wasm. (1910) i onncaHa ocTauHiM HacoM 
C. Menozzi (1924) CBoepiAHa Sommimyrma symbiotica Menoz. Yci ui 
(popMH sHaSAeni a rHi3Aax Myrmicja. KpiM roro, C. Emery onmcs-B lye 1907 p. 
no OAHiH caMHiji cBoepiAHOi MypamKH Sifolinia laurae Em., uio sHHBAHe — 106 — 

jieHKi napaaHTHqHi osnaKH, aAe rocaoaap I'l HeBiAOMHH. Lljoao CHCTeMaTHqHoro 
mcu,a Sifolinia, Emery (1909) Kaase, ujo ueS pia Ha86An?KHe croiTb no poiiy 
Harpagoxenus (TpH6a) Leptothoracini, HKy 114040 i'i' 6ioAoriV Tpe6a 
saAiqHTH 40 Ha43BHqaaH0 HiKaBoi' rpynH „4er3HepyroHHX pa6oBAacHHKi8", aAe 
nisHiuie (1916) bi'h saAiHHB li" 40 4pyroi tph6h (P h e i doli ni)" {ApHOA.bAu). 

„LJiKaBO SBepHyxH ysary Ha re, iijo 4Bi 13 3ra4aHHX $opM, hki ajHByrb b Esponi 
paaoM a BH4aMH My r mica, HaAeaiarb 40 p04y Myrinica i Bci MaiOTt xapaK- 
Tepni 4Aa Hboro po4y panaKH, HacaMnepe4 xapaKTepHi bbahkI rpe6)HHacTi ocrporH 
Ha roMiAKax". 

„Hi Sommimyrma, hi Sifolinia, raK caMO hk i Symbiomyrma, ne 
MaiOTb rpe6iH«iaCTHx ocrpor na roaaiAKax 2-oi i 3-oi napH nir. Sifolinia 
fl Symbiomyrma (Sommimyrma onHcana aa 6e3KpHAOio ?) 4ya5e piaKo 
Bi4MiHHi Bi4 Myrmica /KHAKyBaHHaM nepe4Hix KpHA, npH nowy roAOBna Bi4- 
MinnicTb noAHrae b TOMy, m,o 4ah KpHA Myrmica, Hsi, wepea 3aB!K4H 4o6pe 
po3BHHeHy Reccurens, MaiOTb saMKHeny 4HCKoi4aAbHy KAJTHHKy; Ha43BHtiaHHo 
xapaKxepna sawKHeHa KyGiraAbna KAJTHHKa. OcraHHa iiBAHe co6ok) a.'ei\.Ham 1-y 
fi 2-y Ky6iTaAbHi kaithhh i po34iAeHa 40 noAOBHHw TpaHCBepcoKy6iTaAbHOK) asuA- 
KOK), flKa npoxo4HTb Bi4 pa4iyca 40 Ky6iTyca, aAe 4aAeK0 ne 40X04HTb ocxan- 
Hboro. y Sifolinia, b akoi peKypenc 4o6pe po3BHneHHH i 4HCKoi4aAbHa KAi- 
THHKa jiiAKOM saMKHeHa, e riAbKH o4Ha Ky6iTaAbHa KAirHHKa 6e3 niaKoro cAi4y 
n04iAy. Symbiomyrma, hk ije hcho bh4HO 3 onHcy fl pHcynKa, xaK caiwo xa- 
paKTepHsyexbCH npocroK) Ky6iTaAbH0K) KAirnHKOio, aAe 4yase pisKo Bi4MiHHa 314 
nonepe4Hboro p04y Bi4cyTHicTK) 4HCKoi4aAbHoi KAiTHHKH qepea Bi4CTaAy b pos- 
BHTKy (yKopoqeHHa)'HHa{Hio riAKy Ky6iTyca i lepea Bi4cyTHicTb peKypeHca". 

„3 liboro BHxoaHTb, ujo oco6AHBOCTi JKHAKyeaHHa KpHA i Bi4cyTHicTb rpe- 
6lHHacTHX ocTpor, 0HeBH4H0, ijIakom BHKAioqaioTb 36AHaieHHa TDbox poa'rAHHy- 
THx poAiB 3 p040M Myrmica. HaBnaKH, na ochobi atHAKyaaHHa KpHA i Bi4cyT- 
HOCTi ocTpor, Sifolinia, hk u,q ft 3po6HB Emery, pisHO aK, oieBH4HO, i Sym- 
biomyrma (a, Ma6yTb, xaKoas i Sommimyrma, qoro, sbIcho, He MO«Ha bh- 
piaiHTH 6e3 40CAi4aieHHa kpha), xpeSa aaAiiHTH 40 tph6h Pheidolini, T04i hk 
Myrmica naAe^HTb 40 tph6h Myrmicini". 

Orace nauia MypamKa Ha06iAbme nojifiHa 40 Sifolinia i 3a ochobhhmh 
03HaKaMH iV Tpe6a, aK ye 3po6HB Emery 3 Sifolinia, aaAiqHTH 40 tph6h 
Pheidolini. J\,o raKoro BHCHosKy mh noBHHHi npHHTH na ochobI cyxo $op- 
MaAbHoro ni4X04y 40 MOptpOAoriqnHX oshek, Kepyio^HCb SBHHaaHHMH cnocoSaMH 
KAacHtpiKayii', aKa He 3aBa!4H 6 cxporo nayKOBa; koah as norAHHyxH Ha oanaKH 
Symbiomyrma b yiAOMy, xo mh He MoaseMO ne sBepHyxH yBarn na xe, ujo 
Symbiomyrma (xe came cxocyexbca il 40 Sifolinia), xoi i Mae icToxni 
Bi4MiHH0cxi, 4y}Ke no4i6Ha paaoM 3 thm 40 Myrmica i ujo saAiMenHH 11 40 
xph6h Pheidolini ne Moase ne BHaaxMca 4ocHXb luxy^HHM. 

no4i6Hicxb Symbiomyrma 40 Myrmica 4yiKe seAHKa. BoHa noAarae 
He xiAbKH B 4eaKHx icxoxHHX Mop$oAoriqHHx o3HaKax, a nomapioexbca fl na hhc- 
ACHHi oco6AHBocTi cKyAbHxypH, onyiueHHH fi 3a6apBAeHHa. Aab HaBe4eHi cneijH- 
(pinni osHaKH BHHBAeHi xaK pisKO i xan CBoepi4HO, ejo Vx xpe6a cneHiaAbHO po3- 
rAHHyxH 3 3a3HaqeHoro norAa4y. Mh 3po6nMO ije, 404epatyK)iHCb Bi4noBi4HOi 
MacxHHH poSoxH ApHOJibAi- KoAH MH o6MHHeMO aiHAKyBaHHH nepe4Hix KpHA i Bi4- — 107 — 

cyxnicTb rpe6iHHacTHx ocrpor, tob 2 Symbiomyrma BHCTynarorb na nep- 
uiHH nAEH asi xapaKxepni osnaKH: noBHa BiAcyTnicTb HtaAa i naaBHicTb MacHo- 
Horo BHpocTy na HHJKHifi cToponi nocTnexioAJOcy; ocraHHH oco6AHBicxfa HaAxo 
liiKasa THM, igo SAacTHBa 6iAbuiocTi npeflCTaBHHKia niflpoAHHH Myrmicinae, 
HKi HBAHKDTb C060K) cneijiaAbHHX napasHxis i pa6oBAacHHKiB. CaMeijb aaaraAi 
AyjKe Hara^ye cawrja Myrmica rugulosa i pisKO Bi'aiviiHHHfi aoBatHHOio pyqKH 
BycHKa BiA caniyis ycix bh^Ib Myrmica, Hasixb b'ia xhx, ujo Maroxb HaHaiOBiny 
pyiKy, HK ox M. rubra (s nonepeanbOMy uiHooKowy posyMiHHi ^b0^o BHana- 
hchkh). Aac HaHpiaKima BiaMiHHicxb sia pofly Myrmica noAfirae b iHCAi hac- 
khkIb BycHKa, jikb b caMUH xaKe caMe hk y caMHiji; y 6 3 Myrmica By- 
CHK cKAaaaetbCH 3 13 qAeHHKiB, a B 5 i 9 3 12. BsaraAi y MypamoK caMtji Bifl- 

pisHHHJTbCH bIa CaMHHI? i po6iTHHKiB HHCAOM HACHHKiB ByCHKiB, npH HOMy B HHX 

34e6iAbiiioro na oahh hachhk 6iAbme, a iHoai Ha oahh hachmk MCHuie; aAe Tpe6a 
CKasaxH, UJO peAyKijiH hhcab HAeHHKis aycHKiB xpanAHexbcn Hacxiuie b caMijiB 
napasHXHiHHx poAiB. 

H He 6yAy AcxaAbHime cnHHHTHca Ha osnaKax Symbiomyrma, 3 oAHoro 
■6oKy, cniAbHHx 3 THMH HH XHMH npeACxaBHHKaMH xpH6n Pheidolini, a 3 Apy- 
.roro — Ha oanaKax, jikI 36AH25yM>xb namy MypaiuKy 3 Myrmica, i BiACHAaio 
HHxaMa Ao AOKAaAHimoro o6MipKyBaHHa yboro nHxaHHH b opHriHaAbniR npaiji 

ApHOAb/ji. 

Genus Messor Forel 

Aphaenogaster, subg. Messor: Forei, Ann. Soc, Ent. Belg., vol. 34 C. R., 

p. 68 (1890). 
S t e n a m m a, subg. Messor (part.): Emery, Zool. Jahrb. Syst., vol . 8, p. 298 (1895). 
Messor: Bingham, Fauna Brit. India, Hym., vol. 2, p. 277 (1903). PyasKHB, 
Myp. Poo, X. 1, c. 173 (1905). Emery, Deutsche Ent. Zeitschr., p. 437 (1908). 
Fauna Ent. Ital. Hym. Form., p. 114, 117 (1916). Forel, Fauna Ins. Helvet. 
Form., p. 9, 11, 13 (1915). Soudek, Mravenzi... Ceskoslovenske republ. 
' p. 34 (1922). AAnaxoB h ApnoAbAH, OnpCA- naceK. CDHAHnbeaa, c. 721 (1928), 
Aphaenogaster (part.): Roger, Verz. Formic, p. 29 (1863). Forel, Form. 
Suisse, p. 30, 34, 37 (1874). Ern. Andre, Spec Hym. Form., p. 259, 263. 
265 (1882). HacoHOB, H3b. H. O. A. E. A. 3., x. 58, c 54,56,57(1889). 
Eciton (part.): Lepeletier (1836). 
Manica (part.): Jurine (1807). 

Atta (part.): Illiger (1807), Latreille (1809).Mayr (1855). 
Myrmica (part.): Lucas (1846). Nylander (1856), etc. 
Formica (part.): Linne (1767). Fabricius, Latreille, etc. 

MopifiOAoriiHa xapaKTepncTHKa. 2/. i ^, /^HMoptpisM Ayse BHHBAeHHji, aAC 
pas'oM 3 XHM HaflKpynniiui iHAHsiAH, HKi Moatna noBHannxH hk cOAAaxia, 3B'fl3aHi 
3 HafiApi6HiuiHMH poGixHHKaMH nocxynoBHMH nepexoaaMH. Y HaiiKpynHiuiHx po- 
6ixHHKiB (a6o coAaaxiB) roAOsa ayate BeAHKa, 6iAbui-MeHm npaMOKyxna, npH noMy 
uiHpKHa 11 AopiBHioe AosasHHi hh Haaixb nepeBHujye ocxaHHio, xoai hk y MaAekb- 
KHX po6ixHHKiB POAOBa 3aKpyrAeHa i 6iAbin-MeHm BHaoBiKeHa. nepeanifl Kpafi 
HOAOBoro ujHXKa nocepcAHHi xpoxH BHAaexbc« snepeA- HoAOsa nAoujHHKa say- 
aiena. JKysaAbiia mnpoKi, MacHBHi, 3 onyKAHM soBHiuiniM KpaeM, 3 ABOMa seAH- — 108 — 

KHMH nepe4HiMH 3y6aMH, 3 hkhx KiHijeBHH Hafi6ij\bUJHfi, i pHAOM 4pi6HHX. y CTa- 
pHX iHAHBifliB 3y6H Bi'fl iKyBaHHH i'ati cTnpaioTbCH i i'x Moase sobcIm hc 6yTH. 
BycHKH 12-qAeHHKOBi, y ^ ^ 3 jjcho noMiTHoio 4-qAeHHK9Boio 6yAaB0K), y 2/.2^ 
6iAbmocTi bhaib 6e3 BHpasHO noMiTHoT 6yAaBH; nepuiHH habhhk aasryxHKa 
B GiAbiuocTi BH4iB sAyuieHHft symHe, Hi'ai y GiAbiuocxi poaiB, came thk, iijo koah 

4HBHTHCiI B HanpflMKy B340B}K pyHKH ByCHKa, bIh lUHpniHfi Hl'/Ii y HanpflMKy 3 6oKy. 
Oil MlCTHTbCfl npH6AH3HO nOCepeAHHl GoKi'b rOAOBH. TopaKC Ml'lJHOl 6y40BHf 
3 BHpa3HO nOMiTHHM npOMeSOHOTaAbHHM UIBOM 1 BAymCHHM Me30eniH0TaAbHHM» 

y esponeScbKHx npeACTaBHHKi'B enmoTyM Heo36poeHKft a6o MaSate Heo36poeHHS. 

nexioAIOC 3 406pe poSBHHeHHM nepeflHiw IJHAiHapHHHUM BiflfliAOM. 

?. FoAOBa i CTe6eAbjie hk y KpynHHx 2. TopaKC 3AyTHH, aAe ne ayme mnpo- 
khS. Oii fl siMKa 4o6pe posBHueHi. EniHoryM 34e6iAbmoEO 3 sySuHMH. OepeAHi 

KpHAa 3 4B0Ma SaMKHeHHMH Ky6iTaAbHHMH KAlTHHKaMH i 04H0K) 4HCKOi4aAbHOK). 

6. HoAOBHH iijHTOK 6iAbm-MeHui HK y ?. Oil' BeAHKi, onyKAi. ^KyaaAbiiJr 
3 3y6HHKaMH. BycHKM 13-HAeHHKOBi, 6e3 BiflOKpeMACHoi 6yAaBH; pyqna BycHKa 
npH6AH3Ho TaKoi' AOBJKHHH, HK TpH nepuii HAeHHKH flajryxHKa, pasoM ysjjTJ; 1-h 
HACHHK 4»ryTHKa He Mae noMiTHoro naaHMy. TopaKC Mi^HOl 6y40BH, MesoHOxyM 
6e3 MafipiBCbKHX 5opo3eHOK; eniHoxyM ypHBaexbca Kpyxo. 

EKOAorifi i eTOAoria. Jlo yboro poAy HaAeasaxb „MypauiKH-2ieHiii", sraAyBani 
j)K 3pa30K npaijbOBHTOCxi uje 3 Kacis KAacHiHOi flaBHHHM, a xaKoat y 6i6Aii (bh- 
peqeuHH ijapH CoAOMOHa). 36HpaioqH sepna Ha pocAHnax, bohh SHOCHXb Yx 
y CBOi ni43eMHi sepHOCxoBHUia, SBiAbKHioxb bIa 060AOHOK i nepexHpaioxb ay- 

BaAblJflMH, npH HOMy pOSHHHMfOXb KpOXMaA CBOeiO CAHHOK). l^HM p031HH0M BOHH 

asHBAJixbCH caMi i roAyioxb CBoix ahhhhok. Aab bohh ne e bhkaiohho Bcrexa- 
pianyi i npH Har04i He rpe6yK)Xfa i XBapHHHOio i^eio. PyxaioxbCH hoboai'. Biapis- 

HaiOXbCH nOAOXAHBHM XapaKXepOM, hIkOAH He nOAIOIOXb Ha HSHEHX TBapHH. fHlSAa 

6yayK>Tb y seMAi, nacxo oxoiyroiH Bxi4HHfi oxBip KparepyBaxHM 3eMAHHHM rop6- 
KOM. Macxo JKHByxb y nycxeAi. 

Feorpa^iiiHe nomapeaHB. OoMipHi ft atapKi KpaiHH naAeapKXHiHoi o6Aacxi 
40 FiMaAaiB bkaioiho i b AippMHi AO MHcy ^o6poi HaAii. 

Sahhhhi npcACxaBHHK Ha yKpaini: 

Messor structor stria,ticeps Er. And. var. clivorum (Ruzskij) 

Messor structor var. clivorum: PyscKHft, Myp. Pocchh, x. 1, c. 735 (1905). 
Messor barbarus clivorum: Emery, Deutsh. Ent. Zeitschr., p. 454 (1908).. 
Messor structor striaticeps var. clivorum: KapasaeB, Tp. (Pia.-ivrax. 
BiAA. (ynp. AKaA- HayK), x. 4, c. 261 (1926). 
Onac. 2/.. foAOBa MaSase KsaApaxHa, b 1,8 pa3a lUHpma sa xopaKC, 3 3AerKa 
onyKAHMH 6oKaMH, Ayase saKpyrAenHM saAHiM KyxOM i BcepeAHHi SAerKa ysirHy- 
XHM noxHAHqHHM KpaeM. Oii MicxflXbCH nocepeAHHi 6oKiB toaobh. OepeA thm 
MicijeM, Ae MaAo 6 mIcxhxhch nepeAne Bi^KO, MaAeHbKHH MeAiaAbHHH bxhck. Ho- 
AOBa nAOUiHHKa BCAHKa, xpHKyxHa. CepeAHift yqacxoK nepeAHboro Kpaio AeAse 
Ayracxo BHCxynae snepeA i nocepeAHHi ababb yBirnyxHS, aAe Bce xaKH bIh He 
BHCxynae sa Me«y AiHJi, igo cnoAyqae BHrnyxi BnepeA Siini yqaexKH. ^yBaAbga 
MacHBHi, 3 Ayase BHrnyTHM soBHimHiM Kpaeiw. BHrnyxa b ochobhIh noAOBHHt — 109 — 

pyqKa nycHKa aoxoAHTb Mafiase AO noTHAHHHOro Kpaio; i'l ocHOBa poainHpena 
B AOBracTHft TpHKyxHHK. Ifi HACKHK A'KryTH;Ka 4yate aflyuieHHH, Mafi^ie b Ya paaa 

40BUInfi Hi>K AaAbUIHfi 3a HHM. 

ripoMesoHOTyM TpoxH onyKAiiunS nix y Structor. OcHOSHa nosepxHH eni- 
HOTy&iy a npo^iAb npniwa; ii nepeflHH noAOEHna b nonepeqHOMy nanpaMKy onyKAa, 
saAHH B HanpHMKy HaaaA nporpecHBHO yBirHyra. EninoTyM 34e6iAbmoro Heo36po- 

€HHH i TlAbKH B HaSKpynHlIUHX CKSeMnAapiB 3 MaAeHbKHMH, TpOXH 3arOCTpeHHMH, 

onyKAOCTHMH. BysAHK nexioAiocy niAHOCHTbCH bhcoko Bropy, 3 onyKAOio 3aAHbOK) 
noBepxHCK). OocTneTioAioc rpoxH' lUHpuiHS aa nexioAioc, xpoxH hhw^hh 3a Hboro. 

FoAOBa HiajHO i rycTO nOBSAOBiKHO uixpHxyBaTa, Hiatnime nia y THnoBo'i 
s t r i a t i c e p s, oco6ahbo b noTHAHHniS o6AacTi, ac lUTpHXOBaHHa MaSase aoeciiw 
HeMae; saaHi porH foaobh ^iAKOM TAaAKi fi SAHCKyni. TaK camo fi pemxa foaobh 
TpoxH 6AHCKyia. ?KyBaAbija rpy6o nOBSAOBasHO 3MopmKyBaTi, niB6AHCKyii. Opo- 
MeaoHOTyjM ssepxy HepiBHOMipHO 3MOpmKyBaTHfi, na 6oKax rpy6o, aAe pisHOMipHO 
noB3flOBatHO 3MopmKyBaTH8, niB6AHCKyqHfi; MeaoenicTepnit xpoxH xbhahcto koco 
SMopiuKyBaTHii, MesoeniwepHT HepiBHO noB3AOB/KHO SMopiuKyBarHfi; ocHOBHa fi no- 
XHAena noaepxHa eniHOTyiwy pisKo nonepcHHo 3MopmKyBaTi, MexenicTepHiT 3Mopiu- 
KyBaxHfi y noBSAOBaiHoiay HanpaMKy xopaKca. YBecb xopaKC niBMaxoBHH. HAeHHKH 
cxe6eAbija niatHO HepiBHOMipHO xoHKyBaxo 3MopuiKyBaxi, Maxosi. Facxep Ayate PAaA* 
kh8 i 6AHCKyqH3. 3 piakhmh aJOBxyBaxHMH BiAAerAHMH BOAOCKaMH. TeMHo6yporo 
KOAbopy. ^yBaAbHH, igOKH AO onefi, SHAeHoaaHBH nir i AanKH HepBOHyBaxo-6ypi. — 
/^OBaiHHa AO 9 mm. 

5. y MaACHbKHX 2 TOAOBa AOBpacxa, 33aAy saKpyPAeHa, cnepeAy xpoxH 
niHpiua Hi'as aaaAy, waflaje xaKa aasiuHpuiKH hk xopaKC. CKyAbnxypa 3HaHHO cAa6- 
lua. — /^OBatHHa bia 3,5 mm. 

y MCHe HeMae ni ?, ni S u,\e'i biamibh. A ujo i b Aixepaxypi Heaiae onHcis 
$ i S ijiei' BiAMiHH, xo n noAaro HHasne BiAnoBiAHHfi ohhc xHnoBoi (popMH. BiA- 
Mina pi3HHXbCH bIa XHny BAacHe xiAbKH CAa6moio CKyAbnxypoK). 

$ [munoea 0opMa). FoAOBa xpoiuKH niHpiua 3a xopanc, noxHpHKyxHa, 6iAbuia 
BuiHp Hi^ yAOBas. OepeAHiH Kpafi lOAOBoro ujHXKa 3 pisKiniHM BHpiaoM. PyHKa 
sycHKa AoxoAHXb AO noxHAHHHoro Kpaio. EniHOxyM inoAi Heo36po6HHfi, KAHHy- 
Baxafl, 3 xpoxH npHxynACHHW sepxHin Kpaew, iijo nocepeAHHi xpoxH BHpiaaHHfi. 

yCH rOAOBa, qOAOBHfi IIJHXOK i lOAOBa nAOUJHHKa pisKO nOBSAOBKHO 3Mopni- 

KyBaxi, MaxoBi. OpoHOTyM AocHXb pisKO AyracTO nonepcHHO sMOpuiKyBaxHH 
3 MiKpocKOniHHHM noxoHKOBaHSaM, niBMaTOBHH. Me30H0TyM i CKyxeAiOM Maftate 
aOBciM FAaAKi i Ayase 6AHCKyHi, 3 piAKHMH TOHKaiwH, UJO Maroxb Ha co6i boaockh; 
1-fi xiAbKH cnepeAy i 33aAy noBSAOBatHO uixpHxyBaxHfi. EniHOxyw 3 6oKiB nos- 
3Aoaa{HO 3MopmKyBaxHfi, 3Bepxy — nonepeiHO i b npoMiiKKax laae MiKpocKoniqHo 
HijKHe noxoiKOBaHKH. By3AHK nexioAiocy 8 nocxnexioAioc hikho nonepeiHO 
3MopiUKyBaxi i ApiSno MiKpocKoninno noxoHKOBaHi, MaxoBi; nepeAHifi yHacxoK 
nepuioro 3 noBSAOBasHOio 3MopiiiKyBaxicxio. Facxep Ayase rAaAKHH i 6AHCKyiHfi. 
Boaockh hk y S, 3a6apBAeHHa 3BH4afiHo xeMHime; OAsiMa nepcA OHHMa i npn- 
AaxKH 3a6apBAeHi hk y 5. KpHAa xpoxH 6ypyBaxi, 3 6ypyBaxnM ^HAKOBaHHHM 
i 6ypHM KpaHHi'M einKOM. — /loaasHHa 9 — 15 mm. 

6 {munoea (popMo). FoAOBa b Vs paaa lunpiiia sa xopaKC, aaaAy 3HaHHO 
lUHpina hIw cnepeAy. 3 jxy^e saKpyrAenHMH saAniMH poraMH i npniaHM noxHAHH- - no — 

HUM KpaeM, iijo 36iraeTbCH 3 siACHyBaAbKHM; nepeAHi'fl Kpafi hoaobofo ujHTKa 
y BHrAflfli uiHpoKoV nAOCKOi 4yrH, 6e3 bhimkh. LUhpoko OBaAbHi oii (nonepeHHHic 
0,43 mm) CTOiiTb Koco i TpoxH cnepcfly cepeflHHH 6oKiB roAOBH; i'x 30BHimHiS 
Kpa3 nepexoAHTb xpoxH Ha ^poHTaAbHy noBepXHio roAOSH. ^yBaAbgH noMipHOi 
uiHpHHH, AonaTonoAi6Hi, 3 6—7 3y6ijflMH, 3 hkhx nepeAHiS flyae MacHBHHH; 
B HanpflMKy Hasaa bohh , nocTynOBO craiOTb 4pi6Hiu]i. Moao cxaHOBHTb npH6- 
AH3HO Va luHpHHH FOAOBH, 3 napaAeAbHHMH HOAOBHMH BaAKaMH, MaSae B4BOe KO- 
pOTUie 3a BiflcraHb 40 saflnix bihok. HoAOsa nAOujHHKa BeAHKa, TpHKyrHa. FIpflMa 
pyHKa BycHKa He AoxoflHTb ao nepcAHboro BiMKa na rpy6HHy koao cbopo KiBtiny 
AOBXiHHa li' AopiBHioe ABOM nepuiHM HAeaHKaM AxryTHKa pasoM yamm/i. CKyTe- 
AiOM rop6KyBaTO 3AyTHfi. FIpo^iAb eninoTyMy Ayaie nAOCKHfi; ocHOBna nosepxHH 
nepexoAHTb y noxHAeny Ay»e nocxynoBO. BwcoTa BysAHKa ncTioAKDcy AopiBHioe 
^/s Bciei AOB^HHH ocTaHHboro; sBepxy bih saKpyrACKHH, 6e3 bhimkh. 

roAOsa Ayase hijkho HepiBHOMipHO niTpHxyBara i MiKpocKonHno tohko no- 
TOHKOBaHa, MaxoBa. TopaKC xaK caMO Hi*HO, aAe HepiBHOMipHO uixpHxyBaTHB, He 
xaKHfi MaxoBHfi; CKyxcAiOM 6iAbiu-MeHm sMopniKyBarHfi; fioro cepeAHHa, a xaKOat 
MeaoHOxyM cnepeAy 6iAbm-MeHiu rAaaKi; ocHOBHa H noxHAena noBepxHH enino' 
lyMy — xaKoa!. HAenHKH cxe6eAbijH tohko 3MopuiKyBaxi. Facxep rAaAKaH i 6ahc- 
KyqHfi. 3 AOBrHMH asoBxyBaTHMH BiAAerAHMH BOAOCKaMH. rycToro TeMHo6yporo 
KOAbopy, 3 6ypyBaxHM AHCXaAbHHM ynacTKOM asyBaAcyb, 3HAeHOBaHHflMH nir, Aan- 
KaMH fi KiHijeM racxepa. KpwAa ak y 9. — ^OBKHHa 7 — 10,5 mm. 

Bescbreibung-. 2/.. Der Kopf ist beinahe quadratisch, 18 mal breiter wie der 
Thorax, mit schwach g-ewolbten Seiten, stark abgerundeten Hinterecken und in 
der Mitte etwas konkavem Okzipitalrand. Die Augen in der Mitte der Kopf- 
seiten. Eine kleine mediane Einsenkung vor der Stelle, wo die vordere Ocelle 
sich befinden sollte. Stirnfeld gross, dreieckig. Der mittlere Abschnitt des vor- 
deren Clypeusrandes etwas bogenformig vorgewolbt und in der Mitte kaum aus- 
gerandet, doch ragt er nicht iiber die Querlinie hinaus, welche die seitlichen,, 
nach vorn gebogenen Abschnitte vereinigt- Mandibein massiv, mit stark gebo- 
genem Aussenrand. Der in seiner basalen Halfte gebogene Scapus erreicht bei- 
nahe den Okzipitalrand; seine Basis ist in ein langliches Dreieck verbreitert. 
Das 1. FuniculusgHed ist stark komprimiert, etwa I'/a mal so lang wie das nachste. 

Promesonotum etwas mehr konvex als bei structor. Die Basalflache des 
Epinotums im Profil gerade; deren vordere Halfte in transversaler Richtung kon- 
vex, die hintere in der Richtung nach hin^en progressiv konkav. Das Epinotum 
meistens unbeweh rt und nur bei den grossten Exemplaren mit kleinen, etwas 
zugespitzten Beulen. Petiolusknoten hoch hinaufragend, mit gewolbter Hinter- 
flache. Postpetiolus etwas breiter wie der Petiolus, weniger hoch wie der letztere. 

Kopf fein und dicht langsgestrichelt, feiner als bei typischen striaticeps, 
besonders in der Okzipitalgegend, woselbst die Strichelung ganz oder beinahe 
ganz fehlt; die Hinterecken des Kopfes ganz glatt und glanzend, Auch der 
iibrige Teil des Kopfes etwas glanzend. Mandibein grob langsgerunzelt, halb- 
glanzend. Promesonotum oben unregelmassig gerunzelt, das erste an den Seiten 
grob aber regelmassig langsgerunzelt, halbglanzend; das Metepisternit etwas wel- 
lenformig schief gerunzelt, das Mesepimerit unregelmassig langsgerunzelt; die Basal- 
flache und die abschussige Flache des Epinotums scharf quergerunzelt; das Metepis- — in — 

ternit in der Langfsrichtung- des Thorax gerunzelt. Dergesamte Thorax halbmatt. Die- 
Stielchenglieder fein unregelmassig punktiert-gerunzelt, matt. Gaster sehr glatt und 
glanzend. Mit sparlichen gelblichen abstehenden Haaren. Dunkelbraun. Mandibeln, 
Wangen bis an die Augen, Artikulatidnen der Beine und Tarsen roth'chbraun. — 
L. bis 9 mm. 

5. Bei dem kleinen 5 ist der Kopf langlich, hinten abgerundet, vorn etwas 
breiter wie hinten, beinahe ebenso breit wie der Thorax. Skulptur viel schwa- 
cher. — L. von 3,5 mm an. 

Ich besitze sowolhl kein ? als auch kein S dieser Varietat. Da auch in der 
Literatur Beschreibungen des ? und 6 derselben fehlen, so gebe ich im folgen- 
den entsprechende Beschreibungen der typischen Form. Die Varietat unterschei- 
det sich vom Typus eigentlich nur durch die schwachere Skulptur. 

9 (Typische Form). Kopf kaum breiter wie der Thorax, 4eckig, breiter 
wie lang. Der Vorderrand des Clypeus mit einem scharferen Ausschnitt. Der 
Scapus erreicht den Okzipitalrand. Epinotum manchmal unbewehrt, keilformig, 
mit etwas abgestumpftem Oberrand, welcher in der MittB etwas ausgeschnitten 
ist. Der gesamte Kopf, Clypeus und das Stirnfeld scharf langsgerunzelt, matt. 
Pronotum ziemhch scharf bogenformig quergerunzeJt und mikroskopisch fein 
punktiert, halbmatt. Mesonotum und Scutellum beinahe ganz glatt und sehr 
glanzend, mit weitlaufigen haartragenden Punkten, das erstere nur vorn und 
hinten langsgestrichelt. Epinotum an den Seiten der Lange nach, oben — quer- 
gerunzelt und dazwischen mikroskopisch fein punktiert. Petiolusknoten und Postpe- 
tiolus fein quergrunzelt und fein punktiert, matt; der vordere Abschnitt des ersteren 
der Lange nach gerunzelt. Gaster sehr glatt und glanzend. Behaarung wie beim 5 , 
die FarbunginderRegeldunkler; der Fleck vor den Augen und die Anhange wie 
beim 5 gefarbt; Fliigel etwas braunlich, mit braunlichem Geader und braunem 
Randmal. ^ — L. 9 — 15 mm. 

i [Typische Form). Kopf Vs so breit wie der Thorax, hinten viel breiter 
als vorn, mit stark abgerundeten Hinterecken und geradem Okzipitalrand, wel- 
cher mit dem Artikulationsrand zussammenfallt; der vordere Clypeusrand in brei^ 
tern flachen Bogen, ohne Ausrandung. Die breitovalen Augen (Durchm. 0,43 mm) 
sind schief gestellt und liegen etwas mehr nach vorn, als in der Mitte der Kopf- 
seiten; ihr ausserer Rand geht etwas auf die Frontalflache des Kopfes iiber. 
Mandibeln massig breit, schaufelformig mit 6 — 7 Zahnen, von denen der vor- 
dersle sehr kraftig ist; gegen hinten werden sie allmahlich kleiner, Stirn etwa 
Vs wie die Kopfbreite, mit parallelen Stirnleisten, beinahe halb so lang wie die 
Entfernung bis zu den hinteren Ocellen. Stirnfeld gross, dreieckig. Der gerade 
Scapus erreicht nicht die vordere Ocelle um die Dicke an seinem Ende, so lang. 
wie die zwei ersten Funiculusglieder zusammen. Scutellum buckelig aufgeblasen. 
Epinotumprofil ausserst flach; die Basalflache geht in die abschiissige ganz allmahlich 
iiber. Petiolusknoten Vs so hoch wie die gesamte Petioluslange, oben abgerundet,. 
ohne Ausrandung. Kopf ausserst fein ungleichmassig gestrichelt und mikroskopisch 
fein punktiert, matt. Thorax ebenso fein, aber unregelmassig, gestrichelt, weniger 
matt; Scutellum mehr oder weniger gerunzelt; dessen Mitte, sowie das Mesonotum 
vorn^ mehr oder weniger glatt; die basale und abschiissige Flache des Epino- 
tums ebenfalls. Stielchenglieder fein gerunzelt. Gaster glatt und glanzend. Mit — 112 — 

lang'en gelblichen abstehenden Haaren. Tiefdunkelbraun, mit braunlichem distalen 
Abschnitt der Mandibein, Artikulationen der Beine, der Tarsen und Spitze der 
Gaster. Fliig-el wie beim ?. — L. 7 — 10,5 mm. 

ExoAoria i eTOAoria. Clivorum abAse co6ok) (popMy, iijo noniHpHAaca 
,3 niBflCHHHx ijeHTpiB THnoBOi (popMH (KpHM, KaBKas) Ha niBHii i npHCTOcysa- 
Aacfl, 3a cnocTepeaieHHJiMH PyscbKoio, „ao KaMenacTHX Bi^CAoneHb ropSiB i cxhaIb 
13 crenoBOio pocAHHHicTio". H caM cnocTepiraa u,k> MypamKy b wexax yKpai'HH 
AHiue oaHH pa3 Ha SBHHoropoflujHHi y BHrA})4i MaAoqHCAeHHOi koaohh koao 
nopocAoro xpaBOio ft 6yp'iiH0M Kpaio ^oporH nepea noAe: BxiaHHH oTsip y rnisAO 
6yB 6e3 HisKoro rop6a. 

ripo yiv^OBH fi cnoci6 h4htth THnOBoT (popMH, flKa ujoflo ijboro naBpaA hh 

icTOTHO pisHHTbCH BIA C H V O r U m, PySCbKUU, IIJO MaB 3MOry npOBa4HTH UIHpOKi 

cnocTepeaeHHH, KaiKe Tane: 

„Mess. structor e thoobhS nycTeAbHO-CTenoBHH jKHTCAb. FAHHacTi coaoh- 
ijjOBaTi nycTCAi i 6iAHi Ha pocAHHHicTb cxenH 3 TBepflHM, nepesaaiHO KaiweHfl- 
CTHM cyScxpaxOM Ha iriB4Hi, BanHflKOBi fl MepreAesi BiACAOHCHHfl 3 xcmhhm rpyn- 
xoM Ha nisHOHi e sBHHaffHo Micije fioro oceACHHa. B nisaeHnHX i niBAeHHOcxiA- 
HHjJ Mi'cjieBOCXHx ijH MypauiKa 3BHiaflHO Ha niBHii piAiuae. Hacxime xpanAHexbCH 
BOHa Ha pisHHHax, aAe ne piAKa i b ropax, niAiftMaiOHHCb xaM nopiBHioioHH 
AOCHXb BHCOKO (ao 6 000 $yx. Ha KaBKa3i), koah xaw e spy^ni aah nei Micijfl 3 bIa- 
noBiAHOK) pocAHHHicxK). /[ocHXb 3BHHaHHa B Hac y niBAeHHifl Pocii, B KpHMy, 
Ha KaBKa3i ii TypxecxaHi. MypauiKa ijh BAani xhxoi, AariAHoT; asHBHXbca cy- 
XHMH nAOAaMH H HaciHHflM pisHHX pocAHH, roAOBHe scpHaMH 3AaKiB (Agropy- 
rum, Festucaxa in.); 36HpaK)Xb ix SBHiawHO BCAHKi po6ixHHKH, ujo HeBXOAiHO 
3Hocaxb IX CBoeio noBiAbHOK) xOAOK) B raisAO. A ApiSni ^S nepcBaajHO bhko- 

XyiOTb AHqHHOK. 

j.rniSAHXbCH B seMAi, po6Afl4H XaM HOpH fl nopOatHHHH pi3Hi 3aB6iAbaiKH i Ha 

pisHifl rAH6HHi, 3aAeasHO BiA xapaKxepy rpynxy. 3BHqaHHO b cepeAHHy rnisAa BCAe 
OAHH soBHiuiHiS oxBip, ^lacxo oxoieHHfi KpaxepyBaxHM BaAOM 3 BHHeceHOi aeuAi 

i pOCAHHHOl AyCKH BIA HaHeCCHHX CyXHX HAOAiB, HKl CXapaHHO 36HpaiOXb 3 HaB- 

KOAHuiHbOi MicgeBOcxi po6ixHHKH (aah ijboro BOHH HaBixb niArpH3aiOTb cxe6Aa 
Bi'AnoBiAHHx pocAHn), 3H0CHXb y rHi'sAO i xaM CKAaAaioxb b oco6ahbhx KaMepax. 
Oahh pas a 3HaHmoB gio MypauiKy, ujo rnisAHAaca b 3eMAHHOMy rop6Ky (b oko- 
AHijax CapenxH). KpHAaxi oco6hhh h sHaxoAHB y MypauiHHKax HanpHKiHgi Aira, 
BOceHH B BecHOK); Ma6yxb bohh BsaraAi poaoHBaioTbCH b rnisAax Ha Kinegb Aixa, 
SHMyioxb xaM, a paHHboi bcchh BHXOAHXb i poaxbca". 

HaseAeHi cnocxepeaieHHa PyscbKoio iijoao poYnHa M. striaticeps a Mae 
3Mory nOTBepAHTH cboimh qwcAeHKHMH cnocxepeaseHHaMH b Marapani 8 na Kapa- 
AarcbKiS HayKOBiH cxaHijii (niBAeHHHS 6eper KpHMy). B oKOAHijax ocxanHboi 
Moana 6yAO cnocxepiraxH paHHboi bcchh sanAiAHeHHx ? 9, hkhx CHAa 6iraAa 
no noBepxHi scmai, uiyKaiOHH BiAnOBiAHOro Micija aaa saCHysaHHa hoboi KOAonii. 

Feorpa^mHe nom^peHHH. PysctKuu naBOAHTb clivorum A^a CPCP no3a 
MeasaMH YKpaYHH aah koa. ry6. KasaHCbKOi, CaMapcbKoY i CiM6ipcbKOi. 

4ah yKpaiHH BiH HaBOAHXb 11 Ha ocHOBi AOCAiA^eHoro MaxepiaAy [Epaynep, 
1904) AAa Becapa6ii. BKasisKH HacoHoea (1889) aah XapKOBa, Oacch 8 KHeaa, 
oneBHAHO, xaKcaMO CTOcyroTbca clivorum. H sraAysaB bhujc npo CBoe cnocre- — 113 — 

peaieHHH ijiei MypaiuKH na 3BHHoropoAiijHHi (oKOAHiji c. MypsHnyi). Kpim Toro, 
s Mene e KiAbKa 2/^2/: i gg, 3l6paHHX b okoahijhx XapKOBa 20. VIII 1928 p. 
C HepHOBUM, Ta b MoA^aBii, KoxaniBKa BaAT. p., 3i6paHHX A. flapaMOHoeuM. 
Ha YKpaiHi clivorum, o^cbhaho, BaaraAi piflKa (popMa. 

Tribus Cardiocondylini Emery 

Cardiocon dylinl: Emery, Rend. Accad Sc. Bologna, p. 36 (1913—1914). 

Myrraicini: Gen. Insect. Fasc. 174- A, p. 123 (1921). 

Formicoxenii (part.): Forel, Ann. Soc. Ent. Belaf., vol.37, p. 164 (1893). 

Myrmicii (part): Ashmead., Canad. Ent., p. 768 (1895). 

.Stenammini (part.): Ashmead, Canad. Ent, p. 383 (1905). 

Mop^OAoriiHa xapaKTepHCTHKa. XapaKTepHsye u,k> TpnSy xapaKTepncTHKa 
.aaAbmoro poAV Cardiocondyla, oAHoro 3 4box bIaommx pofliB, ujo ckae- 
^aiOTb ijK) TpH6y. /ipyrHH pia, hkhh Emery aaAiiye ao tph6h Cardiocon- 
dylini, aHaHACHO BCbOrO B KiAbKOCxi OAHoro eKseMHAHpa Ha OAHOMy 3 AnTHAb- 
CbKHX OCTPObIb. 

Genus Cardiocondyla Emery (pHc. 29) 

Cardiocondyla: Emery, Ann. Accad. Asp. Natural. Napoli (2), vol. 2, 

p. 21 (1869). 
Emeryia: Forel, Ann. Soc. Ent. Belg., vol. 34, p. 110, C. R. (1890). 
Leptothorax (part.): Mayr, Sitz. ber. Akad. Wiss. Wien, vol. 53, p. 508, 

(1866). 
Monomorium (part.): Santschi, Ann. Soc. Ent. Belg., vol.56, p. 163(1912). 
Formica (Myrmica) (part): Losana, Mem. Accad. Sc. Torino, vol. 37, p. 327 

(1834). 

Mop$oAorI<iHa xapaKxepHCTHKa. 5. ^HwoptftisMy Heiwae. Po3Mip MaSaie no- 
-criHHHfl. HoAOBHH ujHTOK BHAaeTbca BnepeA, TpoxH npHKpHBaKjHH JKyBaAbUH; ene- 
pcAy BJH Kpyro sarHHaeTbCH bhhs; nepsAaiS Kpa8 Soro AyracxHH. HoaobI bhakm 
napaAeAbni i KopoTKi; qoAoaa nAOujHHKa Ay^ae BAymeHa. BycHKH 12-HAeHHKOBi; 
1-8 HABKHK A«ryTHKa 3HaHH0 AOBuiHg 3a AaAbmiiS; 6yAaBa 3 3-x qAenHKiB, Ao6pe 
■BiAOKpeMACHa; KiKHeBi hachmkh I'l 6iAbm hIjk yABoe aobiu'i aa nepmi Asa paaoM 
yaaxi. ^KyBaAbijH mnpoKi, a 3y6qHKaMH. O^i Ao6pe posBMHeni, bIhok Henae. 

ripoMeaOHOTaAbHHfi moB 3 cnHHHoro 6oKy HenCHaS; MeaoeniHoraAbHHH moa 
■BAyuieHHfl; eniHOTyM 036poeHHH manaMH S 3y6HHKaMH. FleTioAioc cnepeAy a aob- 
fHM TOHKHM cTe6eAbHeM i 3aKpyrAeHHM ByaAHKOM; nocTnerioAHjc cepyiOBaTHfi hh 
monepeiHo oBaAbHHft, 3HaHHO rnHprnaft aa BysAHK nexioAiocy. Facxep OBaAbHHB, 
npHHAeHOByeTbCH AO nocTnerioAiocy cboim nepcAHiM KiHijeM; nepmaH cermeHT 
yKpHBae HHiwaAy nacTHny floro. LUnnH cepCAHix i saAnix roMiAOK Ayate MaAeHbKi 
BiAAerAHX BOAOCKiB He6araTO i xiAbKH na HOAOBOMy ujHTKy, a na peuixi xiAa 
H Ha npHAaxKax i'x soBciM neiviae. 

$. KpHAaxa i xiAbKH xpoxH 6iAbuia aa ^. FoAOsa hk y 5, aAe a ^BinKaMH. 
ripoHoxyM AHme nacxKoso BKpHXHft aAerKa onyKAHM iweaoHOxyMOM. ByaAHK ne- 
■rioAiocy i nocxnexioAioc uiHpmi, nias y ^. KpwAa 3 psAyKOBanHM asHAKOsaHKHM; 
KiHijeaa nAHMKa npH6AH3HO Ha cepeAHni AOBaiHHH KpHAa; xiAbKH nepma Ky6i- 

576-8 — 114 — • 

TaAbHa KAiTHHKa saMKHCHa, AHCTaAbHoT HacTHHH paAi'yca H Ky6iTyca neniae. CAiflHf 
peuiTH ;khaok HaMiqeHi TJAbKH y BHrAHAi aropTOK. 

3. SBHiaSHO' 6e3KpHAHfi i fepraToiflHHS. FoAOBa 6iAbm-MeHm sk y ^, ohi 
HeeeAHKi, eiioK HeMae. BycHKH s 6— 12 lAeHHKiB, noai6Hi 40 BycHKiB 5. TopaKC, 
nexioAioc i nocTneTioAioc xaKoai 6iAbni-MeHm hk y 5. 

HopMaAbHHH KpHAaTHg 3 BiflOMHS noKHujo TiAbKH B C. e in e r y i For. 1 HK 
piflKHH BHHflTOK y C. b a 1 6 s i For., — y bha«b, hkhx neiwae b ^aym YKpainH 
(i peniTH HacTHH CPCP). V ijboro S BycHKH 13-qAeHHKOBi. 

ETOAorifl i eKOAorin. llpeacTaBHHKH ^bo^o poAy yTBopioioTb neiHCAeHHi ko- 
AOHi'i, niAseMHi rHisAa hkhx Maioxb MaAeHbKi bbxiahi OTBopH 6e3 HiaKoro rop6a, 
a TOMy IX xpyAHO SHaxoAHTH. Santschi cnocxepir, ujo epraxoiAni caMiji HOCHxb ahmh- 
HOK HK po6ixHHKH. JKHByxb y BiAKpHTifi MiCHeBOCxi, lacxo nycxeAbHoro xapaKxepy. 

Feorpa^iqae noniHpeHHH. CepeAseMHOMopcbKa o6AacTb, nisAeHHa qacxHna 
CPCP, CepeAHH Aain, Ad)pHKa, MaflaracKap, Ihaih, MaAaficbKi ocxposH, Onea- 

Hlfl, AHTIAbCbKl OCXpOBH. 

Ta6AHgH AAa BHSHaneBBH sa po6iTHBKaMH 

1. FoAOBa 6e3 nOSSAOBJKHHX SMOpiUOK, XIAbKH SOBCIM CHcpeAy 3AerKa BMopmKy- 
Baxa, 3 KpyrAHMH nOBepXHeBHMH HMKaMH, 3 IjeHXpaAbHOl XOHKH HKHX CXHp- 

HHXb no npHAerAOMy. BOAOCKy. FIocxnexioAioc BHpasHO cepijiOBaxHH, xo6xo 
HafiGiAbuia lUHpHHa fioro npHna^ae cnepeAy noAOBHHH aobkhkh i cnepeAy 

Mae BHpasHy BHiMKy • C. elegacs schkaffi. 

— FoAOBa 3 ApiSHOK), aAe pisKoio noBSAOBasHOio SMopuiKyBaxicxio; mIjk siaop- 
iDKaMH SHa^HO ;ipi6Hiuii hmkh. OocxnexioAioc hijkho cepijioBaxHg, xo6to 
xoq HaH6iAbma uinpHna fioro i npHnaAae cnepeAy noAOBHHH AOBasHHH, aAe 
Bin cnepeAy uiAKOM npHivrnfi C. stambuloffii taurica. 

Cardiocondyla elegans schkaffi W. Alpatov & K. Arnoldi 

C. elegans schkaffi: AAnaxoB h ApnoAbAH, OnpeACAHxeAb HaceKOM. 
CDHAHnbeea, c. 724 (1928). 

Obhc. 5. FoAOBa.3 napaAeAbHHMH 6oKaMH, ayxe saKpyrAeHHMH aaAHiiuH po- 
rawH i npHMHM noxMAHiHHM Kpaeti; saBAOBaKH Bona b 1,24 paaa 6iAbina Him 
aaBuiHpuiKH. ^ysaAbHH 3 xpboma 6iAbinHMH i ABOiwa soBciivi MaAeHbKHMH 3y6- 
iHKaMH. PyHKa BycHKa AoxoAHXb Maflase Ao noxHAH^iHoro Kpaio. Oni mnpoKo 
OBaAbHi (noB3AOB»sHHH A'aMexp 0,018 mm), npH HOMy BHyxpiniHiH Kpafi ix onyKAi- 
iuhh; bohh MicxHXbCH 30BciM 6AH3faKO Bi4 ccpeAHboro Kpaio 6oKiB rOAOBn; bIa- 
cxaHb Meniua 3a noBSAOBHSHHil AiaMexp OKa. FAH6oKa HOAOBa 6opo3eHKa, ujo fJAe 
HaaaA Bia acabc noMixnoi moaoboi nAOujHHKH, AopiBHroe AOBaiHHOio HOAOBHMBaAKaw. 

IlInnH eniHOxywy 30BciM MaAenbKi, Aocnxb niAHeceni Bropy. By3AHK nexio- 
Aiocy B npocpJAb y nanpHMKy Bropy xpoxH ByaniHH mm y elegans elegans 
Em. riocTnexioAioc — hk onHcano y BHaHaiaAbHifi xaiiAHiji; bIh uaSaae BABoe 
mnpiuHa 3a nexioAioc. 

TiAbKH caMe qoAO naASBH^aiiHO niasHe, AeABe noMixno noB3AOB»>HO mxpHxy- 
Baxe i B npoMiasKax Ay«e Api6Ho noxoHKOBane. Penixa noBepxai toaobh 3 Ao6pe 

p03pi3HI0BaHHMH KpyFAHCXHMH HAOCKHMH HMKaMH, 3 CepCAHbOi" X01KH HKHX CXHp- 

MHTb no npHAerAOMy BOAOCKy. Bokh xopaKca, noHHHaiOHH bIa MeaoxopaKca, rycxo 
ft HijKHO noxoHKOBani, a pemxa noBcpxHi fioro 3 piakhmh hchcrhmh xoHKaMH. — 115 
}rans; B, /" — C. elegans schkaffi; 
C,G. — C. stambuloffi stambuloffi;. 
D, H — C. stambuloffi taurica;/ — 
JJMKH Ha roAOBi C. elegans elegans; 
AT— real Ha toaobi C. elegans schkaffi. 
1 ia K npH TOMy caMOMy 36iAbiiieHHi («!acT- 
KOBO opur.). FacTep Aysie rAaAKHg i 6AHCKyHHa; bcb .TaapHna saaraAi 6AHCKyqa. Bee tIao^ 

KpiM rOAOBH, BHAaeTbCa IJIAKOM rOAHM. ^OBXyBaXO-KOpHIHeBOrO KOAbOpy, 3 TeM- 

Ho-KopHMHeBOK) roAOBOK) 3 FacxepoM i 
alOBxyBaxHMH HoraMH 8 sycHKawKr. ^ob- 
ajHHa 2 — 2,3 mm. 

?. /JoBaiHHa, aa K. ApnoAb^i, 3 — 
3,3 MM. 9 a He daiHB. 

Beschreibung. S. Kopf 1,24 mal so 
lang wie breit, parallelseitig, mit stark 
abgerundeten Hinterecken und geradem 
Okzipitalrand. Mandibeln mit 3 grosse- 
ren und 2 ganz kleinen Zahnchen. Der 
Scapus reicht beinahe bis zum Okzipi- 
talrand. Die Augen sind oval (Langsdurch- 

messer 0,018 mm), wobei der innere 

D 1 1 11 ,1 ..11 . • , . !• Puc. 29. CxeeeAbne aohkhx (bopw Cardio- 

Kand derselben mehr gewolbt ist; sie he- , , ,v^ >■ c ,-. ■ 

* 1 1 T^ r condyla (2). /4, £— C. elegans el e- 
gen ganz nane vom Vorderrand der K.opi- 

seiten; die Entfernung davon ist gerin- 

gar, als der Langsdurchmesser des Auges. 

Eine tiefe Stirnfurche, welche sich von 

der Spitze des ganz undeutlichen Stirn- 

feldes nach hinten zieht und so lang ist 

wie die Stirnleisten. 

Epinotumdornen ganz klein, ziemlich hinaufgerichtet. Petiolusknoten im Pro- 
fil nach oben etwas schmaler als bei elegans elegans Em. Postpeliolus undeut- 
lich herzformig, in and. Worten, obschon seine grosste Breite auch vor der Mitte 
der Lange liegt, so ist er vorn ganz geradlinig; doppelt so breit wie der Petiolus. 

Nur die Stirn ausserst fein, kaum unterscheidbar langsgestrichelt und da- 
zwischen feinst punktiert. Die iibrige Oberflache des Kopfes mit gut unterscheid- 
baren rundlichen flachen Grubchen, deren Mittelpunkt ein anliegendes Harchen 
entspringt. Die Seiten des Thorax, vom Mesothorax an, dicht fein punktiert, ubri- 
gens mit sparlichen undeutlichen Punkten. Stielchenglieder feinst weitlaufig punk- 
tiert. Gaster sehr glatt und glanzend. Der ganze Korper mit Ausnahme des 
Kopfes scheint ganz nackt zu sein. Gelblich-braun, mit dunkelbraunem Kopf 
und Gaster und gelblichen Beinen und Antennen. — L. 2 — 2,3 mm. 

?• Nach der Angabe von K. Arnoldi 3 — 3,3 mm lang. Ich habe das ? nicht 
gesehen. 

SaaxoAHige. OicKoai ak)hh koao /loHeijbKoi 6ioAori4Hoi cxantjii 3MiiBCbKoro 
paSoHy Ha XapKiBUjHHi, K. ApnoAbAi, 2 5 i 9 ? . — TaM caMo, B. Kapaeaes, 2 5- 

Cardiocoiadyla stambuloffi! taurica Kara wa jew 

C. stambuloffii taurica: Karawajew, Konowia, vol. 5, p. 288, fig. 2 (1926)^ 

Arnoldi, Zeitschr. Morphol. Oekol. d. Tiere, Abt. A. Bd. 7, p. 254^ 

fig. 1 (1926). 

OuHC. 2. Po3Mip roAOBH, ajyBaAb'ijH, pyqKa sycHKa i oqi HiAKOM xani hk. 

y nonepeflHbOi paCH. LUhum eninoxyiviy nOMipnoro po3Mipy. BysAKK nexioAiocjr — 116 — 

TpoxH ByaiiHfi HI* y HOMiHaTHOi' pacH. FIocTneTioAioc y^Boe mHpaiHH 3a cbok) 
AOBKHHy. Hafi6iAbina mapHHa floro npHnaaae cnepcAy noAOBHHH ^oBatHHH, aAe 
nepeflHiH Kpafi ijIakom npaMHB. 

FoAOBa 3 TOHKHM, aAC piBKHM niTpHxosaHHHM; mIk lUTpHxaMH flyxe ApiSHl 
KpyrAHcri hmkh; 33aay roAOBa SAHCKyna. TopaKC 3 piflKHMH, ay^e waAO noMir- 

HHMH nOBSAOBHJHHMH lUTpHXaMH i ApiSHHMH KpanKaMH, Ay^C TAaAKHfi i 6AHCKyHHft; 
6oKH MeaOTOpaKCa 3 ryCTHM nOTOHKOBaHHHM, MBTOTOpaKC nOTOHKOBaHHfi He TaK 

rycTO. MAeHHKH cTe6eAbiiH H racxep rAaAKi i 6AHCKy4i, 3 KopoTKHM 6iAyBaTHM 
onyuieHHsM, igo MaAO anaAae b oko. TeMHo6yporo KOAbopy; hofh, ayCHKH fi aiy- 
BaAbiiH xoBxyBaTi. — /^OBrnHHa 2,3—3 mm. 

Beschreibung. 5. Dimensionen des Kopfes, Mandibeln, Scapus und Augen 
ganz wie bei der vorhergehenden Rasse. Epinotumdornen massig. Der Petiolus- 
knoten ist im Profil viel schmaler, als bei der Nominatrasse. Postpetiolus doppelt 
so breit wie lang; seine grosste Breite liegt vor der Mitte der Lange, aber der 
Vorderrand ist ganz gerade. 

Kopf mit feiner, aber scharfer Langsstrichelung; zwischen den Stricheln sehr 
feine rundliche Griibchen; hinten ist er glanzend. Thorax mit weitlaufigen sehr 
unansehnlichen feinsten Langsstrichelchen und Punktchen, sehr glatt und glan- 
zend; die Seiten des Mesothorax dicht punktiert, der Metathorax weniger dicht 
punktiert. Stielchenglieder und Gaster glatt und glanzend. Mit kurzer unansehn- 
licher anliegender weisslicher Pubeszenz. Dunkelbraun; Beine, Antennen und 
Mandibeln gelblich — L. 2,3 — 3 mm. 

Teorpa^iiHe noniHpeiiHH. FlpHMOpcbKi nicKH fi coAOHiaKH KpHMy, Ky6aHi 
3 ^OHy {K. ApHOAbAi). 3anAaBHHH ^ninpa koao KopcyncbKoro ManacTHpH 
(C. MeABeABB,' JMb 4185); Kepn '), TaMaHCbKHfi nisocTpiB, Anana (/C. ApHOAbAi)', 
€HiinapH koao KoKTe6eAH (KpHw) [B. Kapaeaes, JNa 2818). 

Tribus Solenopsidini (Forel) Emery emend. 
Solenopsi di n i: Emery, Rev. Suisse Zool., vol. 21, p. 586 nota (1913); 

Bull. Soc. Ent. Ital.. vol. 47, p. 159 (1916). 
Selenopsisii (part.)-r-My rmic i i (part): Forel, Ann. Soc. Ent. Belg., 

vol. 37, p. 164 (1893). 
Solenopsidii (part.): Emery, Zool. Jahrb. Syst., vol. 8, p. 768, 769 (1895). 
Attidae (part): Fred. Smith, Cat Hym. Brit Mus., vol. 6, p. 161 (1858). 
Pheidolidae (part): Emery, Bull. Soc Ent Ital., vol. 9, p. 72 (1877). 
Stenammatini (part.): Ashmead, The Canad. Ent, p. 383 (1905). 

Mop4>oAori<iHa xapaKTepncTHKa. „LUHnH cepe^nix i saAuix fomIaok npocTi a6o 
"ix soBCiM HeMae. OocTneTioAioc siAenoBaHHii 3 nepeAniM KiH^eM racxepa. Binui 
yqacTKH qoAOBoro igHTKa He yxBopioioTb nonepennoro khaio, ujo BiAMeasoeye 
BycHKOBy jjMKy. HoaobI BaAKH KopoxKi, MicTflTbCH Ha nOMipHifl BiACxani oahh bia 
OAHoro aGo 36An«eHi. BycHKH S i 2 (b esponeScbKHX bhaIb) 12 — lO-HAeHHKOsi ') KpHcxyiocH 3 HaroflH, igo6 nje pas BKaaara na npHKpy apyKapctKy noMHAKy b moiH 
HaasaHiii po6oTi B atypHaAi „Konowia'. Hk o4He is snaxoaHig taurica TaM BiaanaqaeTbca „Ta- 
mansche Halbinsel (Kertsch)", cma iHTaTH „Tamansche Halbinsel und Kertsch", 6o KepH Aeanxb 
no ijeH 6iK KepqHHCbKoi" npoTOKH. FIoMHAKy noHCHtoeTbCfl thm, njo 1926 pony peaangia »yp- 
HaAy „Konowla" mje He npucMAaAa KopcKTH. — 117 — 

3 6yAaBOK) 3 3—2 lAeHMKiB. BycHKH S 3 13—12, spiflKa s 11 qAeHHKiB. MoBpia- 
cbKHx 6opo3eHOK y 6 (npHHaHMHi B eBponeflcbKHX poAm) neMae. OepeAHe KpHAO 
3 OAHOK) TiAbKH saMKHCHOK) Ky6iTaAbHoio KAixHHKOio; pa4iaAbHa KAixHHKa saaajflH 

aiAKpHTa" {Emery). 

Genus Monomorium Mayr 

Monomorium: Mayr, Verh. Zool.-bot. Ver. Wien, vol. 5, p. 45 (1855). 

Atta (part.): Jerdon (1851). Fred. Smilh (1855). 

Formica (part. ): Linne, etc. 

Myrmica (part): Shuckard, Fred. Smith, Gerstacker, etc. 

Mop4>OAori^Ha xapaKTepacTHKa. $ ^ y eBponeScbKHX bhaib ujoao posMipiB 

Maflase He BapilOtOTb. ^OAOBHH UJHTOK SBHiaHHO 3 ABOMa -nOBBAOSaCHHMH KHAHMH, 

ujo KOAO aoBHimHboro Kpaio yjHTKa nepexoAHTb y MaACHbKi 3y6HHKH. Moaobi 
BaAKH KopOTKi. ^yaaAbija He mnpoKi, 3 6iAbui-MeHui posbhhchhmh 3y6iHKaMH. 
Oii b esponeficbKHX BHAis poaEHHeni AoSpe. BycHKH 3 12 HAeHHKaMH i Ao6pe 
BJAOKpeMAenoK) 6yAaBoio 3 3-x HAenHKiB, TaKOi m aob>khhh hk peuira vacTHHH 
AJKryxHKa hh aobiuoio; KiHijeBn8 HAeHHK rpoxH aobiuhh 3a Asa nonepeAHi pasOM 
ysflTi; 1-H HAeHHK AKryTHKa aobqihh mm AaAbiuHft. npoMe30HOTaAbHoro uiaa Ha 
cnHHHOMy 6ojji neMae, a MesoeniHOraAbHHH, HasnaKH, hcho BHHBAeHHfl i 6iAbm- 
Meam 3arAH6AeHHS; eninoTyM Heo36poeHHH. IleTioAioc 3 posBHHeHHM cTe6eAbueM 
i GiAbm-MeHiu AycKyaaTHM bhcokhm sysAHKOM. BiAAerAi boaockh npocri. 

^ y eBponeHCbKHX bhaib KpHAaxa, 6iAbina mat S. TopaKC BHA0BJseHnft, xoh- 
khS; o6HABa HAenHKH cxeSeAbyn MacHBHimi mx. y ^. OepeAHe KpHAO b eBpo- 
neflcbKHX BHAiB — XHny Formica. 

3 KpHAaxHH, MenrnHfi niaj ?. BycHKH 3 13 HACHHKiB; y eBponeScbKHX bhaib 
pyMKa BycHKa AOBUia 3a Asa nepmi 'lAeHHKH AasryxHKa paaoM y3axi; A^ryxHK 
HHTKyBaxHH a6o xpoxH yxoBiijyeTbCH ao KiH^a; 1-h HAeHHK floro ne 3AyxH3. 
KpHAa — flK y $. TopaKC mHpmHfl i bhujhA niiK y 9. 

Feorpa^iiHe nomapeHHa. IjeS piA p03naAaexbca na 6araxo niApoA'B 3 "chc- 
AeHHHMH BHAaMH, nomHpeHHMH no uiAOiwy caixy. B Mcasax yKpa'iHH (i CPCP) 
e xiAbKH OAHH niApiA Monomorium (Mayr). 

Subgenus Monomorium (Mayr) Emery sensu str. 
Monomorium: Mayr, Verh. Zool.-bot. Ver. Wien, vol. 5, p. 452 (1855). 
Diplorhoptrum (part.): Fred. Smith, Lucas (1855) nee Mayr. 

Mop^OAori<iHa xapaKTepHCTHKa. ?. PosMipH napiioHjxb Ay-se He6araxo; 
3aBA0BaiKM He 6iAbni hk 2,5 mm. BycHKH 3 12 HAeKHKia, 3 pisKo BiAOKpeMAeHoio 
ByAaaoK) 3 3-x HAeHHKia, Aoamoro.Hi^ pemxa A^KryxHKa; 1-8 HAenHK 11 nouixHO 
KopoxuiHH i He xaKHH rpy6HM hk 2-8; KpaSaia HAeHHK xpoxH, a Ihoai 8 HHMaAO 
AOBmH8 mm nepuii Aaa paaoM yaaxi. EninoxyM 3aKpyrAeHHa. 

? SBHHaHHO KpHAaxa. BycHKH hk y ^. 

S MenrnHft h}« ?. OepeAHe KpHAO 6e3 AHCKOiAaAbHoi KAixHHKH. B Mcaiax 
yKpaiHH xpanAHexbCH xiAbKH OAHH bha: 

Monomorium (Monomorium) pharaonis (Linne) 
Formica pharaonis: Linne, Syst. Nat. Ed. 10, vol. 1, p. 580 (1758). Lat- 
reille, Fourmis, p. 290 (1802). — 118 — 

Myrmica pharaonis: Roger, Berl. Ent. Zeitsthchr. , vol. 6, p. 294 (1862) 9 5. 

Monomorium pharaonis: Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, vol. 12, 
p. 752 (1862); Reise Novara, Formicid., p. 90 (1865) S; Tijdschr. v. Ent. 
vol. 10, p. 95 (1867) ^?<?. Edw. Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond.p. 222 
(1880) ^9 6. Em. Andre, Spec. Hym. Europe, vol. 2, p. 338, 342 (1882) 
5?cJ. HacoHOB. H3B. H. O. A. E. A. 3., t. 58, c. 69, 70 (1889) ^96, 
Bellevoye, Soc. Etudes sc. Nat. Reims, vol. 1, p. 21, seq., pi. (1891) ^9 6. 
Forel, in Grandier. Hist. phys. Madagascar, vol. 20, 2, p. 163 (1891) ^2 3. 
Journ. Bombay Nat. Hist. Soc, vol. 14, p. 686 (1902) ^. Bingham, Fauna 
Brit. India Hym., vol. 2, p. 201, 202 (1903) 2?.Py3CKHS, Myp. Pocchh, 
T. 1, c. 633, 638, pHC. 160—162 (1905) ?$c?. Emery, Deutsche Ent. Zeit- 
schr., p. 664, 665, 667, 684 (1908) ^9 6. Donisthorpe, Brit. Ants, p. 96, 
tab. 6 (1915). Forel, Fauna Ins. Helvet. Hym. Form., p. 39 (1915). Emery, 
Bull. Soc. Ent. Ital., vol. 47, p. 161, 163(1916) 2 9(5. ArnoH. Ann. S. Afr. 
Mus., vol. 14, p. 228 (1916) ^9(5. Soudek, Mravenci... CJeckoslovenske 
republ., p. 24, fig. 8 (1922) ?9(?. Kapaaaes, Tp. (Pia.-MaT. BiaA- (Ynp. 
AKafl. HayK), t. 4, c. 261, 262 (1926) § 9cJ. AAnaTOB h ApnoAbflH, Onpea- 
Hac CpHAnnbeBa, c. 724 (1828). 

Formica antiquensis: Fabricius, Ent. Syst. , vol. 2, p. 357 (1793). 

Myrmica domestica: Shuckard, M. Mag. Nat. Hist. N. S., vol. 2, p. 626 
(1838) 5 9. Fred. Smith, Trans. Ent. Soc. Lond. (2), vol. 3, p. 30 (1855) 5 9 d. 

Diplorhoptrum domesticum: Gaskell, Ent. M. Mag., vol. 13, p. 254 (1877). 

Myrmicaunifasciata: Bostock, Trans. Ent. Soc Lond., vol. 2. Proc.,p. 51 (1839). 

Atta minuta: Jerdon, Journ. Madras Litter. Soc, vol. 17, p. 105 (1851) 5. 

Myrmica (Diplorhoptrum) molesta: Fred. Smith, Cat. Him. Brit. Mus., 
vol. 61, p. 122 (1858) nee Say. 

Pheidole molesta: Roger, Berl. Ent. Zeitschr., vol. 3, p. 259 (1859). 

Myrmica molesta: Meinert, Natur. Afh. Dansak. Vid. Selsk. (5), vol. 5, p. 335 
' (1860) 5$c?. 

Myrmica (Monomorium) fragilis: Fred. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus., vol. 6, 
p. 124 (1858) 5. 

Myrmica (Monomorium) contigua: Fred. Smith, ibidem, p. 125 (1858) 5. 

Diplorhoptrum fugax: Lucas, Ann. Soc Ent. Fr. (3), vol. 6, Bull., p. 81. 
(1858) nee Latreille. 
OnHC. 5, FoAOBa BHAoeateHa (sasaoBaiKH b 1,25 paaa 6iAbma niat saBEUHpmKH), 

33a4y saKpyrAena, 3 rpoxH onyKAHjiH 6oKaMH. MoaobhS igHTOK 3 Ao6pe p03BH- 

HeHHMH nOB3flOBa5HHMH KHAHMH, IIJO SaKlHiyiOTbCH MaACBbKHMH HpHTynAeKHMH 

3y6qHKaMH; laia: khahmh 6AHCKyHH8. HiysaAbyH BysbKi, 3 6iAbmHM nepeflniM 3y6' 
^jeM i TpbOMa MaACHbRHMH no3afl Hboro. PyHKa sycHKa 3axoAHTb ao nOTHAHIHOrO 
Kpaio. Oh! saiiwaioTb npH6AH3HO Vv 6iHHoro Kpaio. 

LLlHpHHa By3AHKa neTioAKDcy 6iAbma niat fioro 40B»HHa; nocTncTioAioc xpoxH 

lUHpmHH, nOnepCHHO OBaAbHHH. 

FoAOBa, TopaKC i hackhkh cTe6eAbHH 3 Hianoio cirqacxicTK), MaroBi. ^yBaAbya 

3 Hi^HHM nOB3flOBJKHHM UITpHXOBaHHHM. 3 Ayxe pi^KHMH BiAACrAHMH BOAOCKaMH. 

npHAerAC onymeHHH ayate piAKC, noMixHe AHme Ha roAOBi, Aannax i BycHKax. — 

VXoB21HHa 1,7 — 2,5 MM. — 119 — 

? KpHAaTa. LUhphhe toaobh 6iAbma sa ii aoBXHuy: oii saHMaiOTb. Mafiase 
■'/a 6iHHoro Kpaio toaobh; GyAasa xiAbKH TpoxH yxoBujeHa. 

TopaKc cnepeAy KpyinS; McaoHOTyM HasHcae hba npoHOTywoM,* BysAHK rpy6- 
'lUHft Hiaj y 2. 

CKyAbnrypa hk y 2, aAe na xopaKci ae-ne-ae noMiTHe ni^He lUTpHXOBaHHH. 
FacTep niBMaTOBHa a6o 3AerKa 6AHCKyqHfi, 3 niasHOio noBepxHeBOio ciT^acTiCTK). 
^OBToro iH Hacxime qepBOHyBaTO-atoBToro KOAbopy; roAOBa SAcrKa 6ypyBaTa; 
racTep aaaay TeMHoGypaS. Boaockh TpoxH rycriuii mas. y 5. KpHAa 6e36apBHi, 

3 6ypyBaTOaiOBTHM aiHAKOBaHHSM. ^OB^HHa 3,5 4 MM. 

S. FoAOBa aaBuiHpuiKH 6iAbma niai SEBAOsaiKH. HoaobhS ujhtok onyKAHfi. 
iPyiKa BycHKa 40Biua Hias ABa nepmi hachhrh AasryTHKa pa30My3HTi; l-H habkhk 
"OCxaHHboro xpoxH 3AyTHH; flOBKHHa AaAbiuHx Menuia HiiK IX noflBifina rpy6HHa; 
40 KiHijH BOHH nocrynoBO yxoBigyiOTbca. Oil saHiaaioTb waHaje noAOBHHy AOBasHHH 
6iHHoro KpaK) toaobh i laicTHTbCH TpoxH cnepeAy noAOBHHH Soro AOBasHHH. 

TopaKc Maftate raKHH saBiuHpniKH hk roAOBa; BysAHK nexioAiocy hhkhhM 
jiijK y 2. 

CKyAbnxypa HK y 5. Hopnoro KOAbopy; atyBaAbijH, BycHKH it hofh hchokobti, 
rroMiAKH 6ypyBaxi. KpHAa hk y ?. — /JoBKHHa 2,8 mm. 

Beschreibung 5. Kopf 1,25 mal so lang wie breit, hinten abgerundet, mit 
«twas gewolbten Seiten. Clypeus mit wohl ausgebildeten Langsleisten, welche mit 
rstumpfwinkligen Zahnchen enden, zwischen den Leisten glanzend. Mandibeln 
:schmal, mit einem grosseren vorderen Zahn und 3 kleinen dahinter. Scapus den 
Okzipitalrand knapp erreichend. Auge etwa Vt des Seitenrandes einnehmend. 

Petiolusknoten breiter wie lang; Postpetiolus wenig breiter, queroval. 

Kopf, Thorax und Stielchenglieder fein genetzt, matt. Mandibeln fain gestreift. 
Gaster glatt und glanzend, manchmal ausserst fein an den Seiten und der Basis 
-genetzt. Wangen langsgestrichelt. Mit sehr sparlichen abstehenden Haaren. An- 
liegende Pubeszenz sehr sparlich, nur am Kopf, den Tarsen und Antennen sicht- 
•bar. — L. 1,7 — 2,5 mm. 

S geflugelt. Kopf breiter wie lang, das Auge riicht ganz Vs des Seitenrandes 
'des Kopfes einnehmend; Ciava nur wenig verdickt. 

Torax vorn steil; das Pronotum vollstandig vom Mesonotum iiberwolbt. Pe- 
tiolusknoten dicker als bei dem 5. 

Skulptur wie beim 2, aber auf dem Torax sind feine Langsstricheln sichtbar. 
Gaster halbmatt oder schwach glanzend, fein oberflachlich genetzt. Gelb oder 
ofters rotlich-gelb, Kopf schwach gebraunt; Gaster hinten dunkelbraun. Behaar- 
Aing etwas dichter als beim S. — L. 3,5 — 4 mm. 

(?. Kopf breiter wie lang. Clypeus gewolbt, glanzend. Scapus langer, als die 
2 ersten Glieder des Funiculus zusammen genommen; das 1. Glied des letzteren 
etwas geschwollen, die folgenden bis zum vorletzten nicht doppelt so lang wie 
■dick, allmahlich ein wenig an Dicke zunehmend. Das Auge nimmt fast die 
halbe Lange des Seitenrandes des Kopfes ein und ist dem Vorderrande nicht 
viel naher als dem Hinterrande. 

Thorax etwa so breit wie der Kopf; Petiolusknoten niedriger als beim 5. 

Skulptur wie beim 5. Schwarz; Mandibeln, Antennen und Beine blassgelb, 
^ie Schenkel gebraunt — L. 2,8 mm. — 120 — 

Feorpa^iHEe nomBpeHHS, eKOAoriH i eroAorifl. LJe KOCMonoAiTHHHHfi bha^ 
noniHpeHHfl nepesaiKHO b Tponi^HHx Kpainax. BaTbKiBUjHHa Moro 3 nesHicTio ne- 
BJ^loMa, £A& Tpe6a ra^aTH, mo bi'h noxoAHTb 3 iHAificbfcoi o6AacTi, ^e bih ayave- 

3BHMafiHHfl i XHBC He TIAbKH B AIOACbKHX JKHTAaX, 3 H 6e3nOCepeflHbO B npHpOfli- 

3 TponiKiB bi'h nouiHpHBCH ayase ^aAeKO, 6yBtUH posBeseHHfi no MiCTax BCboro 
CBiTy Ha Kopa6Aax 3 pisniiMH TosapaMH S xapHOBHMH npoayKTaMH. <Zlo6pe bi- 
ACmhA yciM MopiiKaM, jski 3ByTb 3oro „K0p66eAbH0io MyparuKOio" (Schiffsameise);. 
60 TpanAflCTbCH (i FHi's^iHTbcn) Mawate Ha KOasHOMy oKeaHcbKOMy naponAaBi". 
B KpaiHax cy6TponiqHHx i noMipHoro KAi'Maxy M. pharaonis oceAioeTbca xiAbKH 
b KiMHaxax, po6AaHH rni^Aa (y BHrAH^i Api6HHX xoaIb i nopoasHKH) y AepeB'flHHX 
i Kaia'iiKHx 6y;iHKFax (y cTinax, ni'a nAiHTycaMH, niflBiKOHHflMH) a6o b lyiAHHax 
Mix EiTyKaTypKOK), b rpiujHHax aepeBflHHX crin qH niflAor, HepiflKO HaaiTb y ce- 
pCAKKi iv:e6AiB, 60 Biviie npeKpacKO npoToyBaTH i flepcBO, i oiTyKaTypKy. ?Kh- 

By»^^H B HaC EKK/K«JEO B 6j7)HHKEX i CTaEUJH, CKasaTH 6, HaXAi6HHK0M, flOMOSa 

MyptUJKa xspqyeTtcj! pisHCio npoBisieio, Hana4aioqH oco6ahbo na piani HyKpHCTt 
peiOBHHH (nyKop, BapeHHJi, Me^, $pyKTH, uyKepKH toiijo). B achkhx 6yAHHKax^ 
Ayae po3MH0iKyiOHHCb, Bona Moase Ha6pHflaTH, aAe ocoSahboT uikoah AiOAHHi 
HiKOAH Be saB^ae. InoAi HaBiTb woase 6yTH KopwcHa. PyscbKuu cnocxepiraB,, 
jiK oflHoro pasy aomobI MypauiKH nanaAH aa ocFHe rHi340, mo bhciao naA bikhom 
niA niAAamiDSM, shkujhah TaM ycix ahhhhok i ASAeioK, a aiHxeAiB rniaAa SMycHAK' 
yAexiTH. ^Z^aAi bIh cnocxepiraB, «k xi cawi MypaniKH npOAi'sAH y ByAHK, ujo cxohb- 
y ci'hsx, i nonaAH xan cnycxomyBaxH fioro, wjo BAacHHKOBi AoeeAOCb BHxpaxHXK 
HHMaAO CHAH, mo6 no36yxHca MypamoK (aa PyacbKUM). 

KoAH i npH JJKHX ywoBax poixbCH B Hac AOMOBa MypaujKa, Kaase PyscbKUU, 
T01H0 HeBJAOMO. H. B. HacoHoey, Ka^e bih, npHCxasHAH 3 XapKOBa npHAaxHX 
cco€nH, ai6paHHX y xpaBHi; b Kaaani bi'h OAep/sae xiAbKH oahofo SAOBAenoro^ 
B 6epe3Hi 1904 p. <5 bj'a npocp. FopAfii-UHa i abox, SAOsAeHHx y KBiTui ? ? bia: 
Ulmame. 3 CiM6ipcbKa fioMy npHcxaBHAH OAsy 3AOBAeHy b lepBHi ?. 

B KEeBi AOMOBa wypauiKa xpanAsexbCH pi'AKO. Mo'i BiAOMocxi hjoao ijboro- 
Ayase ypHBiacxi. 

Mifi npHaxcAb, 6oxaHiK Dr. K. Bernau b FaAAi na 3aaAi (HiMe^HWHa) nosi- 
ACMAse, uio B Koro Micxi AOMOBa wypaniKa xpanAsexbCH 3BHHafiHO y BeAHKi'if. 
KiAbKocxi ECCHOK) i B AHnni 3HHKa6 Mafiaje sobci'm. 

Genus Solenopsis Westwood ') 

Solencpsis: Wesiwccd, Ann. Mag. Nat. Hist., vol. 6, p. 87 (1841). 
Diplorhcptrum: Mayr, Vcrh. Zool.-bot. Ver. Wien, vol. 5, p. 449 (1875). 
Atta (part.): Fabricius, Jerdon, Fred. Smith, etc. 
Formica (part.): Latreille (1798, 1802). 
My r mica (part): Latreille (1809). 

') B Zcolcg. Anzei£er, T. 92 (19SC), c. 207 H onBcaB hobhh niApifl Solenopsis 3 oCTposa' 
j^KCofFH, B HBOio EC lUiKH $ , a H cj ^36 11-qAeHHKOBi bjchkh! ocTaBHifi ElapisHHeTbCH ne- 
TiAbKH ll-ijveHKKOBKMH EjCHKaMH, 3 fi BiflcyTHicTio pijKKaTHX BHCTyniB nepeflHboro lipaio >IOAOB0rO 
mBTKa no 6cKax heph KKJMOBaiHX Ba;M<iE; npiin Toro, ocTaHui KiHiaioTbCH a Hboro ni^pofly MaAO 
BKfEACBKNH foi£MB. Pci itiui cnECSHi floci Solenopsls Tpe6a xenep saAJqHTH ao nl4p04y" 
Solen opsis sensu str. B vAvi MOHorpa<J)i'i, MCKaioqH aaAbmHx 4ocAiA!KeHb, a THMHacoM He 3a- 
£c<!jKy me ro^JAy craporo po4y Solenopsis Ha flBa oiapoflH. — 121 — 

Crematogfaster (part.): Fred. Smith (1860). 
Pogfonomyrmex (part.): Mayr (1868). 

Mop(|iOAori<iHa xapaicTepHCTHKa. ?. HaAeapKTHqHi bhah MaFOTb CAa6o bh- 

HBACHHH flHMOp^isM. HoAOBHH IIJHTOK nOCepCAHHi ni'ABHIljeHHfi, BHflaeTbCH BncpCA- 

i Mafiase saBasAH (b ycix naAeapKTHHHHX bhaib) 3 4B0Ma AHBepryioHHMH khahmh, 
ujo saKiHHyioTbCH Qnepeay lUHnyaaTHMH 3y6^iHKaMH; no 6oKax nia uhx 3y6^iB 
nepeflHig Kpafl hoaobofo ujHTKa Mae 3y6uK)BaTHH pir, ujo 6iAbui-MeHin SHflaeTbCH. 
HoaobI BaAKH KopoTKi, cnepeAy saKpyrAeni, 33afly 3 HeBeAH«iKHM nepeTHroM. 

^yBaAblJH flOCHTb BySbKi, 3 HeMHCAeHHHMH (b naACapKTHMHHX BHAIB 4) 3y6ljaMH. 
ByCHKH 10-HAeHHKOBi, 3 2-1AeHHCT0K) 6yAaB0I0 ; KpaHHifi HAeHHK 11 ayase AOBFHH. 

1-fl HACHHK 4!KryTHKa noMixHO AOBiuHH 1 rpy6uiHft Hiai 6AHiKHHS AaAbuie. Oni 
y naAcapKTHiHHX bhaib pyflHMeHxapHi (a 0,6 (paceroK). 

ripoMesOHOTaAbHHH moB3cnHHHoro 6oKy HeHCHHw; MeaoeniHOTaAbHHH piaKHii, 
3flymeHHH; eninOTyM HeoaSpoeHHfl. 

nexioAioc cnepeay 3 possHHeHOio. yHAiHApH^HOio nacTHHOio, 33aay 3 AOCHXb- 
BHCOKHM saKpyrACHfiM BySAHKOM; nocTnexioAioc saKpyrAenHfl, 3BHHaflHO HHaiHHa- 
Him neTioAioc. 

9 „KpHAaTa i 3BHHaHHo Kpynnimaaa 5. Cpopiaa foaobh HKy ^, aAC om bc- 
AHKi i siHKa Mafiaie aaBJKAH e. BycuKH hk y ^,3 2-MAeHHCTOio 6yAaB0K), aAe 

3BH»ia8HO 11-MAeHHKOBi (piflKO lO-HAeHHKOBl). 

„EniHOTyM i cxeSeAbije hk y ^. IlepeAHi KpHAa 3 3aMKHeH0K) Ky6iTaAbHOK> 

KAITKHKOK) i AHCKoiAaAbHOIo". 

<5 MCHUIHa nijK ?. HoAOBhH n^HTOK OnyKAHH; ^KyBaAb^H By3bKi 3 HeHHCAeHHHMH 

(3) 3y6HHKaMn. BycHKH 12-HAeHHKOBi; sBHHaSHO pyHKa BycHKa KopoTiiia, nepuiHH 

MACHHK flJKryTHKa KyAHCTO 34yTHH. 

Me30H0TyM 6e3 MafipiBCbKoi 6opo3eHKH; eninoTyM Heo36poeHHH; neTioAioa 
3 HH3bKHM BysAHKOM; nocTneTioAioc A3BOHonofli6HHfi; 6a3aAbHHH cerMCHT racTepa 
Ayate BeAHKHH. KpHAa hk y ?. 

EKOAoriH i eTOAoriH. Baraxo bhaib Solenopsis, came ApiSHi, 3a6apBAeHi 

B 6AiAOa50BTHft KOAip, 3 ajpOCpOBaHHMH OHHMa (naCKIAbKH BIAOMO, BCl naAcapK" 

THiHi bhah), aiHByTb hIa seMACK), Ayaie piflKo s'jiBAaroTbca na \i noBepxHi, 3bh- 
HafiHo B rnisAax ihiuhx, Kpynnax, MypamoK, a6o 6AH3bKo koao hhx, ak sAOAii 
(Kleptobiose Forel-a); piAuie ijIakom caMocTiKHO. OccAioioiHCb y rnisAi inmoro, 
CKcnAyaTOBaHoro SHAy, bohh aiHsyTb HiAKOM BiAOKpeMAeno bIa Hboro (noABifini 
FHisAa)' Hk y ijbOMy SHnaAKy, xaK i oceAioioHHCb y 6AH3bKOMy cyciACTBi, koao- 
Hia Solenopsis cnoAyHaeTbCJi 3 rHi3AOM Kpynnoro BHAy Ay^se tohkhmh xoAaMH, 
npHCxynHHMH xiAbKH AAH 4pi6HHx SAOAiiB, hkI niAiac cBoix HanaAis noiAaioxb 
Hyajy MOAOAb. 

BAHSbKa AO Hauio'i S. f u g a X niBHinHOaiwepHKaHCbKa S. m o 1 e s t a HaASBH^afiHO 
AOKyqAHsa AOMOBa MypaniKa. Iniiii bhah KHsyxb BiAKpHXHM AeHHHM jkhxxhm; nan- 
pHKAaA> flyate noiUHpeHa b Tponinax S. geminata asAHe co6oio cepeAHboro po3- 
Biipy BOHOBHHiy MypaiuKy, HKa AiaAbHO 6irae npn noBHOMy ACHHOMy dnixAi. 

Feorpa^ii^He noniHpeHHH. HaSBiAOMimHii xponinHHil npcACxaBKHK, S- g e m i- 
nata, e KOCMOnoAixHHna MypaiuKa, aAe cboim BeAHKHM noiiiHpeHHaM 3a.Bfi,fmye 
KouepijifiHHM 3H0CHHaM AtoAefi xiAbKH HOHacxH, 6o yxBopioe pHA reorpa(|)iHHHx pac- 
iHini, Ayate HHCAenHi, bhah atHByxb y niBAeHHHX nacxHHax nisHiHHOi'. AiviepHKPy — 122 — 

B ^eHTpaAbHiH i FliBaeHHifl, b nisHiiHiH A(ppHiji, BKAronaiOHH fi CepeaaeMHO- 
.MopcbKy o6AacTb. Oahh BHfl JKHBC B cepeflnift Esponi, He6araTO b AaiY ra Ihao- 
ABCTpaAiScbKia o6AaCTi, 04HH b ABCTpaAii i oahh y TacManiV. 

Ha yKpaiHl TIAbKH O^HH BHfl: 

Solenopsis fugax (Latreille) (pHc. 30) 

Formica fug ax: Latreille, Ess. Fourmis France, p. 46 (1798); Fourmis, p. 265 

(1802) g. 
Myrmica fugax: Latreille, Gen. Crust. Ins., vol. 4, p. 131 (1809). Lepeletier, 

Hist. Nat. Hym., vol. 6, p. 184 (1836)' ^ S c? . 
Diplorhoptrum fugax: Mayr, Verh. Zool.-bot, Ver. Wien, vol. 5, p. 450 

(1855). Europ. Formicid., p. 73 (1861) S$cJ. 
Myrmica (Diplorhoptrum) fugax: Nylander, Ann. Sc. Nat. Zool. (4), 

vol. 5. p. 99, tab. 13, fig. 55—57 (1856) 5?c5. Fred. Smith, Cat. Hym. 

Brit. Mus., vol. 6, p. 122, tab. 8, fig. 25—28 (1858). 
:S. fugax: Forel, Mitt. Schweiz. Ent. Ges., vol. 3, p. 105—128 (1869) eTOAoriH. 

Mayr, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, vol. 20, p. 996(1870) 5. Forel, Fourmis 

Suisse, p. 3, fig. 1, tab. 16, fig. 8, tab. 24, fig. 9—13 (1882). HacoHOB, Has. 

H. O. A. E. A. 9.,T. 58, 76 (1889) ^9S. Emery, Deutsche Ent. Zeitschr., 

p. 29, 30, fig. 8 (1909) ^9S. Donisthorpe, Brit. Ants, p. 102, tab. 7 

(1915). Forel, Fauna Ins. Helvet, Hym. Form., p. 37, 38 (1915). Emery, Bull. 

Soc. Ent. Ital., vol. 47, p. 165— 167, fig. 41 (1916) ^9 6. Soudek, Mravenci... 

Ceskoslovenske republ., p. 25, fig. 9 (1922). KapaBaes, Tp. (J)i3.-MaT. Bi4A. 

(YKp. Anafl. HayK), t. 4, c 263 (1926). AAnaroB h ApnoAbAH, Onpe^. Hac 

(DHAHnbesa, c. 721 (1928). 
Myrmica f la vi duTa: Nylander, Act. Soc. Sc. Fennicae, vol. 3, p. 43 (1849) ^. 
S. fugax orie n talis: PyacKHfi, Myp. Pocc, T. 1, c. 509, pHC. Ill, 112(1905). 

OnHC. ^. BoKH roAOBH BHrnyTi ayasqe h'hr y ininHX BH4iB; AOBasHHa foaobh 
B KpynHHX ^ TiAbKH TpoxH 6iAbiiia 3a mapHHy, y MaAeHbKHx roAoBa anaMHO Byana. 
Oii cKAaflaioTbCH MaKCHMaAbHO 3 mecTH (paceTOK, y HaHMeHoiHx 2 B0HH3Ae6iAbmoro 
3 (pacexKaMH HeacHMMK. (DopMa roAOBH fi sycHKH, a pisHO 8 npo(J>iAb TopaKca 
H cTe6eAb^H BH4HO Ha pHcyHKax. BysAHK nerioAiocy BHuje nocToeTioAfocy; sBepxy 
Bin mHpOKO saKpyrAeHHK. 

HepBOHysaTo-aiOBTHfi, SAeSiAbiuoro 3 nepexoAOM y 6ypHft KOAip, qacxo naBixb, 
oco6ahbo b KpynHHX eK3eMnAapiB, jichhh aoBTO-GypuS; KiHijiBKH i cxeScAbije 
Hcaiuii. Facrep lepea npocBiieHna TSMHoro BMicTy BOAa noqacTH 6ypHa. Bah- 

CKyHHH, 3 Hi/KHHM nOTOHKOBaHHHM, 3 BiAACrAHMH BOAOCKaMH; Ha pyiQl ByCHKa 

fi Ha Horax boaockh opieHTOBani AHUie koco; tomkh na roAosi, ujo Maioxb Ha 
co6i BOAOCKH, rpy6mi i npH Ayase BCAHKOMy 36iAbmeHHi BHAarorbCH nane Kpyr- 

AHMH HMKaMH. /^OBSKHHa 1,4 2,7 MM. 

9. FoAOBa AOBajHHOK) AopiBHioe iuhphhI a6o 3aBA0BaiKH TpouiKH 6iAbuia, 
3 Ayate saKpyrAeHHMH porawa. PyiKa 11-HAeHHKOBHx BycHKiB npocrHraexbCH ao 
napHHX bIhok. 

TopaKC BHCOKHH, aAC xiAbKH TpoxH mapmnft sa roAosy; eninOTyM KpyTHH, 

6e3 «CHO BHHBAeHO'l OCHOBHOl nOBCpXHi, 33aAy 3 nAOCKOK) BHIMKOK), 3 KoasHoro 

•6oKy 3 6iqHHM KpafiniM BaAKOM, njo o6MeiKye b opotpiAb Ayracxy. a6o b (popiai 123 saKpyrAeHoro Tynoro pory uemy cerivieHTa. BysAHK nerioAiocy BHigHft i b npo- 
<piAfa 6iAbm KAHHyaaTHfi niat y g. 

Byporo KOAbopy, rOAoaa TeMnima, CTe6eAb^e S racrep acHimi, ocTaHHifl SHHsy 
fl KOAO KpaiB cerMeHTiB 6ypo-aiOBToro KOAbopy; alyBaAb^a, BycHKH 8 hofh, Hacxo 
HaBiTb i hoaobhA ujhtok, SKOBxi. BAHCKyqa i rycxo BKpHTa BiAAerAHMH boao- 
CKaMH; BOAOCKHHa Horax Koci; noToqKOBBHHH, igo Mae Ha co6i BOAOCKH, Ha roAOBi S 
TopaKci sHaiHO rpy6rae nix. y ^. KpHAa sAcrKa 6ypyBaTi, 3 TeMHo6ypHM skua.- 
KoaaHHflM i nTcpocTHrMOK). ■^— /(oBJKHHa 4,7 — 6 mm. 

S. FoAOBa cnepeAy uiHpoKa; bcahkL flyate onyKAi om uicTflTbCH aoBciiw cne- 
peAy; noaaa hhx 6iHHHfi i noTHAHiHafl Kpait yTBopioiOTb 4yry, HKa npoTH 6iH- 
Horo BiqKa Hane BHrHyxa niA xynnM KyTOM. PyiKa sycHKa KopOTina niat Asa AaAbiui 
HACHHKH paaoM ysHxi; 2-h 
MACHHK aAyxHH KyAacTo. X X^ I i^ ^ _ e / ^A <-— f 

TopaKC BHCOKHH i Ma- 
chbhhS, o6pHC eninoxyMy 

B npO^lAb eJAblU BHFHy- 

THH aim y ? . BysAHK ne- 
xioAiocy B npo^iAb kah- 
HyBaxHfi, Horo BepxHifl 
Kpa8 npaMHH, inoAi no- 
cepeAHHi Mae BHpiaKy. 

MopHO-6yporo a6o 
TeMHo6yporo KOAbopy, 

KiHUlBKH HCHo6ypi AO 
6ypo-atoBxoro KOAbopy 
6AHCKyqi, 3 KopoxniHMH 

BlAAerAHMH BOAOCKaMH 

Hiai y ? ; Hora 3 Ha6araTO KopoxiuHMH fl Ayaie kochmh BOAOCKawH. KpHAa hk y ? . 
4oBa«HHa 3,2 — 4,5 mm {Emery). 

Beschreibung-. ^. Die Kopfseiten sind starker gebogen als bei den anderen 
Arten; der Kopf bei dem grossen 2 nur wenig langer als breit, bei kleineren 
viel schmaler. Die Augen bestehen maximal aus 6 Facetten, bei den kleinsten 
^ sind sie meist nicht deutlich zusammengesetzt. Die Formverhaltnisse des Kop- 
fes und der Antenne, sowie das Profil des Thorax und des Stielchens werden 
die Abbildungen veranschaulichen. Petiolusknoten hoher als der Postpetiolus; 
oben breit abgerundet. 

Rotlich-gelb, mit einem Stich ins braunliche, oft sogar, besonders bei grosse- 
ren Exemplaren hell gelbbraun, Gliedmassen und Stielchen heller, Gaster wegen 
des durchscheinenden dunklen Inhalts de% Kropfes z. T. braun- Glanzend, fein 
punktiert, mit aufrechten Haaren; am Scapus und an den Beinen stehen die 
Haare nur schief ab; die haartragenden Punkte sind am Kopf grober und 
erscheinen bei sehr starker Vergrosserung als runde Griibchen. — L.1,4 — 2,7 mm. 

9. Kopf nicht oder nur sehr wenig langer als breit, mit stark abgerundeten 
Ecken. Scapus der elfgliedrigen Antenne den paarigen Ocellus knapp erreichend. 

Thorax hoch, aber wenig breiter als der Kopf; Epinotum steil, ohne die eigent- 
liche Basalflache, hinten flach ausgehohlt, jederseits mit einem Seitenrandwulst, 
Puc. 30. Solenopsis fugax. a — ^ b npocpiAb; b — atyeaAb 
ija; c, d — roAOBa HaHMCHinoro i Hafi6iAbmoro ^, aSiAbm. 45:1 
e — BycHK ? ; sycHK c? (^a Emery). — 124 — 

der im Profil die bogfifi^e oder abgerundet stumpfwinklige Umrisslinie des Seg- 
ments bildet. Petiolusknoten hoher und im Profil mehr keilformig als bei dem S. 

Braun, Kopf dunkler, Stielchen und Gaster heller, lezteres unten und an den 
Segmentgrenzen braun gelb, Mandibel, Antenne und Beine, oft auch der Clypeui 
gelb. Glanzend und reichlich abstehend behaart. Haare an den Beinen schief; 
die haartragende Punktierung ist am Kopf und Thorax viel grober als bei dem S. 
Fliigel schwach gebraunt, mit gelbbraunem Geader und Pterostigma. — L. 
4,7 — 6 mm. 

S Kopf vorn breit; die grossen, stark gewolbten Augen slehen ganz vorn; 
hinter denselben bildet der Seiten- und Scheitelrand eine Kurve, welche an der 
Stelle des seitlichen Ocellus stumpfwinkelig gebrochen erscheint. Scapus kiirzer 
als die 2 folgenden Glieder zusammen; zweites Glied kugelig geschwollen. 

Thorax hoch und kraftig, Umriss dis Epinotum im Profil mehr gebogen als 
beim 9. Petiolusknoten im Profil keilformig, dessen oberer Rand gerade, manch- 
mal in der Mitte eingeschnitten. 

Schwarz-braun oder dunkelbraun, Gliedmassen hellbraun bis braun gelb; glan- 
zend, kurzer abstehend behaart als das ?; Beine mit viel kiirzeren und sehr 
schiefen Haaren. Fliigel wie beim ?. — L. 3,2 — 4,5 mm (Emery) 

EKOAorin i eTOAoria. 3a cnocTepe«eHHflMH PgacbKoto, naAeasHTb ao xa- 
paKTepHHX CTenoBHX (popM. li' aBHiaflni CTa^i■l: kobhaobhA i KaMCHacTHS cren, 
nopocAi larapHHKaMH cxham piqKOBHX aoahh, KaMenacTi rop6H i cxhah, pifluie 
yaAiccfl AHCTBaHHX Aicie ra cochobhx 6opiB; ripcbKO-cTenosa o6AacTb na Kae- 
Kaai Ao BHCOTH 5000 (p. i noac cochobhx 6opiB; KyAbTypni MicijeBOCTi Ha niB4Hi 
(caflH, napKH, BHHorpaflHHKH). HagnacTime oceAioeTbca b rHi34ax Ihiuhx, Kpyn- 
HiuiHx MypamoK, oco6ahbo Formica sanguine a, pratensis, rufibarbis> 
cinerea, fusca, Lasiusalienus, Polyergus rufescens, Myrmica. 
Vmano fugax MicTHTbCH SBHHaHHo nopyq rocnoAapeBoro rnisAa a6o b cawoMy 
HbOMy i CKAaAaexbCH 3 Kawiep i 6iAbuiHX xoaIb aah MOAOAi Ta seAHKHX craresHX 
iHAHBiAiB; bIa hhx iAyrb ao rocnoAapH xoHeHbKi SAOAiScbKi xoah po6iTHHKiB. 
A wp Hi SAOAificbKi XOAH raKi Ticni, iijo MypamKH-rocnoAapi ne Moatyxb y hhx 
ywicTHTHCH, TO AOCTyn y rnisAO Solenopsis AAa hhx nepeTaTHH. „Ji,pyra. 
npH^HHa, — Kaaie Escherich, — 3 aKOi Kpynni MypamKH TepnAaTb y ce6e MaAenb- 
khS 3AOAi8cbKHa HapoACijb, 6 Ta, ujo BOHH He Moatyxb 3 HHM ynopaxHCb. Bo 
Solenopsis asHsyrb 3Ae6iAbUioro aeAHqesHHiviH KOAoninMH i, asaI, AyJKe cmI- 
AHfii i MaioTb He6e3neqHe aiaAo; KpiM Toro, bohh xaKi MaAi, ujo BeAHKi Mypam- 
KH-rocnoAapi ix bobcim a6o Maiiase ne 6a»!aTb. BeAHKa MypamKa, nanpHKAaA^ 
HaASBHHafiHO BiABaasHa i AyJKa Formica sanguine a, na sKy HanaAH My- 
pauiKH-sAOAii', AKDTO KaHaeTbca no sbmaI, cTapaeTbca BKycHTH Bopora i o6ahth 
fioro 3 CBOro qepesHH OTpyxoio. Aac cTBOptoeTbca spaseHHa, ujo BOna fioro ne. 
anaxoAHTb, Kycae i BHnpHCKye 3Ae6iAbmoro mhmo" {Wasmann). 

„OTa5e Solenopsis, He ssaajaioiH Ha li" iwiaepHi poawipH a6o, CKopnie,. 
saBAHKHiM, ecTpamHHflHenepeMOJKHHfl BoporBeAHKHXMypamoK-rocnoflapiB, i TOMy 
ocraHHiM ne AHmaeTbca aiioro inmoro, jik volens nolens xepniTH b ce6e saoaiib. 

3a cnocTepe^eHHHMH PyscbKoio, n thx nnnaAKax, KOAHTHisAO Sol en opsi s 
AaAi bIa rnisAa CKcnAyaTOBanoro BHAy, to soHa po6HTb nanaAH Bseiepi a6o 
BHo^i. 3a fioro cnocTepeaseHHHMH, u|o BiAnoBi4aK>T& cnocTepeaieHHHU i Ihiuhx — 125 ~ 

aBTopiB, !iH MypauiKa luyKae BHoqi TaKoat naflAO. Koah aoHa 36yA«eHa, to 3bh- 
qaSHO Tpoxj niflHOCHTb yropy qepeBjie, aarpoatyioqH Ao6pe po3BHHeHHM jKaAOM. 

B KpHMy, caMe koao Kapaaarcbic >'i nayKOBOi GxaHtjii, a lacxo cnocTepiraB 
KOAOHii S. fugax (3BH^a8HO nia. KaMiHHHM), ujo aiHAH ijIakom caMocxiflHo i bh- 
KoxysaAH noniAHijB. TaKi as cnocTepeaseHHH noAae 8 Wasmann, akhh cnocxepi- 
ras y S. fugax BHKoxyBany hhmh aah xapqyeaHHa KOpeneBy noniAHijH). 

Ha lac ociHHboro niAio6Horo BHAbory KpHAaTHx, iijo 6yBae SBHiaHHOB cepnni 

SOHH yXBOpiOIOTb BCAHHeSHi pOl. 

reorpa^iRHe nomnpeHBH. LJeHrpaAbna 8 nisAeHHa EBpona, KpHM, KaBKaa, 
cxiflHa lacTHHa CPCP, aaxiAHa 8 jjeHTpaAbna AsiH, Hnoma, AnrAia, UlBeijiH, 

MapOKKO. 

3 MejK yKpaiHH PgacbKuu naBOiHTb S. fugax') aah BoAHHi (5. Kapasaee), 
-XepcoHigHHn (OAeca, HenaeB) i /iH'nponeTpOBiijHHH {K. EpayHep). H HepiAKO 
cnocxepiraB ijio MypauiKy na SsHHoropoAiiSHHi i a OKOAHijax KneBa. JiaAi b mchb 
■€ HHCAeHHi 5 5, KpHAaxi ?? i c5d 3 TaraHpora (18. VII 1928 p. K. Amep). 

Genus Anergates Forel 

Anergates: Forel, Fourmis Suisse, p. 32, 35 (1874). 

My r mica (part.): Schenck, Jahrb. Ver. Nassau, vol. 8, p. 91 (1852). 

Tomognathus (part.)?: Mayr, Europ. Formic, p. 56, nota (1861). 

npeACxasHHKOM ^bo^o pOAy e eAHHHS onHcyBaHHH nnaiHe bha A. atratulus 
((Schenck), nepes l^o xapaKxepHCTHKy poAy o6MHHaeMO. 

Anergates atratulus (Schenck) (pac. 31 i 32) 

Myrmica atratulus: Schenck, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, vol. 8, p. 91 (1852) 
9 (excl. 5). 

A. atratulus Forel, Fourmis Suisse, p. 68, 93, tab. 2, fig. 28, 29 (1874) ?c5. 
Ern. Andre. Spec. Hym. Europe, vol. 2, p. 278, tab. 16, fig. 18, 19, tab. 
18, fig. 1—6 (1882). Adlerz,Bih. Svenska Vet. Akad. Handl., vol. 11, Nr. 
18, p. 274, tab. 3, fig. 1-9(1886) ?c5. Arkiv f. Zool, vol. 5, Nr. 2(1908) 
gynandr. Py3CKHa, Myp. Poccmh, t. 1, c. 559, pHc. 128—131 (1905). Whee- 
ler, Ants, p. 498, fig. 279 (1910) 9 6. Donisthorpe, Brit. Ants, p. 89, 
tab. 6 (1915). Forel, Fauna Ins. Helvet. Hym. Form., p. 17 (1915) 9 3. 
Emery, Bull. Soc. Ent. Ital., vol. 47, p. 168, fig. 44 (1916) ?d. Soudek, 
Mravenzi... Ceskoslovenske republ., p. 27 (1922) 9S. IllKa(|)(|(, PyccK. 3h- 
TOM. 06o3p., X. 19, c. 153. KapasasB, Tp. Ois.-Max. bIaa. (yKp. AnaA. 
Hays), x. 4, cc.258, 263 (1926) 9 c?. AAnaxoB h ApHOAbAH, OnpeA. na- 
ceK. CpHAHnbeBa, c. 722 (1928). 

Tetramorium atratulum: Mayr, Verb. Zool.-bot. Ver. Wien, vol. 5, p. 429 
(1855) 9 (excl. 5). 

Tomognathus atratulus: Mayr, Europ. Formicid., p. 57 nota (1861) 9. 
Schenck, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, vol. 16, p. 164 (1861) 9d. ') 3a AOCAiAiseHHHM Emery opnriHaAbHHx eKsemnAHpiB PgacbKOio BHHBHAOcb, mfl onHCaHa 
PyacbKUM (MypaBbH Pocchh, t. 1, 1905, c. 509) Solenopsis fugax orientalis nov. subsp. 
iniqHM He pisHHTbca mA THny. — 126 — 
OnHC. ?. FoAOBa KopoxKa, 40B2JHHa i'l rpoxH 6iAbma 3a mnpHHy, aaaAy 
niHpma i 3 yBirHyxicTio . Oni HeBeAaqKi", Aeaiaxb Ha cepe4HHi 6oKiB toaobh. 
TpH BiqKa MiCTHTbCH Ha oco6AHBOMy rop6Ky Ha Tiw'i". Hoaobhh iijhtok aaa^y aa- 
KpyrACHafi; fioro nepeAHiS Kpag 3 iiiHpoKoio i rAH6oKOK) BHpiaKoio; noaaa ijboro 
BHpiay hoaobhS iijhtok ysirHyTHB. Hoaob! BaAKH ayase KopoTKi, mnpoKO po3- 
cynyri, HOAosa nAOtjiHHKa TaKoaj 4y^e uiHpoKa, xpoxH 3arAH6AeHa, aAC Ayaie 
HCHCHo o6MeateHa. BycHKOsi hmkh AOCHTb rAH6oKi. Hoaoboi 6opo3eHKH HCiviae. 
^yBaAb^e noMipHOi iuhphhh 3 rocTpHM yHyTpiaiHiM KpaeM i AosrHM rocxpHM 
KOHiiHHM 3y6HeM. meAenoBi MaijKH ABOiAeHHKOBi, ry6Hi OflHoqAeHHKOBi. BycHKH 
11-HAeHHKOBi. PyiKa BycHKa TOBcxa 3 KopoxKa, Aeflse BHcxynae 3a noxHAHiHHa- 

Kpafi, nocepe4HHi yxoBujeHa^ 
/[asryxHK HHXKyBaxHfi, 3 ne- 
HCHO B)40KpeMAeH0K) 6yAa- 
BOK) 3 3 4 lAeHHKiB; 1-tt 

HAeHHK AJKryxHKa Aosytm- 
HOK) MafijKe AopisHioe xpbOM 

AaAblUHM 3a HHM pa30M 
ysaXHM, XponiKH XOBUJHfi 
3a HHX; 2-H MACHHK XpOXH 

AOBinHii aia: 3-ig; aaAbiui 
lAeHHKH nocxynoBo y40B- 
asyiOTbCH am flo KiHHCBOro, 
AOBJKHHa flKoro AOpiBHHje 
AOBHSHHi '4BOX nonepBAHix: 

paSOM ySHTHX. 

TopaKC KopoxKHft, eni- 
Hoxyw 3 napOK) bcahkhx kohihhhx rop6KiB. FlexioAioc rpy6a&, KopoxKHH, 3aB- 
niHpaiKH 6iAbmHS hIsk sasAOB^KH. riocTnexioAioc yABoe lUHpniHii 3a nexioAioc, 
uiHpoKo KOBnaKOBHAHHH, npH Honjy 3qAeHOByexbCH 3 nepuiHM cerMCHTOM racxepa 
Bcieio cBoeio aaAHboio noBcpxHeio. CnHnna noBepxHH racxepa b moaoahx ck- 
scMOAHpiB nocepeAHHi saBiSAH yBirHyxa; HasnaKH, y nAOAyujHx caiwHijb (Hapnijb) 
racxep HaASBHqaHHO posAyBaexbcn na spaaoK nyxHpH xaK, ujo xixHHOBi cerMCHXH 
oxoieai 6AiAOio iHxepcerMeHxaAbHOK) MeM6paHoio, nane 6ypHMH ocxpiBUflMH. Ho- 
rn KopoxKi", roMiAKH 6e3 ocxpor, asaAO pyAHMeHxapne. 

HiasHO noxoHKOBana, roAOBa i noiaxKH TopaKcaxpoxHrpy6uii, niBGAHCKyni hac- 
HHKHCxe6eAbija3xpoxH piAiDHM nyHKTHpoM, 6iAbm 6AHCKyHi. FoAOBa i penixaTiAa 

6e3 BOAOCKiB, ByCHKH S HOrH 3 Ay25e KOpOTKHMH ryCXHMH npHAePAHMH BOAOCKaMH. 

BpyAHysaxoro a!OBTyBaxo-6yporo KOAbOpy, npHAaxKH xpoxH Hcniiui. 

KpHAa ACAfe npHAHMACHi', 3 ajOBTyBaxHM asHAKyBaHHHM. nepeAHi KpHAa xHny 
Formica, 6e3 AnCKoiflaAbHoT kaixhhkh; Ihoai 6iAbm-MeHm noMixHa Ky6ixaAbHa 
jKHAKa siAAiAHe saMKHeny Ky6iTaAbHy KAixHHKy bIa bi'akphxoi. v^toeasHHa 2,5 — 3 mm. 

S- BesKpHAHft. FoAOBa Mafiate ak y ?. ^yBaAbijH koao Kinija saKpyrAeni, 
6e3 3y6HiB. BycHKH ll-HAenHKOBi, hk y ^, aAe rpy6mi. 

TopaKC MacHBHHH, npoHoryM KopoxKHii; HHwaAa HacxHHa ocxaHHboro 3aKpHxa 
njHXKOM MesoHoxyMy, aAenpoxH 3araAbHoi cyMH npocKyxeAK)My, CKyxeAMMy 3 no- 
cTCKyxeAK)My npoHoxyM 3Ha4Ho MeHinax poswipiB nias y ?. Horn KopoxKi, xoBcxi. Puc. 31. Anergates atratulus. A — MOJvo4a $ (3a Eme- 
'■ff); B — poTOBi opraHH 9, gl — JI3HK, Af — niA6opi4fla, n — 
paraglossae, p//om — mbijkh HHatHix ^eAeniB, p/p/ — ry6Hi nje- 
AenH, st — cTosSypH (stipes) HHa<Hix ujeAeniB (3a Wasmann-ou); 
c — d {3a Emery); D — roAosa cj (3a PgschKUM). — 127 — 

nerioAioc i nocrneTioAioc flyxe KopoTKi 8 MacHBHi. Factep flyase BeAHKHfl i tob- 
cth8, Ayae aarnyTHfi yHH3. CxaTeBC 036poeHHH seAHKe; squamula ayase seAHKa, 
nisKpyrAaj BiAbHHg Kineiib stipes MaACHbRHH, TpHKyTHHfi; volsella pyAHMeHTapaa ; 
sagitta HHMaAO SHcTynaiOTb 3a peniTy nacTHH. 

TiAO 6e3 BOAOCKie, HiatHO noTOHKOBane, HCHoro, 6py4HyBaToa50BTyBaTO-6y-^ 
poro KOAbopy. — ^oaatHHa 2,7 — 3 mm. 

KacTH po6iTHHKiB y Anergates atratulus Heiiae. Bona HaAemHTb 40 
MypamoK HaH6iAbme npHCTOcoBaHHX 40 napa3HTHHHoro ^ihtth. Hk ije laCTO 
6yBae b napasHTiB, ijefl pifl yrpaTHB 6iAbmicTb osnaK, hkI mofah 6 cbIahhth npo 

fioro noAoascHHH a CHCTeiai. OcxaHHe Emery BCTaHOBAioe Ha ocHOBi nopiBHCHBH 
3 Epoecus, poAOM, jiKHfl snaHHO MeHuie nimoB ynepea iuahxom npHCTocyBaHna 
flo napa3HTH3My. „Hepe3 Epoecus Anergates AOAynaeTbCH 40 ihuimx na- 
pasHTHHHHX MypauioK, HKi He MaiOTb po6iTHHKiB i cTO»Tb 6AHa5He Ao Mono- 
mo r i u m, BiA JiKo'i Bona Ma6yTb noxOAHTb" (Emery). 
Beschreibung. ?. Kopf kurz, etwas langer wie breit, 

hinten bedeutend breiter und daselbst kcnkav. Augen 

nicht gross, in der Mitte der Kopfseiten gelegen. Drei 

Ocellen auf einer besonderen Erhebung des Nackens. 

Clypeus hinten abgerundet; dessen Vorderrand breit und 

tief ausgeschnitten; hinter diesem Ausschnitt ist der Cly- 
peus eingesenkt. Stirnleisten sehr kurz, breit auseinan- 

der stehend; das Stirnfeld ebenfalls sehr breit, etwas 

eingesenkt, sber sehr undeutlich abgegrenzt. Antennen- 

gruben ziemlich tief. Keine Stirnfurche. Mandibeln massig 

breit, mit einem scharfeh Innenrand und einem langen 

spiizen Apikalzahn. Maxillartaster 2-gliedrig, Lippentaster- 

1-gliedrig. Antennen 11-gliedrig. Scapus dick und kurz, ^""^ ^^- nAiflna ((piaoracr- 

kaum liber den Okzipitalrand hinausragend, in der Mitte f"''"^' + ,"^i^^ ^f 
.., T--1 rif • atratulus (aa /■orez-em). 

verdickt. Funiculus tadeniormig, mit einer undeutlich 

abgesonderten Clava aus 3-4 Gliedern; das 1, Funiculusglied beinahe so lang, 
wie die 3 folgenden zusammen, etwas dicker als dieselben; das 2 Glied etwas 
langer als das 3; die folgenden werden allmahlich langer bis zum Endglied, wel- 
ches so lang ist, wie die 2 vorhergehenden zusammen. 

Thorax kurz, das Epinotum mit einem Paar voluminoser konischer Beulen. Pe- 
tiolus zusammengedrungen, dick, kurz, breiter wie lang; Postpetiolus doppelt so 
breit wie der Petiolus, breit kappenformig, wobei er mit dem 1. Abdominalseg- 
ment mit seiner gesamten hinteren Flache artikuliert. Die Dorsalfiache der Gaster 
ist bei jungen Exemplaren in der Mitte immer eingesenkt, dagegen bei trachtigen 
Weibchen (Koniginnen) wird die Gaster enorm, wie eine Blase, erweitert, so dass 
dieChitinsegmente vf'ie braune Inseln, vonden blassenintersegmentalenMembranen 
umgeben erscheinen. Beine kurz, Schienen ohne Dornen. Stachel rudimentar. 

Fein punktiert, der Kopf und teilweise der Thorax kaum grober, halbglan- 
rend; die Stielchenglieder etwas weitlaufiger punktiert und etwas mehr glanzend. 
Kopf und der iibrige Korper unbehaart; die Antennen und Beine mit sehr kurzen 
dichten anliegenden Harchen. Diister gelblich-braun, die Anhange etwas lichter. 

Fliigel kaum angerauchert, mit gelblichem Geader. Vorderfliigel vom Formica- 
— 128 — 

Typus, ohne Diskoidalzelle; manchmal trennt eine mehr oder weniger unterscheid- 
bare Kubitalader die geschlossene Kubitalzelle von der offenen. — L, 2,5 — 3 mm. 

6. Fliigellos. Kopf beinahe wie beim ?. Mandibeln an der Spitze abgerundet, 
aahnlos. Antennen 11-gliedrig, wie beim ?., aber dicker. 

Thorax massiv, Pronotum kurz; es ist bedeutend von dem Mesonotumschild 
bedeckt, aber das letzteVe ist im Verhaltnis zu der Summe von Proscutellum, 
Scutellum und Postscutellum viel kleiner und mehr abgeflacht a]s bei dem 9 , Beine 
kurzund dick. Petioius und Postpetioiussehr kurz und massiv. Gaster sehr gross 
und dick, stark nach unten gekriimmt. Die genitale Bewaffnung voluminos: squa- 
mula sehr gross, halbkreisformig; der freie Abschnitt des stipes klein, drei- 
eckig; volseila rudimentar; die sagittae iiberreichen enorm die iibrigen Teile. 

Der Korper unbehaart, fain punktiert, hell schmutzig gelb-braunlich L. 2,7 — 3 mm. 

SaraAbHH^ xapaxTep Mop4>OAoriT i eTOAorifl. Anergatipts hbahs co6oio 
{popMy, iijo 4ifimAa 3 norAHay CBoei aereHepaijii' 40 KpaSHbo'i MoasAHBOi mexi. LJa 
aerenepaijiH BHHBAHeTbca ne TiAbKH b Toiviy, iijo sHHKAa bch Kacxa po6iTHHKiB, 
a S y TOMy, igo oGwABi CTaTesi $opMH BHHBAHiOTb 6araTO 03HaK ^ercHepaiju, 
Hacaiunepefl caiwiji, SBHwafiHo 6e3KpHAi, hki MawTfa HaASBHiaHHO cBoepiAHy (popMy, 
igo Haraflye aOBHimHiM BHrAHflOM CKopme AHWHHKy, mm. $opMy 4opocAy. riAOAyuji 

CaMHlji XaK CaMO npO Ije MH rOBOpHAH SHIge BiApisHHKJTbCH Ha43BHHaH«0 

■BeAHKHM o6'eMOM CBOFO racTepa ((pisoracrpiH). 06H4Bi cxaTi Maroxb HaA3BH4aHHo 
AerenepaTHBHi poTosi opraHH, hk HuajHbOiijeAenoBi, xaK i ry6Hi maijKH, npa HOMy 
ocraHHi 36epiraK)TbCH AHUie y BHrAwai oflHOHAeHHCTHx pyaHMeHTiB. 

TaKa opraHi3aijiji i5iAK0M BHKAioHae nesaAeaiHe icHyBanHH i, HaBnaKH, sywcoB- 
Aioe a6coAK)THy saAejKHicTb sifl ihiuhx MypauioK. Toivry mh saBKAH 3Hax04HMo 
Anergates cepea ny/SHx MypamoK, caMC Tetramorium caespitu m. Ssii- 
juaHi koaohIi Anergates-|-Tetramorium sHHSAHiOTb xaKi oco6AHB0CTi : 

1. BoHH cKAaaaioTbca AHuie 3 oaHoi saoAiAHeHOi ijapHiji An ergates 3 mo- 
AOAHX caMHijb i caMiiiB Anergates i ix craaift po3BHTKy, i 3 neBHo'i KiAbKOCTi 
,po6iTHHKiB Tetramorium. 

2. B HHx HiKOAH He BHaxoAHAH {japHiji Tetramorium. 

3. TaK CaMO B HHX niKOAH He SHaXOAHAH ahhhhok i AHAenOK po6iTHHKiB 

Tetramorium. 

4. Po6iTHHKH Tetramorium y koaohihx Anergates-f-Tetramorium 
■fliKOAH He 6yBaK)Tb Ay^e HHCAeHHi, aAe 3aTe 3Ae6iAbnioro hmmeahx poawipiB 

(oTase BOHH 3 CTapHx KOAOaifi). 

Is CKaaaHoro MoaseMO 3po6HTH bhchobok, AOCHTb iMOBipHHH, ujo koaohIT 
Anergates-f-Tetfamorium HBASJiOTb C06010 aaonTaHifini koaohIi, otkc ko- 
jvonii, stKi 3'HBHAHca Hepes re, ujo 3anAiAHeHa caMHHH Anergates Aae aAonryBaXH 
ce6e B ocHpoTiAia KOAonii Tetramorium*). U,k> Aymicy noTsepaasye raKoai 
xe, ujo eKcnepHMenxaAbHO BCxanOBAeHa Mo;KAHBicxb, iijo caMHis i KpHAaxHX mo- 
A04HX caMHgb Anergates AerKo npHiiMaioxb y lyatHx KOAoniax Tetramo- 
jrium, aAe, igo xpHBKe npHfiHaxxa, hkb Beae ao BHxosaHHH (pisoracxpH^HOi ija- 
pHiji, 6yBae xiAbKH b ocnpoxiAiS KOAonii Tetramorium. 

*) „Hh 6yBae ije aAonxyBaHHH TUbKH b ocHpoTlAHx KOAOHinx, iH raKoa i b noBHogiHBHX, njo 
MaioTb HapHHK), ue Bje nHTanna BiflKpHTe. FlicAH BiAKpHTb Santschi y Wheeleriella 
He BUKMOieaa MOjBAHBicTb, Ego B koaohIsx Tetramorium cnoiaTKy ige e ^apH^a Tetramo- 
rium i Ego 11 TiAbKH nisHime ycyBawTb na B6HBaK)Tb". — 129 — 

A ujo Anergates ne MaiOTb poSiTHHKiB, hkI rpa6yHKOM: mofah 6 sHOsy 
nonoBHKDBaTH y6yTOK — siAMiipaiOHHx MypauioK-noMiHHHKis, to siflMHpaHHfl ocTan- 
Hix Tetramorium e CMepxHHfl enpoK i aah Anergates, npHHaSMHi 4Ah 

CaMHlB i 6e3KpHAHX $i30raCTpHHHHX CaMHIJfa. IIJ04O KpHAatHX CaiWHIJb, TO ACHKHM 

3 HHX, 3BHia3Ho, BAaexbCH 3Ha8TH npHCTaHOBHuje B qyajHx Tetramorium 
i HHM .sCeperTH bha, thm 6iAbuie, igo "ix 6araTO (3a Escherich-om). 

TeoTpaijfnae nomHpeaBH. CepeAHU 3 niBAenHa Espona, UIbq^xh, AHrAin, 3a- 

XlAHHll CH6ip (AKMOAiHCbK). 

y Meatax YKpaiaH B. UlKucpcp SHaSiuoB li" 6AH3bKo XapKOBa koao CTaHijii 

rioKOTHAiBKH. 

Tribus Myrmecinini (Ashmead) Emery emend. 

Myrmecinini: Emery, Rend. Accad. Sci. Bologna, p. 37 (1913 — 1914). 
Myrmecinini^-Tetramoriini (part. )-|-Myrmicina (part.) -j- S t e n a m- 

mini (part.): Ashmead, Canad. Ent, p. 383 (1905). 
Myrmicidae genuini (part): Emery, Boll. Soc. Ent. Ital., vol. 9, p. 72 (1877). 
Myrmicii (part): Forel, Ann. Soc. Ent Belg., vol. 37, p. 164 (1893). 

Mop4>OAoriqHa xapaKxepHCTHKa. Emery ne Aae aaji giei tph6h nosHTUBHOi 
xapaKTepHCTHKH, BiASHaiaioHH, ujo Bona hbahb C06010 hISh soipHy rpyny, ac 
3B'fl30K mIk poAaMH, UJO CKAaAaioTb 11, Hepea yTpaxy nepexiAHux (popM, HeflCHHii. 

y HamiB (payni 40 Hiei tph6h uaAeaiHTb TiAbKu oahh piA Myrmecina. 

Genus Myrmecina Curtis 

Myrmecina: Curtis, Brit Ent, vol. 6, p. 226 (1829). Mayr, Verh. Zool.-bot 

Ver. Wien, vol. 5, p. 421 (1855). 
My r mica (part): Ny lander (1849), etc 
Formica (part.): Latreille (1798). 

Feorpa^iiiHe nomHpeBHH. BiAOMi TiAbKH ABa bhah, 3 skhx oahh — M. si- 
cula — KHBe B CijjiAii', a ApyrnS — gr a mini col a — y BHrAHAi HOwiHaTHoT 
pacH B cepeAHiii i niBACHHifi EBponi, a y BHrAHAi inmnx pac i BiAMiH TaKoai 
y Eaponi, OiBHiiHiii AiaepHiji i Hnouii. 

Mynnecina graminicola (Latreille) (pHc. 33) 

Formica graminicola: Latreille, Fourmis, p. ,256 (1802) <5 nee ^, nee 9. 

Myrmica graminicola: Forster, Hym. Stud. 1, p. 58 (1850) d. 

Myrmecina graminfcola: Emery, Oefvers. Finska Vet. Soc. Forh., vol., 20, 
p. 7 (1898). PysCKua, Myp. Poc, t. 1, c. 547, pnc 121. 122 (1905). Do- 
' nisthorpe, Brit. Ants., p. 76, tab. 5 (1915). Forel, Fauna Insect. Helvet. 
Hym. Form., p. 20, 21 (195) S9c?. Emery, Rend. Accad. Sc. Bologna, 
p. 56—59, fig. 11 (1915—16) 5 9c5. Bol. Soc. Ent Ital., vol 47, p. 170- 
171, fig. 45 (1916) 5 9 c5. Soudek, Mravenci... Ceskoslovenske republ., p. 23 
fig. 7 (1912). KapaBaeB, Tp. CDis.-MaT. bIaa. (yRp. AnaA. Hayn), t. 4, 
c. 264 — 265 (1926). AAoaToa h ApuoAbAH, OnpeA. naccK. CpHAHnbesa, 
c. 722 (1928). 

Formica acervorum: Latreille, Essai Fourmis Fr., p. 49 (1798) c? nee ? , nee 9 • 

576-9 130 -T- M. l^atreillii:, Curtis, Brit. Ent., vol.6, p, 265 (1829) d; Trans. Linn. Soc, 
London, vol. 21, p. 218, tab. 23, fig. 22—26 (1854) ?(5. Fred. Smith, 
Trans. Ent. Soc. London (2), vol. 3, p. 132, tab. 9, fig. 24 (1855) ?d. 

M. latreillei: Mayr, Verh., Zool.-bot. Ver. Wien, vol. 5, p. 421 (1855). Europ. 
Formicid., p. 74 (1861) ^9 6. Forel, Fourmis Suisse, p. 73, 351 (1884) 5 9 c?. 
Ern. Andre, Spec. Hym Europe, vol. 2, p. 275, 276, tab. 17, fig. 7 — 9 
(1833) ^9S. 

My r mica (M.) latreillei: Nylander, Ann. So. Nat. Zool. (4), vol. 5, p. 96; 
.tab. 3, fig. 12, 47, 48 (1856) 5? J. 

Myrmica bidens: Forster, Hymen. Stud. 1, p. 50 (1850) S?. 

OnHC. 5. MoHOMop(J)HHft. FoAOBa npHMOKyxHa, aaaay TpoxH Byaia, AOsasHHa 
11 xpoxH 6iAbma 3a ninpHHy; 3 ayaie saKpyrAeHHWH saflniMH pbraMH i 3AerKa 
yBirnyTHM hothahhhhm KpaeM. Oni MaAenbKi, MicTHTbCH cnepeay cepeflHHH 6oKiB; 

roAOBH. CepeflHiH ynacxoK hoaobofo 
igHTKa nlAHOCHTbCHHafl 6i«iHHMH yia- 
cTKaMH i yxBopioe BHCxyn; 3 GoKiBi 
ijefi BHCxyn o6MeateHHfi BaAKaMH, iijo 
pisKO BHcxynaioxb i npoAOBaiyioxbCH 
y BHCxynaroni 3y6HHKH; Kpiiw xoro^ 
M02ie6yxHSMeaiaHHHH, Meame po3- 
BHHeHHfl KHAb, UJO xaKo^i Moasc 3a- 
KiflHyBaxHCfl 3y6HHKaMH; BysbKi 6iMHi 
yiacxKH HOAOBoro ujHXKa o6Me!Kem 
KHABM, hkhS cnepeay oxonye sycH- 

Puc.3-. g.Myrmeclna g r a m i n i c o 1 a. a-6 npo- ^OBy aMKy. ^ysaAblJH 3 KOCHM, niiKHO 

d>iAb; b — TopaKC SBepxy; c — nepeAHH qacTHHa toaobh ^ 

^ ' ^ ^ ^' . , „ , samepoAeHHM asyBaAbUHM KpaeM, ua 

npa oiAbmoMy soiAbmeBHi (sa Emery). . . 

HKOMy Kpaige noMixni no napi nepefl- 

Hix i aaAHix 3y6ijiB; koah ^yBaAbHH cxyAeni, xo Miai hhmh i nepeAHiM KpaeM 

«io.^oEoro ujHXKa yxBoproexbca BiAbHHB xpHKyxHHK. UJeAenosi iviaHKH 4-HAeHHKOBi»^ 

ry6Hi 3-qAeHHKOBi. Moaobi saAKH snaqHO Bi^aaAeHi oahh bIa oahofq, SAerKa ah- 

Bepryioxb. HoAOBa nAOiiXHHKa Maflaie HenoMixHa. PyiKa 3 12-HAeHHKOBHx BycH- 

kIb, xoBcxa, AoxoAHXb Ao 3aAHix poria toaobh; 6yAaBa 3-qAeHHCxa, xoBcxa,. 

KpafiHiH HAeHHK li" aobuihH aa Asa nonepeAni paaoM yaaxi. 

TopaKC cnepeAy mHpoKHfi, 33aAy BysbKHft, cnepeay BiaMejKOBaHHfl napoio po- 
ria; npoMeaoHoxaAbHHfi uiob HenoMixHHfl, MeaoeniHOxaAbHHS BAymeHHH. EninoxyRT 
3 AOBrHMH rocxpHMH 3y&u^Ma, 3a flKHMH e iije napa MaAenbKHX 3y6qHKiB, hki 
B pisHHX eKseMHAflpiB poaaHHeni neoAHaKOBO. FlexioAioc 6e3 nepeAHbOi uhaIhaph^- 
Hoi HacxHHH, xpoxH AOBmHfi 33 HOcxnexioAioc, BepxHifl npo(|)iAb HOro 3 xynHM 
poroM; KOAH AHBHXHCH 3Bepxy — Mafl^e KBaApaxHHfl; nepeAnift Kpa8 3 napoK) 
AOCHXb rocxpHx rop6KiB; nocxnexioAioc xpoxn uihpuihM 3a nexioAioc, 3aBmHpmKH 
B IV2 pasa 6iAbmn8 mss. sasAOBHiKH; 3 racxepoM ain s^ACHOByexbCH aciew caoeio- 
saAHbOK) noBepxHeio; 3HH3y cnepe^y MaAeHbKHfl, CKepoaaHHS ynepcA, anpicx; 
racxep KopoxKHH, mHpoKHH, onyKAHft. 

FoAoaa, xopaKC i iackhkh cxe6eAbya 3 rpy6HMH 6AHCKyHHMH noasAOBKHHMH 
6opo3eHKaMH i apiShhm npowiajHHM nyHKxnpoM. ^ysaAbjiH (KpiM ochobh) i aia- 
— 131 — 

ACHbKHa yqacTOK Ha ioaI Mafiae rAa^Ki. FacTep ayate rAaaKHfi i 6AHCKy4Ha 
3 rycTHMH BiflAerAHMH BOAOCKaMH piaHoi" AoaaiHHH Ha BCboniy TiAi. Ha Horax 
i sycHKax boaockh KopoTini, oAHaKOBi aasAOBmKa i poaMiujeHi koco. HepsoHyBa- 
Toro TewHoSyporo KOAbopy; BycHKH, ajysaAbijH i hofh ajoBTyBaxi. /loB^f'Ha 

2,5 3,1 MM. 

Inofli TpanAHioTbCH iHAHBi^H KpynHiiui hijk 5 i flyaie piAKO Tani, iu,o nepesH- 
ujyiOTb posMipOM $; BOHH MaiOTb seAHKi OHi, aAe bIhok y HHX Heiaae; npoMeao- 

HOTaAbHHa UIOB nOMlTHHfi, TaK caMO HK i inOAl 6iAbm-MeHm AH(|)epeHI|iHOBaHHH 

laeaoHOTyM. 

$ KpHAaxa, TponiKH Kpynniiua 3a 5, ao HKoro Bona BsaraAi noAiSna. PoAOBa 
3HaiHO 6iAbma buihp mm yAOsas, 3 MaAO onyKAHMH 6oKaMH i MaSae npHMHM 

nOTHAHHHHM KpaeM. Oil BBAHKl i eiqKa pOSBIIHCHi. 

TopaKC MacHBHHfl i, BHCOKHH, MeaoHOTyM onyKAHft. KpHAa 3 TCMHHM 6ypyBa- 
THM 3a6apBAeHHflM. riepeAHi npHAa 3 eAHHOio 3aMKHeHOK) Ky6iTaAbHOio kai- 
THHKOK) (THny S o 1 e H o p s i s); paAiaAbna KAiTHHKa 3aMKHeHa, AHCKOiAaAbHoi' 
BCMae. — ^oB»HHa 3,4 — 4 mm. 

d. FoAOBa TpaneijioBaTa, aaauiHpuiKH 6iAbma hijk 3aBAOBaiKH, cnepcAy oiapuia 
Bias 33aAy, xpoxH symqa 3a TopaKC. Oni BeiAHKi, AeataTb koao nepeAnix poris. 
BiHKa Ha niABHLgeHHi xiMeni. HoAOBHa igHTOK onyKAHB, 3 AyracxHM nepeAHiM 
KpaeM, ^ysaAbUH AerpaAOBani ao mbao noMixHHX pyAHMCHxiB. HoaobI bbakh 
KopoxKi. BycHKH IS-HAeHHKOBi, py^Ka IX KopoxKa. I-hS HAeHHK AasryxHKa Ayjse 
KopoxKHS, 6yAaBH HeMae. 

TopaKC KopoxKHH, niHpoKHa 1 BHCOKHa, McaoHOTyM onyKAHH, npHKpHBae npo- 
HOxyM, MafipiBCbKi 6opo3eHKH noMixHi- EninoxyM o36poeHHH. riexiOAioc, nocxne- 
xioAroc i KpHAa hk y ?. 

3 noMipHO rycxHMH i AOBrHMH BOAOCKaMH. MaBace HOpHHfi, BycHKH a HOrH 
xeMHo6ypi. BAHCKyiHH, MaBate Bsecb TAaAKHfl. — /^OBaiHHa 3 — 3,5 mm. 

Beschreibung. g. Monomorph. Kopf rechteckig, hinten etwas schmaler, kaum 
langer wie breit, mit stark abgerundeten Hinterecken und schwach konkavem 
Okzipitalrand. Augen klein, vor der Mitte der Kopfseiten gelegfen. Der mittlere 
Abschnitt des Clypeus iiberragt die seitlichen Abschnitte desselben und bildet 
einen Lobus, welcher nach vorn hervortritt; seitlich ist dieser Abschnitt durch 
scharf hervortretende Leisten abgegrenzt, welche sich in hervorragende Spitzen 
verlangern; ausserdem kann noch ein medianer, weniger entwickelter Kiel vor- 
handen sein, welcher in eine Spitze auslaufen kann; die schmalen seitlichen 
Abschnitte des Clypeus sind hinten durch einen Kiel markiert, welcher die An- 
tennengrube vorn abgrenzt. Mandibeln mit einem schiefen, fein gezahnelten 
Kaurand, an dem ein Paar vorderer und ein Paar hinterer Zahne besser unter- 
scheidbar sind; wenn die Mandibeln geschlossen sind, bildet sich zwischen den- 
selben und dem Clypeus ein freies Dreieck. Maxillartaster 4-gliedrig, Lippen- 
taster 3-gliedrig. Stirnleisten sehr weit von einander abstehend, schwach diver- 
gent; ein Stirnfeld ist fast gar nicht unterscheidbar. Der Scapus der 12-gliedrigen 
Antennen ist dick, die Hinterecken des Kopfes erreichend; Clava 3-gliedrig, dick, 
das Endglied langer als die 2 vorhergehenden zusammengenommen. 

Thorax vorn breit, hinten schmal, vorn eckig abgegrenzt, promesonotale 
Naht nicht unterscheidbar, mesonotale eingesenkt. Epinotum mit langen spitzen — 132 — 

Zahnen, hinterhalb deren noch ein Paar kleiner Zahnchen vorhanden ist, welche 
bei verschiedenen Exemplaren ungleich entwickelt sind. Petiolus ohne vorderen 
zylindrischen Teil, kaum langer als der Postpetiolus, oben im Profil stumpfwink- 
lig-, von oben betrachtet, beinahe quadratisch; der Vorderrand oben mit einem 
Paar ziemlich spitzer Hocker; der Postpetiolus kaum breiter wie der Petiolus, 
I'/a mal so breit wie lang, mit der gfanzen hinteren Flache mit der Gaster arti- 
kulierend; unten vorn ein kleiner nach vorn gerichteter Vorsprung. Gaster kurz, 
breit, gewolbt. 

Kopf, Thorax und Stielchenglieder mit groben glanzenden Langsrunzeln 
und dazwischen fein punktiert. Mandibeln (ausser der Basis) und ein kleiner 
Fleck auf der Stirn beinahe glatt. Gaster sehr glatt und glanzend. Mit dichten 
abstehenden Harchen verschiedener Lange auf dem gesamten Korper; auf den 
Beinen und Antennen sind die Harchen kiirzer, von gleicher Lange und schief 
gestellt. Rotlich dunkelbraun, Antennen, Mandibeln und Beine gelblich. — L. 
2,5 — 3,1 mm. 

Es kommen manchmal Individuen vor, welche grosser als die normalen ^ sind 
und sehr selten auch solche, welche die Grosse der ? iibertreffen; sie besitzen 
grosse Augen, haben aber keine Ocellen; die promesonotale Naht ist bei ihnen 
unterscheidbar, sowie manchmal mehr oder weniger auch das Mesonotum diffe- 
renziert. 

?. Gefliigelt, etwas grosser als der 5, dem es ahnlich ist Kopf erheblich 
langer wie breit, mit schwach konvexen Seiten und fast geradem Okzipitalrand. 
Augen grosser und die Ocellen entwickelt. 

Thorax massiv und hoch, Mesonotum konvex. Fliigel stark braunlich gefarbt. 
Vorderfliigel mit einer einzigen geschlossenen Kubitalzelle (vom Solenopsis- 
Typus); Radialzelle geschlossen, die Diskoidalzelle fehlt. — L. 3,4 — 4 mm. 

S. Kopf trapezformig, breiter wie lang, vorn breiter als hinten, kaum schma- 
ler als der Thorax. Augen gross, an den > Vorderecken gelegen. Ocellen auf 
einer Erhebung des Nackens. Clypeus konvex, mit einem bogenformigen Vorder- 
rand. Mandibeln zu kurzen rudimentaren Stummeln degradiert. Stirnleisten 
kurz. Antennen 13-gliedrig, Scapuskurz, 1. Funiculusglied sehr kurz, ohne Clava. 

Thorax kurz, breit und hoch, Mesonotum konvex, das Pronotum bedeckend, 
die Mayrschen Furchen deutlich. Epinotum bewehrt. Petiolus, Postpetiolus und 
Flugel wie beim ?. 

Massig und lang behaart. Beinahe schwarz, Antennen und Beine dunkelbraun, 
glanzend, fast iiberall glatt. — L. 3 — 3,5 mm. 

EKOAorifl i eTOAorin. Ti^ase MaAenbKHMH koaohiamh y bopkhx saTineHHX Mic- 
u,ax, roAOBHe b ahctbhhhx Aicax, igo CKAaaaioTbCH 3 ay6a, 6yKa, rpaSa toujo, 
3Ae6iAbmoro a cyciACTai a inrnHMH MypamKaMH, b AepeBnifl Tpyci, n'm ynaAHM 
AHCTHM HH xiIa KaMiHHHM. PyxaeTbCH HOBiAbHo, BHflae CAa6Hfi aanax. JHys^e no- 
AOXAHsa, npH HaHMCHmig xpHBoai npHTHCKae ao TiAa aycHKH fi KiaijiaKH i yaae 
3 ce6e MepTsy. 

reorpa4>raHe nomHpeHHH. SaraAbne reorpatpinne nomnpeHBH nOAano BHUje. 
B CPCP BiAOMa AAH KpHMy, KasKaay, YcypificbKoro Kpaio. B Meaax yKpaiHH 
HacoHoe noAae mo MypamKy aah Kneaa, a UlKaipcp aaa OKOAHijb XapKoaa 
3 /^oHeijbKOi 6ioAoriqHOi CTaHgiT koao SiviieBa na XapKiaujHHi, Ae b noAOBHni — 133 — 

BepecHfl 1919 poKy bih sidpaa na flepes'flHHx cTinax cTaHijii KpHAaTHx $ ? i 6 S, 
HKHx He cnocTepiraAH panim y Coioai. B Moifl KOAeKijii e 3 OKOAHijb KHeea 
1^3 yHiBepcHTeTcbKOi KOAeKijii. B OKOAHHHX Knesa ye, OHesHflHO, piflKa My- 
paiuKa, 6o Men! BOna u^e He TpanAHAacH. . 

Tribus Leptothoracini Emery 

Leptothoracini: Emery, Rend. Accad. Sc. Bologna, p. 38 (1913—1914). 

Myrmicii (part. )-f-For m icoxe nii (part.): Forel, Ann. Soc Ent. Belg. , 
vol. 37, p. 164 (1893). 

Myrmicii (part.) Emery, Zool. Jahrb. Syst., vol. 8, p. 768 (1895). 

Myrmicini (part.)-l-S te nam m i n i (part. )-|-Tetramoriini (part.): Ash- 
mead, Canad. Ent., p. 383 (1905). 

Mop^OAoriqaa xapaKTepHCTHKa. ^ i 9. HoaobhS ujhtok ne Mae 3a4Hboro 
Kpaio y (popiwi nonepeqnoro rocTporo BaAKa, ujo o6Me2JOBye BycHKoey fiMKy> 
ije — HeraTHBHa osHaKa, HKa opoTHCxaBHTb mo TpH6y TpH6i Tetramoriini 
i niBAeHHoaMepHKaHCbKHM Ochetomyrmicini. BycHKH 3 12 qa 11 lAeHH- 

kIb, 6yAaBa 3BHHaaHO 3 3-X HH 4-X HACHHKiB. nOCTnexioAIOC SHAeHOByeXbCH 

nepe4HiM KinijeM racxepa. LLIkhh roiwiAOK npocxi a6o i'x bobcim nemae. 

6. BycHKH 3 13 HH 12 HAeHHKiB. Flepe^He KpHAO XHny Formica. 

Emery, Aaio«H HaBeaeny xapaKxepHCXHKy xph6h Leptothoracini, BHsnae 
i'l HCAOCKOHaAicxb. ByBmH xicHO aB'saana a xpH6oio Myrmecinini, Bona, hk 
i ocxaHHH, Mae tgoflo xapaKxepHcxHKH 6iAbui HerarHBHi oanaKH. 

Genus Leptothorax Mayr 

Leptothorax: Mayr, Verh. Zool.-boian. Ver. Wien, vol. 5, p. 431 (1855). 
Formica (part.): Fabricius, Latreille, etc. 
My r mica (part): Latreille, Nylander, etc. 
Manica (part.): Jurine (1807). 

Hopi|ioAoriHHa xapaKTiepHCTHKa. ^. MoHOMop(J)HHa. OepeflHiH Kpafi noAOBoro 
uiHXKa sBHHafiHO saKpyrAeHHft a6o a HeseAH^KOio BHpisKoro. HoAOBi BaAKH ko- 
poxKi, noMipHO BHAaroxbCH, ne o6MeKyioxb co6ok) JKOAo6Ka. JKyaaAbija 3 3y6iH- 
KaMH. BycHKH 11- HH 12 HAeHHKOBi, SyAaBa HaSqacxime 3-iAeHHcxa, SBHqaiiHO 
flOBma 3a pemxy aasryxHKa; y ^eaKHX BHfliB Bona nencHo siflMeaiOBaHa i ocxann 
TpH HAeHHKH Kopoxmi 3a pemxy aasryxHKa. IllBiB na cnHHHOMy 6oiji xopaKca 
3BHiaiiHO HeMae, nacxime bohh yiAKOM hh nacxKOBO poaBKHeni i BAymeni; eni- 
HoxyM sBHiaflno 036poeHH8. By40Ba nexioAiocy sapiioe; sBHiaSHO bih Mae ko- 
poxKe cxeScAbye cnepe4y By3AHKa, hkhA y npo(j)iAb KAHHyBaxnfi a6o piame sa- 
KpyrACHHfi; nocxnexioAioc 33aAy 6iAbme hh Menme SByaseHKH. LUhoh 3a4Hix 
i cepeflHix nir MaAeHbKi a6o ix sobcim HCMae. HiKOAH ne Mae MexaACBoro Bia- 
6AHCKy. BoAOCKH Bpisani hh 6yAaBonofli6Hi, MiKpocKoniiHO nipiacxi, piflme npocxi 
(ni4pi4 Temnothorax). 

9 3aB2iaH KpHAaxa. 

6. ^yBaAbU,H flo6pe poBBKHeni, 3aigep6AeHi. BycHKH 13- hh 12-HAeHHKOBi; 
pyqKa sycHKa aobthuhok) AOpiBHioe '/s AasryxHKa hh 6iAbme; 6yAaBa 4-HAeHHcxa — 134 — 

a6o HeBHpasHa. ITpoHOTyM npHKpHTaS MeaoHOTywoM a6o xpoxH npHKpHBae ocxaH. 
Hi'fi. MafipiscbKl 6opo3eHKH HCHi". nerioAioc i nocxneTioAKic hk y ^, aAC 6iAbm 
BHAOBaseni. HepeflHe KpHAO 3 aaMKHCHOK) Ky6iTaAbH0K) kaithhrok) (THny For- 
mica), sBHqafiHO 3 AHCKoiaaAbHOH); paAiaAbHa KAiTHHKa BUKpHTa i BHAOBaena 
a6o saMKHcna i KopoTKa. 

EKOAorifl i eTOAoria. KoAOHii HeiHCAenHi, — nia KaMiHHHM, ma onaAHM ah- 
CTHM, noHacTH B 3eMAi, nifl Kopoio aepeB, y ayrHHax CTe6Aa. MypauiKH noAoxAHBi. 

Feorpa^i^He nomHpeHHH. Ilo uiAoiwy CB'ni Kpiu HiAi, ABcxpaAii, HoboY 3e- 
AaH^ii", HoBoi KaAeaoHii i 4pi6HHx ocrpoBiB OKeanii*. 

Ta6AHg« AAS BHSHaqeHHfl 3a po6iTHHKaHH 

1. BycHKH Mafiate aaBxaa 3 12 lACHHKiB, AHme b achkhx bhaib 3 11 (ahb. ?) 

(subgen. Leptothorax) 2 

— BycHKH 3aBajflH 3 11 HAeHHKJB (subgen. Mychothorax) 3 

2. CnHHKa TopaKca sAerna, aAC BHpasHO BTHCHena laias MesoHOTyMOM i eniHOTy- 

MOM. LUnnH eniaoTyMy cepe4Hi saBflOBatKH, rocTpi, npa ochob! aocHXb mn- 
poKi L.nylanderi. 

— LLInnH Ha eniHOxyiai koao ochobh fly/Ke yTOBujeni .... var. crassispina, 

— CnHHKa TopaKca 6e3 nonepeiHoro BTHCKy 3 

3. neTioAHJc 6e3 nepeflHbO'i ifHAiHapHHHOi nacTHKH, 3 bhcokhm piaiKaTHM Bys- 

AHKOM. LUnnH eniHOTyiwy Ayae KopoTKi, aa 3pa30K 3y6HHKiB . L. corticalis. 

— OeTioAioc cnepeay 3 hcho BHHSAeHOK) ijhaihaphhhoio nacTHHOio 4 

4. lUHnH eniaoTyiviy KOpoTini 3a ocHOBny noBepxHK) fioro, aocHTb tohki. BysAHK 

nexioAKjcy noKaaye b npocfiAb BHpasHHa pir, rocTpiuiaS nia y corticalis, 
aAC aaflHfl noAoasHCTa noBepxHH fioro EHpaano cna^ae opKCTynKom. CKyAbn- 
Typa TopaKca mama L. tabenim knipovitshi. 

— LUHnH eniHoxyMy aobuiI aa ocHOBHy nosepxHio floro, rpy6i, aarocxpeai, xpoxH 

BHrnyxi bhh3. ByaAHK nexioAiocy noKa3ye b npo^iAb BHpasHHfi pir, rocxpi- 
uiHH Rias. y corticalis, aAe aaAHH noAoajHcxa noBepxHH fioro cnaaae 6e3 
BHpasHoro npncxynKa. CKyAbnxypa xopaKca rpy6nia .... L. nassonovi. 

5. FoMiAKH 3 BiAAcrAHMH opyajHHCxHMH BOAocKaMH L, acervomm. 

— FoMiAKH xiAbKH 3 opHAerAHMH BOAOCKaMH L. muscorum^ 

Ta6AHgfl aah BHSHaqeHHH aa caHBgiiMH 

1. BycHKH Mafiae saBatAH 3 12 wACKHKiB, xiAbKH B ACHKHx BHAiB 3 11; nepeAHE 

KpHAo 3 KopoxKOK) aaMKHeHOK) paAiaAbHOK) KAixHHKOK) (subgcn. Lepto- 
thorax) , .... 2 

ByCHKH saBaiAH 3 11 HACHHKiB, HCpeAHe KpHAO 3 AOBFOK) siAKpHXOK) paAiaAb- 

HOK) KAixHHKOio (subgen. Mychothorax) 4 

2. MesoHOxyM rAaAKHB i 6AHCKyHHH, ne CMyracxHii a6o xiAbKH 3 caiaom cwyra. 

CTOcxi L. corticalis. 

— MeaoHoxyM noBSAOBaiHO CMyracxnfi 3 

3. LUkhh eninoxyMy AOCHXb aobH L nylanderi- 

— LLlHaH eninoxyMy KopoxKi, mnpoKi, na KiHjii aarnyxi . L. tuberum knipovitshi. 

4. FowiAKH 3 Ayae BiAAerAHMH npyanHCXHMH BOAOCKaMH . . . . L. acervonmi. 

— FoMiAKH XiAbKH 3 npHACrAHMH BOAOCKaMH L. mUSCOrUm. — 135 — 

Ta6AHHa f^An BHSHaieHHH aa cavi^imB 

1. OepeAHe kphao 3 Aoaroio Bi4KpHTOK> pafliaAbHOio kaithhrok). BycHKH AOBri, 

12-HAeHHKOBi, pyHKa eycHKa KopoxKa, nepmaft lAeHHK aasryTHKa KopOTiiiHH 
aa apyrnfi; amryvuK 6e3 6yAaBH (subgen. Mychothorax) 3 

— OepeflHe" kphao 3 KopoTKoio saMKHenOK) paaiaAbHoio KAiTHHKOio. BycHKH 46. 

CHTb KopoTKi, IS-HACHHROBi; pyHKa BycHKa flOBiua; nepniriS lAeHHK flary- 
THKa flOBiiiHH Hia AaAbuii; 6yAaBa flo6pe BHHBAeHa, 3 qoTnpbOX qAeHHKiB 
(subgen. Leptothorax) 2 

2. MesoHOxyia 6AHCKyHHS, cMyracTHH a6o ACABe nociiiyroBaHHfi. EninoTyM 3 po- 

raMH ■ . L. nylanderi, 

— MesoHOTyM 6iAbui-MeHai MaTOBHfi. FoAOBa, xopaKC i CTe6eAbije niaiHO CMy- 

racxi. llexioAioc 40CHXb MacHBHHfi, npo^JAb xpoxH KAHHyBaxHii a6o na spa- 

30K 6yAaBH, 6e3 siaoKpeMAeHoro BysAHKa . . (L. tubenim)- 

{THnOBOi (popMH Ha yKpaiHH uje "xHMHacoM He BHafiuiAH, a cajjeijb subsp. k n i- 
povitshi BsaraAi uje HefliflOMHfi). 

3. FoMiAKH 3 AOBrHMH Koco BiflAerAHMH BOAOcKaMH . . , L. acervoriim. 

rOMlAKH 3 KOpOXKHMH npHAePAHMH BOAOCKaMH ... ^ .... L. mUSCOrum. 

Subgenus Leptothorax (Mayr) Emery emend. 

Leptothorax (part.): Mayr, Verh. Zool.-botan. Ver. Wien, vol. 5, p. 431 (1855). 
Leptothorax: Emery, Boll. Labor. Zool. Scuola Agr. Po'rtici, vol. 10, p. 24 (1915). 
Stenamma (part.): Curtis, Trans. Linn. See. London., vol. 21, p. 218 (1854). 
Myrmica, subgenus Tetramorium (part.): Nylander (1856). 
Macromischa (part.): Emery, Boll. Soc. Ent. Ital., vol. 2, p. 199 (1870). 
A pha e n ogaster (part.): Forel, Nunquam otiosus, Nr. 465 (1879). 
Leptothorax, subgenus Mychothorax (part.) : PyacKHfi (1904), Forel (1915). 
Leptothorax, subgentjs Temnothorax (part.): PyacKHii, Hor. Soc. Ent. 

Ross., vol. 36, p. 311 (1903). 
? Macromischa (part.): Mayr, Ameisen des baltischen Bernsteins, p. 82 (1868). 
? Nothomyrmica (part.): Wheeler, The Ants of the Baltic Amber, p. 60 

(1914) (1). 

Mop^ioAoriiHa xapaKxepHCTHKa. ^. „BycHKH sBH^aSno 12-HAeHHKOBi, ak 
BHHHXOK 11-HAeHHKOBi; 6yAaBa 3 xpbox HAeHHKiB, AOBma 3a pemxy flaryxHKa. 
npOHOryM 6e3 ninKHx nepeAnix poriB. Boaockh 3pi3aHi a6o 6yAaBonofli6Hi, jwi- 
KpocKoniHHO nipnacxi. 

$. „TopaKC mnpoKHfi, MexoHoryM 3aKpHBae Bnecb a6o Mafiate asecb npono- 
xym. 3 apyroro 6oKy, inOfli xpanAHioxbCH MiKporiHH 3 BysbKHM xopaKCOM, y hkhx 
Me30HoxyM AHmae BiflKpHxoio iHiaaAy HacxHHy npoHOxymy. OepeAne KpHAO 3 ko- 

pOXKOK) 3aMKHeH0IO pafliaAbHOK) KAixHHOK) i 3 AHCKOiflaAbHOK). 

6. „BycHKH 3 13 HAeHHKiB; y achkhx bhaIb, y hkhx 5 fl 9 3 BycMKaMH 

3 11 HAeHHKiB, 6S MaiOXb 12-1AeHHKOBi ByCHKH,* pyiKa ByCHKa 4OBXHHOIO AopiB- 

HK)e npHHaHMHi V4 AiKryxHKa;l-8 hachhk flatryxHKa AOBmafl i xobujhS hIk aaAb- 
uihH; 6yAaBa 3 4-x HAeHHKiB, snaHHO Aoamax sa nonepcAHi. Me30H0xyM bbah- 
KHH, 3AyxHfi, npHKpHBae npoHOxyM. KpHAa HK y ?" {Emery). — 136 — 

Teorpa^i^He nomapeHHH. FlaAeapKTnqHa fi cepeAseMHOMopcbKa oSAacTb, 
KOHTHHeHTaAbHa Innifi, niBHi<iHa AMepuKa. 

Leptothorax (Leptothorax) corticalis Schenck (pnc. 34, c). 

Myrmica corticalis: Schenck, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, vol. 8, p. 100 
(1852) g$. 

L. corticalis: Mayr, Verh. Zool.-bot. Ver. Wien, vol. 5, p. 440 (1855); Europ 
Formicid., p. 58, 60 (1861) 5 9. Schenck, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, vol 
16, p. 197 (1861) 5?. Donisthorpe, Brit. Ants, p. 160 (1915), Forel, Fauna 
Ins. Helvet. Hym. Form., p. 22 (1915) 2?. Emery, Bull. Soc. Ent. Ital. • 
vol. 47, p. 175, 179, 183, fi?. '47, 4 (1916) 5?. KapaBaes, Tp. Cpia.-Mar, 
siAA- (Vkp. Anafl. Hayn), t. 4, c. 266 (1926). 

L. tuberum st. corticalis: Forel, Fourmis Suisse, p. 85, 87 (1874) 5 9 . 
Crawley, Ent. Record, vol. 26, p. 92,95 (1914) 5 9. 

L. tuberum subsp. corticalis var.: Crawley, ibidem, vol. 26, p. 107 (1914) d • 

L. tuberum var. corticalis: Ern. Andre, Spec. Hym. Europe, vol. 2, p. 298, 
303 (1882) 5 9 . ■ 

L. tuberum corticalis: PyscKHfi, Myp. Poc, t. 1, c. 588 (1905) 2 9.Sou- 
dek, Mravenci... Ceskoslovenske republ., p. 47, 52, fig. 22, c (1922). 

Odhc. 5. Bea nepernry iwiat MeaoMOTysiOM i eniHoryMOM. OeTioAioc 6e3 ne- 
peAHboi UHAiH4pHqHoi qacTHHH 3 piajKaTHM BysAHKOM. LLlHnH enlHOTyiay Ay«e 
KopoTKi, KOAO ocHOBH uiHpoKi, 3y6HiOBaTi, cKepoBaHi Haaafl (y moTx eKBeMUAa- 
piB BOHH CBoeio (popMOK) fleHKOH) MipOK) Ha6AHaaK)TbCH flo mnniB var. n y 1 a n- 
dero-corticalis Em., aAe Bce TaKH TpoxH KopoTUii i KiH<iHK ix 34e6iAbmoro 
sarHyTHH yuHs; nexioAioc i'x giAKOM TnnoBHg). 

FoAOBa 3 TOHKHM ryCTHM nOB340BH5HHM lUTpHXOBaHHHM i npOMiiKHHM nyHKTH" 

poM; TopaKc rpy6mHfi, HepiBHOiviipHO noB340B»HO 3MopmKyBaTHa i b npoMixKax 

nOTOIKOBaHHli; HAeHHKH CTe6eAbIiH ryCTO nOTOHKOBani, % KiAbKOMa nOBSAOBXHHMH 

3MopmKaMH, MaTOfli. ^OBTO-6ypi, roAOBa ft racTep SBepxy TewHimi. — /loBasHna, 
3a Emery, 2,5 — 3,2 mm; y moix eKSCMnAHpiB 2 — 2,5 mm. 

9 BiApisHaexbCH roAOBue thm, njo MesoHOryM 11 6AHCKyHHS i {jIakom rAaAKHft 

a60 BKpHTHH TiAbKH piflKHMH, AeflBB nOSHaHCKHMH UITpHXaMH. 3a6apBAeHHH TCMHe, 

aAe BycHKH fl HorH lepBOHyBari a6o aoBxyBaTi. — /loBaiHHa 3,5 — 4 mm (ohhc 
9 — sa PyacbKUM), 

Beschreibung-. S. Ohne eingedriickte Naht zwischen dem Mesonotum und 
Epinotum. Petiolus ohne den vorderen zylindrischen Tell, mit einem eckigen 
Knoten. Epinotumdornen sehr kurz, an der Basis breit, zahnformig, nach hinten 
gerichtet (bei meinen Exemplaren nahern sie sich ihrer'Form nach einigermassen 
an die Dornen von var. nyla n dero-cortica 1 i s Em., sie sind aber doch 
etwas kiirzer und die Spitze ist meistens nach unten gekrummt; der Petiolus ist 
ganz typisch). 

Kopf fein und dicht langsgestrichelt und dazwischen punktiert; Thorax grober 
und unregelmassig langsgerunzelt und dazwischen punktiert; Stielchenglieder 
dicht punktiert, mit einigen Langsrunzeln, matt. Gelbbraun, der Kopf und die Ca- 
ster oben dunkler. — L. nach Emery 2,5 — 3,2 mm; meine Exemplare 2 — 2,5 mm lang. 137 ? unterscheidet sich hauptsachlich dadurch, dass das Mesonotum glanzend 
und ganz glatt oder mit sparlichen, kaum warnehmbaren Langsrunzelchen ver- 
sehen ist. Farbung dunkel, aber die Antennen und Beine rotlich oder gelblich. — 
L. 3,5—4 mm (die Beschreibung des ? ist nach Ruzskij). 

EKOAorifl. Schenck SHaxoAKs ufo MypamKy 
B HiMeiiMHi nia Kopoio crapax fly6iB; u,q caiae 
roBopHTb i Forel npo LLlBeHiiapiio. PyacbKuu 
3Ha3uiOB OKpeMi eKseivinAHpH, lap AasHAH Ha 
nfli cocHH B MimaHOMy cocHOBOMy 6opy. H sHafi- 
moB 5 5 gboro BHAy KOAO Knesa b roAociiB- 
cbKOMy Aici Ha AHCxax moaoahx napocTKis 

KOAO OCHOBH CTapOl AKHH B HH3bKiS, BOrKiB 

qacTHHi Aicy- 

reorpa4>i<iHe nouiHpeHHH. HiMeqiHHa 
LLlBefigapifl, KaBKaa. Ha ocTannbOMy PyscbKUu 
3Hai3moB ijeg bha Ha nisHi^HOMy cxhaI foaob- 
Horo xpe6Ta no Bobkho oceTHHCbKifi Aopoai 
KOAO CTanijii Cb. Hi«OAaH. 

B Meatax YKpaYHH a noKHUjo 3HafimoB xiAbKsj 
1926 poKy (JVe 4315) b OKOAHijax KneBa b Fo- 
AOCilBCbKOMy Aici. 
Leptothorax (Leptothorax) nylauderi 

(Forster) (pHC. 34, b) Puc. 34. a— '1^ Leptothorax (Le- 
ptothorax) nassonovi _(3a Py3- 
CbKUM); b — Leptothorax (Lep- 
tothorax) nylanderi (sa Emerg); 
c — Leptothorax (Leptothorax) 
corticalis (opnr.); d — Lepto- 
thorax (Mychothorax)acervo- 
r u m (38 Soudek-otn). Myrmica nylanderi: Forster, Hym. Stud., 
Heft 1, p. 53 (1850) 6. 

L. nylanderi: Mayr, Verb. Zool. -bot. Ver. Wien, vol. 5, p. 447 (1855) 5$c5. 
Europ. Formicid., p. 59, 60 (1861). Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg, p. 16 
(1864) ^ ? cJ. HacoHOB, Hsb. H. O. A. E. A. 9., c. 32, 70, 71 (1889). Doni- 
sthorpe, Brit. Ants, p. 155 (1915). Forel, Fauna Ins. Helvet. Hym. Form., 
p. 22, 24, 25 (1915). Emery, Bull. Soc. Ent. Ital, vol. 47, p. 175, 181, 186, 
fig. 48, 1, 50,4 (1916) g?d. KapasaeB, Tp. Cpig.-MaT. bIaa. (Ykp- Akba- 
HayK), c. 266, 267 (1926). 

L. nylanderi var. crassispina: KapasaeB, Tp. CjJia.-Mar. bIaa- (VKp. Akea- 
HayK), T. 4, c. 266 (1926). 

L. tuberum st. nylanderi: Forel, Fourmis Suisse, p. 85, 87, 8& 
(1874) 5$d. 

L. tuberum var. nylanderi: Ern. Andre, Spec. Hym. Europe, vol. 2, p, 300, 
304, 305 (1882) ^$(5. 

L. tuberum nylanderi: PyacKHH, Myp. Poc, t. I, c. 597 (1905) ??cJ. Sou- 
dek, Mravenci... Ceskoslovenske republ., p. 48, fig. 22, d (1922). AAnaxoB 
H ApHOAbAH, OnpeAGA. HaceKOMbix OaAHnbeBa, c. 723 (1928). 

Myrmica cingulata: Schenck, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, vol. 8, p. 104, 144 
(1852) g?d. 

Myrmica tuberum: Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., vol. 21, p. 216 (1854), — 138 — 

OnHC. 2 . TopaKC 3 nepeTarOM Miat laeaoHOTyMOM i eninoTyMOM/ujo acHO BHCxynae 
«a cnHHHOMy npocpiAi. LUHnw eninoTyMy aoBri, AopisHioroTb ^3 ochobhoi noBepXHi, 
xpoxH niflHeceHi, 4HBepryioqi i aarHyxi bhh3. 

FoAOBa HiatHO fi rycTO nOBSflOBXHO mrpHxyBaTa, 3 npOMiasHHRi noTOHKOBan- 
HHM. ^yBBAbHa 3 noBSAOBKHOio sMopniKyBaTiCTK). TopaKC flocHTb rpy6o fi He- 

piBHOMipHO nOB3flOBKHO 3MOpmKyBaTHS, 3 npOMiaSHHM nOTOHKOBaHHMM; lAeHHKH 

.CTe6eAbijH rycTO nOTOHKOBani; niB6AHCKyHH8; racTep i hofh 6AHCKy>ii. ?KoBTyBa- 
TO-BoxpHCToro KOAbopy; BepxHH noBepxHH roAOBH i saflHH noAOBHHa racTepa 6y- 
pyBaTi". — ^OBajHHa 2,3 — 3 mm, 

$ . lIInnH eniHOTyMy BeAHKi, rocTpi, koao ochobh lUHpoKi, xani saBAOBXKH hk 

UIHpHHa KOAO OCHOBH. 

TopaKC, noAiSno flo roAOBH, noBSAOBJKHO lUTpHxyBaTHii i npoMiasHO noroiKO- 
saHHS. 3a6apBAeHHfl, HK y ^; BepxHi'S 6iK foaobh i seahi Vs racxepa 6ypi; aob- 
jKHHa Moro eKseivmAHpa 3 OKOAHyb KneBa 3,5 mm (3a Emery 4,3 — 4,5 mm). 

6. FoAOBa xpoxH 6iAbma sasAOBasKH, nix. 3aBinHpiiiKH; 33afly sHaiHo uiHpma 
Hiat cnepeay. flo saAHboro Kpaio o^efl oSiaeateHa niBKOAOM; cnepeAy seAHKHX 
OMefi o6MeajeHa Ay«e kopoxkhmh napaAeAbHHMH 6iiHHMH KpaaMH; nepeAHiH KpaS 

rOAOBH npflMOAIHiliHHfi. 

EninoryM 3 daockhmh xpHKyxHHMH 3y6HHMH. FlexioAioc 3 HH3faKHM saKpyrAe- 

HHM BySAHKOM. 

FoAdBa HaASBHwafiHO hixho cxpySiacxo noxoHKOBana. Me30H0xyM i CKyxeAiOM 
^yjKe FAaAKi fi 6AHCKyHi; xopaKc y penixi lacxHHH lacxKOBO noxoiKOBanHfi; 6okh 
eniHOTywy mxpnxyBaxi; xopaKC saraAOM 6AHCKyHHfi. Hachhkh cxe6eAbHH 6ahc- 
Kyni, noACKyAH xpoxH noTOHKOBaHi. TeMHOKaBOBoro KOAbopy, sycHKH, KyBaAbijH 
i HOFH 6AiAOJKOBxi. ^OBHSHHa MOix eK3eMnAHpiB 3 oKOAHijb Knesa 2 MM (3a Emery 
2,6 — 3 mm). 

Beschreibung. g. Thorax mit einer Einschniirung zwischen dem Mesonotum 
und Epinotum, welche auf dem Riickenprofil deutlich hervortritt. Die Epinotum- 
dornen sind lang, Vs der Basalflache gleich, etwas nach oben gerichtet, diver- 
gent und nach unten gebogen. 

Kopf fain und dicht langsgestreift und dazwischen punktiert, Mandibeln langs- 
gerunzelt. Thorax ziemlich grob unregelmassig langsgerunzelt und dazwischen 
punktiert; Stielchenglieder dicht punktiert; halbglanzend; Gaster und Beine 
glanzend. Gelblich-rostfarben, die Oberseite des Kopfes und die hintere Halfte 
der Gaster braunlich. — L. 2,3 mm. 

?. Epinotumdornen gross, spitz, an der Basis breit, so lang wie an der Ba- 
sis breit. 

Der Thorax ahnlich wie der Kopf iangsgestrichelt und dazwischen punktiert. 
Ahnlich wie der ^ gefarbt; die Oberseite des Kopfes und die hinteren Vs der 
Gaster braun. — L. meines Exemplars aus der Umgegend von Kyjiw 3,5 mm 
(nach Emery 4,3 — 4,5 mm). 

S. Kopf kaum langer wie breit, hinten viel breiter wie vorn, bis zu dem 
Hinterrand der Augen halbkreisformig begrenzt, vor den grossen Augen kurz 
parallelseitig begrenzt; der Vorderrand des Kopfes geradlinig. 

Epinotum mit flach-dreieckigen Zahnen. Petiolus mit niedrigem abgerundetem 
Knoten. — 139 — 

Kopf feinst punktiertgestricKelt. Mesonotum und Scutellum sehr glatt und 
•glanzend, der Thorax ubrisrens teilweise punktiert; die Seiten des Epinotums 
-gestrichelt, der Thorax im Ganzen gflanzend. Stielchenglieder glanzend, stellen- 
weise etwas punktiert. Dunkel kaffeebraun, die Antennen, Mandibeln und Beine 
Ijlassgelb. L. meiner Exemplare aus der Umgegend von Kyjiw 2 mm (nach 
Emery 2,6 — 3 mm). 

EKOAoria i eroAoria. JKhbc b ahctbhhhx Aicax i cochobhx 6opax. TwaAvnbcn 
B nHHX, ni^ Kopojo flepeB, b seMAi, ni^ KajaiHHHM, moxom a6o onaAHMH riAKaMH 
fi uiMaTKaMH KopH, a TaKoai i s hhx caMHx. 

Feorpa^iiHe nomiipeHHfl. BsHiaSHO no BciS cepe/iHifi i niBaeHHiB EBponi, 
Ha KaBKasi. 

B Mexax yKpaiHH HacoHoa Biflsnaiae aah KneBa, PyscbKuu, na ochob! 360- 
piB A. Epaynepa, aah MapiynoAH. 3a moimh cnocTepejKeHHHMH nopiBHioioiH 40- 
CHTb SBHiaflna b HaS6AHa{HHx i ^aAbmnx oKOAHijax KneBa. 

Leptothorax (Leptothofax) tuberum knipovitshi Karawajew 

L. subgen. (Leptothorax Mayr-Ruz.) tuberum Fbi subsp. knipovitshi: 
KapaBaeB, PyccK. 3htom. 06o3p., t. 15, c. 499 (1915); Tp. (J)i3.-MaT. Biaa- 
(Ykp. AKaa. HayK), t. 4, c. 266, 267 (1926). 

L. tuberum stipaceus: Khhuobh^, PyccK. 3htom. 06o3p., t. 14, c 54. 
(1914). 

OnBc. ?. ToAOBa asaay noRiiTHO mHpma, 3 Ma3%e i^iakom npAMHMH 6oKaMH 
4y2fe saKpyrAeHHMH saflHiMH poraMH i Aease BHiMnacTHM noTHAHiHHM KpaeM. 
UlnnH eninoTyMy AopiBHioiOTb % a6o V* ochobhoT nosepxHi, koao ochobh mh- 
pOKi, nocTynoBO Aywe sarocTpioiOTbCH, SAerKa ni^Heceni, AyJKe aHsepryroii, flyase 
sirnyTi BcepeauHy i Meume bhh3, na nonepeHHOMy poapiai uaocko TpHKyTHi, npH 
MOMy BysbKHH 6iK TpHKyTHHKa CKepoBaHHft yropy. BysAHK nexioAiocy bhujhH nix 
y THuy HOMiHaxHOi pacH, 33a4y 3 BHpasHHia npHCTynKOM. 

ToAOBa 40CHTb pi3Ko TpoxH XBHAHCTO noB340B2{HO mTpHxyBaxa, B npoiaiaKax 
noTOHKOBana. TopaKC SBepxy HenpaBHAbHO SACrKa sMopmKyBaTHfl, 3 nynKTHpoM. 
MAeHHKH CTe6eAbijH pisKO H rycTO noTOMKOBani, niBMaTOsi. FoAOBa i TOpaKc, 
oco6ahbo nepuia, TpoxH 6AHCKyqi. ^OBTyBaTO-BOxpHcroro KOAbopy. FoAOBa 
3Bepxy i 3a4Hi Vs nepuioro cersieHTa racTepa, Iho^i TaKOSK i HAenHKH cTe6eAbi}H> 
6ypyBaTi. — /JoBHtHna 2 mm. 

?. LUnnH eniHOTywy KopoTKi, mnpoKi, npn KiH^^ sirnyTi. Opo^iAb sysAHKa 
neTioAiocy yTBopioe SBepxy rocTpnfi pir. 

CKyAbUTypa 3HaHHO rpy6ma, MesoHoxyM 3 ^yae npaBHAbHoio rpy6oK), aAe 
3rAa42teHOio noB340B25Hoio CMyracxicTK), 4ya5e 6AHCKyHHfi. OoxHAeHa noBepXHH 
«niHOTyMy i qACKHKH cxeSeAbya pisKO noTOHKOBani. ^oBTyBaTO-6yporo KOAbopy, 
roAOBa 3Bepxy, 3a4Hi V* nepmoro cerMenxa racxepa fl 6yAaBa BycHKiB xeMHimi 
(b MoeMy nonaxKOBOMy ouHci ^lepes 4Bi 4pyKapcbKi uomhakh Ha4pyKOBaHo: „HopHO- 
KopHineBoro KOAbopy; roAOBa 3HH3y... 6ypyBaxi"; uobhhho 6yxH: „jkobxo-kophi- 
Heaoro KOAbopy, roAOBa SBepxy... 6ypyBaTi"). — ^Z^OBKHHa 2,5 mm. 

Beschreibung'. ^. Kopf hinten deutlich breiter, mit beinahe ganz geradh'nigen 
Seiten, stark abgerundeten Hinterecken und kaum ausgerandetem Okzipitalrand^ — 140 — 

« 

Epinotumdornen so lang wie Vs oder V^ der Basalflache, an der Basis breit, 
allmahlich stark zugespitzt, wenig hinaufgerichtet, stark divergent, stark nach innen 
und weniger nach unten gebogen. Im Querschnitt sind die Dornen flach dreieckig, 
wobei die schmale Seite nach oben gerichtet ist. Petiolusknoten hoher als bei der 
Nominatrasse, hinten deuth'ch abgestuft. 

Kopf ziemlich scharf, etwas wellenartig, langsgestrichelt und dazwischen punk- 
tiert. Der Thorax oben verworren, schwach gerunzelt und punktiert. Stieichen- 
glieder scharf und dicht punktiert, halbmatt; der Kopf und Thorax, besonders 
der erstere, etwas glanzend. Gelblich ockerfarbig, die Anhange lichter. Der 
Kopf oben, und die hinteren Vs des 1. Gasterringes, manchmal auch die Stiel- 
chenglieder, braunlich. — L. 2 mm. 

$. Epinotumdornen kurz, breit, an der Spitze gebogen. Das Profil des Pe- 
tiolusknotens bildet oben eine spitze Ecke. 

Viel grober skulpturiert, Mesonotum sehr regelmassig und grob langsgestreift 
mit abgerundeten Streifen, sehr glanzend. Die abschiissige Flache des Epinotums. 
und die Stielchenglieder scharf punktiert. Braunlich-gelb, der Kopf oben, di& 
hinteren V4 des ersten Gasterringes und die Clava dunkler, — L. etwa 2,5 mm, 

SHaxoABEge. OkoahhI faflnqa Ha IloATaBUiHHi b 6opy 3a IIcaom, 13.VIII 1909, 
M. KninoBUH, 23 5 i 3 6e3KpHAi ?. 

Leptothorax (Leptothorax) nassonovi Ruzskij (pnc 34, a) 

L. nassonovi: Ruzsky, Berlin. Ent. Zeitschr., vol. 41, p. 72 (1896); Myp. Poc, 
T. 1, c. 579, pHC. 139 (1905). KapasaeB, PyccK. 9ht. 06o3p., t. 15, 
c. 498 (1915). 

L. nassonovi?: KnHnoBHq, PyccK. 9ht. 06o3p., x. 14, c. 54 (1914). 

OuHC. 5. FoAOBa 3 napaAeAbHHMH, Aeflse onyKAHMH 6oKaMH, Ayae saKpyrAc- 
HHMH 3aflHiMH poraMH i npflMHM noTHAHHHHM KpaeM; 3aBflOB2iKH B 1,16 pasa 
6iAbuia Hiat saBmnpniKH. Oii flOCHTb BeAHKi, onyKAi, AemaTb 6AH3bKO no nepe^- 
Hix poris roAOBH. HoaobhS ujhtok onyKAHH, 3 oiBKpyrAHM nepeflniiM "Kpaew. ^y- 

BaAblJH 3 n'flTbWa 3y6qHKaMH. HoAOei BaAKM KOpOTKi, p03X0aaTbCfl; lOAOBa OAOUiHHKa 

HenojiiTHa. PyiKa BycHKa TpoxH He 40X04HTb flo noTHAH^Horo Kpaio; 1-fi MAeHHK 
4KryTHKa BycHKiB yTOBujeHnB i flosasHHOio AopiBHioe Maitase rpbOM flaAbuiHM pa- 

30M y3HTHM; 6yAaBa a XpbOX BCAHKHX HAeHHKiB. 

TopaKC KopoTKHfi, 3 onyKAHM cnHHHHM npocpiAeM, 6e3 HafiMeHmoro CAi^y ne- 
pexflry Miat MeaoHOTyMOM i eniHOxyMOM. OcxaHnifi 036poeHHH AocHXb xobcxhmh, 
sarocxpcHHMH, sarnyxHMH bhh3 ^ flyifse AHBepryiOHHMH lUHnaiaH, ani sBHHafiHO 
xpoxH nepesHigyiOTb AOBasHHy ochobhoi nosepxHi eninoTyiviy. IlexioAioc AOCHXb 
flOBFHH, 3 BysAHKOM, niflHeceHHM y BHrAHAi AOCHXb rocxporo pory, nepeAnifi no- 
XHA HKoro xpoxH yBirHyxHfi, a 3aAHiH npsiMHH hh sAerna onyKAHfi; nocxnexio- 
AK)c HHasiHH 3a nexioAioc, xpoxH uiHpmHH; koah ahbhxhch 3Bepxy, Bin BHAaexbca 

HOXHpHKyXHHMJ aaBUlHpmKH XpOXH 6iAbmHS niat 3aBAOB2iKH. 

foAOBa Api6HO cixiacxo SMopniKyBaxa; na Bepxuiii i'l noBepxni, noqHHaroiH 

bIa HOAOBOrO IgHXKa, flAyXb nOB3AOBaJHi 3MOpUIKH. HoAOBHH UJHXOK 3 nOB3AOBaS- 

HHMH 3M0pniKaMH. TopaKC rpy6o nenpaBHAbHO 3MOpmKyBaxH8; HAeHHKH cxeSeAbHH 
Ay«e 4pi6HO 3MopmKyBaxi. MaxoBBfi; racxep rAaAKHfi, 6AHCKyHHfl, yKpHXHfi piA" — 141 — 

KHHH BiflAerAHMH TynHMH BOAOCKaMH. Ha HHasHiS noBepx^i racTepa boaockh 
rocTpi. Hora fi BjrcHKH 3 kopotkhmh npHAerAHMH BOAocKaMH. iKoBTyBaTO-qepso- 
HysaToro KOAbopy, Ihoai 3 6ypHMH igOKaMH, nAAMOio Ha roAoai, TaKoro at ko- 
AfaOpy 6yAaB0K) BycHKis i racxepoM; hh3, KineHb racxepa i hofh TpoxH JiCHimi. — 
v^OBMHHa 2,2 — 3,6 mm. 

Beschreibung. g. Kopf 1,16 mal so lang wie breit, mit parallelen, kaum 
gewolbten Seiten, stark abgerundeten Hinterecken und geradem Okzipitalrand. 
Augen ziemlich gross, konvex, naher an die Vorderecken des Kopfes gelegeo. 
Clypeus konvex, mit bogenformigem Vorderrand. Mandibeln mit 5 Zahnchen. 
Stirnleisten kurz, divergent; Stirnfeld nicht unterscheidbar. Der Scapus erreicht 
etwas nicht den Okzipitalrand; das 1. Funiculysglied ist verdickt und der Lange 
nach beinahe den drei folgenden Gliedern zusammengenommen gleich; Clava 
aus 3 grossen Gliedern. 

Thorax kurz, mit konvexem Riickenprofii, ohne geringste Spur einer Ein- 
schniirung zwischen dem Mesonotum und Epinotum. Das letztere mit ziemlich 
dicken, zugespitzten, nach unten gebogenen und stark divergenten Dornen be- 
wehrt, welche gewohnlich etwas langer sind, als die Basalflache des Epinotums. 
Petiolus ziemlich lang, mit einem hinaufragenden eckigen Knoten, dessen vordere 
abschussige Flache etwas konkav und die hintere geradlinig oder schwach kon- 
vex ist; Postpetiolus niedrlger, etwas breiter; bei Betrachtung von oben erscheint 
er rechteckig, etwas breiter wie lang. 

Kopf netzartig fein gerunzelt; auf dessen Oberseite, von dem Clypeus an, 
verlaufen Langsrunzelchen. Thorax grob unregelmassig gerunzelt; Stielchenglieder 
sehr fein gerunzelt. Matt; Caster glatt und glanzend. Mit sparlichen, abstehen- 
den, stumpfen Haaren. Auf der Unterseite der Caster sind die Haaren zuge- 
spitzt. Beine und Antennen mil kurzen anliegenden Haaren. Gelb-rotlich, 
manchmal mit braunen Wangen, einem Fleck auf dem Kopf und ebenso ge- 
farbten Clava und Caster; die Spitze der Caster und die Beine lichter. — 
L. 2,2—3,6 mm. 

EKOAoriH i eTOAorin. „Leptothorax nassonovi SKHae na KOBHAOBOMy 
fl KaMeuHCTOMy CTeny, po6ahhh MaAenbKi nipKH, sBimafiHo koao ochobh KyujHKa 
KOBHAy a6o Festuca; a ujo I'l rniaao, HKe wicTHTb He6araTO inaHBi^iB, Mae 
TiAbKH oflHH oTBip, TO 11 TpyflHo BHafiTH; ijbOMy 4onoMaraioTb caMi MypamKH, 

nOOflHHOKi eKSeMHAHpH HKHX BaBJKAH AaSSTb HO seMAi HaBKOAO CBOrO aSHTAa. 

KyAbTHByioTb noniAHijb, HKi wicTHTbca B rHisfli Ha KopeHHX 3AaKiB". B KOA. To- 
SoAbCbKifi ry6epHi PgacbKuu SHaxoAHB L. nassonovi xaKoat y cocHOBOMy 
6opy. B o6AacTi hoahhobhx creniB, b koa. AcxpaxaHCbKifl ry6., PgacbKuii ana- 

XOflHB iT TIAbKH Ha HeBeAHHKHX piflKO p03KHflaHHX TaM ynaCTKaX TpaB'sHHCTOrO 

cTeriy i na cxHAax ropn MaA. Borao; 6iAbm na cxinF. B. UlmaHie ana^moB "ii 
Ha KBirax 6aBOBHHKa; ije SMyuiye ayMaxH, ujo b laeisax rAHUHCToro nycTCAbHO- 
noAHHOBoro CTeny Bona noniHpeHa cnopaaHiHO, aoxpHMyioqHCb bhkaioiho ocTpiB- 
kIb xpaB'flHHCToro hh HarapHHKOBoro cxeny, ne 6e3nocepe4Hbo na caMOMy no- 
AHHOBOMy cxeny (sa PyacbKUM). 

Feorpa^iiiHe nomapeHBH. FIomMpeHa b cxiflniH nacxKHi CPCP, na CnGipy 
fl y Man^asypii; b ocxaHHifl y BHrAafli var. s u b n u d a Ruz. ; Ha ?KeryAbOBCbKHX 
ropax y koa. CiM6ipcbKia ry6. — L. nassonovi volgensis Ruz. — 142 — 

B Meajax yKpaiHH npoip. M. M. KmnoauH sHaiimoB b oKOAHijax FaAHia na 
rioATaBUjHHi 11. VI. i 22. VII 1909 p. KiAbKa SS. „Aa3HAH no aeiaAi na cxhaI^ 
hkhS 4yJKe HarpisaAo conge". 

Subgenus Mychothorax (Ruzskij) Emery emend. 

Leptothorax, subgenus Mychothorax (part.): PyacKHS, 3an. PyccK. 

Teorp. 06m., t. 41, c. 288 (1904). 
Leptothorax, subgenus Mychothorax: Emery, Boll. Labor. Zool. Scuo- 

la Agr. Portici, vol. 10, p. 24 (1915). 

Mop^iOAoriiHa xapaKTepacTHKa. .2. BycHKH 3 11 HAeHaKiB, 6yAaBa 3 3-x^ 
Ao6pe BM^BAena. TopaKC is BflymSHHU MeabeniHOxaAbHHM, uibom. FleTioAioc ko- 
pOTKHH, BHCOKHli, 3 KopoTKHM CTe6eAbgeM a6o 30BciM 6e3 Hboro. B peiuxi no- 
fli6HHH flo ni^poAy Leptothorax. 

9. TpoxH Kpynaima 3a po6iTHHKa. TopaKC BysbKHfi; aaflHifi Kpafl npoHOTyiay 
niAHOCHTbCH HaA nepeAniw KpaeM MeaoHOTyMy; ocxaHHift 3AerKa onyKAHH. lle- 

peAHe KpHAO 3 AOBrOK) bIaKPHTOIO paAiaAbHOIO KAirHHKOIO i 3 AHCKOiAaAbHOK). 

d. iKyaaAbgH KopoTKi. BycHKH 3 12 lAenHKiB; py^Ka ix KOpoxKa; 1-fl lAeHHK 
A^iryxHKa KopoxuiHii mm AaAbiui; 6e3 acHo BiAOKpeMAeHoi 6yAaBH. KpHAa ait 
y ? (3 a Emery). 

Teorpa^ii'^He nomapeHBH. lliBHiHHa AuepHKa, niBHinna fi cepeAHa Espona, 
Cndip, BHCOKOCxi cepeAseiwHOMOpcbKHX oiBOCxpoBiB, KaBKa3. 

6ahhh3 bha Ha YKpaiHi. 

Leptothorax (Mychothorax) ^cervonim (Fabricius) (pHC. 34, rf) 

Formica a cervo rum: Fabricius, Ent. Syst., vol. 2, p. 358 (1793); Syst. 
Piez., p; 407 (1804). 

Myrmica acervorum: Zetterstedt, Insect. Lappon, vol. 1, p. 451(1838) 2?' 
Nylander, Acta Sjc. Sc, Fennica, vol. 2, p, 936, tab. 18, fig. 7, 35, ibi- 
dem, p. 1060 (1846) 2 ? cJ . 

L. acervorum: Mayr, Verh. Zool.-botan. Ver. Wien, vol. 5, p. 436 (1855). 
Europ. Formicid., p. 58, 59, 60 (1861) 5?cJ. Ern. Andre, Spec. Hym. 
Europe, vol. 2, p. 294, 302, 306 (1882) 5 9<5. Donisthorpe, Brit. Ants, 
p. 147, tab. 8 (1915) S9c5. Hecohob, Hsb. H. O. A. E. A. 3., t. 58, 
c. 30, 70, 71 (1889) Soudek, Mravenci... Ceskoslovenske republ., p. 46, 
48, 49, fig. 23 (1922). AAuaxoB h ApnoAbAH, OnpcA- uaceKoM. CDnAHnbeBa, 
c. 723 (1928). 

L. (M.) acervorum: PyacKHH, Myp. Poc, x. 1, c. 609, pnc. 148—150 (1905). 
Forel, Fauna Ins. Helvet. Hym. Form., p. 26 (1915). Emery, Bull. Soc. 
Ent. Ital., vol. 47. p. 176, 182, 184, 185, fig. 49, 2 (1916) 5?c5. KapaBaes, 
Tp. C|3i3.-Max. BiAA. (VKp. AKaA. HayK), x. 4, c. 267 (1926). 

Formica graminicola: Latreille, Fourmis, p. 255 (1802) 2?, nee o. 

Myrmica lacteipennis: Zetterstedt, Insect. Lappon. , vol. 1, p. 452 (1838) 6 . 

Quae. 5. FoAOBa 3aBAOB«Kn b 1,25 paaa 6iAbma mm saBmnprnKH; AocHXb 
HAOCKa, npsMOKyxHa, 3 Ay«e saKpyrAeHHMH saAniMH poraMH i HeBeAHSKOK) bhim- 
KOK) Ha noxHAH4HOMy Kpai. HoaobhS iijHXOK onyKAHH; oepeAHifl KpaH floro niB- — 143 — 

KpyrAHH, 3 HeBeAHKOK) BHiMKOK) nocepeAHHi; HOAOBa nAOujHHKa TpHKyTHa, AeAse 
noMiTHO o6Me»eHa. ?iiyBaAbgH mnpoKi, 3 Tpboiua nepeAHiMH 6iAbmiiMH 3y6u,atiiH 
i apiSHHMH noaaA hhx. Oii cepeflHi 3aB6iAbaiKH, AeaiaTb nocepeAHHi Goki'b ro- 
aobh; iHOfli e TaKoai i siiKa. PyiKa BycHkis A0X04HTb noAOBHHH BiACfani mijk 
3aAHiM KpaeM OKa i saAHiia poroM foaobh; 6yAaBa S-HACHHCTa, 

TopaKC BHAOBxeHHft, aBepxy nAOCKHfi, 3 3arAH6AeHHM MesoeniHOTaAbHHM 
niBOM. IIItinH eninoTyMy AOCHTb bcahkI, npn ocHOBi lUHpoKi, CKepoBaui nasaA 
i TpoxH Bropy. OeTioAioc KopoTKHH, MaSaie 6e3 cxefieAbHa, 3 BysAHKOM, niAHe- 
ceHHM y BHrAHA' TpoxH aaKpyrACHoro pory. 

ToAOBa 3 HIJKHHMH HaCTHMH nOB3AOBatHHMH 3MOpmKaMH i npOMiajHHM nOTOIKO- 

BaHHHM; TopaKC i lAenHKH CTe6eAbija Api6HO SMopniKyBaTi; noxHAeaa noBepxHH 
eniHOTyiay nonepeiHO 3MopmKyBaTa. KpiM rAaAKoro fi 6AHCKyqoro racTCpa, Ma- 
tobhA. yKpHTHH AOCHTb lacTHMH siAAerAHMH TynHMH BOAOCKaMH. Ha Horax, ro- 
AOBHe Ha rOMiAKax, noiacTH 8 na pynjii BycHKis, e raKoa 6iAbiu-MeHin piAKJ 
BiAAerAi BOAocKH. ^KoBTysaxo la HepBOHyBaTO-6ypHS, 3 6ypHM a6o TeMjHo6ypHM 
^pxoM roAOBH i racxepoM. FoAOBa TeMHo6ypa. — ^osasHHa 3 — 4 mm. 

?. IIIanH eniHOxyMy aobiui. CKyAbnxypa saraAOM 6araxo rpy6uia; xopaKC 
3 rpy6oK) noB3AOBaiHoio 3MopmKyBaaicTio. 3a6apBAeHHH xeMHiiue; xopaKC MiC' 
ijsMH jKOBxyBaxo-6ypHB a6o HepBOHo-6ypH8. KpHAa Hiatai, npo3opi, 3 6ypyBaxHM 

BiHKOM i aSOBXyBaXHMH KHAKaMH. /toBJKHHa 3,5 — 4,2 MM. 

6 . FoAOBa 3aKpyrAeHa, xpoxH uiHpoia mm xopaKC, cnepeAy xpoxH 3ByxeHa;3 onyK- 
AHMH BBAHKHMH OHHMaj 3 6e33y6HMH aysaAbijaMH. BycHKH aobH, AOxoAHXb 40 cxe- 
6eAbijH; pyiKa i'x KopoxKa, AOBaiHHOio MaMme AopisHtoe ApyroMy HAeaHKOBi A^iryTHKa. 

FoAOBa S xopaKC rpy6o 8 HepiBHOMipHO SMopuiKyBaxi, aaepxy Maflaie rAaAKi 
fi 6AHCKyHi. Facxep rAaAKHfi, 3 Ayaie HiaiHoio ciTiacxicxio, 6AHCKy«iHB; peoixa 
TiAa xaKoiK 6iAbiu-MeHm CAHCKyna. HophhB, 3 KopHiHeBO-iopHHMH HoraMH ft ra- 
cxepoM; AanKH ft KiHeijb racxepa, ihoaJ xaKoat sHAeHOBaHHH Hir, HCHiiui. KpnAa 
HK y ?. FoAOBa 3 aiyBaAbijaMH i xopaKc sBepxy ft snaay Maioxb Hacxi AOBri 6i- 
AyBaxi BiAAerAi boaockh. Ha HHasHift noBepxHi toaobh boaockh Ayase Hacxi, 
yxBopK)K)Tb rycxy i AOCHXb Aosry 6opoAy. BycHKH ft hofh xaKoat 3 nacTHMH, aAe 

KOpOTKHMH, nOXHAO CTOHHHMH BOAOCKaMH; Ha HHaSHbOMy 6oiii KyAbUI BOAOCKH 

Aosri a Ayase lacxi. OpoxH 2 i ? HHMaAHX posMipiB, bIa 4 ao 5 mm. 

Beschreibung. 5. Kopf 1,25 mal so Ian? wie breit, ziemlich flach, rechteckig,. 
mit stark abgerundeten Hinterecken und etwas konkavem Okzipitalrand. Clypeus 
konvex, mit bogenformigem Vorderrand, welcher in der Mitte kaum ausgeschnit- 
ten ist. Stirnfeld dreieckig, undeutlich abgegrenzt. Mandibeln breit, mit 3 vor- 
deren grosseren Zahnen und kleineren dahinter. Augen mittelgross, in der Mitte 
der Kopfseiten gelegen; manchmal sind auch Ocellen vorlianden. Der Scapus 
erreicht die Mitte des Abstandes zwischen dem Hinterrand des Auges und der 
Hinterecke des Kopfes; Clava 3-gliedrig. 

Thorax verlangert, oben flach, mit eingesenkter mesoepinotaler Naht. Epino- 
tumdornen ziemlich gross, an der Basis breit, nach hinten und kaum nach oben 
gerichtet. Petiolus kurz, beinahe ohne Stielchen, mit in Form einer kaunj abge- 
rundeten Ecke hinaufragenden Knoten. 

Kopf mit feinen dichten Langsrunzeln und dazwischen punktiert; Thorax und 
Stielchenglieder fein gerunzelt, die abschiissige Flache des Epinotums quergerun- — 144 — 

zelt. Mit Ausnahme der glatten und glanzenden Gaster matt. Mit ziemlich dich- 
ten, abstehenden, abgestuinpften Haaren. Auf den Beinen, hauptsachlich auf den 
Schienen, teilweise auch auf dem Scapus, sind ebenfalls mehr oder weniger 
sparliche abstehende Harchen vorhanden. Gelblich- oder rotlich-braun, mit 
brauner oder dunkelbrauner Oberseite des Kopfes und dunkelbrauner Gaster. 
Clava dunkelbraun. — L. 3—4 mm. 

9. Epinotumdornen langer. Skulptur im allgemeinen viel grober. Thorax grob 
langsgerunzelt. Farbung dunkler, Thorax stellenweise gelblichbraun oder rotlich- 
braun. Fliigel zart, glashell, mit braunlichem Randmal und gelblichem Geader. — 
L. 3,5—4,2 mm. 

3. Kopf gerundet, etwas breiter wie der Thorax, vorn etwas schmaler, mit 
konvexen grossen Augen; mit zahnlosen Mandibeln. Antennen lang, sich bis 
zum Stielchen erslreckend; Scapus kurz, beinahe so lang wie das 2. Funicu- 
lusglied. 

Kopf und Thorax grob und unregelmassig gerunzelt; Stielchenglieder fein 
gerunzelt, oben beinahe glatt und glanzend. Gaster glatt, sehr schwach genetzt, 
glanzend: der iibrige Korper ebenfalls mehr oder weniger glanzend. Schwarzi 
mit braun-schwarzen Beinen und Gaster; Tarsen und die Spitze der Gaster lich- 
ter. Flugel wie beim ?. Kopf mit Mandibeln und Thorax oben und unten mit 
dichten langen weisslichen abstehenden Haaren. Auf der Unlerseite des Kopfes 
sind die Haare sehr dicht, indem sie einen dichten und ziemlich langen Bart 
bilden. Antennen und Beine ebenfalls mit dichten, aber kurzen, schief abstehenden 
Haaren; auf der Unterseite der Schenkel sind die Haare lang und sehr dicht. — 
Im Vergleich mit 5 und $ sehr gross, 4 — 5 mm lang. 

EKOAOrifl i eTOAorifl. M. acervorum — THooBa AicoBa MypamKa, ujo aiHee 
B AHCTBflHHx, MimaHHx, 3. TaKOK HHCTO mnHAbKOBHx Aicax Ha piBHHHi fi y ropax, 
npH Moaiy BOAie aIch ripcbKi. 3a cnocTepeaeHHHM PyacbKozo „b ropax Bona 
HasiTb nepexoAHTb BepxHio Meaty Aicie i asHBe b aAbniMcbKifi o6AacTi, occAroioMHCb 
Tyx nifl KaMiHHHM. B Aicax Bona SBHiaHHO rHisflHTbCfl b Aepeai, po6ahhh xo^h, 
raAepifiKH fi nopoKHHHH b Kopi a6o nia Kopoio, xaK camo b Kopenjix naiB, y cxa- 
pHx ynaAHx i BiflMHpaioMHx CTOB6ypax a6o koao ochobh atHBHx aepes". Ha ro- 
pax „BOHa lacTO oceAJoexbcH ni^ KaMiHHaM y xpiujHHax i ujiAHHax CKeAb, a Ha 
roAHx CTpiMqaKax i CKeAHx HasiTb y Moxy a6o b KopenHX abakhx xpaBHHHCTHX 
pocAHH. LJh MypamKa ayase AariflHOi B^aqi, khbc HCBeAHiKHMH rpoMaaaMH 
i aaBaiAH b MHpi 3 inmHMH cyciAniMH MypamKaMH; TOMy BOHa nacTO yxBOpioe 
cyciACbKe cniBajHTTH 3 BHflaMH Formica (F. ruf a, t r unc i c o 1 a, fuse a), La- 
si us (L. niger). My r mica (M. laevinodis) xa AeHKHMH inrnHMH, hk xo 
panim BiAsnaiHAH Forel i Wasmann. Macxo xpanAaioxbcn OKpeMi eKseMOAflpH 
§?, UJO Aasaxb no nnnx, aepcBax, KaMCHHX i no seMAi". 

Feorpa^i^He nomapeHHH. riomnpeHa b yciB niBHiinifi i cepeAHifi Esponi, 
B niBACHHifi Ha ropax niBOcxpoBiB, y IllBeHii, BpHxaHii, na KaBKasi, YpaAi, AAxaT, 
b TypKecxani, HKyxii xa b inmnx qacxHHax Cneipy. 

B Measax YKpaYHH PgacbKuu. BiASHaiae ii aah HepHiriBnjHHH i Ha ocnoBi moix 
36opiB AAH BoflpKH hIa Khcbom. B 6ah;khhx i AaAbmnx OKOAHiisix KaeBa ije, sa 
MoiMH cnocxepeaseHHHMH, 3BHiaHHiciHbKa AicoBa MypamKa. H cnocxepiraB ii Ayaie 
Hacxo xaKoas na 3BHHoropo4ujHHi. — 145 — 

Leptothorax (Mychothorax) muscornm Nylander 

Myrmica muscorutn: Nylander, Acta Soc. Sc. FeiHiicae, vol. 2, p. 1054 
(1846) 5$d. 

Leptorhorax muscorum: Mayr, Verb. Zool.-bot. Ver. Wien, vol, 5. p. 439 
(1855KEurop. Formicid., p. 58, 60 (1851). Ern. Andre, Spec. Hym, Europe, 
vol. 2, p. 294, 302, 306 (1882) ^?3. HacoHOB, Has. H. O. A. E. A. 9., 
T. 58, c. 31, 70, 71 (1889) 2$cJ. AAnaxoB h ApHo\baH, OnpeA. naceK. 
CDHAHnbesa, c. 723 (1928). 

L. (M.) muscorum: PyacKHH, Myp. Poc, t. 1, c. 616 (1905) 5?(5. Fore!, 
Fauna Insect. Helvet. Hym. Form., p. 26 (1915) ^9S. Emery, Bull. Soc- 
Ent. Ital.. vol. 47, p. ]76, 182, 184, 185 (1916) 2 9(5. 

L. (subg. M.) muscorum: Kapaeaee, PyccK. 9th. 06o3p., t. 15, c. 503 (1915). 

Myrmica (L) muscorum: Nylander, Ann. Soc. Nat. Zool. (4), vol. 5, p. 90» 
tab. 3, fig. 10 (1856) 5 9c5. 

L. acervorumst. muscorum: Forel, Fourmis Suisse, p. 84, 86, 88 (1874) 2 9 (5 . 

Leptothorax acervorum muscorum: Soudek, Mravenci... Ceskoslo- 
venske republ., p. 50 (1922). 

Mychothorax acervorum (?). KHHnosHq, PyccK. 9rH. 05o3p.,T. 14 (1914). 

OnHC. 5. FoAOBa hk y acervorum, 3 npHMHMH 6oKaMH i Aease noMiTHOK) 
BHiMKOK) Ha noTHAHqnoMy Kpai. OepeTHr Mia laeaoHOTyMOM i eninoTyMOM xpoxH 
CAa6aiHfi nijK y acervorum. 

LUtraH eninoTyMy iviiijHi, npHwi, npH ochobI uiapoKi, CKepoBaHJ naaa/i, rpoxH 
4HBepryK)Tb. BysAHK nexioAKJcy asepxy saKpyrAenHfl. 

3 piAKHMH, BiflAerAHMH, xyHHMH BOAOcKaMH (rpoxH KopoTuiHMH hI^i y accrvo- 
ru m) Ha eepxHig noBepxHi xiAa. Horn 8 sycHKH 6e3BiaAerAHX boaockib, a xiAbKH 
3 KopOTKHMH npHAcrAHMH. Ihoai Ha KyAbmax i roMiAKax e OKpeivii BiAAerAi bo- 
jvocKH. ^KoBxyBaxo-HepBOHyBaxHH, 3 xeMHo6ypHM BepxoM foaobh h racxepa. By- 
Aasa BycHKiB 6ypa. B pemri noAi6HHa ao acervorum. — ^OBKuna 2,5 — 3,2mm. 

9. IllHnH eninoxyMy MiHui, rocxpi, mnpoKi npn ochobI. 

FoAOBa fi MeaOHOXyM 3 nOBSAOBSSHHMH 3M0pU]KaMH, UJHTOK 3 Hi»HOK) nOBCp- 

XHeBOK) SMopiuKyBaxicxK). PiAKi, neAOBri, BiAAerAi boaockh na tIai. Hofh h By- 
CHKH 6e3 BiAAei'AHX boaockIb. ^OBxyBaxo-6yporo KOAbopy, 3 xeMHo6ypoH) roAo- 
BOK), MeaoHoxyMOM, wicijHMH npHiAeHOBaHHHM KpHA i BepxoM racxepa; ByCHKH 
ft HorH aioBxyaaxi, 6yAaBa 6ypyBaxa. KpHAa npoaopi, 6e36apBHi, 3 6ypHM Biq- 

KOM i 6AiAOJKOBXHMH atHAKaMH. ^OBKHHa 2,5 3,8 MM. 

6. EniHOxyM 3 ABOMa rop6KaMH. CpopMOio xiAa, CKyAboxypoio i saSapAenHHiw 
noAiSHHfi AO acervorum. FoAoaa, HHasniii 6iK xopaKca, cxerna, saAniii KpaH 

KyAbUI, HH!KHbO-3aAHH HOBCpXHH raCXCpa BKpHxi XOHKHMH, HaCXHMH, BiAAerAHMH 
BOAOCKaMH. Horn B ByCHKH 3 KOPOXKHMH HacXHMH npHAerAHMH BOAOCKaMH. Mop- 

Hafi, 3 6ypHMH fi xeMHo6ypHMH aiyBaAbyHMH, HoraMH i Macxo 3 saAHboio hoaobh- 
HOio racxepa. Ihoai ajyBaAbija, sycHKH H HorH asoBxyBaxo-KopHiHeBi, a AanKH 
6Ai4oasoBxi. KpwAa hk y 9.— /losasHHa 4 mm. 

Beschreibung. 5- Kopf wie bei acervorum, mit geraden Seiten und 
kaum unterscheidbarer Konkavitat des Okzipitalrandes. Die Einschniirung zwi- 
schen dem Mesonotum und Epinotum etwas schwacher als bei acfervorum. 
576—10 — 146 — 

Elpinotumdornen stark, gerade, an der Basis breit, nach hinten gerichtet, 
etwcis divergent. Petiolusknoten oben abgerundet. 

Mit sparlichen, abstehenden, stumpfen Haaren (etwas kiirzeren, als bei acer- 
vorum) auf der Oberseite des Korpers. Beine und Antennen ohne abstehende 
Haare, nur mit kurzen anliegenden. iVIanchmal sind auf den Schenk'eln und 
Schienen einzelne abstehende Haare vorhanden. Gelb-rotlich, mit dunkelbrauner 
Oberseite des Kopfes und der Gaster. Clava braun. Uebrigens acerv crura 
ahnlich. — L. 2,5—3,2 mm. 

?. Epinotumdornen stark, spitz, an der Basis breit. 

Kopf und Mesonotum langsgerunzeit, Scutellum mit feiner oberflachlicher 
Langsstrichelung. Korper sparlich, nicht lang, abstehend behaart. Beine und 
Antennen ohne abstehende Haare. Gelblich- braun, mit braunem Kopf, Mesono- 
tum, den Artikulationsstellen der Fliigel und Oberseite der Gaster. Fiihler glas- 
hell, mit braunem Randmal und blass-geiblichem Geader. — L. 2,5 — 3,8 mm. 

(J. Epinotum mit schwachen Beulen. Der Korperform, Skulptur und Farbung 
nach acervorum ahnlich. Kopf, Unterseite des Thorax, Hiiften, Hinterrand der 
Schenkel, Unterseite der Gaster und deren Spitze mit feinen reichlichen abste- 
henden Haaren. Beine und Antennen mit kurzen reichlichen anliegenden Haaren. 
Schwarz, mit braunen oder dunkelbraunen Mandibeln, Beinen und oft Hinter- 
halfte der Gaster. Mandibeln, Antennen und Beine manchmal gelblich-braun, 
Tarsen fahlgelb. Fliigel wie beim ?. — L. 4 mm. 

EKOAorifl i eroAoriH. 3a cnocxepeateHHHMH A/sc6koio na VpaAi, ae uh laypauiKa 
flOCHTb SBHqafiHa, „BOHa ajHBe He TiAbKK B cocHOBHX i AHCTBHHHx 6opax, a H ce- 
pe4 6epe3OB0ro Aicocxeny na cxHAax i BepxiB'»x rip Ta rop6iR, po6a«hh cboi 
MaAeHbKi MypamHHKH HafiiacTime nia KaMiHHHM". B AicocTenoBiS o6AacTi koa. 
rTepMCbKoT ry6. A. rop^aiuH SHafiiuoa ruiaAO i"i b Bi^MepAOMy ojMaTKy KOpCHH 
Libanotis sibirica. A aBHHaiiHO b Aicax BOHa raisflHTbca a nnax, y Kopi 
tn B Kopinni aepes. Ha cepe^Hix xpe6Tax OpeH6yp3bKoro YpaAy u,fi mypauiKa 
ni4iflMa6TbCH ro caMHx BepxosHH. Ha KasKaai mwBe b pisHHx Aicax, HafiiacTime 

B mOHAbKOBHX, flOXOAfl^H IX BepXHbOl Meaii i SaXOflHIH B HHaiKbO-aAbnifiCbKy 

o6AacTb. Ihoa! oceAioeTbCH 6AH3bKO 40 inniKx MypamoK. 

reorpatfiraHe nomnpeHBH. OiBHiqHa S cepeAUH EBpona, Ha niBAui b ropax. 
KaBKas, CH6ip. 

Ha yKpaiHi ncKHiyo SHafimoB xiAbKH KmnoBUH b OKOAHiiflx FaAaia na FIoa- 
TaBujHHi B 6opy aa ricAOM (niAbKa 5 5). 

Genus Formicoxenus Mayr 

Formicoxenus: Mayr, Verb. Zool.-bot. Ver. Wien, vol. 5, p. 413 (1855) 5? 

excl. 6. Adlerz, Oefvers. Svensk. Vet.-Akad. Forh., vol. 41, p. 43 — 64 

(1884). i9 6. ' 
Myrmica (part.): Nylander, Acta Soc. So. Fennicae, vol. 2, p. 1058 (1846). 
Myrmica (Stenamma): Nylander, Ann. So. Nat. Zool. (4), vol. 5, p. 94 (1856), 

excl. (?, nee Westwood. 
Stenamma: Mayr, Europ. Formic, p. 56 (1861), excl. 6. 

6 TiAbKH OAHH BHA (Formicoxenus nitidulus) i lepea ije xapaKTepH- 
CTHKy poAy o'6MHHaeMO. — 147 — Formicoxenus nitidnlus Nylander (pwc. 35, 36) 

Myrmica nitidula: Nylander, Acta Soc Sc. Fennicae, vol. 2, p. 1058 
(1846) 2. Ibidem, vol. 3, p. 28 (1848), vol. 3, p. 34 (1849) 2 9. 

F. nitidulus (part.): Mayr, Verb. Zool.-bot Ver. Wien, vol. 5. p. 418 (1855) 5$ 
(excl. S). 

Myrmica (Stenamma) nitidula (part.): Nylander, Ann. Sc. Nat. Zool. 
(4), vol. 5, p. 94 (1856) 2 9 (excl. S)- 

Myrmica (F. nitidula"): Fred. Smith, Cat. Hym. Brit. Mus., vol. 6, p. 121, 
tab. 8, fig.- 13, 14 (1858) (excl. synon). 

F. nitidulus: Ern. Andre, Spec. Hym. Europe, vol. 2, p. 273, tab. 16, fig. 3^ 
tab. 17, fig. 3-6 (1882) $9. Suppl. Fourmis, p. 12, fig. (1885) S. Adlerz] 
Ofvers. Svensk, Vet. Akad. Forh., vol. 41, p. 43—64, tab. 27, 28 (1884) 2 9 d. 
HacoHOB, M3B. H. O. A. E, A. 9., t. 58, c. 69 (1889) 2 9c5. PyacKHfl, 
Myp. Poc, T. 1, c. 551, p. 123—127 (1905) 5 9d. Emery, Deutsche Ent. 
Zeitschr, p. 551, fig. 2, a-d (1908) ^?S. Donisthorpe, Brit. Ants, p. 83, 
tab. 6 (1915) 5 9c?. Forel, Fauna Ins. Helvet. Hym. Form., p. 18 (1915) 
?9c5. Emery, Bull. Soc. Ent. Ital., vol. 47, p. 190, fig. 52 (1916) 59c5. 
Stumper, Biol. Zentralbl., vol. 38, p. 164—166, fig. 1—10 (1918) 2 9 cJ. Sou- 
dek, Mravenci... (^eskoslovenske republ.,p. 31, fig. 13 (1922)5 9 6- KapaeaeB, 
Tp. Oia.-MaT. BiAA. (VKp. Akba. HayK), t. 4, c. 267 (1926) 5 9c?. AAnaxoB 
H ApHOAbAH, OnpeA. naceK. CpHAHnbeBa, c. 722 (1928). 

Stenammanitidula: Stolpe, Enf. Tidskr., vol. 3, p. 145 (1882) 5 9c?. 

Myrmica laeviuscula (part): Schenck, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, vol. 8, 
p. 132 (1852) 5 9 (excl. S). 

Myrmica lucidula: Fred. Smith, Ent. Ann., p. 39 (1858). 

Stenamma westwoodi (part.): Mayr, Europ. Formicid., p. 56 (1861). Forel, 
Fourmis Suisse, p. 82 (1874) 5 9 (excl. S)- 

BiAOMH^ TiAbKH OAHH BH4, a TOMy XapaKTCpHCTHKy pOAy o6MHHaeMO. 

OnHC. 5. MoHOMop(j)HHH. FoAOBa 3aBAOBH{KH B 1,2 pa3a GiAbuia Hiai saBmHpiuKH; 
33aAy saKpyrACHa i TpouiKH Byasqa, 3 ACABe BHiMHacxHM noTHAHMHHM Kpaew, 
3 noMipHO onyKAHMH 6oKaMH, TpoxH mHpma aa xopaKC. Om cepeAHbOi BeAHMHHH, 

nAOCKl, 3 MaAO pOSBHHeHHMH $aceT- 

KaiwH, AejKaTb TpoxH cnepeAy cepe- 
AHHH 6iqHHX KpaiB roAOBH. Bi^Ka 
e. ^KyBaAbHH uinpoKi, 3 5—6 3y6- 
»!HKaMH. MoaobhS ujhtok bcahkhS, 
AOCHTb nAOCKHH, AyJKC BHCxyuae 
HaaaA y BHrAHAi xpaneijii, a cne- 
peAy y BHFAHAi niBKOAa. HoAOBa 

nAonjHHKa xpHKyxHa, hchcho o6Me- 

JKCHa, B HanpflMKy nasaA BiA nei ha© 

KOpoxKa lOAOsa 6op03eHKa. BycHKosi hmkh yAOSjKyioxbca b HanpHMKy HasaA. 

tycHKH ll-HAeHHKOBi, 3 3-qAeHHKOBOK) 6yAaBOio. YxoBUieHa pyHKa BycHKa He aoxo- 

4HXb AO noxHAKHHoro Kpaio Ha cbok) rpy6HHy koao saAHboro Kinija. 
Puc. 35. Formicoxenus nitidulus: a — npo- 

(J)iAb; 6— 10A0B0H njHTOK i c — BycHK 5; ^^ eniHO- 

Tym i cTeSeAbHe $ ; ^ — syCHK S (sa Emeri/). — 148 
^^ IlpoMeaoHOTaAbHoro uiBa Heniae, MeaoeninoTaAbBHS 3arAH6AeHHH. EninoTyM 

3 MiHHHMH, CKepOBaHHMH HasaA aySlJHMH. OeTioAIOC, KOAH flHBHTHCH 36oKy, Mae 

3Bepxy rocrpHg 3y6ono4i6HHa BysAHK, sHHsy cnepeay 3 haockhm npHAaxKOM; 
nocTnexioAioc xpooiKH lunpiuHH 3a nexioAioc, koah ahbhthch SBcpxy, o6MeaeHHa 
niBKOAOM, 3HH3y 3 CKepoBaHHM yHH3 1 Bnepefl rocxpHM manOM. Facrep yTBopcHHfi 
MaHaje bhkaioiho nepuiHM KiAbijeM. 

FAaflKHfl i Ayjse 6AHCKyHHfi, 3 TSepflHM xixHHOBHM nOKpHBOM. LLJOKH 4pi6HO 

& rycxo noxoHKOBani, asysaAbgH 3 piflKHMH BHflOBajenHMH xoHKaMH. EaiHOxyM , 
Meaocxepnix i Mexacxepnix 3 4pi6HHM HepiBHOMi'pHHM no- 

XOHKOBaHHHM; HACHHKH cxe6eAi)ija MiKpOCKOnilHO flpi6HO 

noxoHKOsaHi, oco6ahbo api6Ho nocxtiexioAioc. 3 piflKHMH 

fi TOHKHMH BlAACrAHMH BOAOCKaMH; BOAOCKH npOCxi. ?KoB- 

xysaxo a6o HepBOHyBaxo-6ypHfl; l-i! hackhk racxepa i lacxo 
OAflMa Ha roAoai 6iAbui-MeHm xeMHo6ypi. — /^OBatHHa 
2,5 — 3,2 MM. ■ ■ 

Miat 5 i ? e pna nocxynoBHx nepexoAis. 

$. TponiKH Kpynnima hik 'i, noAtSHa 40 ocxaHHboro. 
Oil 6iAbmi i Ao6pe poaBHHCHi sinKa. MeaoHOxyiw nAOCKHii, 
He npHKpHBae npoHOxyMy. OpHAaxKH Ha HACHHKax cxe6eAbL[H 
posBHHeHi Ayatie. KpHAaxa. PaAiaAbHa KAixHHKa siAKpHxa 
i KySixaAbHa asHAKa AHCxaAbHO 6iAbm-MeHin yKopoHena. 3a- 
6apBAeHHH, cKyAbnxypa i bcJaockh hk y 5, xiAbKH xpoiuKH 
xeMniuii. KpHAa 6e36apBHi 3 aioexysaxo-SypHMH ^MAKairfH. — 
JloBKnua 3—3,5 MM. 

6. EpraxoiAHHfi, 6e3KpHAHS i saaraAi ^yase no4i6HH8 ao 
nus ni t i du lus. riocTy- ^_ BycHKH 12-'iAeHHKOBi, AasryxHK aobuihS, 3 4-HAeHHCXoio 

noBi nepexo4H Mis caMH- g qjq ToAOBa MeHUia ni* y 5, OBaAbHa, 3 OnyKAiniHMH 

neio (Bropi)Tapo6iTHHKOM ■' ^^ . . . . ,^ . - -. 

(BHH3y) oa Wheller-ow). 6oKaMH. Oil BeAHKi, onyKAiiui. /KysaAbua MaAeHbKi, 6e33y6i 
xpHKyxni. 3y6iji eninoxyMy rocxpiuii. FlexioAioc HammiR 

i 3Bepxy 6iAbin saKpyrAeHHS. SoBHimni cxaxeBi AOAaxKH MaAO BHCxynaioxb nasoBHi. 

CKyAbnxypa fi boaockh hk y S, 3a6apBAeHHH xaKoas, bab AaryxHK xeMHi'iuHS. — 

/ioBaSHHa 2,5 3 MM. 

Beschreibung. 5. Monomorph. Kopf 1,2 mal so langr wie breit, hinten abge- 
rundet und kaum schmaler, am Okzipitalrand kaum ausgerandet, mit massig ge- 
wolbten Seiten, etwas breiter als der Thorax. Augen mittelgross, flach, mit schwach 
entwickelten Facetten, etwas vor der Mitte der Kopfseiten gelegen. Ocellen vor- 
handen. Mandibeln breit, mit 5 — 6 Zahnchen, dicht zusammenklappbar und dann 
unter dam Clypeus verborgen. Maxillartaster 4-, Lippentaster Sgliedrig. Clypeus 
gross, ziemlich flach, nach hinten stark trapezformig hervorragend, vorn bogen- 
formig vorgestulpt. Stirnfeld dreieckig, undeutlich abgegrenzt, nach hinten davon 
eine kurze Stirnfurche. Die Antennengruben verlangern sich etwas nach hinten. 
Antennen 11-gliedrig, mit 3-gliedriger Clava. Der verdickte Scapus erreicht nicht 
den Okzipitalrand um die Dicke an seinem Ende. 

Eine promesonotale Naht fehlt, die mesoepinotale ist eingedriJckt. Epinotum 
mit starken, nach hinten gerichteten Zahnen. Petiolus, von der Seite betrachtet, 
oben scharfwinklig, unten vorn mit elnem flachen Fortsatz: Postpetiolus kaum 
Puc. 36. Formicoxe- — 149 — 

breiter wie der Petiolus, von der Seite betrachtet, oben halbkreisformig' abgerun- 
det, unten mit einem nach unten und vorn gerichteten spitzen Dorn. Die Gaster 
wird fast ganz von dem 1. Gasterring gebildet. 

Glatt und stark glanzend, mit einer harten Chitindecke. Die Wangen fein und 
dicht fingerhutformig punktiert, Mandibeln mit sparlichen langlichen Punkten. 
Epinotum, Meso- und Metasternit fein ungleichmassig punktiert, Stielchenglieder 
mikroskopisch fein punktiert, besonders fein der Postpetiolus. Sparlich und fein 
abstehend behaart, die Haare einfach. Gelblich-oderrotlich-braun, der 1 Gasterring 
und oft ein Fleck auf dem Kopf mehr oder weniger dunkelbraun. — L, 2,5 — 3,2 mm. 

Zwischen dem g und ? gibt es eine Reihe allmahlicher Ubergange. 

9. Wenig grosser als der 5 und demselben ahnlich. Augen grosser und 
wohlentwickelte Ocellen. Mesonotum flach, das Pronotum nicht bedeckend. Die 
Fortsatze auf den Stielchengliedern starker entwickelt. Geflugelt. Die Radialzelle 
ist offen und der Cubitus distal mehr oder minder abgekiirzt. Farbe, Skulptur 
und Behaarung wie beim 5, nur etwas dunkler. Fliigel farblos mit braungelbem 
Geader. — L. 3 — 3,5 mm. 

(5- Ergatoid, flugellos und iiberhaupt dem U sehr ahnlich. Antenne 12 gliedrig, 
Funiculus langer, mit 4-gliedriger Clava. Kopf kleiner als beim ^, oval, mit 
mehr gewolbten Seiten. Augen grosser, gewolbter. Mandibeln klein, zahnlos, 
dreieckig. Epinotumzahne spitzer. Petiolus niedriger und oben mehr abgerundet 
Die ausseren Genitalanhange wenig vorgestiilpt. Skulptur und Behaarung wie 
beim 2, Farbung ebenfalls, aber der Funiculus dunkler. — L. 2,5—3 mm. 

EroAoriH. Formicoxenus nitidulus jiBAae co6ok) MipMeKOtfiAa, iijo %HBe 
BHKAioqHO B THisflax Formica rufa i pratensis BAacHHM rocnoAapcTBOM, 
to6to yMiujaroHH cboio MOAOflb onpeMO i caMOcxifiHO sHKOxyiOHH ii. FocnoAapi 
CTaBAHTbCfl do Formicoxcnus 40CHTb Bopoate, aAe TepuAHTb tocth nepea 
Horo HeBAOBHicTb, TBepflua nanyep, BepTKicTb i asaAO, ujo HSAsie coSoio cepHOSHe 
SHapHflAH Hanaay 8 o6opoHH. Cnoci6' ajHSAeuHH Formicoxenus flo ocTan- 
Hboro Hacy 6yB ^iAKOM aaraflKooHB, ookh Stdger-osi *) ne BflaAOCH 6e3noce- 
peflHiMH cnocTepeateHHaMH BCTanoaHXH, ujo ijh MypamKa KOpHCTyeTbCH aanacoM 
lati, any MypamKH-rocnoAapi BiapHraioTb niA^ac o6oniAbHoro roayBaHHa. Henpo- 
xannB ricTb, yMiigaroiHCb SHHsy a6o aaepxy foaobh roAysaAbHHKa i 6'k)hh 8oro 
CBOiMH BycHKaMH, noiAae KpanAio ixi, ujo BHCTynae. 

FeorpaifiiiHe noniHpeHHfl. IliBHiqHa 8 cepeAHH Espona, KaBKas, KpHM (sa 
MOiM cnocTepeaseHHHM), CH6ip. 

ripo noiiiHpeHHH nitidulus y Me»ax YKpaTHH e BKaaisKH TiAbKH b moih sra- 
daHi8 po6oTi npo HaxoAKeHHH ijiei" MypauiKH na SBHHoropoAujuHi xa b okoahhhx 
KneBa (i xaM, i xaM Bona aysne 3BHHa8Ha), a xaKoas BKaaisKH UlKocpcpa (PyccK. 
Shxcm. 06o3p., X. XIX, 1925, c. 154) na sHaxoAateHHa ii' K. ApnoAbAi b oko- 
AH^flx (ZloHeHbKoi 6ioAoriHHo'f cxaH^i^ koao SiuieBa Ha XapKiBu^HHi. 

[Genus Harpagoxenus Forel] 

Harpagoxenus: Forel, Ann. Soc. Ent. Beige, vol. 37, p. 167 (1893). 
Tomognathus: Mayr, Europ. Formicid. , p. 56 (1861), nom. praeocc. 

') R. Stager, Das Leben der Gastameise (Formicoxenus nitidulus N y 1.) in neuer Beleuch- 
tung. Zeitschr. f. Morphologic u. Oekologie. Abt. A. Bd. Ill, 1925, pp. 452-476. — 150 - 

T o mo gn a thus, "subgenus Protomognathus: Wheeler, Bull. Amer. Mus 

Nat. Hist., vol, 21, p. 3 nota (1905). 
Myrmica (part.): Nylander, Act Soc. Sc. Fennicae, vol. 3, p. 28 (1849). 

Mop^oAori^Ha xapaKTepacTHKa. ^. FoAOBa BCAHKa, 3 uapaAeAbHHMd 6oKaMfi, 
33afly ypiaaua. Hoaobhh ihhtok KopoTKHfl, nocepeAHui s noBSAOBKHHivi bthckou. 

HOAOBI BaAKH npOCTHraJOTbCH npHHaMMHl 40 Vs AOBaHHH rOAOBH; BycHKOsa HMKa, 

iijo THrHCTbCH KOAO Tx 6iiHOro Kpaio, AOBiKHHOK) flopiBHioe pyiu,i BycHKa. 2Sy- 
BaAbgH 3 ayJKe BHrnyTHM aoBHiuiHiM Kpaesi; HsyBaAbHHfi KpaS ix rocTpHfi, 6e3 
3y6ijiB. BycHKH 11-qAeHHKOBi, yTOBLgeni, 3 6yAaBoio 3 4-x HACHHKiB, ujo nocxy- 

nOBO yTOBIIjyiOTbCa. TopaKC 3 BHpaSHHMH CnHHHHMH UlBaMH", MeaOHOTaAbHHH mOB 

BAyiueHHfl; eniHOTyM osSpoenHfl. fleTioAioc kopotkhS, 6e3 CTe6eAbiia; koah 

AHBHTHCH B UpO^lAb, BIH BH^aeXbCH AyCKysaTHM 1 Mae 3HH3y HAOCKHfi UpHAaTOK, 

cKepoBaHHfi ynepeAJ nocxneTiOAioc lUHpoKHg i KopoxKHS, 3HH3y o36poeHHa uianou. 

9. HaSiacxiuie 6e3KpHAa, epraxoiAHa, piAiue KpHAaxa. Viehmeyer, igo 814- 
KpHB KpHAaxy ? , He 3HaSuioB nepexoAiB mi'jk ^HMH ABOMa XHuawH. EpraxoiAHa 
caMHijfl Mae ijiakom cerMenxoBaHnfi xopaKC. KpHAO (nepeAne) hk yLeptothorax 
niApOAy Mychothorax, xo6xo 3 yAOBJKeHoio i bi'akphxok) paAiaAbHOK) kaixkhkojo. 

S. ?KyBaAbH3 Ayase KopoxKi, 603 3y6HiB i He MO^yxb cxHCKaXHCH. flexioAtoc 
i nocxnexioAioc BHSBAHioxb 6iAbui-MeHin BHpa3Hi pyAHMenxH HHasnix npHAaXKis 
po6ixHHKa. B peuixi Mae Bci osHaKH Mychothorax. 

ExoAorifl. 06HABa biaom! aoci" bhah KHayxb y SMimaHHX KOAOHiax 3 L e p 
tothorax: H. sublaevis 3 H. acervorum i muscorutn, H. ameri- 
canus 3 H. curvispinosus. 3a cnocxepeaseHHHM Adlerz-a. fl Viehmeyera 
eBponeitcbKHH bha — sublaevis — atHse 13 cboimh AonoMiHHHMH MypaiuKaMH, 
noAiSHo Ao Hamoi' aMaaOHKH Polyergus. 

reorpa4>i<iHe noniHpeHHH. Oahh 3 abox bhaib H. sublaevis bIaomhh hxh 
niBHOii EepoHH, cepeAHboi EsponH (/JpesAeH) i YpaAy. ^pyrHH bha, H. a m e- 
r i c a n a SHafiAeno b CnOAynenHX lUxaxax riiBHinHOi AMepHKH. 

Harpagoxenus sublaevis Nylander (pnc. 37) 

Myrmica sublaevis: Nylander, Acta Soc. Sc Fennicae, vol. 3, p. 28, 33 

(1849) ^; Ann. Sc. Nat. Zool. (4), vol. 5, p. 95, tab. 3, fig. 43 (1856). 

Meinert, Natur. Afd. Dansk. Vid. Selsk. (5), vol. 5, p. 336 (1806) 5. 
Tomognathus sublaevis: Mayr, Europ. Formicid., p. 56 (1861) S. Ern. 

Andre, Spec. Hym. Europe, vol. 2, p. 279 (1882) 2. Adlerz, Bih. K. 

SvenskaVet. Akad. Handl., vol. 21, Nr. 4, p. 1—68. tab. (1896). PyacKHii. 

Myp. Poc, X. 1, c. 563, mea. 132, 133 (1905) 2. Viehmeyer, Abh. Na- 

turw. Ges. Iris. Dresden, p. 58 seq. tab. 3 (1906) 2? art. & al., S. 
H. sublaevis: HacoHOB, Hsb. H. O. A. E. A. 9., x. 58, c. 70 (1889). Forei, 

Ann. Soc. Ent. Belg., vol, 37, p. 167 (1893) 2. Fauna Ins. Helvet Hym. 

Form., p. 19 (1915) S?cJ. Emery, Bull. Soc. Ent. Ital., vol. 47, p. 191, 

192, fig. 53 (1916) ^ ? cJ. KapaBasB, Tp. Ois.-Max. biaa. (Vkp. AxaA. HayK,, 

X. 4, c. 269 (1926) ^2S. 

5. foAOBa BeAHKa, cnepeAy xponiKH Byatna, 3 npHMHMH 6oKaMH, noMipHO 
saKpypAeHHMH .^aAniMH poraMH i AeAse BHiMiacxHM hoxhahhahm KpaeM. By3bKHfi 151 
TOAOBHa UJHTOK 3 lUHpOKOK), HerAH6oKOIO nOBBAOBaSHbOK) BHIMKOK). PyHKB SyCHKiB 

TOBCTa, S-noAi6Ho BHrnyTa, npocTflraexbCH TpoxH aa aadHiis Kpaft OKa. Ohi 
BCAHKi, ACJKaxb 6AH2iHe Ao nepeAflix poriB toaobh. BiqoK neiviae. 

TopaKC KopoTKHH, 3HaHH0 ByKHHfi 3a roAosy, 3 3arAH6AeHHM Meaoenmo- 

TaAbHHM niBOM. EninOTyM O36p0eHHH BeAHKHMH, KOAO OCHOBH UlHpOKHMH, SarO" 

CTpeHHMH, CKepoBaHHMH HasaA aySijHMH. Hackhkh CTe6eAbija seAHKi, koshhS 
Mae 3HH3y 6iAbm-MeHm rocxpHH 3y6eiib, CKepoaaHHH snepcA i bhhs; syGegb 

nCTiOAKJCy He 3aB2tAH A06pe pOaSHHCHHa, IHOAI bIh MaAeHbKHfi, KOpOTKHfi i AOABe 

noMiTHHfl; 3y6eiib nocTnexioAiocy aaBWAH po3BHBeHHH Ao6pe: bIh rocTpHH, 

uiHnyBaTHfi, uihpokhh npH ochobI iiubhako 

yTOBinyeTbCJ! ao KiHgn. By3AHK neTior 

AKDcy nJAHeceHHii, yxBopioioHH TynaS sa- 

KpyrAeHHfl pir; bIh bhiijhh, hac Byajqna 

aa nocTncTioAioc; nepcAHH ^HAiHApHHHa 

HacTHHa Horo xoBcxa i Ay^je KopoTKa. 

noCTnetioAioc, koah ahbhthch asepxy, 

cnepeAy poaiuHpeHaa i aaaAy aayKeHHii, 

TaK ujo Mae TpHKyTHy $opMy, 3 npjiMHM 

i AOBrHM nepcAHiM KpaeM, yABoe lUHpiuHM 

aa nerioAioc. Pacxep MaAeHbKHfi, KopoT- 

KMfi, 3 BCAHKHM nepuiHM CerMCHTOM, 3Bep- 

xyAocHTbHAocKHH, aHHay onyKAHfi. Horn 
KopoTKi, TOBCxi, HaAaioxb xiAy Kopena- 
cToro BHrAflAy. ' 

FoAOBa AOCHXb 6AHCKyHa, xopaKc i cxe- 
6eAbge MaAo 6AHCKyHi, racxep rAaAKHft, 

Ayase 6AHCKyMHfi. FoAOBa 3 npaaHAbHHMH nOB3AOB2JHHMH uixpHxyaaxHMH 3MOpm- 

KaMH, Lu,o Ha ^oxHAH^i aHHKaioxb; xopaKc i syaAHKH cxeSeAbijH ApiSHO-aMopniKy- 
Baxi; aiyBaAbija rAaAKi fi 6AHCKyHi, 3 aPi'Shhm nyHKXHpoM. YkphxhS nopiBHiotOHH 

AOCHTb HaCXHMH fi AOBPHMH, CXpiMKHMH, UIHnyBaXHMH, ypisaHHMH Ha Kinui BOAOC- 

KaMH. Ha 3aAHia noAOBHHi racxepa ix neMae a6o Mafiase HCMae. Ha norax 
1 BycHKax KopoxKi, npHAerAi boaockh, aAe xpanAaioxbCfl i OKpcMi siAAerAi; na 
racxepi i HHaHia noBepxai foaobh AyJKe piAKi npHAerAi boaockh. HepBonyBaxo- 
a6o xOBTyaaxo-KopHHHeBHft, 3 KopHinesHM BcpxoM racxepa i jjchokophhhcbok) 
HAJiMOK) ifa roAOBi. ?KyBaAbHHfi Kpafi asyBaAeijb xeMHOKopHineBHa. 4*:ryxHK 
ByCHKiB, KpiM ocxaHHboro HAeHHKa, KOpHiaeBHB. — ^OBasHHa aa PgscbKUM. 
3,4 — 5 MM, aa Adlerz om 3,5—5,4 mm. 

EpraxoiAHa ? BiApiaHnexbCH, aa PyacbKUM, 6iAbuioio seAHqwHoio xiAa, Ay«- 
MHM 6AHCKOM, oco6ahbo saAHboi HacxHHH roAOBH, 6iAbin po3BHHeHHM ay6ijeM Ha 
nexioAioci i uinnoM na nocxnexioAioci, a rOAOBHe bIhrom aa xiMeni. Mo»tHa xaKoai 
noMi'xHXH caIah nocxcKyxeAiOMy. 1-fi HAenHK racxepa KopoxKHfi i safiMae xiAbKH 
TpouiKH 6iAbnie hi'm fioro noAOBHHy; BaaraAi racxep 6iAbmHfi i saAHi cerMenxH 
fioro mnprni. Boaockh rycxiiui. /^OBatHHa 4,1 — 5 mm (aa Adlerzoa 4,7 — 5,7 mm), 

? KpHAaxa. TopaKC AH(pepeHijiHOBaHH8 asHqafiHO. 

6 Ay«e noAi6HHH ao SS Mychothorax acervorum i muscorum, 
po6iTHHKH HKHx e „pa6H" TOMorHaxyca. 12-qAeHHKOBi sycHKH ix HHXKyaaxi, Puc. 37. ^.Harpagoxenus sublaevis 
(3a Emery). — 152 — 

ayBaAbjiH 3 flBOMa 3y6HHKaMH, nocTneTioAioc SHHsy 3 rocxpHM niHnoM, eniHoryivi 
3HH3y 3 MaACBbKHMH TynHMH 3y6qHKaMH, By3AHK 1 CTe6eAbiie MaAO niAHeceHi^ 
racTep laaAeBbKHfi. 

rFosepxHH TiAa MaTOsa 8 noTOHKOBana, oco6ahbo na eninoTyMi; racTep rAa^- 
KHH i 6AHCKy«iHfi; 4bcHTb lacri BiaAerAi boaockh; 3a6apBAeHHH HopHo-KopaH- 
HeBe. — yZloBJKHHa aa Emery 3,7—4,1 mm. 

Beschreibung'. 2. Kopf gross, vorn kaum schmaler, mit geraden Seit?n, mas- 
sig abgerundeten Hinterecken und kaum konkavem Okzipitalrand. Der schmale 
Clypeus mit einer breiten seitlichen Langsfurche. Scapus dick, S-formig gebogen, 
sich etwas jenseits des Hinterrandes des Auges erstreckend. Augen gross, naher 
an die Vorderecken des Kopfes gelegen. Ocellen fehlen. 

Thorax kurz, viel schmaler als der Kopf, mit eingesenkter mesoepinotaler 
Naht. Epinotum mit starken, an der Basis breiten, zugespitzten, nach hinten ge- 
richteten Zahnen bewehrt. Stielchenglieder gross, jedes unten mit einem mehr 
oder weniger spitzen Zahn versehen, welcher nach vorn und unten gerichtet ist; 
der Petioluszahn ist nicht immer gut entwickelt; manchmal ist er klein, kurz und 
kaum bemerkbar; der Postpetioluszahn ist immer gut entwickelt: er ist spitz, dorn- 
formig, an der Basis breit und wird rasch gegen die Spitze diinner. Der Petio- 
lusknoten ist hinaufgehoben, indem er eine stumpfe, abgerundete Ecke bildet; 
er ist hoher, aber schmaler als der Postpetiolus; dessen vorderer zylindrischer 
Teil ist dick und sehr kurz. Der Postpetiolus ist bei Beobachtung von oben 
vorn verbreitert und hinten verengt, so dass er eine dreieckige Form erhalt; mit 
einem geraden und langen Vorderrand, welcher doppelt so breit ist, wie der Pe- 
tiolus. Gaster klein, kurz, mit einem grossen ersten Segment, oben ziemlich flach,^ 
unten konvex; Beine kurz, dick, was dem Korper ein gedrungenes Aussehen verleiht. 

Kopf ziemlich glanzend; Thorax und Stielchen schwach glanzend; Gaster 
glatt und sehr glanzend. Kopf mit regelmassigen. Langsrunzeln, welche auf dem 
Hinterhaupt verschwinden; Thorax und die Stielchenknoten fein runzelig; Mari- 
dibeln glatt und glanzend, mit feiner Punktierung. Mit verhaltnismassig ziemlich 
dichten und langen abstehenden, borstenahnlichen, abgestutzten Haaren. Auf der 
hinteren Halfte der Gaster fehlen sie ganz oder .beinahe ganz. Auf den Beinen 
und Antennen kurze anliegende Haare, aber es kommen auch einzelne abstehende 
vor; auf der Gaster und der Unterseite des Kopfes sehr sparliche anliegende 
Haare. Rotlich- oder gelblich-braun, mit einer braunen Oberseite der Gaster 
und einem hellbraunen Fleck auf dem Kopf. Der Kaurand der Mandibeln dun- 
kelbraun. Funiculus mit Ausnahme des Endglieds braun — L. nach Ruzskij 
3,4—5 (nach Adlerz 3,5—5,4 mm). 

Das ergatoide ? unterscheidet sich nach Ruzskij von dem ? durch eine 
bedeutendere Korpergrosse, einen starkeren Glanz, besonders des hinteren Tells 
des Kopfes, einen starker entwickelten Zahn des Petiolus und Dorn des Post- 
petiolus, hauptsachlich aber durch die Anwesenheil einer Ocelle auf dem Nacken. 
Man kann auch Spuren des Postscutellums unterscheiden. Das 1. Gastersegment 
ist verkurzt und nimmt nur etwas mehr als die Halfte der Gaster ein; die Ga- 
ster ist uberhaupt grosser und deren hintere Segmente sind breiter. Behaarung 
reichlicher. — L. 4,1 — 5 mm (nach Adlerz 4,7 — 5,7 mm). 
Gefliigeltes ?. Der Thorax ist normal differenziert. — 153 — 

S den 6S von Mychothorax acervorum und muscorum sehr ahn- 
lich, deren $5 als Sklaven dem Tomognathus dienen. Deren 12-gliedrig'e 
Antennen sind fadenfortnig, Mandibeln mit 2 Zahnchen, Postpetiolus unten mit 
einem spitzen Dorn, Epinotum unten mit einem kleinen stumpfen Zahnchen, die 
Stielchenknoten schwach hinaufgehoben, die Gaster klein. 

Die Oberseite des Korpers matt, gestrichelt und punktiert, besonders auf dem 
Epinotum; Gaster glatt und glanzend; ziemlich dichte abstehende Haare; Farbe, 
schwarz-braun. — L. nach Emery 3,7 — 4,1 mm. 

HTOAorifl i eKOAorin. ETOAoriio Harpagoxenus a aosboak) co6i noaaTH b 
npeKpacHOMy BHKAa4i Escherich-a. (Die Ameise. Schilderung ihrer Lebensweise, 
1917, c. 213). y 

„Har pagoxe n us anaxoaHTb saBatijH b SMimaHHX KOAOHiflx 3 6AH3bKo cno- 
piAHCHHMH HOMy Leptothorax acervorum, muscorum hh tuberum 
(3 ocraHHiM npore Ayase piAKo). Bin giAKOM saAeaiHTb siA cboix MypauiOK-noMiH- 
HHKiB (flK Polyergus). Opo ije ceiAiaxb ywe fioro 6e33y6i, noAiSni 40 ma6Ai 
atysaAbija, npHAaTai xiAbKH mk 36pOH, aAe HinK He 4AH BHKOHaHH^ AOMamaix po6iT. 

„yMOBH aiHTTH giei HaASBHlaflHO ^iKaBOl■ MypamKH 6yAH OnOBHTi ^iAK0BHT0K> 
TeMpHBOK). ripOTarOM 48 pOKIB BiAOMi 6yAH xiAbKH po6iTHHKH, i HaBlTb BHCy- 

HyAH rinoTe3y napTenoreHeTHiHoro po3MHO«eHHH BHAy. HpaBAa, sate 1860 poKy 
Meinert SBCpnyB yaary Ha xe, ujo 5 is 6-x SACBAenHX hhm eKseivinAHpiB mbah 

BilKa i BHHBAHAH 6yA0By XOpaKCa, BiAMlKHy Bin, 6yAOBH po6ixHHKiB i 6AH3bKy 

Ao caMHiji. 1892 poKy Bin nasixb npocxo bhcaobhb AyMKy, iu,o iji XBapHHH «bah- 
K3Xb co6oto cnpaBatnix ijapHHb. Aac xiAbKH Mepe3 Asa poKH mBCACbKOMy MipiaiKO- 
Aorosi Adlerz-om BAaAocH siAKpHXH caMijis i ujoao caMHgb noxBepAHXH AyMKy 
Meinert-a, hk 3a AonoMoroio cnocxepeajeHb kopula, xaK i na ochobi anaxoMi'i- 
Horo AocAiA^eHHH. CaMiji He npHsepxaAH ao ce6e yBarn nepes BeAHKy noAiSnicxb 
AO caMyiB CBoi'x MypamOK-noMiHHHKiB (Leptothorax ac e rv o r um), a caMHiii 
lepea cbokj noAiSny ao po6ixHHKiB soBHimnicxb" (Viehmeyer). 

„3riAHO 3 AOCAiAajeHHHMH Adlerz-a, i soAbOBani po6ixHHKH Harpagoxenus 
X01 i Moasyxb caMOcxifiHO niATpHMyaaxH CBoe asHxxH npoxaroM AOCHXb Aoaroro 
Hacy (ao 135 ASHb), npoxe, cyAHiH 3 6yAOBH ix asyBaAeijb,, ne MO^Ha cyMHiea- 

XHCH, UJO BOHH I^OAO 6yAyBaHHH THiSAa i BHXOBaHHH AHHHHOK hIaKOM, a UJOAO 

BAacHoro xapiyaaHHa iHMaAOKj Mipoio saAeataxb siA cboVx MypamoK-noMiqHHKiB" 
{Viehmeyer). Bohh Moasyxb roAyBaxHca caMocxifino xiAbKH xoAi, koah lasa 6e3no- 
cepeAHbo 6AH3bKo KOAO HHx. Viehmeyer 6aHHB xiAbKH ABa pasH hk Harpago- 
xenus cawocxifiHO lAH, a 3BHHaSHO IX roAyBaAH MypamKH- noMiHHHKH. 

„Hk i amasoHKa, Harpagoxenus nanaAae na rnisAa cboix MypamoK-noMii- 
HHKia i xarne norpa6oBaHi AHAeHKH AOAOiay aah xoro, Uio6 "ix BHKOxaxH i xaKHM 
HHHOM Ao6yxH po6o4y CHAy, iHaKme KasaBiuH, 36iAbmHXH hhcao po6ixHHKiB. AAe 
Hepes nopiBHHDioHH HeseAHKi posiwipH koaohiS Harpagoxenus bohh noAioioxb 
Ha pa6iB He xaK nacxo hk aiaasoHKH. LL|oao cniBBiAHomCHHa mhcae pa6iB i rocno- 
Aapis, xo xyx 6aHHMO xe caiae HBHige, ujo fl y aMasoHOK, xo6xo hhcao mypamoK- 
nowiqHHKiB spocxae npHMO nponopijioHaAbHO ao MHCAa rocnoAapiB (oxate npoxn- 
AeatHo AO xoro, hk y KpOB'HHo-MepBOHOi MypamKH-p036iaHHKa). TaK caMo i u,e 
Aae 3Mory 3po6HXH bhchobok npo seAHKy saAeatnicxb Harpagoxenus bIa 
CBoTx Myp.amoK-noMi<iHHKiB. - 154 — 

J^,,Hob1 KOAOHi'i, 3a cnocTepe^KeHHHM Adlerz-a, bohh aacHOByiOTb thk: Ki'AbKa 
epraxoiAHHX caMHi^b *) (iHOfli, MoajAHso, i OAHa TiAbKH ? ) npoxoAaxb y koaohIio 
Leptothorax, BHraHHioTb 3 HeT saKOHHHx rocnoAapis, uio6 saxonHTH rHisAO 

paaOM 3 nOKHHyTHMH ASACHKaMH i BHKOXaTH OCraHHix. A UJO BOHH He po6AHTb 

HiaKOi' pi3HH^i b noBOAKCHHi 3 AflAeqKaMH po6iTHHKiB i CTareBHX oco6hh, to 
peayAbxaTOM ^b0^o e re, ujo b SMimanHX koaohihx TpanAsuoTbca xaKoat i caiwiji, 
i caMH^i MypaaiOK-nOMiHHHKiB" ^)... OrjKe aiwimaHi KOAonii sHHHKaioTb He iuaaxom 
aAonTHBHOi KOAOnii (hk y aiviaaoHKH), a, naBnaKa, iuahxom po36iHHHHbKoi koao- 
Hii', MKy Formica sanguinea. 

3 npHBOAy 3Haxo4a5eHHH KOAonia Harpagoxenus PyacbKuu. Kaase, mp 
ijHX MypamoK AerKO 6yAO BiApisHHTH bia 55 Mychothorax acervorum 
nepea ix nOBOAaseHHfl: bohh hoboahahch niA^ac pyflnyBaHKH rnisAa MyaiHbO i cno- 
KiflHO, i B ToH Mac, flK Mych. acervorum cnimno riKaAH, paxyioiHCb, rapna- 
roKcenycH aobhah 'ix, xanaiOHH KyBaAbHaMH i crapaAHCb yneCTH b sKecb aaxHmHe 
Micjie. O4HH po6ixHHK „AOBro xoahb, ne nocnimaioqH, no Kopi ohh, xpHiuaiOHH 
B ujeAenax abox poSixkhkib Mych. acervorum, hokh, Hapemxi, ne sHafiuioe 

AOCHXb rAH60Ky UjiAHHy B KOpi, KyAH CXOBaBCH". 

raisAa Harpagoxenus PyacbKuu. snaxoAHB na YpaAi niA Koporo i b caMiit 
KOpi bbahkhx nHia AHCXBeHHiji pasoM 3 Mychothorax acervorum; bohh 
niHK He BiApisHHAHCb BIA ruisA ocxaHHix; oieBHAHo, bIh pi'akhh Ha YpaAi, 60 
PyacbKuu SHafimoB ycboro xpH koaohii. 

reorpa4>iiHe nomapeHBH. FoAOBHa o6Aacrb nooinpeHH^ uie'i MypamKH e nia- 
HJ-iHa Espona. ,,1848 poKy yio piAKy MypauiKy biakphb Nylander y CjDiHAjiHAii; 
1860 poKy Meinert cnocxepiraB yefl bha y lOxAaHAu (^aHi»), 1869 poKy 
Stolpe — OAHoro po6iTHHKa b LLlBeyii i, noinnaioiH 3 1885 poKy, Adlerz 3HaS- 
moB y mBeACbKHX npOBiHylsx Ostergotland, Medelpart i Jemtland Lj,iAB3 pnfi, 
KoXonift Harpagoxenus. Opo 3Haxo4«eHHH H. sublaevis b oKOAnyax 
/IpesAeHa Viehmeger-oa CKaaawo bhujc. 

PyacbKuu 3HaaiuoB ijio MypaoiKy na YpaAi na xpedri yB-Taui, na ckbahx i npn 
ocHoai KpyrAoi Cohkh, a raKOJK na xpe6xi BoAbmofl Kyaiai na sepxiB'i 1894 p. ') ^/fereHepagifl KpHAaxHX i yTBopeHHH epraxoiAHHx $$ 3aHniAH b Harpagoxenus 
nje SHaqHo 6iAbaie Bnepe4, hijk y aMaaoHKH. Aflate KpHJvaTy ^opiay Viehmeyer eiAKpaB 
fiiAa JlpszAeaa BCboro KiAbKa poKiB TOMy (nHcaHO 1917 poKy). B nisHiiiHHX koaobShx B3araAl ige 
Hi paay He sHafiaeHo KpHAaTOi $ . HoHCHeHb piAKOcri KpHAaxoi' $opMH aa Viehmet/er-OM e xiAbKH 2: 
Kpa-'aTy $ mh noBHHHi po3rAaaaTH a6o hk aTaBicTiiiaHH noBOpoT, a6o Bona BTiAioe C060K) peniTKH 

Ilje He QIAKOM eAlMiHOBaHoi IpOpMU. Ha KOpHCTb OGTaHHbOrO, M0!KAHBO, rOBOpHTfi Ha43BHqafiHO 

BeAHKa BiflCTaHb Bifl cnpasatHboT o6AaCTi nouiHpeHHfl. flpa laKHX AaACKHX i KAiMaTHqHO plsHHX 
o6AaCTHx MOJKHa ayMaxH, go poSBHroK BiASyBascH HepiBHOMipHo". 

^) Escherich Kaate, B30 aah nOHcaeHHa Hboro >iBHa}a Viehmeyer bhcaobhb b ahctI ao Hboro 
t^khH norAsA: »B KOAoniHX MipMiURH caMHgi saraAoM He rpaioTb toi BHKAioqHoi poAi jifiije, 
Hocanub, aK y q)opMiHHH, a, uaBnaKH, Sepyxb 6iAbmy qn Menmy yqacTb y AOMaiunlx po6oTax- 
ocoSahbo b nepeaeceHHi MOA04I npM nanaAi na rHi340 xoajo. l|e fi noise cnpH<iHBj]XHCH 40 xoro, 
igo MOAOAHX caMn^b Leptothorax, hkI poaBHBaioxbca 3 moaoai, saxonAeHoT caMHUCK) Har- 
pagoxenus 04pa3y He B6HBaioTb. HaBnaKH, Tx chaok) n036aBAaH)xb KpHA, i bohh 6epyxb Ha ce6e 
o6ob'h3kh po6ixHHKa (nuBHOHiBHoro in h1, asHqaiiHO, hokhiijo hcbiaomo). Mh npHHHXXH caM^iB 
y koaohIhx Harpagoxenus e xpHSKe, — u,e cyMuiBHO. Bi4noBi4BO 40 cnocxepeaseHb Ha4 P o- 
lyergusi Strongylognathus Viehmeyer cnocxepiraB y H a rp a g o x e n u s, rgo xaKHX 
caMgiB He3a6apoM no36aBA»iorb KpHA, 1 nicAH ijboro bohh 4ocHXb cKopo BMHpaioxb". - 155 — 

y^ noKMUjo e^HHi anaxiAKH Harpagoxenus b CPCP. 3BajKaioqH na HaASSH- 
HaSao aiHpoKe cnopaaniHe BHHBAeHHH H. sublaevis uIakom mojkahbo, ujo Bin 
KOAHseSyafa 6yae SHaHASHnfl i na YKpaVHi. Hepea ije h 8 ne bkakjhhb floro 
B CBOK) MOHorpa(|)iio. SsHqaHHO, piflKicTb uiei MypaniKH, oco6ahbo b cepeAHiS 
Esponi, Ay»e yTpyAHHDe 3HaxoA«eHHH ii. 

Tribus Tetfamoriini Emery 

Tetram ori i n i: Emery, Rend. Accad. Sc Bologna, p. 38 Q913 — 1914). 
Tetramorii (part): Emerv, Zool. Jahrb. Syst, vol. 8, p. 770 (1895). 
Tetramoriini (part.). M y r m i c i n i (part.), Stenammini (part i: Ashmead, 

Canad. Ent, p. 383 (1905). 
Myrmicii (part.): Forel, Ann. Soc. Ent Belg., vol. 37, p. 165 (1893). 

Mop^OAOriHHa xapaKTepHCTHKa. $ i $. UlHniB cepeAHix i aaAHi'x air neviae 
a6o 6 3 Ay«e MaAO bhabachok) rpe6iHHacTicTio. OocTneTioAioc npHiAenoByeTbCH 
AO nepeAHboro KiHijH racrepa. 3aAHiH Kpafl 6iqHoro yiacxKa HOAOBoro ujHTKa 
yxBopioe nonepeHHHH rocxpHH KHAb, ujo o6Mea!ye cnepeAy sycHKOBy HMKy. Moaobi 
BaAKH Ha noMipHiH BiACxani oahh bIa oahofo, 6iAbin-MeHm Aosri i BHAaioxbCJi. 
BycHKH B eaponeScbKHX npeAcxaaHHKiB a 12 HAeHHKiB, 3 S-iachhctoio 6yAaBOio. 

rlepeAHe KpHAO 3 OAHOIO XlAbKH saMKHCHOJO Ky6ixaAbH0K) KAiXHHKOK), XHny 

Formica. 

S. BycHKH 3 10 qAeHHKiB; 2-fi HAenHK AJKryxHKa BHAOBateHHH, saBAOBajKH 
HK 4 AaAboii paaoM ysHxi. MafipiacbKa 6opo3eHKa BHSBACHa acho. KpHAa hk 
y ? (sa Erriery). 

Genus Tetramorium Mayr 

Tetramorium: Mayr, Verh. Zool .-bot. Ver. Wien, vol. 5, p. 423(1855). 
Tetrogmus: Roger, Berl. Ent. Zeitschr., vol. 1, p. 10 (1857). 
Macromischa (part. ): Mayr. Sitz. bar. Akad. Wiss. Wien, vol. 53, p. 507 (1866). 
Triglyphothrix (part): Forel, De utsche Ent Zeitschr. Beih., p. 220 (1913). 
Myrmica (Leptothorax) (part): Fred. Smith, Cat Hym. Brit Mus., vol. 6, 

p. 119 (1858). 
Myrmica (part): L^treille (1805), etc. 
Manica (part): Jurine (1807). 
Atta (part): Illiger (1807). 
Formica (part): Linne (1758), Fabricius, Latreille, etc. 

ETOAorifl. MypamHHKH 3Ae6iAbmoro b 3eMAi, qacxo 3 3eMAHHHM KonycoM. 
Feorpa^imHe nomapeHHH. B ycix nacxHHax ceixy. 
Ha YKpaiHl eAHHHH bha: 

Tetramorium caespitum (Linne) (pnc. 38) 

Formica caespitum: Linne, Syst Nat (ed. 10), vol. 1, p. 581 (1758). De 
Gear. Msm. Hist. Ins. (1), vol. 2, p. 1105, tab. 43, fig. 15-22 (1771). Lat- 
reille, Fourmis, p. 251, tab. 10, fig. 63 (1802) 5$cJ. Fabricius, Syst Piez., 
p. 406 (1804). — 156 — 

Myrmica caespitum: Latreille, Hist. Crust. Ins., vol. 13, p. 259 (1807). 

Meinert, Natur. Afh. Dansk. Vid. Selsk. (5), vol. 5, p. 58 (1860) ^9S. 
Manica caespitum: Jurine, Nouv. Meth. Class. Hym., p. 279 (1809). 
Atta caespitum: Illiger, Mag. Insekenk., vol. 6, p. 194 (1807). 
T. caespitum: Mayr, Verh. Z3ol.-bot. Ver. Wien, vol. 5, p. 426 (1855); 

Europ. Formicid.,p. 61, 62 (1861). Forel, Fourmis Suisse, p. 72 (1874). Ern. 

Andre, Spec. Ham. Europe, vol. 2, p. 285, 288, 290 (1882). PyacKHS, Myp. 

Poc. T. 1, c 519, MaA. 113 -115 (1 905). Emery, Deutsche Ent. Zeitschr.^ 

p. 697, 700, fig. 2 (1909). Donisthorpe, Brit. Ants, p. 170, tab. 9 (1915). 

Forel, Fauna Ins. Helvet. Hym. Form., p. 14 (1915). Emery, Bull. Soc. Ent. 

Ital.. vol. 47, p. 194-198, fig. 54, 55,56, 1 (1916) 2?c^. HacoHOB, ^ Hsb. 

H. O. A. E. A. 3., c. 29, 70 (1889) 5?(5. Soudek, Mravenci... Cesko- 

slovenske republ., p. 56 (1922) ^96. KapaBaeB, Tp. Ois.-uai. biaa- (VKp. 

AKaa. HayK), t. 4, c. 270 (1926) 5?c?. AAnaTOB h ApHOAbAH, Onpefl. na- 

ceK. CfDHAHnbCBa, c. 722 (1928). 
Myrmica (T.) caespitum: Nylander, Ann. Soc. Nat. Zool. (4), vol. 5, p. 86 

(1856) 2?c?. 
Formica binodis: Linne, Centur. Insect, rar, p. 31 (1763). Fred. Smith, Cat, 

Hym. Brit. Mus., vol. 6, p. 117 (1858). 
Formica fusca aculeata: Retzius, Gen. et Spec. Insect.. p. 76 (1783). 
Formica caespitosa: Walckenaer, Faune Paris, vol. 2, p. 166 (1802). 
Formica fusca: Leach, Zool. Journ., vol. 2, p. 290 (1825) nee Linne. 
Myrmica fuscula: Nylander, Acta Soc, Sc. Fennicae, vol. 2, p. 935, tab. 

18, fig. 34, 36; ibidem, vol. 2. p. 1053 (1846) ^9 6. Forster,- Hym. Stud., 

Heft 1. p. 56 (1850) ^96 . 
Myrmica impura: Forster, ibidem, p. 48 (1850) 5. 
Myrmica modesta: Forster, ibidem, p. 49 (1850) S. 
Myrmica atratula: Schenck, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, vol. 8, p. 91 (1852) 

5 (nee 5). 
T. atratulum: Mayr, Verh. Zool.-bot. Ver. Wien, vol. 5, p. 429 (1855) 

2 (nee 9). 

OnHC. S. MaS»(e mohomop(|)hhh. Foao aa saBAOBSSKH TpoxH 6iAbma hiik saB- 
iDHpuiKH, 3 napaAeAbHHMH, SAePKa onyKAHMH 6oKaMH, cnepeAy ACAse syatMa, 
3 saKpyrAeHHMH aaAHiniH poraiaHi ACABe BHiMiacTHM noTHAHHHHM Kpaeiw. MaAenbKi,, 
3AerKa onyKAi oqi Aeasaxb ua cepeAHHi 6oKiB foaobh. OepeAHifl Kpafi noAOBora 

UfHTKa 6e3 BHIMKH. 4oAOBi BaAKH KOpOTKl, AHBepryiCHi, npOCTflralOTbCH AO piBHH 

OHeS. HoAoaa nAoujHHKa neacHa. UjeAenosi inauKH 4-MAeHHCTi, ry6Hi 3-qAeHHCTi. 
BycHKH 12-HAeHHKOBi, 3 3-qAeHHCTOio 6yA aBOK), AOBm^K) aa peiuxy AaryTHKa? 
1-fi HAeHHK AJKryTHKa BABoe aobuihS Hia 2-fi; hachhkh 2 — 6 waflase OAHaKoei 
saBAOBatKH. PyHKa BycHKa ne AOxoAHTb noTHAHiHoro Kpaio npH6AH3HO na rpy6HHy 
KOAO CBoro KiHijH. ^SlyBEAbgH lUHpoKi, onyKAi, 3 5 — 6 3y6MHKaMH, 3 flKHx cepeAH' 

HaCTO HeA0p03BHHeHi. 

TopaKc AOCHTb KopoTKHH, sAerKa onyKAHfl, 3 piajKaTHMH oAeHHMa. EninoTyM 
3 rocTpHMH 3y6HHKaMH a6o mHnHKawH, HKi TpoxH CKepoBaHi BFopy i piano po3- 

BHHeni. 6 TaKO^K MCTaCTepHaAbHi 3y6qHKH. rieTioAIOC 3 AOCHTb AOBFHM CTe6eAb- 157 
Puc. 38. Tetramorium caespitum. 

o — npo(J)iAi> ^; b — nepeAHH ^acTHHa fioro 

roAOBH, c — BycHK c? (aa Emery). ■ijeM i BHCOKHM 4-KyTHHvi BysAHKOM; nocTnexioAioc niHpaiHS 3a nexioAioc, asepxy 
onyKAHH, saKpyrACHHS, 3HW3y pijsKaTHit, sasinHpniKH a IV2 paaa 6iAbiuHa niat 
3aB40BatKH. Tacrep kopotkhS, oBaAbHHft. Horn HCAOBri, 3 BepeTeHyaaTHMH 

KyAbluaMH. 

FoAOBa pa30M 3 HOAOBHM IIJHTKOM 4y »te piBHOMl'pHO nOBSflOBaHO UITpHXyBaTa^ 
3 flpi6HiciHbKHM npOMiaSHHM nOTOHKOSaKHflM. ^yBaAbgH 3 pi3KOK) nOB3flOBa5HOK> 

sMopniKyBaTicTK). TopaKc rpy6uie noBSAoaatHo 3MOpmKyBaTHfi; ocHOBHa noaepxHH 
«niHOTyMy nepcA 3y5iHKaMH i 6okh TOpaKca noroHKOBaHi; noxHAena noaepxHH 
eniHOTyMy nonepeiHO inpHxyaaTa; lAeHHKH 
■cre6eAb!ia noToiKOBiwi, 3Bepxy HepiaHOMip- 
«o 3MopmKyBaTi. Kpiw 6AHCKyioro racTepa, 

MarOBHii. 3 flOCHTb ryCTHMH, HCHHMH, Blfl- 

AerAHMH BOAOCKawH; Ha Horax i aycHKax ao- 
• HH KopoTuii i nianpHAerAJ. 3a6apBAeHHH aa- 
piioe aiA 6ypyBaTO-iopHoro ao Gyporo i na- 
aiTb HCHo6yporo (aoBTyaaxo- ih nepaoHy- 
BaTo-6yporo); a hchiiuhmh (woaTyaaTHMH) 
^yaaAbijHMH, flairyTHKOM aycHKia, roMiAKa- 
MH, AanKaMH i nacxo aaaaboio lacTHHoio ra- 
■CTepa. — /loBSKHHa 2,3 — 4 mm. 

6. ToAoaa npOTH xopaKca MaAenbKa, 
TpoxH 6iAbma aaauiMpiiiKH hik saaAoaniKH, 
saraAOM saKpyrAena, cnepeAy xpoxH aay- 
jKena, 3 ayaie onyKAHMH oiHMa, njo Aeaiaxb 6AHasHe ao nepeAnix poria. Hoao- 
SHH iijHTOK nocepeAHHi onyKAHH, 3 nonepeHHHMH niaKpyrAHMH SMopniKaMH. Hoaobi 
BaAKH i aycHKoai »mkh npocxnraioxbCH xpoxH aaAi cepeAHboro plana oneS. PynKa 
laycHKa AoaasHHOH) carae 40 cepeAHHH nonepcAHboro aiqKa. JXanryTHK HHXKyaaxHfi; 
floro 2-fi MAeHHK xpoxH AoaaiHil aa pynny aycHKa; 4-fi MAeaHK xpoxH AOBtuHfi 
3a 3-fi i 5-a. JKyaaAbHH uiHpOKi 3 3y64HKaMH. 

TopaKc bhcokhA, lUHpOKHfi, 3 onyKAHMH 6oKaMH. EnJHoxyM 3 rop6KaMH a6o 
MaACMbKHMH xynHMH 3y6qHKaMH. OexioAioc aysbKHfi, aaepxy piatKaxH8; nocx- 
nerioAioc poauinpeHHS y nonepeHHOMy HanpaniKy. 

BAHCKyiHa. ToAOBa fi xopaKC 3 noBSAOBasHHMH niTpHxyaaTHMH 3MopmKaMH; 
■HAeHHKH cxeGcAbija Hiapo 8 xohko SMopniKyaaxi; racxep rAaAKHfi i 6AHcKyHHa. 
SwopniKH 6iAbine anaaAeHi na saAnia nacxHHi xopanca, Ae bohh qacxo po3Mi- 
igeni nonepeiHO. MeaoHOxym aaepxy (ocoGahbo Mia poaraAyacHHaMH 6opo3eHKH) 
TAaAKHB i Ayae 6AHCKyHHa, a CKyxeAiOM saHiaano 3MopmKyBaxHH. Meaocxepnix 
3 HaA3BHqaaH0 xohkhmh noaaAoaaHHMH iiixpHxaMH, Ayae 6AHCKyHHS. OoMipHO 

BKpHXHft KOpOXKHMH BOAOCKaMH, piAIUHMH Hd raCXepi. KopHHHeBO-HOpHHfi; iHOAl 

racxep xeMHOKopHHHeaHa. BycHKH, ayaaAbija fl niaKH, ocoGahbo AanKH i aaAHi 
upa'i cerMCHxia racxepa 6iAbiu-MeHai aoaxyaaxi. — ^Z^oaaHHa 5,8 — 7 mm. 

Beschreibung. 5 Beinahe monomorph. Kopf kaum langer wie breit, mit pa- 
rallelen schwach gewolbten Seiten, vorn kaum schmSler, mit abgerundeten Hin- 
ierecken und kaum konkavem Okzipitalrand. Die kleinen, schwach gewolbten 
Augen liegen in der Mitte der Kopfseiten. Der Vorderrand des Clypeus ohne 
Ausrandung. Stirnfeld undeutiich. Stirnleisten kurz, divergent, sich bis zum — 158 - 

Niveau der Augfen erstreckend. Maxillartaster 4-gliedrig, Lippentaster 3-gliedrig^, 
Antennen 12-gliedrigf, mit 3-gliedriger Clava, welche langer ist, als der iibrigfe 
Tail des Funiculus; das 1. Funiculusglied doppelt so lang wie das 2., die Glie- 
der 2 — 6 beinahe gieich lang. Der Seapus erreicht nichl den Okzipitalrand um 
etwa die Dicke an seinem Ende. Mandibeln breit, konvex, mit 5 — 6 Zahnchen, 
von denen die mittleren oft unterentwickelt sind. 

Thorax ziemlich kurz, schwach konvex, mit eckigen Schultern. Epinotum mit 
spitzen Zahnchen oder Dornchen, welche etwas nach oben gerichtet und in ver- 
schiedenem Masse entwickelt sind. Melasternale Zahnchen vorhanden. Petiolus mit 
ziemlich langem Stielchen und hohen viereckigen Knoten; Postpetiolus breiter 
wie der Petiolus, oben konvex, abgerundet, unten eckig, IV2 mal so breit wie 
lang. Gaster kurz oval. Beine nicht lang, mit spindelformigen Schenkeln. 

Kopf samt dem Clypeus sehr regelmassig langsgestreift und dazwischen 
feinst punktiert. Mandibeln scharf langsgerunzelt. Thorax grober langsgerunzelt, 
die Basalflache des Epinotums vor den Zahnchen und die Seiten des Thorax 
punktiert, die abschiissige Flache des Epinotums quergestrichelt, Stielchenglieder 
punktiert, oben unregelmassig gerunzelt. Mit Ausnahme der glanzenden Gaster 
matt. Mit ziemlich dichten hellen abstehenden Haaren; auf den Beinen und An- 
4ennen sind sie kurz und halbanliegend. Die Farbung variiert von braunlich- 
schwarz bis braun und sogar hellbraun (gelblich- oder rotlichbraun), mit helleren 
(geiblichen) Mandibeln, Funiculus, Schienen, Tarsen und oft dem hinteren Teil 
der Gaster. — L. 2,3 — 4 mm. 

? . Kopf so lang wie breit, hinten deutlich breiter, mit abgerundeten Hinter- 
ecken, etwas weniger breit wie der Thorax. Clypeus, Antennen und Stirnleisten 
wie beim 5. Thorax hoch, mit flachem breiten Mesonotum, welches das Prono- 
tum iiberdeckt; Epinotum mit spitzen, an der Basis breiten Dornchen und stump- 
fen Metasternalzahnchen. Petiolusknoten in Form einer queren Kante, welche 
nach vorn in einem konkaven Bogen abfallt und in der Mitte ausgeschnitten 
ist; der Postpetiolus ist kijrzer, beinahe IV2 mal so breit wie der Petiolus^ 
oben querwulstig. 

Kopf, Mandibeln und Thorax dicht langsgestreift, ausser dem [Mesonotum 
und Scutellum, welche glatt und glanzend sind; die abschiissige Flache des 
Epinotums quergestrichelt. Petiolus langs-, Postpetiolus quergerunzelt. Braunlich- 
schwarz, manchmal mit helleren Antennen, Mandibeln und Tarsen. Oft sind die 
Beine und die Rander der Gastersegmente, sowie die Seiten und die Spitze der 
Gaster gelblichbraun, manchmal auch die gesamte Gaster unten heller (braunlich). 
Fliigel glashell mit gelblichem Geader und braunlichem Randmal. Behaarung 
wie beim 2. — L. 5 — 8 mm. 

J. Kopf im Vergleich mit dem Thorax klein, kaum breiter wie lang, im all- 
gemeinen abgerundet, vorn etwas schmaler, mit sehr konvexen Augen, welche 
naher an den Vorderecken liegen. Clypeus in der Mitte konvex, mit halbkreisfor- 
migen Querrunzelchen. Die Stirnleisten und Antennengruben erstrecken sich 
etwas weiter, als bis zum mittleren Augenniveau. Der Seapus erstreckt sich bis 
zur Mitte der vorderen Ocelle. Funiculus fadenformig; dessen 2. Glied kaum 
langer wie der Seapus, das 4. langer als das 3. und 5. Mandibeln breit, ge- 
zahnelt. - ]59 — 

Thorax hoch, breit, mit Iconvexen Seiten. Epinotum mit Hockern oder kleinere 
stumpfen Zahnchen. Petiolus schmal, oben eckig, Postpetiolus in der Querrich- 
tung verbreitert. Glanzend. Kopf und Thorax runzelig langsgestrichelt, Stielchen- 
glieder fein gerunzelt, Gaster glatt und glanzend. Die Runzeln sind auf dem hin- 
teren Tail des Thorax starker ausgepragt, woselbst sie oft in der Querrichtung 
verlaufen. Das Mesonotumschild oben (besonders zwischen der Gabelung der 
Furche) glatt und sehr glanzend, das Scutellum dagegen gewohnlich runzelig. 
Mesosternit mit ausserst feiner Langsstrichelung, sehr glanzend. Massig kurz be- 
haart, auf der Gaster sparlicher. Braunlich-schwarz, die Gaster manchmal dun- 
kelbraun. Antennen, Mandibeln und Beine, besonders die Tarsen und die Hin- 
terrander der Gastersegmente, mehr oder weniger geiblich. — L. 5,8 — 7 mm. 

EKOAorifl i eTOAorin. T. caespitum e MypamKa, igo npHCTOcoByeTbca jxo 
HaHpisHOMaHiTHJiuHX yMOB icnyBanHH. „XapaKTepHi ivricgH iT oceAeHna, — Kawe 
PyacbKuii, — e BiAKpHxi MicijeeocTi, nepesaasHo cxenH, AyKH, aaAi nis^eHHi CTe- 
nosi cxHAH fi rop6H, saHnri narapHHKaMH xa KaiaeHHCXHM cxenoM, cochobI 6opH, 
raAHBH xa ysAicca ahcxbhhhx Aicis, piqKOBi 40Ahhh, i'x cxhah xa rpHBH, Kyjvb- 
xypni Mic[jeB0cxi — ropoan, caAH, syAHiji, AioACbKi asHXAa". 

rniaaHTbCH B scma! h niA KaMiHHflM. nofli6HO ao Lasius niger 6yAye acM- 
Asni rop6KH, j)Ki nacxo npopocxaioxb rpaB'aHOK) pocAHHHicxio i Maioxb koao 
ocHOBH BHxiAHi oxBopH. Pifloie oceAioeTbCH B nHHx a.6o B FHHAOMy aepeBi. ?Kh- 

BHXbCH HK pisHHMH pOCAHHHHMH COKaMH fi HyKpOM (oAOAaMH), XaK i XpynaMH 
TBapHH. 

XapaKxep u AiHAbHHH, ynepxHfi. „PyxH i'l noBiAbHi, cnOKifini, aAe nesHi. 
B 6i8Kax ynepxa i HacxHpAHaa; koah ifi y^aexbcn cxonHXH Korocfa ^ih ujocb 

CBOIMH MiliHHMH UIHpOKHMH 3y6MaCTHMH UjeACnaMH, TO BaJC posienHXH i'x Hcwae 
HiaKOi smofh; b xaKoiwy BHnaaKy Aeriue BiAipBaxH roAOsy TexpaMopiywa, man 
po3ienHTH fioro ujeAena. Ocb 40 My h iHOfli noAH6yBaB pisHHX MypauiOK (Cam- 
ponotus Formica, Messor barbarus, Myrmecocystus caspius, 
Lasius), iijo HOCHAH Ha cbo'ix BycHKax i HiasKax foaobh TerpaMopiyiviiB 

3 UjiAbHO CXHCHyXHMH IgCAenaMH, Uk! AHIUHAHCH HK XpOCpei 'iX* 6opOXb6H 3 HUM 

MaACHbKHM, aAe BnepTHM Boporoia" {PyacbKUu). 3 SioAoriinoro norAHAy liiKasa 
XHM, IIJO B ii KOAOninx 3aKOHOMipHO asHByxb ACHKi inmi MypauiKH (Strongy- 
lognathus, Anergates atratulus) hk HaxAi6HHKH a6o napaaHXH. Bhko- 
xyioTb xaKoai noniAHyb. 

Genus Strongylognathus Mayr 

Slrongylognathus: Mayr, Ver. Zool.-bot. Ver. Wien, vol. 3, p. 389 (1853). 
Myrmus: Schenck, Stett. Ent. Zeit., vol. 14, p. 299 (1853), nom. praeoss. 
Eciton (part): Schenck, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, vol. 8, p. 117 (1852). 
Formica (part): Latreille, Fourmis, p. 254 (1802) S. 

Mop^oAoriiHa xapaKxepHCTHKa ^, £ i cJ. OpeAcxaBHHKH yboro poAy bIa- 
pisHHioxbCH BiA Tetramorium aarocxpcHHMH cepnyBaxHMH jKyBaAbijflMH 6e3 
3aiijep6AeHoro Kpaio . 

EroAoriH- Bci bohh jKHsyxb y SMimaHHX KOACHisx Tetramorium caespi- 
tum. Str. testaceus e napaaHX Hboro BHAy, xoa! ak npeflCxasHHKH rpynn — 160 ~ 

Str. huberi, oieBHaao, 4o6yBaK)Tb 4Ah ce6e MypauioK-noMiqHHKiB, rpa6yio«!H 
AHHHHOK Tetramorium, poSAHqn nanaflH, noAi6HO ao aMasoHOK Polyergus 
i Rossomyrmex. 

FeorpaifiiqHe nomHpeHHH. CepeAseuHOMopcbKa o6AacTb, cep. Espona, YpaA. 

Strongylognathus testaceus Schenck (piic. 39) 

Eciton? testaceum: Schenck, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, vol.8, p. 117, 143 
(1$52) ^9S. 

Str. testaceus: Mayr, Verh. Zool.-bot. Ver. Wien, vol. 3, p. 390, tab. (1853); 
ibidem, vol. 5. p, 431 nota (1855). Nylander, Ann. Sc. Nat. Zool.(4), vol.5, 101 
(1856). Mayr, Europ. Formicid., p. 57 (1861). Fore], Fourmis Suisse, p. 70(1874)- 
Ern. Andre, Spec. Hym. Europe, vol. 2, p. 282, 283, tab. 16, fig. 11, tab. 18, fig. 
9-14(1882). PyacKHS, Myp.Poc.,T.l, c. 542, mha. 117, 119 (1905). Forel, Fa- 
una Ins. Helvet. Hym. Form., p. 15, 16 (1915). Emery, Bull. Soc^ Ent. Ital., vol. 
47, 198, 199, 201, 202, fig. 57 (1916) 2 ? d . Soudek, Mravenci... Ceskoslovenske 
republ., p. 28, fig. 11 (1922) 5 9 cJ. KapaBaes, Tp. CjDig.-MaT. eiaA. (Vkp- AKaA. 
HayK), T. 4. c. 271 (1926) 5 9 d. AAnaxos h ApnoAbAH, OnpeflCAHT. HaceKOM. 
CpaAHnbeaa, c. 722 (1928) 5 9cJ. 

Myrmus emarginatus: Schenck, Stettin Ent. Zeitschr., vol. 14, p. 188(1853). 

Formica caespitum var.: Latreille, Fourmis, p. 254 (1802) 6. 

OuHC. ?. FoAOBa saBAOBSKH B 1,25 paaa 6iAbma am saernHpuiKH, eeAHKa, 

AOBHCHHOK) AOpiBHIOe TOpaKCOBl, 3 napaAeAbHHMH 6oKaMH, 3 AOCHTb rAH6oKO 

BHpiaaHHM noTHAHHHHM KpaeM i aarocTpeHHMH aaAHiMH poraMH, ujo MHMaAO bh- 
AaiOTbCH HaaaA i bhhs. Ohi cepeAnix poamipiB, Aeasaxb nepeA cepcAHHOio 6oKiB 
rOAOBH. MoaobhS igHTOK CHcpeAy uiHpoKO, aAe ne rAH6oKO Ayracxo BHpiaaHHS, 
nocepeAHHi Kpyro cnycKaerbCji bhhs. SlyBaAbua cepnyBaxi, 3 He3aiijep6AeHHM 
ynyxpiuiHiM KpaeM. UJeAenosi MaijKH 4-HAeHHCxi, ryGni 3-HAeHHCxi. HoAOfii BaAKH 

BHrnyxi, flHBepryiOMi; MOAOsa HAOigMHKa HeacHa. PynKa 
ByCHKa KOpoxKa, koao ochobh BHrnyxa, ao Kinua yxoB- 
lyena, npocxflraexbCH 3a saAHiH KpaS OKa. EniHoxyw 
3 MaAeHbKHMH xynHMH 3y6>iHKaMn. riexioAioc 3 bhco- 
KHM, mHpoKHM, y npocpiAb pijKKaxHM ByaAHKOM. rie- 
„ ,. ^ , peAuifi noxHA iioro yBirnyxHa, saAHiH onyKAHii; nocx- 

fuc. Jy. Strongylogna-"^, „. 

thus testaceus: a — ro- neXlOAKJC, nonepeqHHH, SHaiHO mHpmHH HIJK By3AHK 

Aoea 5; ft — rOAOBa c? nexiOAIOCy. BAHCKyiHfi. FoAOBa, KpiM rABAKO)' noxH- 

Isa Emerg). 

AHHHOi o6Aacxi, xoHKo noB3AOBiKHo HixpHxyBaxa; xaK 
caMo xopaKC, ocoSahbo aieao- i MeTacxepnix; npoHOxyM Mafiaie 30BciM rAaAKHfi 
i 6AHCKyqHH. 3 noAiipHO rycxHMH siAAerAHMH BOAOCKaMH, iJKi Ha xopaKci oco6ahbo 
AOBri. /KoBxyBaxo-BoxpHCxoro KOAbOpy, xo acHiuioro, xo xeMuimoro, nacxo 3 xeM- 
HOK) nonepeiHOio cMyxKoio na l-iay cerMenxi racxepa. — /^oBasHHa 2,3 — 3 mm. 
$i FoAOBa flK y 5. LUoB mm. hoaobhm ujhxkom i hoaobok) nAoujHHKOio tah- 
60K0 BAyuieHHH; qoAosa nAoujHHKa, a xaKoa cepeAnia ynacxoK woaobopo igHXKa 
Jiyaje rAaAKi i 6AHCKyqi. 3 rpy6oio noBSAOBasHoio CMyracxicxio, is srAaA^euHMH 
cMyasKaMH; 6AHCKy>ia. LLJaxoK MeaoHoxyiay 3 oco6ahbo npaBHAbHOio noBSAOBajHoio 
cwyracxicxK), cKyxeAiOM Maflase ijIakom FAaAKHii, 3 AeABe nOMixuHM noBaAOBasHHM 
lUxpHxoBaHHHM; noxHACHa noBspxHH eniHOxyMy 3 nonepeHHHM uixpHxoBaHHaM. 
— 161 — 

Hachhkh CTe6eAb^a 3 nonepeqnoK) 3MOpiiiKyBaTicTio. ?KoBTyBaTO-TeMHo6yporo 
KOAbopy; BycHKH, aiyBaAbga i hofh ajoBxyBaTi. BoaOCkh hk y 5. KpHAa ckahcto 
npo3opi, 3 aiOBTysaTHMH aiHAKaMH i KpaHnboio nAHMoro. PafliaAbH-i KAiTHHKa 

SaMKHCHa. ^/lOB^KHHa 4 4,7 MM. 

S. PoAOBa MaAeHbKa, 3 onyKAHMH 6oKaMH, laaMate npHMHM, ACABe onyKAHM 
noTHAHHHHM KpasM i TynHMH sHAHiMH poraMH. riepeflHifi Kpafl qoAOBoro iijHTKa 
Ma8aie sobcim npnuHH. HoAosi eaAKH noMipHoi aobuChhw; HOAoaa nAOUjHHKa 
HenoMiTHa; aiAaoBiflHe lu Mic^e BaymsHe. ^KysaAbija cepnyBaxi, BKop04eni. PyMKa 
BycHKa He AoxoAHTb ao nepeflHborO siiKa; 2-fi HAeHHK 4»ryTHKa Bnpa3HO aob- 
lUHH nijK pyHKa aycHKa; 4-S HAeHHK aobiuhh aa 3-fi i 5-8. Oni BeAHKi, onyKAi, 
AejKaxb 6AH3bK0 nepeflHboro pory toaobh. EninoTyM 3 ^yaie TynHMH niABHujennjiMH. 
BysAHK nexioAiocy b nonepeHHOMy nanpaiviKy ayracTO BHpisaHHfl, 3 rocTpHMH poraMH; 
nocTneTioAFoc xaK cawo 3 rocTOHMH 6i4HHMH poraMH. KpiM rAaAKHX i 6AHCKyqHx 
nepeAHboro ynacxKa MeaoHOxyMy, cKyxeAiOMy fl racxepa, 3 nOBBAOBasHoro cMyra- 
cxicTK); roAOBa 3 rpy6moK) noBSAOBJKHOK) SMoprnKyBaxicxio. TeMHo6yporo KOAbopy; 
BycHKH, asysaAb'jiH, hofh i saAHH noAOBHHa racxepa asoBxyBaxi. 3 pIakhmh BiAAer- 

AHMH BOAOCKaMH. KpHAa flK y ?. /[oBatHHa 3,5 — 4,1 MM. 

Beschreibung. ^. Kopf 1,25 mal so lang wie breit, gross, so lang wie der 
Thorax, parallelseitig, mit ziemlich tief ausgeschnittenem Okzipitalrand und stark 
nach hinten und unten hervorragenden, ziemlich spitzen Hinterecken. Augen 
massig gross, vor der Mitte der Kopfseiten gelegen. Clypeus vorn breit und 
fiach bogenformig ausgeschnitten, in der Mitte steil nach unten abfallend. Man- 
dibeln sichelformig, ungez.ahnt. Maxillartaster 4-gliedrig, Lippentaster 3-gliedrig. 
Stirnieisten kurz, divergent, Stirnfeld undeutlich. Scapus an der Basis gebogen, 
gegen die Spitze verdickt, kurz, etwas den Hinterrand des Auges iiberragend. 
Epinotum mit kleinen stumpfen Zahnchen. Petiolus mit hohem, breitem, im 
Profil scharf eckigem, Knoten; dessen Vorderflache konkav, die Hinterflache 
konvex abfallend; Postpetiolus quer, viel breiter als der Petiolusknoten. Glanzend. 
Kopf mit Ausnahme der glatten Okzipitalgegend fein langsgestrichelt; eben- 
falls der Thorax, besonders der Meso- und Metasternit; das Pronotum beinahe 
ganz glatt und glanzend, Stielchenglieder fein gerunzelt- Gaster glatt und glan- 
zend. Mit massig dichten abstehenden Haaren, welche auf dem Thorax beson- 
ders lang sind. Gelblich ockerfarbig, bald heller, bald dunkler, oft mit einem 
dunklen Querstreifen auf dem ersten Gasterrlng. — L. 2,2—3 mm. 

?. Kopf wie beim U. Die Naht zwischen dem Clypeus und Stirnfeld tief 
eingesenkt, das Stirnfeld, sowie der mittlere Abschnitt des Clypeus sehr glatt 
und glanzend. Grob langsgestreift, mit abgerundeten Streifen, glanzend. Das 
Mesonotumschild besonders regelmassig langsgestreift, das Scutellum beinahe 
ganz glatt, kaum fein langsgestrichelt; die abschiissige Flache des Epinotums 
quergestrichelt. Die Stielchenglieder quergerunzelt. Gelblich dunkelbraun, Anten- 
nen, Mandibeln und Beine gelblich. Behaarung wie beim 2. Fliigel glashell, mit 
gelblichem Geader und Randmal. Radialzelle offen. — L. 4 — 4,7 mm. 

<5. Kopf klein, mit konvexen Seiten, fast geradem, kaum konvexem Okzi- 
pitalrand und stumpfen Hinterecken. Vorderrand des Clypeus beinahe ganz 
gerade; Stirnieisten massig lang; Stirnfeld nicht unterscheidbar, die entsprechende 
Stelle eingesenkt. Mandibeln sichelformig, kurz. Scapus die vordere Ocelle 
nicht erreichend; das 2. Funiculusgiied deutlich langer wie der Scapus, das 

576— a — 162 — ' 

4. died langer, als das 3. und 5. Augen gross, gewolbt, nahe an der Vorder- 
ecke des Kopfes gelegen. Epinotum mit sehr stumpfen Beulen. Petiolusknoten quer 
bogenformig ausgeschnitten, mit spitzen Ecken; der Postpetiolus ebenfalls mit 
spitzen seitlichen Ecken. 

Der vordere Abschnitt des Mesonotums, das Scutellum und die Gaster glatt 
und glanzend, iibrigens langsgestreift; der Kopf grober langsgerunzelt. Dunkel- 
braun, Antennen, Mandibeln, Beine und die hintere Haifte der Gaster gelblich. 
Sparlich abstehend behaart. Fliigel wie beim ?. — L. 3,5 — 4,1 mm. 

ETOAoriH i eKOAorifl. Hk CKaaano BHige, Str. testaceus aHse hk napasHT 
y KOAOninx Tetramorium caespitum. Ilpo fioro HesAaTHiCTb caMocTifino 
xapqyaaTHCH i npo noBHy saAeajHicTb bia inrnHX MypaniOK CBJaHHTfa yme xapasxep 
a«yBaAegb, hkI cboim BHrA»40M SAaiOTbCH npHCTOcOBaHHMH TiAbKH flAH Hanaflis, 
aAe HiHK He aah MHpHoi" npaHi. TaK boho i e b npeACTaBHHKiB rpynn h u b e r i, 
hkI Ao6yBatOTB co6i MypaoiOK-noMiMHHKiB, rpa6yioiH ahimhok TetromOrium. 
Xoq jKyBaAbHH b huberi S testaceus MaiOTb noAi6Hy 6yAOBy, npore ocranHi 
noBOAHTbCH 6ioAoriHHO soBCiM iHaKme. Opo ije CBiA^HTb yase hhcaobc cniBBiA- 
HomeHHH iviias „rocno4apaMH" i „pa6aMH", npn HOMy nepiiii b Hboiay BHnaAKy 
craHOBAHTb BBAHKy MeHUiicTb. KpiM Toro, i cnocTcpeajeHHH Forel-a. xa Wasmann-a 
noKaaaAH 6e3nocepeAHbO, igo 3 BoeHHHMH sAaTHOCTHMH b testaceus cnpaea 
CTOiTb 30BciM ooraHO. „He SBaataioHH na ma6Aeno4i6Hi asyaaAbUH, Bin e TiAbKH 
KapHKaxypa 6oe34aTHOi aiwasoHKH i poAb ocTaHHbOi, HKy bIh HaiwaraeTbCfl rpaTH 
b 6oio 3 Bopo^HMH Tctramorium, BHrAflAae Maitate hk HesHBHa KOMeAia". 
„npaBAa, HasBani aocaiahhkh, Kaase Escherich, bhhbhah b hhx Aenni Myasni pncH 
i He pas 6aiHAH, hk bohh CTapaAHCH saxonHTH roAOsy Bopora cboimh KAiuiHHMH, 
aAe iM 6paKye chah, iijo6 BHKonaTH iji aarposH. 34e6iAbmoro bohh HAaxHTb 3a 

HHX cboim BAaCHHM aSHTTHM". 

Oxxe AyMKa, ujo Str. testaceus saxonAioiOTb TexpaMopiyiviiB rpa6yHKOM, 
BiAnaAae. Hk ase noacHHTH bhhhkhchhh hhx SMimaHHX KOAOHifl? Ha ye HHTanHH 
H BiAnoBiM CAOBaMH EscheHch-a: „A4onTHBHa koaohIh b sraAaHOiviy posvMiHHi 
MOFAa 6 icHyBaTH TiAbKH HCAOBro, 6o ma6AeH0CHi MypamKH, npHCTocoBani 
xiAbKH 40 CTOpOHHbo'i AOHOMOrH, oicAH BHMHpaHHH MypamoK-po6iTHHKiB TaK CaMO 
MyciAH 6 3arHHyTH. 6AHHHft mAflx, flKH0 AHiuaeTbCH AAH HamHX Strongylo- 
gnathus i he hkh8 bohh, 3a Wasmann-om i CTynHAH, 6 aAbHHC: sanAiAHena 
caMHijH Strongylognathus npHe4HyeTbCH 40 3anAi4HeH0i caMwyi Tetra- 
morium, 11J06 BiAASTH BHxoBaHHfl CBoei MOAOAi ocTaHHifi, a nianime i'i noTOMCTBy. 
OTaje Strongylognathus neiviae 6iAbiiie noTpeGa rpa6yBaTH MypamoK-noMiq- 
hhkIb, 60 npo nonoBHeHHH ocTannix 46ae caMHij« Tetramorium, igo e b ko- 
AOHii'. Otosk mh MaeMO xyT cnpasy He 3 aAonTHBHHMH i He 3 po36iSHHgbKHMH 
KOAOHiiJMH, a, HasnaKH, 3 KOAOHiero aAbSHcy, HKa xapaKTepnayeTbCH thm, ujo 
ko^hhh i3 B3a6MHO o6'eAHaHHx BHAiB Mae CBOio BAacHy HapHijK). A igo cTaxesi 
oco6hhh Strongylognathus nespiBHHHO ApiSm'mi nias Tetramorium, 
to po6iTHHKH ocTaHHboro BHKOxyioTb ncpmHx Ha6araTO oxiTHime, nias cboVx 
BAacHHx; peayAbTaTOM ijboro i e CKAafl koaohiH: 3 OAHoro 6oKy, BCAHKa KiAb- 
KiCTb CTaTCBHx oco6hh l, HaBHaKH, He6araT0 po6iTHHKiB Strongylognathus, 
a 3 Apyroro — 6araTO poSiTHHKiB Tetramorium i meao cTaresHx oco6hh". lU' 3MICT 

Tlepenuoaa 3 

'^acTHHa saraAbHa 

3araAbHa xapaKTepncTHKa P04HHH . 4 

OrAflfl MOp(J)OAOriHHHX 03HaK 4 — 17 

OoAiMopipisM ° 17—23 

PosMHoajyBaHHH 24 — 26 

ByayBaHHH rHi34 22—32 

Opo 36HpaHHH u npenapyBaHHH MypaiuoK aah KOACKHifi 32— 37 

IcTopia 40c,\iflateHHa (paynH mypamoK YKpaiHH • • ; 37 — 40 

TepMiHH, Bra^yBani b orAHfli MopcpoAorlSHHx 03HaK MypamoK 40—41 

rioHHTTH BHSy i HHSHHX TdKCOHOMiqHHX KaTeFOpffi 42 — 48 

MacTHHa cnegiaAi»Ba 

Ta6AHI}H flAH Bll3HaMeHHa niApoflHH sa poClTHHKaMH, COAAaxflMH H CaMHHMH. 48--49 

Ta6AHija flAH BHSHaneHHa niApoAHH sa carwi^HMH 49 

Subfam. Ponerinae 

XapaKTepHCTHKa i TafiAUga 4Aa BHsnaqeHHa 49 — 51 

Sysphincta europaea rossica Am 52 — 54 

Ponera coarctata Latr 56—59 

Subfam. Myrmicinae 

XapaKTepHCTHKa Ta BHSaaqaAbHi Ta6AHgi 59 — 62 

Pifl Myrmica, XapaKTepHCTHKa Ta BH3HaiaAbHl Ta6AHHi 62 — 64 

Myrmica rubra rubra L 65—67 

„ laevinodis laevinodis Nyl 68 — 70 

„ rugulosa rugulcsa Nyl • . . ■ . . . 70 — 74 

„ „ var. constricta K a r a w ■. 74 

„ , limanlca K. A r n 75 — 76 

« „ „ var. chersonensis A r n 76 

„ scabrinodis scabrinodis Nyl 77 — 80 

„ sabuleti Main 80—83 

deplanata Ruz 83—87 

„ lobicornis lobicornis Nyl " 87—90 

„ „ var. kievensis nova 91 — 92 

„ . burtshak-abramovitshi Karavif 92—93 

schencki Em 93-96 

„ „ var. subopaca A r n 96 

Stenamma westwoodi W e s t w 97 — 100 

„ „ ucrainicum A r n. • 100 — 102 

„ „ golosejevi K a r a w 102 

Symbiomyrma karavajevi A r n. . . . 102 — 107 

Messor structor strlaticeps E r. And. var. clivorum Ruz • 108 — 113 

Pi4 Cardiocondyla, xapaKTepHCTHKa Ta Ta6AHHa n^.H BHBHaqeHHH 113 -114 

Cardiocohdyla elegans schkaffii A 1 p. et A r n 114 — 115 

Cardiocondyla stambuloffli taurica Karaw 115 — 116 

Pin Monomorium, xapaKTepHCTHKa •....■ 117 -IS^- Monomorium pharaonis L ' • • 117 — 12Q 

Pi4 Solenopsis, xapaKTepaCTHKa 120 — 122 

Solenopsis fugax Latr 122—125 

Anergates atratulus Schenck. 125 — 129 

Myrmicina graminicola Latr 129—133 

PiA Leptothorax, xapaKxepHCTHKa Ta xaSAHHH aAa BH3Ha>ienHfl 133—135 

Leptothorax corticalis Schneck 136—137 

„ nylanderi Forst 137—139 

„ tuberum knipovitshi K a r a w 139 — 140 

„ nassonovi Ru z 140—142 

, acervorura Fabr 142—144 

„ muscorum Ny 1 145—146 

Formicoxenus nitidulus Nyl 147 — 149 

PJA Harpagoxenus, xapaKxepHCTHKa 149 — 150 

Harpagoxenus sublaevis Nyl 150—155 

Tetramoriiim caespitum L " 155 — 159 

Strongylognathus, xapaKxepncTHKa 159 

testaceus Schenck. ...v 160 — 16S ynoBHOBaai. KHiBCbKoro 06AAiTy 335. Bh4. JVJ 29. 3aM. 576. O. nan. 72X110 cj«. Bara nanepy 
53,5 Ki. ^pyK. apK. lO'/*- 5pyK. 3H. B 1 apK. 56 THc. THpaa: 1500. 34aHo 40 apyKy 27. V 1934 p^ 

riiAnHcaHO Ao apyKy 27. IX 1934 p.